Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1784. Odlok o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v občini Novo mesto, stran 2316.

Na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS. št. 8/82), 3. in 5. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 21/86, 47/87 in 5/90) in 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) je Skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 2. 7. 1992 sprejela
ODLOK
o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v občini Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja splošna razmerja za varstvo javnih koristi na plinovodnem omrežju ter splošne pogoje za dobavo in odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja na območju občine Novo mesto.
Podrobnejše pogoje za dobavo in odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja uredi komunalna organizacija, ki v občini Novo mesto izvaja dejavnost oskrbe naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj plina), s pravilnikom, h kateremu daje soglasje izvršni svet skupščine občine (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
2. člen
Plinovodno omrežje sestavljajo magistralni in primarni plinovodi in naprave, ki služijo za transport in dobavo plina neposredno velikim odjemalcem ter javno plinovodno omrežje in naprave, vključno s hišnimi priključki, ki služi za dobavo plina odjemalcem plina na ravni široke potrošnje.
Hišni priključek je priključni cevovod za dovod plina do posamezne zgradbe s potrebnimi napravami na omrežju in glavnim zapornim elementom na koncu priključka.
3. člen
Odjemalec plina na ravni široke potrošnje (v nadaljnjem besedilu: odjemalec plina) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ji dobavitelj plina dobavlja plin iz javnega plinovodnega omrežja, ob pogojih, predpisanih s tem odlokom in s pravilnikom.
4. člen
Magistralni in primarni plinovodi in naprave so v upravljanju Petrola, Zemeljski plin Ljubljana, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Petrol).
Javno plinovodno omrežje in naprave so v upravljanju dobavitelja plina.
V občini Novo mesto je dobavitelj plina Javno podjetje Komunala Novo mesto.
5. člen
Upravljalca plinovodnega omrežja zagotavljata varstvo javnih koristi z gospodarjenjem po načelu dobrega gospodarja ter z dajanjem usmeritev, mnenj, soglasij in dovoljenj glede razvoja ali tangiranja omrežja plinovoda ter glede priključevanja na plinovodno omrežje.
II. PRIKLJUČEVANJE NA PLINOVODNO OMREŽJE
6. člen
Priključevanje na magistralni in primarni plinovod in naprave dovoljuje in ureja Petrol.
Priključevanje na javno plinovodno omrežje dovoljuje in ureja dobavitelj plina.
7. člen
Zavezanec za priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje je lastnik, upravljalec, ali investitor stavbe, če ga za priključitev zavezuje ta odlok (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za priključitev).
8. člen
Na območjih, kjer zgrajeno javno plinovodno omrežje omogoča priključevanje stavb, je priključitev obvezna za stavbe, v katerih je potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči preko 40 KW.
Za nove stavbe in za obstoječe stavbe, ki se jih dograjuje, nastane obveznost priključitve na javno plinovodno omrežje ob dograditvi oziroma ob začetku uporabe stavbe.
Za obstoječe stavbe, ki jih je v smislu določil prvega odstavka tega člena obvezno priključiti na javno plinovodno omrežje, je rok priključitve eno leto po tem, ko je dobavitelj plina pisno obvestil zavezanca za priključitev o možnosti priključitve na javno plinovodno omrežje.
Za stavbe, v katerih je potrebna vgraditev ali obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči do 40 KW, nastane obveznost priključitve le, če je to predvideno s prostorskimi izvedbenimi akti ali s programi sanacije ekološkega stanja okolja, ki jih sprejme skupščina občine.
Obveznost priključitve se ne nanaša na stavbe, za katere je urejena oziroma je s projekti predvidena uporaba virov energije, ki po veljavnih standardih in normativih ne povzročajo onesnaževanja okolja preko dovoljenih
9. člen
Stavbe, za katere po tem odloku ni predpisana obvezna priključitev na javno plinovodno omrežje, se lahko priključijo na javno plinovodno omrežje le po postopku in ob pogojih, ki so s tem odlokom predpisani za obvezno priključitev.
10. člen
Zavezanec za priključitev mora pri dobavitelju plina vložiti zahtevek za priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje. Zahtevek mora vsebovati vse potrebne podatke za odločanje o možnostih in pogojih priključitve.
11. člen
Dobavitelj plina je dolžan na podlagi pravilno sestavljenega zahtevka izdati zavezancu za priključitev soglasje za priključitev v roku 30 dni.
Soglasje za priključitev mora vsebovati tehnične, finančne in organizacijske pogoje in obveznosti, ki jih mora zavezanec za priključitev izpolniti za priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje.
12. člen
Zavezanec za priključitev je dolžan plačati prispevek za priključitev na javno plinovodno omrežje in nositi stroške izgradnje hišnega priključka.
Višino prispevka za priključitev določa dobavitelj plina glede na skupne stroške izgradnje in sprejete splošne pogoje izgradnje javnega plinovodnega omrežja ter glede na velikost in namen uporabe stavbe.
Plačilo prispevka za priključitev in plačilo drugih stroškov v zvezi z ureditvijo priključka in izvedbo priključitve se mora urejati s pogodbo.
13. člen
Zavezanec za priključitev mora, ko je izpolnil vse pogoje iz soglasja za priključitev, zaprositi dobavitelja plina za dovoljenje za priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje.
Zahtevku za izdajo dovoljenja za priključitev mora priložiti potrebno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da so vsa izvedena dela na plinski napeljavi in na plinskih porabnikih v stavbi izvedena v skladu s strokovno tehničnimi predpisi, standardi in normativi ter v skladu s pogoji soglasja za priključitev.
14. člen
Dobavitelj plina sme izdati dovoljenje za priključitev po tem, ko je ha podlagi predložene dokumentacije in pregleda izvedenih del ugotovljeno, da priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje ne predstavlja nevarnosti glede požara, prometa, ter življenja in zdravja ljudi v stavbi in v njeni okolici.
Dobavitelj plina lahko zavrne izdajo dovoljenja za priključitev, dokler niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena. Pred izdajo dovoljenja za priključitev mora dobavitelj plina vročiti zavezancu za priključitev navodila glede varnega ravnanja in ukrepanja pri uporabi plina. Zavezanec za priključitev mora podpisati sprejem navodil in se zavezati, da bo poskrbel za seznanitev odjemalcev plina v stavbi z navodili.
15. člen
Stroški prvega pregleda, preizkusov in atestov plinske napeljave in plinskih porabnikov v stavbi bremenijo lastnika, upravljalca ali investitorja stavbe. Stroški rednih in izrednih pregledov po priključitvi objekta na javno plinovodno omrežje bremenijo dobavitelja plina.
16. člen
V dovoljenju za priključitev, ki ga izda dobavitelj plina potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji, mora navesti imena odgovornih oseb, ki so izvedle pregled plinske napeljave in plinskih porabnikov v stavbi.
Dovoljenja za priključitev mora dobavitelj plina trajno hraniti v svojem arhivu.
17. člen
Pred neposredno priključitvijo stavbe na javno plinovodno omrežje mora bodoči odjemalec plina podpisati izjavo o sprejemanju pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina, ki jih predpisuje pravilnik.
Neposredno priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje sme opraviti le pooblaščena oseba dobavitelja plina.
III. DOBAVA IN PLAČILO PLINA
18. člen
Dobavitelj plina je dolžan odjemalcem plina dobavljati plin po pogojih, predpisanih s pravilnikom.
O spremembi pogojev dobave plina, do katerih bi prišlo z izvajanjem ukrepov na omrežju s strani dobavitelja plina, mora dobavitelj plina pravočasno obvestiti odjemalce plina in jim dati ustrezna navodila glede varnega ravnanja s plinsko napeljavo in plinskimi porabniki v stavbi.
19. člen
Količina dobavljenega plina se ugotavlja s predpisanim plinomerom. Dobavitelj plina mora plinomere redno pregledovati in jih zamenjevati v skladu s predpisi, ki urejajo kontrolo meril.
20. člen
Odjemalec plina je dolžan dobavljene količine plina plačati po pogojih, ki so določeni s pravilnikom in po ceni, ki jo določi dobavitelj plina v skladu z merili in kriteriji za oblikovanje cen plina v občini Novo mesto ter v skladu z veljavnimi splošnimi predpisi in ukrepi, ki veljajo za določanje cen komunalnih storitev.
21. člen
Dobavitelj plina sme po predhodnem pisnem opozorilu, prekiniti dobavo plina odjemalcu plina, če le-ta ni poravnal zapadlih obveznosti za dobavljeni plin v predpisanih rokih.
Dobavitelj plina sme prekiniti dobavo plina brez predhodnega opozorila, če ugotovi, da je stanje plinske napeljave in plinskih porabnikov v stavbi tako, da bi nadaljnja dobava plina ogrožala varnost ljudi in premoženja v stavbi ali njeni okolici.
22. člen
Prepovedan je kakršenkoli neupravičen odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja.
Za neupravičen odjem plina se šteje vsakršen odjem plina, ki je speljan mimo plinomera ali nedopusten poseg na plinomer. Neupravičen odjem plina se odjemniku plina obračuna po pogojih, ki jih določa pravilnik.
23. člen
Odjemalec plina mora vzdrževati plinske napeljave in plinske porabnike v stavbi v brezhibnem stanju.
Dobavitelj plina ima pravico in dolžnost redno pregledovati plinsko napeljavo in plinske porabnike v stavbi, izvajati preizkus brezhibnosti plinske napeljave in plinskih porabnikov ter izvajati funkcionalni preizkus priključenih plinskih trosil.
Dobavitelj plina ima pravico do izrednega pregleda ali preizkusa plinske napeljave in plinskih porabnikov v stavbi, kadar obstaja utemeljen sum o nepravilnostih na plinski napeljavi, o brezhibnosti plinskih porabnikov ali o neupravičenem odjemu plina.
24. člen
Redne in izredne preglede in preizkuse izvajajo pooblaščeni predstavniki dobavitelja plina, ki imajo za ta opravila pisna pooblastila.
Odjemalec plina je dolžan omogočiti pooblaščenim predstavnikom dobavitelja plina dostop v prostore stavbe zaradi izvajanja pregleda ali preizkusa plinske napeljave in plinskih porabnikov, ali odčitavanja, pregleda, vzdrževanja in zamenjave plinomera.
25. člen
Odjemalec plina je dolžan javiti dobavitelju plina svoje potrebe po večjih ali zmanjšanih količinah plina, kadar bo sprememba presegla 30% povprečno dobavljenih količin.
Odjemalec plina je dolžan pisno ali osebno odjaviti dobavo plina za določen čas ali trajno, če so za to podani razlogi, ki niso v nasprotju z določili tega odloka. Odjava mora dospeti na sedež dobavitelja plina najmanj 7 dni pred predlaganim dnem prekinitve dobave plina.
V primeru odjave plina za določen čas, je odjemalec plina dolžan plačevati del tarife za moč.
26. člen
Odjemalec plina je dolžan nemudoma javiti dobavitelju plina vsako zaznano okvaro na javnem plinovodnem omrežju ali na plinski napeljavi v stavbi ter izvesti ukrepe, predvidene s pravilnikom in navodili za obratovanje plinske napeljave in plinskih porabnikov v stavbi.
IV. VARSTVO IN RAZVOJ PLINOVODNEGA OMREŽJA
27. člen
Upravljalca plinovodnega omrežja ha območju občine Novo mesto sta dolžna na plinovodnem omrežju izvajati ukrepe, predvidene s posebnimi predpisi, ki prispevajo varovanju plinovodnega omrežja pred poškodovanjem in ukrepe, ki opozarjajo občane na lego plinovodnega omrežja in morebitne nevarnosti.
28. člen
Plinovodno omrežje ima s posebnimi predpisi določene varovalne pasove, predpisane odmike, omejitve in prepovedi, ki so obvezni za vse subjekte, ki z načrtovanjem posegov ali z izvajanjem dejavnosti tangirajo te varovalne pasove.
Za kakršenkoli poseg v varovalni pas plinovodnega omrežja, razen za redno obdelavo kmetijskih zemljišč, je potrebno soglasje upravljalca plinovodnega omrežja.
29. člen
Upravljalca plinovodnega omrežja dajeta, na zahtevo investitorja ali izdelovalca dokumentacije, programske in tehnične smernice za izdelavo prostorske izvedbene in projektne dokumentacije za razvojne komplekse in objekte, ki bodo oskrbovani s plinom iz plinovodnega omrežja.
30. člen
Na območjih, kjer je že zgrajeno plinovodno omrežje ali se gradnja plinovodnega omrežja načrtuje, je v postopkih izdelave dokumentacije za vse posege v prostor oziroma v postopku izdajanja dovoljenja za posege v prostor, obvezno pridobiti soglasja upravljalca plinovodnega omrežja.
Soglasje mora vsebovati pogoje glede tangiranja plinovodnega omrežja, pogoje in usmeritve glede možnosti priključevanja na plinovodno omrežje in druge usmeritve in pogoje, ki jih mora izpolniti investitor objekta.
31. člen
Upravljalca plinovodnega omrežja sta dolžna, v skladu s posebnimi predpisi, voditi kataster plinovodnega omrežja za svoje potrebe, za geodetske zadeve pristojnemu občinskemu upravnemu organu pa posredovati podatke za vodenje zbirnega katastra komunalnih naprav.
V. KAZENSKE DOLOČBE
32. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SLT se kaznuje pravno osebo in posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če ne vloži zahtevka za priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje po določilih 10. člena odloka,
2. če ne seznani odjemalcev plina v stavbi z navodili glede varnega ravnanja in ukrepanja pri uporabi plina,
3. če izvede ukrepe za neupravičen odjem plina.
4. če preprečuje pooblaščenim osebam dobavitelja plina preglede plinske napeljave in plinskih porabnikov v stavbi, ali odčitavanje, vzdrževanje in zamenjavo plinomera.
5. če ne javi dobavitelju plina podatkov o spremenjenih potrebnih količinah plina, ali če ne odjavi plina v predpisanem roku.
6. če ne javi zaznane okvare ali če opusti izvedbo ukrepov po 26. členu odloka.
Odgovorno osebo pravne osebe ali občana, ki stori prekršek iz 1. odstavka tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 SLT.
33. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SLT se kaznuje dobavitelja plina:
1. če ne vodi in hrani dokumentacije o priključitvah odjemalcev na javno plinovodno omrežje v. skladu z določili 16. člena odloka,
2. če ne obvešča odjemalcev plina v skladu z določili 18. člena odloka,
3. če ne zamenjuje plinomera v skladu z določili 19. člena odloka,
4. za opustitev aktivnosti in ukrepov, določenih v 27. členu odloka,
5. če ne vodi katastra plinovodnega omrežja v skladu s posebnimi predpisi.
Za prekršek iz 1. odstavka tega člena se kaznuje tudi odgovorno osebo dobavitelja plina z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 SLT.
VI. KONČNE DOLOČBE
34. člen
Dobavitelj plina mora predložiti izvršnemu svetu skupščine občine v soglasje pravilnik, predviden v drugem odstavku prvega člena, najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-02792
Novo mesto, dne 2. julija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost