Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1754. Pravilnik o štipendiranju, stran 2272.

Na podlagi 55. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS. št. 5/91) in 129. člena statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 21/91) je Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane na 112. seji dne 30. 6. 1992 sprejel
PRAVILNIK
o štipendiranju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje kadrovskih štipendij učencem in študentom za potrebe mestnih upravnih organov in Sekretariata Skupščine mesta Ljubljane (v nadaljevanju: mestnih upravnih organov) ter postopek za izvajanje štipendiranja.
2. člen
Sredstva za kadrovske štipendije se zagotavljajo s proračunom mesta Ljubljane.
II. MERILA ZA PODELJEVANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
3. člen
Štipendije se lahko podeli učencem in študentom, ki so državljani Republike Slovenije in se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovno razmerje v mestnih upravnih organih.
4. člen
Pri podeljevanju štipendije se upošteva šolski uspeh ter učenčeve oziroma študentove sposobnosti za izbran izobraževalni program oziroma poklic, glede na kadrovske potrebe v mestnih upravnih organih.
5. člen
Višina kadrovske štipendije se določa v odstotku od zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke od zajamčenega osebnega dohodka glede na učni uspeh in kraj bivanja.
6. člen
Kadrovska štipendija obsega:
– osnovno štipendijo za učence in študente, ki se šolajo v kraju stalnega bivališča in je za učence 20%, za študente pa 35% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke od zajamčenega osebnega dohodka;
– dodatek k osnovni štipendiji za povečane stroške bivanja za čas šolanja izven kraja stalnega bivališča (staršev, skrbnikov ali zakonitih zastopnikov), ki znaša 15% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke od zajamčenega osebnega dohodka;
– dodatek za stroške prevoza v šolo za primestni in medkrajevni promet po ceniku, vendar največ do 15% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke od zajamčenega osebnega dohodka.
Dodatka iz druge in tretje alinee se med seboj izključujeta.
7. člen
Učenci in študenti, ki dosegajo prav dober oziroma odličen uspeh, so upravičeni do posebnega dodatka (stimulacije) za dosežen učni uspeh.
Učencem in študentom, ki so dosegli prav dober ali odličen uspeh v preteklem šolskem letu, se izplačuje dodatek v naslednji višini:
učencem:
– za prav dober uspeh 5% od zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke od zajamčenega osebnega dohodka;
– za odličen uspeh 10% od zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke od zajamčenega osebnega dohodka;
študentom s povprečno oceno:
- 7,9 do 8,1               5%
- 8,2 do 8,3               10%
- 8,4 do 8,6               15%
- 8,7 do 8,9               20%
- 9 in več                25%
od zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke od zajamčenega osebnega dohodka.
Pri študentih se uspeh določi tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu.
Dodatek za dosežen učni uspeh ne pripada učencem in študentom 1. letnika.
8. člen
Štipendije se izplačujejo za celo šolsko leto, razen v zaključnem letniku srednjih šol, ko se za julij in avgust ne izplačajo.
9. člen
Kadrovske štipendije se med šolskim letom valorizirajo ob spremembi višine zajamčenega osebnega dohodka. Štipendije se valorizirajo za odstotek spremenjene višine zajamčenega osebnega dohodka. Dodatek za stroške prevoza se spremeni, ko se cene prevoza povečajo za več kot 5% in se izplačuje od prvega naslednjega izplačila.
III. PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
10. člen
Kadrovske štipendije se podeljujejo v skladu z ugotovljenimi potrebami po strokovnih kadrih v mestnih upravnih organih na podlagi javnega razpisa.
Vsebino razpisa za štipendije določi podkomisija za izobraževanje in štipendiranje pri komisiji Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane za področje organizacije in sistemizacije dela ter kadrovskih zadev v mestnih upravnih organih (v nadaljnjem besedilu: podkomisija za izobraževanje in štipendiranje).
Razpis obsega:
a) poklic, stopnjo strokovne izobrazbe, za katero se razpisuje štipendija;
b) število razpisanih štipendij;
c) rok, v katerem je treba vložiti prijavo;
d) pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil delovno razmerje, in sicer v skladu s pogodbo o štipendiranju v mestnih upravnih organih.
11. člen
Prijavi na razpis je treba priložiti:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole;
b) dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja;
c) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
d) življenjepis.
Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati poslati v 30 dneh po objavi razpisa.
12. člen
Kandidate izbere podkomisija za izobraževanje in štipendiranje v skladu z merili in kriteriji pravilnika o štipendiranju.
Če se za posamezne razpisane poklice ne prijavi dovolj kandidatov, lahko podkomisija za izobraževanje in štipendiranje glede na ugotovljene dodatne kadrovske potrebe in zagotovljena sredstva podeli štipendijo prosilcem prijavljenim za druge razpisane poklice.
13. člen
Podkomisija za izobraževanje in štipendiranje mora o izbiri kandidatov za štipendije pisno obvestiti vse prosilce v roku 30 dni po izbiri.
Prosilec, ki misli, da je neopravičeno odklonjen, lahko vloži v osmih dneh od dneva prejema, obvestila ugovor na komisijo za področje organizacije in sistemizacije dela ter kadrovskih zadev v mestnih upravnih organih. Odločitev je dokončna.
14. člen
Razpisni postopek in podelitev kadrovskih štipendij morata biti zaključena do 31. avgusta.
15. člen
Medsebojna razmerja med Mestom Ljubljano kot štipenditorjem in štipendistom se določijo s pisno pogodbo.
Pogodbo o štipendiranju sklene s štipendistom, po pooblastilu predsednika Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane, sekretar Mestnega sekretariata za občo upravo.
Za štipendista, ki še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
16. člen
V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom določijo pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
17. člen
Štipendija se izplačuje štipendistu mesečno za nazaj do 10. v mesecu in sicer za 12 mesecev do konca rednega šolanja.
18. člen
Štipendist je dolžan na začetku šolskega leta predložiti podkomisiji za izobraževanje in štipendiranje:
– učenec potrdilo o vpisu v naslednji razred in prepis zadnjega šolskega spričevala;
– študent potrdilo o vpisu v naslednji letnik ter potrdilo o opravljenih izpitih preteklega šolskega leta.
19. člen
Štipendisti opravijo delovno prakso v mestnih upravnih organih, ki traja praviloma 1 mesec v letu. Razporeditev štipendistov na delovno prakso opravi Mestni sekretariat za občo upravo – kadrovska služba v dogovoru s predstojniki mestnih upravnih organov.
20. člen
Za opravljeno delo na delovni praksi prejmejo štipendisti nagrado v višini, ki jo določi s sklepom Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane.
21. člen
Če podkomisija za izobraževanje in štipendiranje ugotovi, da štipendist pravočasno ne opravi šolskih obveznosti, mu izplačevanje štipendije začasno ustavi.
Podkomisija za izobraževanje in štipendiranje lahko določi štipendistu rok, v katerem mora opraviti obveznosti. Za štipendista, ki v določenem roku izpolni obveznosti, podkomisija za izobraževanje in štipendiranje prekliče začasno ustavitev izplačevanja štipendije z veljavnostjo od dneva prenehanja izplačevanja. Štipendist, ki obveznosti ne izpolni, izgubi pravico do štipendije.
Štipendistu, kateremu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, se štipendijsko razmerje ne prekine, vendar se mu štipendija ne izplačuje za šolsko leto, ki ga ponavlja.
22. člen
Štipendist, ki prekine izobraževanje, ali se ne zaposli v skladu s pogodbo o štipendiranju; je dolžan vrniti izplačane zneske štipendije z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, razen v opravičenih primerih, ki jih oceni podkomisija za izobraževanje in štipendiranje.
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti vse izplačane zneske prejete štipendije, če:
a) ne dokonča izobraževanja v roku, ki je po predpisih določen v vzgojnoizobraževalni šolski organizaciji, za katero mu je bila podeljena štipendija, oziroma v podaljšanem roku, ki mu ga določi štipenditor na podlagi II. odstavka 21. člena tega pravilnika;
b) opusti izobraževanje na srednji oziroma visoki šoli, kjer je bil vpisan ob sklenitvi pogodbe;
c) se med prejemanjem štipendije, odobrene po tem pravilniku, vključi v štipendiranje drugega štipenditorja ali če se zaposli;
d) je izključen iz srednje oziroma visoke šole;
e) če neopravičeno odkloni opravljanje delovne prakse;
f) med izobraževanjem ali po njem sporoči štipenditorju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v mestnih upravnih organih;
g) po končanem izobraževanju ni pripravljen skleniti delovnega razmerja kot pripravnik v skladu s pogodbo, o štipendiranju;
h) ne opravi pripravništva in strokovnega izpita;
i) po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu ne želi skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju.
23. člen
Štipendist je dolžan povrniti sorazmerni del zneska prejete štipendije, če ostane v delovnem razmerju manj časa, kot znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.
24. člen
Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če: a) mu štipenditor v 60 dneh po njegovem pisnem obvestilu, da je izobraževanje v skladu s pogodbo končal, ne omogoči pripravništva, kjer je štipendist pogodbeno vezan oziroma v okviru mestnih upravnih organov;
b) mu štipenditor po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja;
c) postane trajno nezmožen za šolanje ali za delo.
25. člen
Štipendist je izjemoma oproščen vseh pogodbenih obveznosti v naslednjih primerih:
a) zaradi težjega zdravstvenega stanja in drugo (težje nesreče, kronična obolenja, posledice nesreče, ipd.);
b) zaradi sklenitve delovnega razmerja v upravnih organih ljubljanskih občin;
c) iz drugih opravičljivih razlogov.
26. člen
Podkomisija za izobraževanje in štipendiranje lahko iz upravičenih razlogov štipendistu določi obročno vračanje štipendije, če je materialno ogrožen.
27. člen
Podkomisija za izobraževanje in štipendiranje, mora vsak primer posebej obravnavati in odločiti o obveznosti štipendista (v skladu z določili členov 22 do 26 tega pravilnika).
28. člen
Štipendistu, ki predčasno uspešno konča šolanje, se izplača štipendija v enkratnem znesku za čas, ko bi mu ta pripadala in v višini štipendije za mesec, v katerem je zaključil šolanje.
29. člen
Štipendist ima pravico do ugovora zoper odločitev o njegovih pravicah in dolžnostih iz štipendijskega razmerja na komisijo za področje organizacije in sistemizacije dela ter kadrovskih zadev v mestnih upravnih organih. Rok ugovora je 8 dni od vročitve pismenega odpravka. Komisija mora v 30 dneh sporočiti štipendistu svojo odločitev, ki je dokončna.
30. člen
Mestni sekretariat za občo upravo – kadrovska služba je dolžna spremljati učne uspehe štipendistov, vzdrževati z njimi stalne stike in se seznanjati z eventualnimi problemi pri opravljanju njihovih študijskih obveznosti. Kadrovska služba mora najmanj dvakrat letno predložiti podkomisiji za izobraževanje in štipendiranje poročilo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti štipendistov in o morebitni drugi problematiki v zvezi s štipendiranjem.
31. člen
Podkomisija za izobraževanje in štipendiranje je dolžna štipendiste obvestiti o eventualnih spremembah in dopolnitvah tega pravilnika.
32. člen
V pogodbi o štipendiji mora biti določeno, katero sodišče je krajevno pristojno za reševanje sporov, ki bi nastali pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
33. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati sklep o merilih za štipendiranje v mestnih upravnih organih št. 1763-1/91 z dne 10. 9. 1991.
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1094/1-1992
Ljubljana, dne 30. junija 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine mesta Ljubljane
Marjan Vidmar l. r.

AAA Zlata odličnost