Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1760. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski center za permanentno izobraževanje, Krško, p.o., stran 2282.

Na podlagi 8. in 51. člena zakona o zavodih (URADNI LIST RS, št. 12/91), 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (URADNI LIST RS, št. 12/91), ter soglasja za ustanovitev javnega zavoda za izobraževanje odraslih Krško, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport dne 14. 2. 1992, in 30. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (URADNI LIST RS, 3/90) je Skupščina občine Krško na seji zbora krajevnih skupnosti dne 18. 6., na seji zbora združenega dela dne 22. 6. in na seji družbenopolitičnega zbora dne 29. 6. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Posavski center za permanentno izobraževanje, Krško, p.o.
USTANOVITELJ
1. člen
Skupščina občine Krško kot ustanovitelj ustanavlja s tem odlokom javni zavod za izobraževanje odraslih.
IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Posavski center za permanentno izobraževanje Krško, p.o.
Sedež zavoda je: Krško, Cesta krških žrtev 15 Žig zavoda je: okrogle oblike z grbom Republike
Slovenije v sredini ter z napisom: Posavski center za permanentno izobraževanje Krško, p.o.
DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Dejavnost zavoda je:
– organizacija in izvajanje izobraževanja osnovnega, splošnega, strokovnega in posebnega tipa za odrasle in mladino
– izobraževanje odraslih v splošnih družboslovnih, jezikoslovnih in tehničnih vedah
– dopolnilno izobraževanje otrok in mladine v splošnih, družboslovnih, jezikoslovnih in tehničnih vedah
– svetovanje in izdelava programov vzgoje in izobraževanja
– izvajanje servisa pedagoško-andragoških in organizacijskih storitev za druge vzgojnoizobraževalne zavode, ki imajo dislocirano izobraževanje v Posavju
– razvijanje in izvajanje organizirane pomoči občanom, ki si s samoizobraževanjem žele pridobiti strokovno izobrazbo v skladu z zakonskimi predpisi
– organizacija in izvajanje izobraževanja na podlagi zakonskih predpisov
– razvijanje in izvajanje izobraževalnih oblik za prekvalifikacijo in za delovno usposabljanje brezposelnih občanov
– usposabljanje voznikov vozil na motorni pogon
ORGANI ZAVODA
4. člen
Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda.
Svet zavoda šteje pet članov, od katerih dva člana izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem, dva člana imenuje ustanovitelj, en član pa je predstavnik uporabnikov.
Člani sveta se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno obdobje 4 let in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani na to funkcijo.
Predsednik sveta zavoda se imenuje izmed članov sveta, ki so jih izvolili delavci zavoda.
Svet odloča v skladu z zakonom in statutom.
5. člen
Zavod ima strokovni svet.
Strokovni svet ima tri člane, ki jih na predlog direktorja imenuje svet zavoda za mandatno obdobje 4 let. Po preteku mandata so člani strokovnega sveta lahko ponovno imenovani za opravljanje te funkcije.
Strokovni svet ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in s statutom zavoda.
6. člen
Delo zavoda organizira in vodi direktor, ki zastopa zavod neomejeno, razen da sklepa pogodbe za promet nepremičnin, za katere potrebuje soglasje ustanovitelja.
Direktor zavoda vodi strokovno delo zavoda in je zanj odgovoren.
7. člen
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom in s statutom zavoda.
8. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, določene s statutom zavoda v skladu z zakonom.
SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
9. člen
Za ustanovitev in začetek dela zavoda se zavodu zagotavlja del sredstev in premoženja javnega zavoda Delavske univerze in knjižnice Krško, kot se to ugotovi z delitveno bilanco. Premoženje zavoda je last ustanovitelja, z njim pa upravlja, zavod. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
10. člen
Zavod prejema sredstva za delo:
– od ustanovitelja
– od plačila za storitve
– s prodajo blaga in storitev na trgu
– iz samoprispevka
– iz daril
– iz drugih namenskih in nenamenskih virov skladno z zakonom.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.
11. člen
Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju javne službe, za razvoj in opravljanje dejavnosti, lahko pa tudi za osebne dohodke delavcev, v soglasju z ustanoviteljem.
S presežki, ki jih zavod pridobi s svojo dejavnostjo na drug način, zavod razpolaga samostojno.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
12. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno, razen da mora za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem pridobiti soglasje ustanovitelja.
Organizacijske enote zavoda imajo lahko pravice v pravnem prometu v skladu s statutom zavoda in z zakonom. Te pravice izvršujejo v imenu in na račun zavoda.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale ob izvajanju sprejetega programa izobraževanja odraslih kot javne službe, neomejeno.
Za obveznosti zavoda, nastale iz drugih pravnih poslov, ustanovitelj ne odgovarja.
DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
13. člen
Skupščina občine Krško oziroma njen izvršni svet opravlja ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavoda, s tem:
– da daje soglasje k statutu zavoda
– da daje soglasje k programu razvoja zavoda in k njegovim letnim delovnim načrtom, spremlja njegovo uresničevanje ter zagotavlja financiranje v izvršnem svetu dogovorjenega programa izobraževanja
– da daje soglasje k imenovanju direktorja in k njegovi razrešitvi.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da pod njegovim nadzorstvom opravi priprave za začetek dela zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja je pooblaščen izdati pravila o volitvah delavcev v svet zavoda in za imenovanje volilnih organov za izvedbo volitev v svet zavoda.
15. člen
Zavod ima statut, s katerim se urejajo druge zadeve v zvezi z delom zavoda.
Statut sprejme svet zavoda v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
16. člen
Imenovanje direktorja se opravi v roku 8 mesecev od uveljavitve tega odloka.
17. člen
Do sprejema področne zakonodaje imenuje predstavnika uporabnikov v svet zavoda IS SO Krško.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od l. 7. 1992 dalje.
Št. 1-603-5/92
Krško, dne 29. junija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Vojko Omerzu l. r.

AAA Zlata odličnost