Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1746. Odlok o pogojih in merilih za sprejem v študentske domove, stran 2251.

Na podlagi 170. člena zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89, 35/89, 8/90 in 12/91) in 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88 in Uradni list RS, št. 15/90) in po predhodni uskladitvi z univerzama izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o pogojih in merilih za sprejem v študentske domove
1. člen
Pravico do bivanja v študentskih domovih imajo redni študenti višjih in visokih šol v Republiki Sloveniji, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka imajo pravico do bivanja v študentskih domovih tuji državljani slovenske narodnosti.
V študentske domove so lahko sprejeti tudi tuji državljani v skladu z mednarodnimi pogodbami.
2. člen
Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih se objavi vsako leto, hkrati z razpisom za vpis na višje in visoke šole. Razpis vsebuje roke za vložitev prošenj ter spisek potrebnih dokumentov, ki jih morajo študenti priložiti prošnji in je objavljen v glasilu Ministrstva za šolstvo in šport in študentskem glasilu.
Študent prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja odda komisiji za sprejem v študentske domove.
3. člen
Študent ima pravico do bivanja v študentskih domovih do konca rednega študija. Če študent izgubi status, izgubi tudi pravico do bivanja v študentskem domu.
4. člen
Študent izgubi pravico do bivanja v študentskem domu, če mu je izrečen ukrep izselitve zaradi kršitve discipline ali zaradi neizpolnjevanja drugih obveznosti do doma v skladu s splošnimi akti študentskega doma in v primeru, da navede neresnične podatke, na podlagi katerih je pridobil pravico bivanja.
5. člen
Pravico do bivanja ima študent, katerega bruto dohodek na družinskega člana, dosežen v preteklem koledarskem letu ne presega 120% povprečnega bruto dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
V dohodek družine se štejejo vsi dohodki po davčni prijavi o dohodnini.
Za člane prosilčeve družine se štejejo poleg prosilca in njegovih staršev tudi osebe, ki so jih prosilčevi starši dolžni vzdrževati, nepreskrbljeni prosilcev zakonec in njuni otroci.
6. člen
Komisija za sprejem v študentske domove določi podrobnejša merila s točkovnikom, kjer se poleg pogoja iz prejšnjega člena upoštevajo zlasti:
– oddaljenost in prometne povezave stalnega bivališča s krajem šolanja,
– uspešnost študija – prednost pri sprejemu v študentski dom ima prosilec z boljšim študijskim uspehom, pri čemer se poleg ocen upošteva tudi redno napredovanje,
– socialni in zdravstveni položaj študenta,
– odnos do domskega reda.
7. člen
Če v študentskih domovih po sprejemu študentov na podlagi pogojev in meril iz 5. in 6. člena tega odloka ostanejo proste posteljne zmogljivosti, lahko sprejmejo tudi študente, ki ne izpolnjujejo teh pogojev.
8. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati pogoji in merila za sprejem v študentske domove v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 24/81).
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-03/90-9/4-8
Ljubljana, dne 7. julija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost