Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1758. Odlok o razglasitvi Ajdovske jame pri Nemški vasi za kulturni in zgodovinski spomenik, stran 2280.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81) in 30. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Ul. RS, št. 3/90) ter na predlog Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine je Skupščina občine Krško na seji zborov krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 18. 6. 1992 ter na seji zbora združenega dela dne 22. 6. 1992 sprejela
ODLOK
o razglasitvi Ajdovske jame pri Nemški vasi za kulturni in zgodovinski spomenik
1. člen
Ajdovska jama pri Nemški vasi še kot visoko ovrednoteno arheološko najdišče razglasi za kulturni in zgodovinski spomenik, kije po svojih značilnih lastnostih arheološki spomenik.
2. člen
Namen razglasitve je zavarovanje kulturnih, znanstvenih in zgodovinskih vrednot arheološke dediščine na tem območju.
3. člen
Meje spomenika potekajo: Na severu meja poteka po severnem robu parcele št. 1301/1 in nato na njenem vzhodnem delu zavije proti jugu po vzhodnih robovih parcel št. 1301/2, 1300/1, 1323, 1324/2, 1337, 1338, 1339, 1341 in 1340. Po južnem robu zadnje parcele se meja obrne proti severu po zahodnih robovih, parcel št. 1340, 1329, 1328, 1319, 1094, 1095, 1313, 1312 in 1210, kjer se na severovzhodnem vogalu zadnje parcele združi s parcelo št. 1301/1.
Karta v merilu 1: 5000 z vrisano mejo spomenika in mejami različnih varstvenih režimov je kot priloga sestavni del tega odloka.
4. člen
Za območje arheološkega spomenika velja prvi varstveni režim, in sicer za naslednje parcele v k. o. Ravno:
---------------------------------------------------------
        Vse v K. O. Ravno
Posestni list Lastnik              Parcela
---------------------------------------------------------
165      Božič Zofka, Vrhuljc 8        1094
50       Frankovič Marija, Nemška vas 6    1095
50       Frankovič Marija, Nemška vas 6    1303
 50      Frankovič Marija, Nemška vas 6    1310
 50      Frankovič Marija, Nemška vas 6    1312
50       Frankovič Marija, Nemška vas 6    1313
50       Frankovič Marija, Nemška vas 6    1314
1367      Dimc Jožeta, Nemška gora 7      1300
1367      Dimc Jožefa, Nemška gora 7     1301/2
1561      Babič Alojz, Velika vas 13     1301/1
1829      Žarn Jože, Vrhuljc 6         1302
710      Švigelj Janez ml., Senuše 20     1316
1728      Kartuš Marija, Nemška vas 3      1317
1638      Žarn Ana, Vrhuljc 3         13 IS
96       Kranjčevič Ljudmila, Kobile 6     1319
96       Kranjčevič Ljudmila, Kobile 6     1328
96       Kranjčevič Ljudmila, Kobile 6     1329
935      Bizjak Majda, Nemška gora 9      1320
935      Bizjak Majda, Nemška gora 9      1326
578      Bizjak Marjan, Nemška gora 6    1322/1
578      Bizjak Marjan, Nemška gora 6    1324/1
578      Bizjak Marjan, Nemška gora 6     1338
578      Bizjak Marjan, Nemška gora 6     1339
1031      Rožanc Vladka, Brezovska gora 20  1322/2
1031      Rožanc Vladka, Brezovska gora 20   1323
1031      Rožanc Vladka, Brezovska gora 20  1324/2
1883      Levstik Anton, Senuše 18       1325
38       Voglar Milan, Brezovska gora 17    1333
38       Voglar Milan, Brezovska gora 17    1340
373      Dime Stanko, Ana, Senuše 5      1335
373      Dime Stanko, Ana, Senuše 5      1337
373      Dime Stanko, Ana, Senuše 5      1341
---------------------------------------------------------
Na navedenih parcelah razen tradicionalne kmetijsko-gozdarske izrabe ni dovoljeno nikakršno poseganje v prostor oziroma v zemeljske plasti. Varujemo torej neokrnjene vse spomeniške lastnosti arheološke dediščine, njeno kulturno vrednost, pa tudi snov, ki je z njo povezana. Vsi posegi se podrejajo spomeniški pričevalnosti in spomeniški funkciji. V sklop varovanja sodi tudi načelna nezazidljivost vsega območja, upoštevajoč pri tem seveda zatečeno stanje.
5. člen
V območju spomenika so dovoljeni le posegi in razvojne usmeritve, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim arheološkega terena. Dovoljeni so strokovni in znanstveni posegi, ki so namenjeni nadaljnjim raziskavam in izboljšavi estetskega oziroma vizualnega stanja spomenika. Druge spremembe v prostoru so možne le glede na naravo in vrednost arheološke dediščine, kot je to opredeljeno v posameznih varstvenih režimih. Vsaka sprememba prostora v območju spomenika mora biti poprej širše družbeno verificirana in je zanjo treba pridobiti, soglasje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Spomenik in okolica, ki je s spomenikom vizualno povezana, se urejata s posebnim ureditvenim načrtom. Meje takšnega načrta so predmet posebne strokovne preverbe.
Spomenik ima prvenstveno pedagoško-znanstveno funkcijo. Spomenik oziroma arheološki objekti morajo biti dostopni širši javnosti.
Za posege, ki niso v skladu z varstvenim režimom in spreminjajo lastnosti spomenika, je povzročitelj teh posegov kazensko odgovoren. Škodo ali spremembe na spomeniku, ki so s tem nastale, pa mora odstraniti in prizadeti teren sanirati v prejšnje stanje.
6. člen
Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora, mora preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti v tem odloku opredeljene lastnosti arheološkega spomenika.
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinska inšpekcijska služba.
7. člen
V skladu z drugim odstavkom 24. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81) se spomenik označi na način, kot ga predpisuje pravilnik o obliki in namestitvi oznak nepremičnih spomenikov in znamenitosti (Uradni list SRS, št. 33/85).
Občinski upravni organ, pristojen za premoženjskopravne zadeve, poda predlog za vpis spomenika v zemljiško knjigo po parcelnih številkah z imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja v skladu s 4. členom tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3-617-3/92
Krško, dne 22. junija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Vojko Omerzu l. r.

AAA Zlata odličnost