Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1764. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Čentiba, stran 2286.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS. št. 35/85) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Čentiba je Svet Krajevne skupnosti Čentiba na svoji seji dne 4. julija 1992 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Čentiba
1. člen
Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov Krajevne skupnosti Čentiba na referendumu dne 28. 6. 1992. se uvede krajevni samoprispevek za realizacijo naslednjih programov:
– dograditev mrliške veže
– nakup opreme za mrliško vežo
– adaptacija kapelice
– sofinanciranje asfaltiranja vaških cest
– vzdrževanje vaških poti, hudournikov in mostov
– ureditev ulične razsvetljave
– plačilo komunalnih storitev
– ureditev kanalizacije
– financiranje krajevne samouprave.
S samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 5,5 milijonov tolarjev. Skupna predračunska vrednost planiranih del po cenah iz prvega poletja. 1992 znaša 5,5 milijonov tolarjev.
2. člen
Krajevni Samoprispevek se uvede za dobo petih let od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997.
3. člen
Krajevni samoprispevek plačujejo občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Čentiba, v naslednji višini:
– delavci v rednem delovnem razmerju 2% od neto mesečnega osebnega dohodka.
– krajani, ki opravljajo samostojno dejavnost 3% od neto OD.
– upokojenci 1% od mesečne pokojnine.
– od katastrskega dohodka, veljavnega za tekoče leto v višini 3%,
– delavci začasno zaposleni v tujini 2% od letnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji,
– enkratni prispevek po 1.000 SIT za vsakega družinskega člana gospodinjstva za gradnjo mrliške veže do 3. faze, v letu 1992.
4. člen
Samoprispevka so oproščeni občani, ki izpolnjujejo pogoje iz 12. člena zakona o samoprispevku.
5. člen
Samoprispevek, ki se plačuje od OD delavcev iz delovnega razmerja in pokojnin, obračunava in odteguje izplačevalec osebnih dohodkov oziroma pokojnin.
Samoprispevek, ki se plačuje od katastrskega dohodka in OD krajanov, ki opravljajo samostojno dejavnost obračunava Uprava za družbene prihodke občine Lendava.
Samoprispevek od delavcev, zaposlenih v tujini in enkratni prispevek na družinskega člana odmeri krajevna skupnost in o višini ter roku plačila obvesti vsakega zavezanca.
6. člen
Sredstva, ki se zbirajo od samoprispevka, se nakazuje na zbirni račun Krajevne skupnosti Čentiba, št. 51920-842-021-82180 pri SDK Lendava.
7. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznost prisilno izterja po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov. Izterjavo bo opravila Uprava za družbene prihodke občine Lendava.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev in samoprispevka opravlja svet krajevne skupnosti in o tem najmanj enkrat letno poroča na zboru krajanov.
Po izteku obdobja, za katero se uvede samoprispevek, se sestavi zaključni račun in se predloži v obravnavo zboru krajanov.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 52/92
Čentiba, dne 4. julija 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Čentiba
Jože Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost