Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1781. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, stran 2313.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90), 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SR Slovenije, št. 18/84 in 15/89) ter 1. odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90) je Skupščina občine Novo mesto na seji vseh zborov dne 2. 7. 1992 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DRUŽBENEGA PLANA
občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
Družbeni plan občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list R Slovenije, št. 7/92 in 23/92) se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:
1
Poglavje 6.4. NAČINI UREJANJA PROSTORA se v prvi tabeli, kjer so v srednjeročnem obdobju predvidene faze planskih aktivnosti po posameznih področjih, dopolni tako, da se pod 1. UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ, podtočki 1.2. Oskrbne in storitvene dejavnosti doda:
----------------------------------------------------------------
Krajevna skupnost  Naziv       Vrsta PIN  Planske faze
----------------------------------------------------------------
Drska        Policija in
           parkirna hiša
           na Roški cesti
           v Novem mestu   ZN      C
----------------------------------------------------------------
2
V poglavju 6.6. KARTOGRAFSKI DEL IN PROGRAMSKE ZASNOVE se doda nova točka:
Š. PROGRAMSKA ZASNOVA ZA ZAZIDALNI NAČRT POLICIJE IN PARKIRNE HIŠE NA ROŠKI CESTI V NOVEM MESTU
 
1. OPREDELITEV OBMOČJA UREJANJA Območje urejanja leži ob Roški cesti, to je ob regionalni cesti Novo mesto – Straža nasproti nove avtobusne postaje v Novem mestu, v neposredni bližini križišča in novega mostu prek Krke. Območje urejanja obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 1383 del, 1414 pot (del), 1448 pot (del) in 1390, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu.
 
2. ZASNOVA ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V PROSTORU
Lokacija Policije in parkirne hiše je v neposredni bližini novo nastajajočega upravnega središča Novega mesta, nasproti nove avtobusne postaje, hkrati pa je tik ob regionalni cesti in v neposredni bližini novega mostu čez Krko, s čimer so zagotovljene relativno ugodne prometne razmere (dostopnost, vključevanje v promet, izhod iz mestnega jedra).
Na lokaciji bo postavljen objekt Policije oziroma kompleks objektov (odločitev je prepuščena izdelovalcem natečajnih rešitev), ob katerem bodo urejene ustrezne zunanje površine in parkirišča ter parkirne hiša (za potrebe zaposlenih v objektu Policije in njihovih strank ter mestno, javno parkirišče za uporabnike stadiona in avtobusne postaje). Vstop v kompleks Policije bo organiziran z obstoječega priključka, kjer je že urejeno semaforizirano križišče, z regionalne ceste Novo mesto – Straža.
V sklopu objekta Policije bodo organizirane dejavnosti Uprave za notranje zadeve, Postaje prometne policije, Postaje policije in upravnega organa za notranje zadeve MNZ ter stanovanjski del (samske sobe) in sicer: prostori, namenjeni delu s strankami, uprava ter prostori za skladišča, garaže, strelišče, pesjaki, mehanična delavnica, prostori za pridržanja, telovadnice, laboratoriji in stanovanjski prostori za 20 oseb. Prostori, namenjeni delu s strankami naj bodo ločeni od ostalih prostorov in naj bodo dostopni z ulične fasade objekta. Vhodi v programsko različne sklope objekta naj bodo med seboj ločeni.
V načrtovanju objekta naj se poiščejo rešitve, ki bodo zagotovile dostopnost objekta z vseh fasad. Uvozi, zlasti gospodarski uvoz z manipulacijskimi površinami, naj bodo speljani tako, da bo zagotovljena potrebna funkcionalnost objekta in da obenem ne bodo predstavljali motečih elementov v prostoru
 
3. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA Ob izgradnji objekta Policije bo potrebno zagotoviti odmike: od regionalne ceste vsaj 10 m, od predvidenega novega železniškega tira vsaj 20 m in od obrežja Krke vsaj 20 m.
Tlorisna površina objekta bo znašala približno 2000 m2, pri čemer bo skupna površina (okvirno 4 etaže) znašala okoli 8000 m2.
Zunanje površine sestavljajo utrjene površine predvsem parkirišča in dovozi ter dostopi in zelene površine.
Za potrebe parkiranja je predvideno najmanj 110 PM kot javno, mestno parkirišče (predvsem za potrebe stadiona in avtobusne postaje), 60 PM za potrebe zaposlenih v objektu Policije ter 10 PM za potrebe njihovih strank in okvirno 5 za čakajoče avtobuse. Javne parkirne površine se uredijo vsaj dvonivojsko, ločeno od internih parkirišč za potrebe Policije. Z dvonivojsko ureditvijo bodo nadomeščene obstoječe parkirne površine, z ureditvijo več podzemnih etaž pa bi se število parkirišč lahko celo povečalo.
 
4. KAPACITETA OBMOČJA
-----------------------------------------------------------
objekt, površina                   obseg
-----------------------------------------------------------
objekt Policije                   2000 m2
park. hiša, prometne in druge utrjene
površine                      10000 m2
zelene površine                   2600 m2
-----------------------------------------------------------
Skupaj:                      14600 m2
-----------------------------------------------------------
 
5. ZASNOVA INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA
5.1. Promet:
Dovoz do kompleksa Policije bo izveden v nadaljevanju priključka na regionalno cesto Novo mesto – Straža.
Ob tem bo potrebno zagotoviti izvedbo dostopne poti v nadaljevanju obstoječega priključka na regionalno cesto Novo mesto – Straža.
Za ureditev miruječega prometa je predvidena izgradnja parkirne hiše in ureditev parkirišč.
5.2. Komunalna infrastruktura: Vodovod:
Objekt se naveže na obstoječe vodovodno omrežje. Kanalizacija:
Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu.
Odvajanje odpadnih fekalnih vod se izvede v navezavi na obstoječe kanalizacijsko omrežje (kanal za avtobusno postajo); za potrebe odvajanja odpadnih vod iz kletnih etaž se predvidi prečrpavanje. Meteorne vode se odvaja ločeno in se jih prek lovilcev olj in maščob ter prek peskolovov spušča v obstoječo meteorno kanalizacijo.
Elektrika:
Oskrba objekta z elektriko bo izvedena z navezavo na obstoječo trafo postajo, ki jo bo potrebno razširiti za potrebe delovanja obravnavane dejavnosti in jo vključiti v objekt Policije, tako da bo upravljalcu dostopna z javne zunanje površine.
TK omrežje:
Izvede se navezava na obstoječe TK omrežje, ki je položeno do križišča ob novem mostu prek Krke. Ogrevanje:
Objekt se bo ogreval s plinom in sicer prek navezave na MRP Bolnica (predvidena razširitev). Odvoz odpadkov:
Odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in odvažali na komunalno deponijo v Leskovcu.
 
6. USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Za urbanistično – arhitektonsko rešitev objekta Policije in parkirne hiše z zunanjo ureditvijo celotnega območja se izvede javni anonimni natečaj.
Objekt Policije:
Lokacija je vidno izredno izpostavljena, saj leži v neposredni bližini starega mestnega jedra in v veduti, ki se s smeri Dolenjskih Toplic odpre proti jedru mesta s Kapitljem, Bregom in kompleksom ženske bolnice z brežino pod njo.
Zaradi vizualne izpostavljenosti lokacije bo potrebno objekt oblikovati tako, da bodo vertikalni gabarit (2K + P + 1 oziroma ohranjena mora biti kvalitetna veduta na Kapitelj), streha in fasade upoštevali obstoječo veduto na mesto ter da bodo usklajeni s kvalitetnimi objekti v okolici in z objekti v okviru značilne vedute na Kapitelj, Poleg tega je potrebno predvideti tako organizacijo in oblikovanje objekta, da bodo vse fasade oblikovane kot aktivne (mestne, mestotvorne), tako da bo vzpostavljen odnos do širšega okolja.
Veliko pozornost bo potrebno posvetiti oblikovanju SV fasade, ki bo orientirana na Krko in bo vidna v značilnih pogledih z desnega brega Krke. Skladno z oblikovanjem objekta bo potrebno načrtovati tudi vse pripadajoče zunanje ureditve. Parkirna hiša:
Oblikovanje tega objekta mora biti usklajeno z oblikovanjem objekta Policije in pripadajočih zunanjih površin.
Zunanja ureditev:
Ograj, zaslonov in večjih manipulacijskih površin, ki jih objekt potrebuje zaradi specifične dejavnosti, ni dovoljeno organizirati oziroma izvesti ob fasadah ob obrežju Krke, ob Roški cesti in ob športnem kompleksu.
Zunanje površine, ki so namenjene pešcu, naj bodo kvalitetno obdelane (v skladu s pogoji PUP za historično mestno jedro); rešitve so prepuščene izdelovalcem natečajne rešitve. Prav tako morajo biti v natečajni rešitvi posebej obdelane zelene površine.
Objekt bo potrebno prilagoditi obstoječemu terenu na obrežju Krke. Prav tako se morajo izravnave terena za potrebe ureditve manipulacijskih površin čim bolj prilagoditi obstoječemu reliefu. Pri gradnji celotnega kompleksa je potrebno ohraniti vso kvalitetno obrežno vegetacijo.
Posegi v strugo Krke in v njeno obrežje vsaj v širini 10 m vzdolž Krke (razen speljave peš poti) niso dovoljeni.
Tako objekt kot pripadajoče zunanje površine je potrebno načrtovati tako, da bodo vidni posegi v relief (useki, nasipi pri izravnavah terena) in poškodbe obstoječe obrežne vegetacije čim manjši.
V okviru ureditve zunanjih površin bo potrebno sanirati poškodbe terena, nastale zaradi gradbenih posegov in oblikovati kvaliteten obvodni ambient z obrežnim in parkovnim drevjem, grmovnicami in zelenicami.
 
7. USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE IN VAROVANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Objekt je potrebno načrtovati tako, da bodo delovni prostori orientirani na jug, vzhod in delno zahod.
Objekt mora biti od regionalne ceste odmaknjen najmanj 10 m, od predvidenega novega železniškega tira pa vsaj 20 m.
Dejavnosti v okviru objekta in zunanjih površin ne sinejo povzročati povečanega hrupa, onesnaževanja voda ali drugih škodljivih emisij v okolje.
 
8. FAZNOST GRADNJE
Predvideni posegi se bodo izvedli v eni fazi.
3
Grafični prikaz programske zasnove:
4
Območje zazidalnega načrta Policija na Roški cesti v Novem mestu se vriše v kartografski del in sicer na listih Namenska raba prostora v območjih razvojnih središč in Načini urejanja razvojnih središč, oba M 1: 10000 z zap. št. 130 a in 142 a ter v kartografski dokumentaciji na listu št. Novo mesto – 36.
5
I. V kartografskem delu družbenega plana, ki je izdelan na topografskih načrtih v merilu 1: 25000 in v kartografski dokumentaciji, ki je izdelana na preglednih katastrskih načrtih v merilu 1: 5000 se na kartah z vsebino: Naravna in kulturna dediščina vrišejo:
1. Naravni spomeniki:
– Mihovska jama, Mihovec, k.o. Dobindol
– lipa na Hmeljčiču, Hmeljčič, k.o. Hmeljčič
– lipa pri cerkvi v Stopnem, Stopno, k.o. Stara vas
– lipa na Vinjem vrhu, Vinji vrh, k.o. Bela Cerkev
2. Zgodovinski kulturni spomeniki:
– spominska plošča na cerkvi na Potovem vrhu, Potov vrh, k.o. Potov vrh,
– spominska plošča na cerkvi v Smolenji vasi, Smolenja vas, k.o. Smolenja vas
3. Tehniški kulturni spomeniki:
– enoločni kamniti most čez Čadraški potok, Dolenji Maharovec, k.o. Gradišče
– enoločni kamniti most čez Kobilo, Žvabovo, k.o. Šentjernej
II. Z navedenimi spomeniki se dopolni seznam spomenikov, naravnih znamenitosti in območij varovanja kot sestavni del kartografskega dela in kartografske dokumentacije družbenega plana.
6
Kartografska dokumentacija družbenega plana, izdelana na preglednih katastrskih načrtih v merilu 1:5000, se spremeni in dopolni tako, da se opredelijo nova stavbna zemljišča in sicer na kartah:
– Novo mesto 14, 34, 38, 47
– Kostanjevica 32
– Semič 9
– Krško 41.
Št. 30-01/86-92
Novo mesto, dne 2. julija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost