Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1762. Odlok o obveznem čiščenju pribrežnih zemljišč in vzdrževanju manjših potokov in jarkov na območju občine Lendava, stran 2284.

Na podlagi 58. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91), 265. člena statuta občine Lendava (Uradni objave občin Pomurja, št. 37/81, 29/83 in 9/86) in 7. člena odloka o pristojnostih zborov Skupščine občine Lendava (Uradni objave občin Pomurja. št. 10/90) je Skupščina občine Lendava na seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora: krajevnih skupnosti dne 6. 7. 1992 sprejela
ODLOK
o obveznem čiščenju pribrežnih zemljišč in vzdrževanju manjših potokov in jarkov na območju občine Lendava
1. člen
Za manjše potoke in jarke se na območju občine Lendava štejejo vsi vodni tokovi, razen reke Mure, potokov Ledava, Črnec, Kobiljski potok, Radmožanski kanal (Ginja), Bukovnica, Kopica, Borosnjak, Mejni potok in Mejni jarek ter Libenica.
2. člen
Upravljalci, lastniki oziroma uporabniki pribrežnih zemljišč ob manjših potokih in jarkih so dolžni redno čistiti brežine in struge od neprimerne zarasti in od naplavin v obsegu, da ne bodo motene odtočne razmere in drugi ravnovesni pogoji vodnega režima.
Če poteka potok ali jarek med zemljišči različnih lastnikov oziroma uporabnikov, je vsak od navedenih dolžan čistiti in vzdrževati svoj del brežine, strugo pa so dolžni čistiti skupaj. Skupno čiščenje odredi in koordinira Sekretariat za gospodarstvo in družbene dejavnosti občine Lendava.
Ko gre za dela, ki so večjega obsega, varujejo pa pred škodo tudi zemljišča lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč, ki ne ležijo neposredno ob vodotoku, sodelujejo pri urejanju in vzdrževanju tudi lastniki ali uporabniki teh zemljišč.
3. člen
Kot neprimerno zarast na brežinah potokov in jarkov se smatra drevje, grmovje, opuščeni previsoko odrezani panji in enoletna nepokošena trava, ki ovirajo odtok vode ali povzročajo škodljive zajezitve.
Kot primerno zarast (drevesno in grmovno) v zgornjem delu brežine, ki je izrednega pomena za izgled krajine je razumeti redno gojeno vrbo, jelšo, jesen, dob, avtohtone grmovne vrste in nizke trave, ki se jih najmanj enkrat v letu pokosi.
Čiščenje zarasti se izvaja tudi na pribrežnih zemljiščih vodnih tokov iz 1. člena tega odloka, če niso regulirani in so knjiženi na Skupščino občine Lendava.
Lastniki oziroma uporabniki pribrežnih zemljišč izvajajo čiščenje zarasti in koristijo lesno maso tudi na površini, ki spada k funkcionalnemu zemljišču vodotoka s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa.
4. člen
Čiščenje vegetativne zarasti ob potokih in jarkih je treba opraviti v dobi vegetativnega mirovanja, košnjo trave pa v času zrelosti obvezno enkrat v letu, po potrebi pa tudi večkrat, če je to potrebno zaradi odtočnih razmer. Naplavine v strugi – dnu je treba čistiti, če so take narave, da je moten naravni odtok in so ogrožene brežine korita potoka ali jarka.
5. člen
Red gojenja in čiščenja zarasti:
– drevje in grmičevje, ki ovira normalni pretok vode se mora posekati in odstraniti iz pretočnega korita ali jarka. Posek se izvrši čim nižje pri zemlji, z gladkimi rezi na panjih;
– za sanacijo poškodovanih brežin se uporabljajo sadike, poplete in podtaknjenci primernih drevesnih in grmovnih vrst, ki jih je treba redno vzdrževati in gojiti. Rezanje se izvrši čim nižje pri zemlji v dobi vegetacijskega mirovanja;
– trava na brežinah se mora najmanj enkrat v letu pokositi.
6. člen
Na brežinah in neposredno ob njih na potokih, jarkih, kanalih in na nasipih akumulacij, zadrževalnikov, regulacij, je prepovedano:
– pasti govejo živino;
– voziti s vprežnimi ali motornimi vozili, če na njih ni urejeno posebej gramozirano vozišče;
– postavljati posestne ograje, plotove in druge objekte;
– odlagati ali zlagati material;
– odlagati odpadke;
– kopati jame za pridobivanje peska, gramoza, zemlje, odstranjevati oziroma pridobivati rušo;
– opravljati dela, ki bi ovirala odtok vode, oziroma bi poškodovala korita vodotokov struge ali povzročila plazove in drsenje, brežin;
– splavljati po vodi porezano šibje, vejevje in pokošeno travo;
– pranje motornih vozil, škropilnic, kmetijske mehanizacije in druga škodljiva delovanja;
– izlivanje fekalnih odplak, škropiv in drugih škodljivih snovi;
– požiganje suhe zarasti.
7. člen
Prod, pesek in mivka se smejo jemati iz struge samo v primerih, če predstavljajo oviro za normalni naravni odtok vode, vendar se odvzem sme opraviti na način, ki ga predpiše pristojni upravni organ.
8. člen
Če zavezanci iz 2. in 3. člena tega odloka ne izvršijo predpisanih del, uvede vodnogospodarski inšpektor proti njim upravni postopek, v katerem naloži rok, do katerega morajo biti obveznosti izvršene. Če ugotovi, da zavezanci dela niso izvršili do postavljenega roka, lahko delo odda v izvršitev podjetju ali posamezniku na stroške zavezancev.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka- opravljajo pristojne inšpekcijske službe v sodelovanju z rečnim nadzornikom, ki je tudi po svoji službeni dolžnosti zadolžen, da skrbi za vodni red, da ne bodo motene odtočne razmere in drugi ravnovesni pogoji vodnega režima na potokih ali jarkih.
10. člen
Z denarno kaznijo od 1.500 SIT do 10.000 SIT se kaznuje posameznik za prekršek iz 2., 4., 5., 6. in 7. člena tega odloka.
11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o obveznem čiščenju in vzdrževanju manjših potokov in jarkov na območju občine Lendava (Uradni objave občin Pomurja. št. 34/78).
12. člen
Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-5/92
Lendava, dne 6. julija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Lendava
Ciril Pucko l. r.

AAA Zlata odličnost