Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1992 z dne 24. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1992 z dne 24. 7. 1992

Kazalo

1852. Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica, stran 2372.

Na podlagi 3., 8. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in na podlagi 6. člena odloka o sestavi Skupščine občine Sevnica, pristojnosti zborov, o načinu odločanja in načinu volitev vodstva skupščine, vodstva posameznih zborov in Izvršnega, sveta Skupščine občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/90, 4/90 in Uradni list RS, št. 23/90, 27/90), je Skupščina občine Sevnica na skupnem zasedanju dne 14. 7. 1992 sprejela
ODLOK
o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica
1. člen
Organizacijska enota Zdravstveni dom Sevnica (v nadaljevanju: ŽDS) se z 31. 7. 1992 izloči iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje.
2. člen
Skupščina občine Sevnica ustanovi s 1. 8. 1992 Javni zavod Zdravstveni dom Sevnica (JZ ZDS), ki je pooblaščen v skladu z zakonom za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva za območje občine Sevnica.
3. člen
Ime javnega zavoda je: Zdravstveni dom Sevnica.
Zdravstveni dom ima skrajšano ime: ZD Sevnica.
Sedež zdravstvenega doma je v Sevnici, Trg svobode
4. člen
Zdravstveni dom je pravna oseba.
5. člen
Zdravstveni dom ima pečat okrogle oblike z znakom zdravstvenega doma in napisom: Zdravstveni dom Sevnica.
6. člen
Zdravstveni dom opravlja zdravstveno dejavnost, ki obsega: preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v organizacijskih enotah na terenu na domu bolnika, opravljanje reševalnih prevozov in nujno medicinsko pomoč.
7. člen
Zdravstveni dom upravlja Svet zavoda, ki ima skupaj 9 (devet) članov. Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja (3 člani), predstavniki delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen (zdravniki in drugi zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci v zdravstvenem domu – 3 člani) in predstavniki uporabnikov, ki jih imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (3 člani).
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno obdobje 4 let in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani za to funkcijo.
Predsednik sveta se imenuje izmed članov sveta.
8. člen
Svet zavoda sprejme statut in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom zavoda določene zadeve.
9. člen
Zdravstveni dom zastopa in predstavlja direktor, ki je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela ZD. Direktorja imenuje in razrešuje Svet ZD s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja 4 leta.
10. člen
Za direktorja ZDS je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa in soglasja ustanovitelja, če izpolnjuje pogoje v skladu z zakonodajo in statutom:
– visoka strokovna izobrazba medicinske smeri;
– 5 let delovnih izkušenj v dejavnosti osnovnega zdravstva.
11. člen
Do imenovanja direktorja ZD opravlja njegove naloge dosedanji vodja OE ZDS kot vršilec dolžnosti. V. d. direktorja opravi vsa dejanja za začetek dela zdravstvenega doma in za njegov vpis v sodni register.
12. člen
Kolegijski strokovni organ ZD je strokovni svet, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in razvoja dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom določene naloge. Sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta opredeljuje statut zavoda.
13. člen
Za ustanovitev in začetek dela ZD se zagotovi del sredstev in premoženja JZ ZCC, kot se to ugotovi z delitveno bilanco. Premoženje ZD je last ustanovitelja, s katerim upravlja ZD. ZD lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je ZD odgovoren ustanovitelju.
14. člen
Sredstva za delo pridobiva zdravstveni zavod:
– s plačili za storitve;
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
– po pogodbi z ministrom, pristojnim za zdravstvo, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiškega proračuna;
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom zavoda;
– iz sredstev ustanovitelja v skladu z aktom o ustanovitvi.
15. člen
Zdravstveni dom Sevnica odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga.
16. člen
ZD uporablja presežek prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, za razvoj in medicinsko-tehnološko posodobitev. Z ostalimi presežki, ki jih ZD pridobi na druge načine, ZD razpolaga ob soglasju ustanovitelja.
17. člen
Organizacija ZD, organi upravljanja in njihove pristojnosti ter način odločanja in poslovanja ZD skladno z zakonom in tem odlokom se opredelijo s statutom ZD, ko ga sprejme Svet ZD po predhodnem soglasju ustanovitelja najkasneje 90 dni po sprejemu tega odloka.
18. člen
Do sprejema statuta ZD se uporablja veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic se urejajo v skladu z zakonom, splošnim aktom in kolektivno pogodbo.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 1992 dalje.
Št. 026-9/92-01
Sevnica, dne 14. julija 1992.
Predsednica
Skupščine občine Sevnica
Breda Mijovič, dipl. ek., l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti