Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1773. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Povišanja sv. Križa v Velikem Trebeljevem za kulturni in zgodovinski spomenik, stran 2308.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92), 6. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list RS, št. 10/90) in na predlog Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine je občinska skupščina na seji zbora krajevnih skupnosti dne 23. junija 1992 ter na seji družbenopolitičnega zbora in zbora združenega dela dne 8. julija 1992 sprejela
ODLOK
o razglasitvi podružnične cerkve Povišanja sv. Križa v Velikem Trebeljevem za kulturni in zgodovinski spomenik
1. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Podružnična cerkev Povišanja sv. Križa v Velikem Trebeljevem se zaradi izjemnih kulturnih, zgodovinskih, znanstvenih, estetskih in krajinskih vrednot razglasi za kulturni in zgodovinski spomenik, ki je po svojih značilnih lastnostih arhitekturni in umetnostni spomenik.
2. člen
Podružnična cerkev Povišanja sv. Križa se je razvila iz prvotne kapele – današnjega prezbiterija. Poseben poudarek daje cerkvi severovzhodno prizidan – zvonik trdnjavskega videza. Cerkev je bogata z notranjo opremo – oltarji, križev pot in orgle. Zgodovinski razvoj faznosti gradnje, arhitekturno oblikovanje notranjosti in oltarna oprema predstavljajo pomemben in kvaliteten spomenik sakralne arhitekture. Kraj Veliko Trebeljevo se omenja že v 12. stoletju v stiških listinah kot pridobljeno posestvo.
II. OBSEG SPOMENIKA
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Trebeljevo, parcelna številka 373. Meja spomenika poteka po meji parcele št. 373.
Varovano vplivno območje spomenika obsega parcelne številke: 366, 367, 368, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 370/1, 371, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 374/1, 374/2, 375, 376, 377/2, 395/1, 395/2, 397, 398, 399, 400, 401/1, 401/2, 402, 403, 404, 405/1 in 1062/1, vse k. o. Trebeljevo.
Zemljiškoknjižno stanje za navedene parcele je na dan 20. 5. 1992 naslednje:
-----------------------------------------------------------------------------
Parc. št.  št. vložka    Kultura       Lastnik
-----------------------------------------------------------------------------
spomenik
373     67        zgradba z zelenico  Rimsko-katoliško župnijstvo
                         Prežganje
varovano  vplivno območje
366     34        njiva        Kastelic Karel, Veliko
                         Trebeljevo 3
367     34        travnik       Kastelic Karel, Veliko
                         Trebeljevo 3
368     34        njiva        Kastelic Karel, Veliko
                         Trebeljevo 3
369/1    169       njiva        Skubic Karel, Veliko
                         Trebeljevo 6
369/2    65        njiva        Mlakar Karel, Veliko
                         Trebeljevo 6
369/3    301        njiva        Žagar Marta, Kašeljska 45
369/4    259        njiva        Štrubelj Alojz, Veliko
                          Trebeljevo 6a
369/5    301        njiva        Žagar Marta, Kašeljska 45
370/1    62        njiva        Štrubelj Franc, Veliko
                          Trebeljevo 12a
371     62        travnik       Štrubelj Franc, Veliko
                          Trebeljevo 12a
372/1    62        travnik       Štrubelj Franc, Veliko
                          Trebeljevo 12a
372/2    62        stavbišče z zgradbo
               in travnik      Štrubelj Franc, Veliko
                          Trebeljevo 12a
372/3    259        stavbišče s hišo in Štrubelj Alojz, Veliko
                          Trebeljevo 6a
               travnik
372/4    258        stavbišče s hišo in
               travnik       Štrubelj Pavla, Štrubelj
                          Jože oba do 1/2
                          oba Veliko Trebeljevo 6b
374/1    235        hiša in travnik   Štrubelj Alojz, Veliko
                          Trebeljevo 6a
374/2    259        travnik       Štrubelj Alojz, Veliko
                          Trebeljevo 6a
375     65        hiša, dvorišče in
               gosp. poslopje    Mlakar Karel, Veliko
                          Trebeljevo 6
376     65        travnik       Mlakar Karel, Veliko
                          Trebeljevo 6
377/2    192        kašča        Mlakar Karel, Veliko
                          Trebeljevo 6
395/1    361        travnik       Radenčič Anica, Veliko
                          Trebeljevo 8
395/2    153        travnik       Mlakar Anton, Veliko
                          Trebeljevo 8
397     65        njiva        Mlakar Karel, Veliko
                          Trebeljevo 6
398     320        njiva        Kastelic Janez, Veliko
                          Trebeljevo 3
399     320        travnik       Kastelic Janez, Veliko
                          Trebeljevo 3
400     320        hiša z gosp. posl.
               in dvorišče     Kastelic Janez, Veliko
                          Trebeljevo 3
401/1    320        hiša in hlev     Kastelic Janez, Veliko
                          Trebeljevo 3
401/2    187        žitna shramba    Rimsko katoliško župnijstvo
                          Prežganje
402     62        hiša z gosp. posl.
               in dvorišče.     Štrubelj Franc, Veliko
                          Trebeljevo 12a
403     59        hiša z gosp. posl.
               in dvorišče     Skubic Karel, Veliko
                          Trebeljevo 12
404     59        travnik       Skubic Karel, Veliko
                          Trebeljevo 12
405/1    59        njiva        Skubic Karel, Veliko
                          Trebeljevo 12
1062/1            del poti       družbena lastnina v splošni
                          rabi
------------------------------------------------------------------------------
4. člen
Grafični prikaz celotnega območja spomenika – karta v merilu 1: 2880 z vrisano mejo spomenika in varovanega vplivnega območja je kot priloga sestavni del tega odloka.
Karta je na vpogled v Sekretariatu za gospodarstvo in družbene dejavnosti občine Ljubljana Moste-Polje na ljubljanskem regionalnem zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine in na Mestni upravi za inšpekcijske službe.
5. člen
Kulturni in zgodovinski spomenik je v sakralni rabi in pod določenimi pogoji dostopen javnosti.
III. VARSTVENI REŽIM IN RAZVOJNE USMERITVE
6. člen
Območje spomenika je pod posebnim družbenim varstvom, določenim z zakonom o naravni in kulturni dediščini in s tem odlokom.
V območju spomenika so dovoljeni le posegi in razvojne usmeritve, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim arhitekturnega in umetnostnega spomenika.
7. člen
Za kulturni in zgodovinski spomenik velja varstveni režim, ki določa varovanje kulturnih, zgodovinskih in estetskih vrednot, kar pomeni stalno in redno vzdrževanje dobro ohranjenih prvin ter sanacijo ogroženih ali propadajočih.
Na spomeniku so dovoljeni le posegi v smislu rekonstrukcije, sanacije in revitalizacije objekta. Vsi posegi se podrejajo spomeniški pričevalnosti in spomeniški funkciji.
Prepovedana je vsaka rekonstrukcija ali poseg v prostor, ki bi nasprotoval ohranitvi naravnih značilnosti in kulturnih vrednot spomenika.
Za vsak predviden poseg na območju spomenika je potrebno predhodno soglasje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki opravlja tudi strokovni nadzor nad posegi.
8. člen
V varovanem vplivnem območju niso dovoljene novogradnje razen izjemoma ob predhodnem soglasju Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Na obstoječih objektih v varovanem vplivnem območju so dovoljena tekoča vzdrževalna dela. adaptacije in nadomestne gradnje s tem, da je za vse navedene posege potrebno predhodno strokovno mnenje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Na parcelah varovanega vplivnega območja je dovoljena tradicionalna kmetijska izraba prostora.
IV. NADZOR
9. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki opravlja tudi strokovni nadzor nad deli, ki se izvajajo na spomeniku. Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe.
V. KONČNE DOLOČBE
10. člen
V skladu z drugim odstavkom 24. člena zakona o naravni in kulturni dediščini se spomenik označi na način, kot ga predpisuje pravilnik o obliki in namestitvi oznak nepremičnih spomenikov in znamenitosti (Uradni list SRS, št. 33/85).
Občinski upravni organ pristojen za premoženjske zadeve poda v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka predlog za vpis spomenika v zemljiško knjigo.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/92-01
Ljubljana, dne 9. julija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.

AAA Zlata odličnost