Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1759. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško, p.o., stran 2281.

Na podlagi 8. in 51. člena zakona o zavodih (URADNI LIST RS, št. 12/91) in 30. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (UL SRS, št. 3/90) je Skupščina občine Krško na seji zbora krajevnih skupnosti in na seji družbenopolitičnega zbora dela dne 18. 6. 1992 ter na seji zbora združenega dela dne 22. 6. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško, p.o.
USTANOVITELJ
1. člen
Skupščina občine Krško kot ustanovitelj ustanavlja s tem odlokom javni zavod, ki je pooblaščen v skladu z zakonom za izvajanje knjižničarske dejavnosti za območje občine Krško.
IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Valvasorjeva knjižnica Krško, p.o.
Sedež zavoda je: Krško, Cesta krških žrtev 26.
Žig zavoda je: okrogle oblike, v sredini je grb Republike Slovenije, okrog pa napis: Valvasorjeva knjižnica Krško – p.o. – Krško.
DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja knjižničarsko dejavnost. V okvir te dejavnosti sodi:
– sistematično zbiranje knjižničarskega gradiva,
– strokovno obdelovanje knjižničarskega gradiva,
– hranjenje knjižničarskega gradiva,
– predstavljanje knjižničarskega gradiva javnosti,
– dajanje v uporabo knjižničarsko gradivo,
– izvajanje bibliografskega, informacijskega, dokumentacijskega in komunikacijskega dela,
– organizacija kulturnih prireditev,
– organizacija literarnih večerov,
– organizacija razstav,
– založništvo strokovnih publikacij (katalogov, bibliografij ipd.),
– opravljanje matične dejavnosti za občino Krško,
– opravljanje domoznanske dejavnosti za območje občine Krško.
ORGANI ZAVODA
4. člen
Organ upravljanja v zavodu je Svet zavoda.
Svet zavoda šteje pet članov, od katerih dva člana izvolijo delavci knjižnice s tajnim glasovanjem, dva člana imenuje ustanovitelj, en član pa je predstavnik uporabnikov.
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno obdobje štirih let in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani za to funkcijo.
Svet ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in s statutom knjižnice.
5. člen
Knjižnica ima strokovni svet.
Strokovni svet ima tri člane, ki jih na predlog direktorja imenuje svet knjižnice za mandatno obdobje 4 let. Po preteku mandata so člani strokovnega sveta lahko ponovno imenovani za opravljanje te funkcije. Strokovni svet ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in s statutom knjižnice.
6. člen
Delo knjižnice organizira in vodi direktor, ki zastopa zavod neomejeno, razen da sklepa pogodbe za promet nepremičnin, za katere potrebuje soglasje ustanovitelja.
Direktor knjižnice vodi strokovno delo knjižnice in je za strokovno delo tudi odgovoren.
7. člen
Direktorja knjižnice imenuje svet knjižnice s soglasjem ustanovitelja.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom in s statutom zavoda.
8. člen
Knjižnica ima lahko tudi druge organe, določene s statutom knjižnice v skladu z zakonom.
SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA KNJIŽNICE
9. člen
Za ustanovitev in začetek dela knjižnice se knjižnici zagotavlja del sredstev in premoženja javnega zavoda Delavske univerze in knjižnice Krško, kot se to ugotovi z delitveno bilanco.
Premoženje knjižnice je last ustanovitelja, s katerim pa upravlja knjižnica. Za upravljanje s premoženjem je knjižnica odgovorna ustanovitelju.
VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO KNJIŽNICE
10. člen
Knjižnica dobiva sredstva za delo:
– od ustanovitelja na osnovi letno določene višine sredstev sprejetega programa knjižničarske dejavnosti
– od plačil za storitve
– s prodajo blaga in storitev na trgu
– iz samoprispevka
– iz daril
– iz drugih namenskih in nenamenskih virov v skladu z zakonom.
Organi knjižnice zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja knjižnice.
11. člen
Knjižnica razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javna služba, za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
Z ostalimi presežki, ki jih knjižnica pridobi na drug način, knjižnica razpolaga samostojno.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI KNJIŽNICE V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI KNJIŽNICE
12. člen
Knjižnica nastopa v pravnem prometu neomejeno, razen da mora za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem pridobiti soglasje ustanovitelja:
Knjižnica odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti knjižnice, ki so nastale ob izvajanju sprejetega programa knjižničarstva kot javne službe, neomejeno. Za obveznosti knjižnice, nastale iz drugih pravnih poslov, ustanovitelj ne odgovarja.
DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN KNJIŽNICO
13. člen
Knjižnica:
– predlaga program knjižničarske dejavnosti in poroča o njegovem izvajanju
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub
– sodeluje pri oblikovanju razvojnih načrtov
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za napredek knjižničarske dejavnosti
– zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom
Ustanovitelj:
– sprejema program knjižničarstva, spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za zagotavljanje razvoja knjižničarske dejavnosti
– planira in usklajuje investicije in skrbi za njihovo financiranje
– sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgub
– pri oblikovanju in izvajanju politike knjižničarske dejavnosti vključuje knjižnico in knjižničarsko stroko.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da pod njegovim nadzorstvom opravi priprave za začetek dela knjižnice in za njegov vpis v sodni register. Vršilec dolžnosti direktorja je pooblaščen izdati pravila o volitvah delavcev v svet knjižnice in za imenovanje volilnih organov za izvedbo volitev v svet knjižnice.
15. člen
Zavod ima statut, s katerim se urejajo druge zadeve v zvezi z delom zavoda.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
16. člen
Imenovanje direktorja se opravi v roku 8 mesecev od uveljavitve tega odloka.
17. člen
Do sprejema področne zakonodaje imenuje predstavnika uporabnikov v svet zavoda IS SO Krško.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 1992 dalje.
Št. 1-612-1/92
Krško, dne 2. junija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Vojko Omerzu l. r.

AAA Zlata odličnost