Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1772. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Urha v Zavoglju za kulturni in zgodovinski spomenik, stran 2306.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, 1/81, 42/86, Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92), 6. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list RS, št. 10/90) in na predlog Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine je občinska skupščina na seji zbora krajevnih skupnosti dne 23. junija 1992 ter na seji družbenopolitičnega zbora in zbora združenega dela dne 8. julija 1992 sprejela
ODLOK
o razglasitvi podružnične cerkve sv. Urha v Zavoglju za kulturni in zgodovinski spomenik
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Podružnična cerkev sv. Urha v Zavoglju se zaradi izjemnih kulturnih, zgodovinskih, znanstvenih, estetskih in krajinskih vrednot razglasi za kulturni in zgodovinski spomenik, ki je po svojih značilnih lastnostih arhitekturni in umetnostni spomenik.
2. člen
Podružnična cerkev sv. Urha se odlikuje s svojim zgodovinsko in arhitekturno zanimivim sklopom spojenih dveh cerkva – prvo v osnovi gotsko in 1529 od Turkov požgano ter prizidano drugo tekom 16. in 17. stoletja.
Na severu manjša cerkvena ladja s še neodprtim obočnim lokom v prvotni prezbiterij, je deljena z lokoma in sklopi od večje južne cerkvene ladje, ki ima rebrasto obokan prezbiterij z bogato kamnoseško okrašenimi sklepniki.
Poseben pomen predstavljajo sondažno odkriti fragmenti poslikave v notranjosti južne cerkvene ladje in prezbiterija. Na fasadi cerkve so ohranjene rimske in gotske spolije.
Prostorsko se cerkev odlikuje z območjem nekdanjega pokopališča in zidu in s poudarkom zvonika v gručastem naselju.
II. OBSEG SPOMENIKA
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Dobrunje, parcelna številka 23/4. Meja spomenika poteka okoli parcele po pokopališkem zidu.
Varovano vplivno območje spomenika obsega parcelne številke: 6, 12, 14/1, 14/3. 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8. 16, 18, 19/2, 19/3, 23/5. 24/1, 24/2. 26/2, 26/3. 26/4. 26/5, 26/6, 26/7. 26/8. 29. 1852/4 in 1852/5. vse k. o. Dobrunje.
Zemljiško-knjižno stanje za navedene parcele je na dan 20. 5. 1992 naslednje:
-------------------------------------------------------------------------------
Parc. št. Št. vložka    Kultura         Lastnik
-------------------------------------------------------------------------------
spomenik
23/4    506       zgradba z zelenico   Rimsko katoliško župnijstvo
                          v Sostrem
varovano  vplivno območje
6     274       zgradba in sadovnjak  Porenta Franc, Zavoglje 12
12     273       zgradbe, dvorišče    Jager Marija, Zavoglje 10
14/1    265       travnik         Černe Frančiška, Zavoglje
                          11 do 1/8
                          Černe Pavla, Sostrska 40a
                          do 1/8
                          Černe Janez, Pot heroja
                          Trtnika 6 do 1/8
                          Černe Marija, Černe Pavel,
                          Černe Ciril,
                          Černe Metod in Černe Franc
                          vsi do 1/8. vsi
                          Zavoglje 11
14/3    726       zgradbe         Černe Miloš, Zavoglje 13
14/4    264       hiša, zgradba, dvorišče Černe Stanko. Zavoglje 7
14/5    405       hiša, zgradba, dvorišče Vidmar Antonija in Vidmar
                          Boris oba do 1/2.
                          oba Zavoglje 7
14/6    268       stavbišče        Trkov Janez, Zavoglje 8
14/7    1071       zgradba, dvorišče    Černe Frančiška, Zavoglje
                          11 do 1/8
                          Černe Pavla, Sostrska 40a
                          do 1/8
                          Černe Janez, Pot heroja
                          Trtnika 6 do 1/8
                          Černe Marija. Černe Pavel,
                          Černe Metod in
                          Černe Franc vsi do 1/8, vsi
                          Zavoglje 11
                          Černe Olga in Černe Ciril
                          oba do 1/16. oba
                          Zavoglje 11
14/8    1130       travnik         Černe Franc, Zavoglje 11
16     1146       vrt           Oven Ivan, Sadinja vas 5
18     270       sadovnjak        Grad Janez, Zavoglje 6
19/2    499       stavbišče s hišo,    Porenta Ivan, Cesta 13.
                          julija 33 do 1/4 in do 1/12
              zgradbe in dvorišče   Porenta Slavko, Zavoglje 5
                          do 1/4
                          Goli Marija, ZRN do 1/12
                          Kušar Slavka. Zavoglje 5 do
                          4/12
19/3    270       stavbišče s hišo,    Grad Janez, Zavoglje 6
              zgradbe in dvorišče
23/5    274       hiša, zgradbe, dvorišče Porenta Franc, Zavoglje 12
24/1    273       hiša, zgradbe      Jager Marija, Zavoglje 10
24/2    273       zgradbe, travnik    Jager Marija, Zavoglje 10
26/2    268       stavbišče        Trkov Janez, Zavoglje 8
26/3    1178       njiva          Vidmar Antonija, Zavoglje 7
26/4    736       stavbišče s hišo    Plešic Bojan, Zavoglje 5a
                          do 1/2
                          Plešic Frančiška, Zavoglje
                          5a do 1/2
26/5    268       travnik         Trkov Janez, Zavoglje 8
26/6    268       sadovnjak        Trkov Janez, Zavoglje 8
26/7    268       travnik         Trkov Janez, Zavoglje 8,
26/8    268       hiša          Trkov Janez, Zavoglje 8
29     499       sadovnjak        Porenta Ivan, Cesta 13.
                          julija 33 do 1/4 in do 1/12
                          Porenta Slavko, Zavoglje 5
                          do 1/4
                          Goli Marija, ZRN do 1/12
                          Kušar Slavka, Zavoglje 5 do
                          4/12
1852/4           del poti        družbena lastnina v splošni
                          rabi
1852/5           del poti        družbena lastnina v splošni
                          rabi
-------------------------------------------------------------------------------
4. člen
Grafični prikaz celotnega območja spomenika – karta v merilu 1:2880 z vrisano mejo spomenika in varovanega vplivnega območja je kot priloga sestavni del tega odloka.
Karta je na vpogled v Sekretariatu za gospodarstvo in družbene dejavnosti občine Ljubljana Moste-Polje, na Ljubljanskem regionalnem zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine in na Mestni upravi za inšpekcijske službe.
5. člen
Kulturni in zgodovinski spomenik je v sakralni rabi in pod določenimi pogoji dostopen javnosti.
III. VARSTVENI REŽIM IN RAZVOJNE USMERITVE
6. člen
Območje spomenika je pod posebnim družbenim varstvom, določenim z zakonom o naravni in kulturni dediščini in s tem odlokom.
V območju spomenika so dovoljeni le posegi in razvojne usmeritve, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim arhitekturnega in umetnostnega spomenika.
7. člen
Za kulturni in zgodovinski spomenik velja varstveni režim, ki določa varovanje kulturnih, zgodovinskih in estetskih vrednot, kar pomeni stalno in redno vzdrževanje dobro ohranjenih prvin ter sanacijo ogroženih ali propadajočih.
Na spomeniku so dovoljeni le posegi v smislu rekonstrukcije, sanacije in revitalizacije objekta. Vsi posegi se podrejajo spomeniški pričevalnosti in spomeniški funkciji.
Prepovedana je vsaka rekonstrukcija ali poseg v prostor, ki bi nasprotoval ohranitvi, naravnih značilnosti in kulturnih vrednot spomenika.
Za vsak predviden poseg na območju spomenika je potrebno predhodno soglasje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki opravlja tudi strokovni nadzor nad posegi.
8. člen
V varovanem vplivnem območju niso dovoljene novogradnje razen izjemoma ob predhodnem soglasju Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Na obstoječih objektih v varovanem vplivnem območju so dovoljena tekoča vzdrževalna dela, adaptacije in nadomestne gradnje s tem, da je za vse navedene posege potrebno predhodno strokovno mnenje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Na parcelah varovanega vplivnega območja je dovoljena tradicionalna kmetijska izraba prostora.
IV. NADZOR
9. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki opravlja tudi strokovni nadzor nad deli, ki se izvajajo na spomeniku.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe.
V. KONČNE DOLOČBE
10. člen
V skladu z drugim odstavkom 24. člena zakona o naravni in kulturni dediščini se spomenik označi na način, kot ga predpisuje pravilnik o obliki in namestitvi oznak nepremičnih spomenikov in znamenitosti (Uradni list SRS, št. 33/85).
Občinski upravni organ pristojen za premoženjske zadeve poda v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka predlog za vpis spomenika v zemljiško knjigo.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/92-01
Ljubljana, dne 9. julija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.

AAA Zlata odličnost