Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1749. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, oprema in naprave za opravljanje blagovnega prometa in storitev v blagovnem prometu, stran 2257.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona, o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77 in 29/86) izdaja minister za trgovino
PRAVILNIK
o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, oprema in naprave za opravljanje blagovnega prometa in storitev v blagovnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik predpisuje minimalne tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, oprema in naprave za opravljanje blagovnega prometa in storitev v blagovnem prometu (v nadaljnjem besedilu: trgovinska dejavnost).
2. člen
Za poslovne prostore, v katerih se opravlja trgovinska dejavnost, se po določbah tega pravilnika štejejo:
1. prodajalna;
2. tržnica (trg, veletržnica);
3. skladišče za trgovanje z blagom na debelo;
4. prostor za odkup kmetijskih pridelkov, živali in gozdnih sadežev;
5. prostor, kjer se opravljajo trgovinske storitve.
3. člen
Poslovni prostori, oprema in naprave, v katerih se opravlja trgovinska dejavnost, morajo ustrezati načinu trgovanja z blagom in s storitvami, količini in strukturi blaga, s katerim se trguje, ter pogojem, ki so predpisani s tem pravilnikom in s pravilnikom o higienskih in sanitarno-tehničnih pogojih, ter pogojem, ki jih določajo drugi predpisi.
II. VRSTE POSLOVNIH PROSTOROV ZA TRGOVINSKO DEJAVNOST
4. člen
S prodajalno je po določbah tega pravilnika mišljen poslovni prostor, v katerem se trguje na drobno.
Glede na vrsto poslovnega prostora se kot prodajalna štejejo: prodajalna v zgradbi, premična prodajalna in kiosk.
5. člen
Premične prodajalne so stojnice, potujoče prodajalne v vozilih, ki so prilagojena trgovanju z blagom skozi okno, in avtomati. Premične prodajalne so namenjene za trgovanje z določenimi vrstami blaga po pogojih, ki jih določa ta pravilnik.
6. člen
Kiosk je prodajalna, v kateri se trguje z določenimi vrstami blaga samo skozi okno po pogojih, ki jih določa ta pravilnik.
7. člen
Tržnica je posebej organiziran in urejen poslovni prostor, kjer se trguje s kmetijskimi pridelki. Glede na obseg trgovanja na tržnici ločimo veletržnice in trge.
8. člen
Veletržnica je posebej organiziran in urejen prodajni prostor, kjer se trguje na debelo s kmetijskimi pridelki.
Veletržnica mora biti urejena tako. da omogoča srečevanje velikega števila ponudnikov blaga in povpraševalcev po njem ter ravnanje z veliko količino blaga.
Na veletržnici se lahko poleg s kmetijskimi pridelki trguje še z živili rastlinskega in živalskega izvora, gozdnimi sadeži in zdravilnimi zelišči.
9. člen
Trg je posebej organiziran in urejen poslovni prostor, kjer se trguje na drobno š kmetijskimi pridelki.
Poleg kmetijskih pridelkov in izdelkov se lahko na trgu trguje še z živili rastlinskega in živalskega izvora, cvetjem, gozdnimi sadeži, zdravilnimi zelišči, izdelki domače obrti, rabljenim blagom, galanterijskim blagom za gospodinjstvo in bižuterijo.
Na trgih se trguje z blagom na prodajnih mestih, kot so: stojnice, prodajne klopi in prodajni boksi.
Z blagom se na trgih lahko trguje tudi v kioskih in premičnih prodajnih objektih.
10. člen
Skladišče je po določbah tega pravilnika poslovni prostor, ki je potreben za trgovanje z blagom na debelo. Glede na vrsto poslovnega prostora so skladišča lahko podna, silosi, cisterne in hladilnice. Podno skladišče je lahko zaprto, pokrito in odprto.
11. člen
Prostor za odkup kmetijskih pridelkov, živali in gozdnih sadežev je posebej urejen pokrit ali zaprt poslovni prostor, ki mora izpolnjevati pogoje, določene s tem pravilnikom.
12. člen
Za opravljanje trgovinskih storitev je treba imeti poslovni prostor, ki mora izpolnjevati pogoje, predpisane s tem pravilnikom.
III. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI POSLOVNI PROSTORI, OPREMA IN NAPRAVE ZA OPRAVLJANJE TRGOVINSKE DEJAVNOSTI
Prodajalna
13. člen
Prodajalna mora imeti prodajni prostor in pomožne prostore.
S prodajnim prostorom je po določbah tega pravilnika mišljen prostor, v katerem se neposredno trguje, s pomožnimi prostori pa so mišljeni: skladišče za shranjevanje blaga in embalaže ter sanitarni prostori.
Skladišče za shranjevanje blaga in embalaže je lahko v prodajalni ali v njeni neposredni bližini.
Če je skladišče v prodajnem prostoru, mora biti ta del prostora ločen. Skladišče za hrambo živil mora biti funkcionalno povezano s prodajnim prostorom.
S sanitarnimi prostori so po določbah tega pravilnika mišljeni: sanitarije s toplo in hladno vodo. prostor, lahko tudi samo mesto, za shranjevanje pripomočkov in čistil za čiščenje prostorov in prostor z garderobnimi omarami za obleke zaposlenih v prodajalni.
Sanitarije, prostor ali mesto za shranjevanje pripomočkov za čiščenje prostorov so lahko poleg prodajalne ali v njeni neposredni bližini. Pri prodajalnah z živili morajo biti sanitarije in prostor ali mesto za shranjevanje pripomočkov za čiščenje prostorov povezani s prodajalno.
14. člen
Za trgovanje z blagom v prodajalni morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
Poslovni prostor
1. zunanjost prodajalne mora biti gradbeno dokončana;
2. vhod v prodajalno mora biti varen, neoviran, in razsvetljen. Vhod v prodajalno je lahko z ulice, s ceste ali iz javnega prehoda, dohoda in ne sme biti skupen z vhodom za stanovanjske prostore;
3. prostori prodajalne (prodajni prostor, pomožni prostori) morajo biti gradbeno dokončani in izdelani iz materialov, ki se lahko čistijo in vzdržujejo;
4. prostori prodajalne (prodajni prostor, pomožni prostori) morajo biti ustrezno razsvetljeni, prezračevanj in ogrevani;
5. če je prodajni prostor prodajalne v več etažah, morajo biti te med seboj povezane ha način, ki zagotavlja varno gibanje zaposlenih v prodajalni, kupcev in ravnanje z blagom;
6. če se v prodajalni opravlja tudi gostinska dejavnost, mora biti ta prostor ločen od prodajalne;
7. višina prodajnega prostora ne sme biti nižja od 2.30m. neto površina prodajnega prostora ne sme biti manjša od 6m2;
8. prodajalna s površino nad 600 m2 mora imeti agregat za pridobivanje električne energije;
9. skladišče prodajalne mora ustrezati velikosti prodajalne ter vrsti, količini in strukturi blaga.
15. člen
Prodajalna mora imeti na vidnem mestu označeno ime prodajalne, firmo in sedež trgovca in urnik obratovalnega časa prodajalne.
Oprema in naprave
16. člen
Oprema in njena razporeditev ter naprave v prodajalni morajo biti prilagojene vrsti in načinu prodaje blaga v prodajalni in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. oprema v prodajnem in v drugih prostorih prodajalne mora biti iz materialov, ki se lahko čistijo in vzdržujejo;
2. razporeditev opreme v prodajalni mora zagotavljati varno gibanje kupcev in zaposlenih v prodajalni in ravnanje z blagom;
3. v prodajalni, kjer se prodajajo oblačila, morajo biti kabine za pomerjanje osvetljene ter imeti ogledalo, obešalnik in stol. V prodajalni, kjer se prodaja obutev, morajo biti sedeži in ogledalo za pomerjanje obutve;
4. prodajalna mora imeti glede na vrsto blaga, ki se prodaja, potrebno orodje in naprave za merjenje, tehtanje in preizkušanje blaga;
5. prodajalna mora imeti blagajno za spremljanje prometa z blagom. Prodajalna ali oddelek v prodajalni z delikatesami mora imeti elektronsko tehtnico.
17. člen
Za prodajo blaga v kioskih in premičnih prodajnih objektih se smiselno uporabljajo pogoji, določeni v 1., 2., 3., 4., 7. in 9. točki 14. člena in v 1:, 2., 4. in 5. točki 16. člena tega pravilnika.
V kioskih in premičnih prodajnih objektih se prodaja naslednje vrste blago; sveže sadje, zelenjava, živila rastlinskega in živalskega izvora, originalno pakirane pijače, časopisi, revije, knjige, papir, znamke, vrednostna pisma, dopisnice, razglednice, tobak in tobačni izdelki, spominki, izdelki domače obrti, galanterijsko blago, igrače in gospodinjske potrebščine.
Trg
18. člen
Trg mora imeti tržni prostor in pomožne prostore. S tržnim prostorom je po določbah tega pravilnika mišljen prostor, kjer se neposredno trguje z blagom. Tržni prostor je lahko odprt ali zaprt.
S pomožnimi prostori trga so po določbah tega pravilnika mišljeni skladiščni prostor za shranjevanje blaga, prostor ali mesto za shranjevanje premične opreme tržnega prostora ter sanitarije. Sanitarije za zaposlene na trgu morajo biti ločene od sanitarij za obiskovalce trga.
19. člen
Za trgovanje na trgu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. vstop na trg mora biti neoviran, varen; 2. prostorska ureditev trga mora zagotavljati varno gibanje kupcev in prodajalcev blaga ter varno ravnanje z blagom;
3. odprt tržni prostor mora biti razsvetljen, komunalno in infrastrukturno urejen;
4. zaprt tržni prostor mora smiselno izpolnjevati pogoje, določene v 1., 2., 3., 4., 5., 7. in 8. točki 14. člena ter v 1., 2., 4. in 5. točki 16. člena tega pravilnika;
5. razporeditev prodajnih mest na trgu mora ustrezati vrsti blaga, ki se prodaja na trgu;
6. živila živalskega izvora se lahko prodajajo samo v zaprtem tržnem prostoru, izjemoma na pokritem tržnem prostoru, če so živila primerno pakirana;
7. za prodajo živil živalskega izvora mora imeti trg skupno hladilnico oziroma v zaprtem tržnem prostoru vsak prodajni boks svojo hladilno napravo za hrambo živil;
8. Na trgu morata biti na vidnem mestu razobešena tržni red in urnik obratovalnega časa.
Veletržnica
20. člen
Veletržnica mora imeti prostor za razstavljanje, prodajanje in skladiščenje blaga, pisarniške prostore in mostno tehtnico, za prodajo sadja in zelenjave pa še prostor za prebiranje in sortiranje blaga. Veletržnica mora imeti tudi prostor za odlaganje odpadkov, ki mora biti zavarovan pred vremenskimi vplivi.
21. člen
Velikost prostorov veletržnice, zlasti prostora za razstavljanje, prodajanje in skladiščenje blaga, je odvisna od obsega trgovanja ter vrste, količine in strukture blaga, ki se prodaja na veletržnici. Veletržnica, na kateri se predeluje, dodeluje, prebira in sortira blago, mora imeti za opravljanje teh poslov posebne prostore.
22. člen
Veletržnica, kjer se trguje s hitro pokvarljivim blagom, mora imeti hladilnico ali dozorevalne komore ter agregat za pridobivanje električne energije.
23. člen
Veletržnica, kjer se opravljajo tudi špediterske storitve ali storitve nadzora kakovosti in količine blaga, mora izpolnjevati pogoje, ki so s tem pravilnikom predpisani za opravljanje tovrstnih storitev.
Skladišča za trgovanje z blagom na debelo
24. člen
Skladišče za trgovanje z blagom na debelo je namenjeno prodajanju in skladiščenju blaga. Poleg skladišča je treba imeti za trgovanje na debelo še pisarniški prostor in sanitarne prostore.
Za trgovanje na debelo z živili rastlinskega in živalskega izvora morajo biti na razpolago še prostori za prebiranje, embaliranje blaga ter prostori za dozorevanje in hlajenje blaga.
25. člen
Velikost prostorov iz 24. člena tega pravilnika je odvisna od obsega trgovanja z blagom na debelo ter od vrste, količine in strukture blaga, s katerim se trguje.
26. člen
Skladišča za trgovanje na debelo morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. zunanjost skladišča mora biti gradbeno dokončana;
2. skladišče mora biti gradbeno dokončano in izdelano iz materialov, ki se lahko čistijo in vzdržujejo:
3. skladišče mora biti ustrezno razsvetljeno, prezračevano;
4. blago v skladišču mora biti skladiščeno tako, da niso možni kvarni vplivi na lastnosti in kakovost blaga;
5. skladišče mora imeti glede na vrsto blaga, ki je skladiščeno, opremo, naprave za hranjenje, merjenje, tehtanje, preizkušanje in notranji prevoz;
6. skladišče, ki ima hladilnico ali dozorevalne komore, mora imeti agregat za pridobivanje električne energije;
7. skladišče mora imeti dovozno rampo. Če so skladiščni prostori nad ali pod dovozno rampo, mora biti v skladišču nameščeno tovorno dvigalo.
Prostor za odkup kmetijskih pridelkov, živali in gozdnih sadežev
27. člen
Za odkup kmetijskih pridelkov, živali in gozdnih sadežev je treba imeti prostor za prevzem in skladiščenje blaga zaradi nadaljnje odpreme.
28. člen
Za odkup kmetijskih pridelkov, živali in gozdnih sadežev morajo prostori, določeni v 27. členu tega pravilnika, izpolnjevati naslednje pogoje:
1. opremljeni morajo biti z napravami, ki omogočajo merjenje in tehtanje blaga ob prevzemu;
2. prostor za odkup živine mora biti ograjen ter imeti: privezovališče za velike živali, bokse za drobnico in prašiče, rampo za nakladanje in razkladanje živine z dovodom tekoče vode za napajanje živine, prostor za odlaganje gnoja, mesto za razkuževanje in poseben prostor za veterinarja;
3. prostor za odkup mleka mora imeti hladilno napravo za mleko;
4. prostor za odkup grozdja mora imeti merilne naprave za določitev sladkorne stopnje sladkorja;
5. prostor za odkup žitaric in stročnic mora imeti merilno napravo za ugotavljanje vlage in napravo za ugotavljanje specifične teže blaga;
6. za poslovne prostore prostora za odkup kmetijskih pridelkov, živali in gozdnih sadežev se smiselno upoštevajo tudi določbe 1., 2., 3. in 9. točke 14. člena tega pravilnika.
29. člen
Določbe tega pravilnika, ki urejajo minimalne tehnične pogoje za prostore za odkup kmetijskih pridelkov, živali in gozdnih sadežev, se smiselno uporabljajo tudi za odkup zelišč, žab, polžev, rakov in rib.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
Minimalnim tehničnim pogojem, predpisanim s tem pravilnikom, se morajo obstoječi poslovni prostori, oprema in. naprave prilagoditi v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika.
31. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 203/92
Ljubljana, dne 14. julija 1992.
Namestnik ministra
za trgovino
Ivan Jurkovič l. r.

AAA Zlata odličnost