Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1738. Odlok o minimalnih tehničnih pogojih za priložnostno opravljanje gostinskih storitev, stran 2245.

Na podlagi 3. odstavka 11. člena zakona o gostinski dejavnosti (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86), 2. odstavka 2. člena pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih poslovnih prostorov za gostinske dejavnosti in o storitvah v gostinskih obratih (Uradni list SRS, št. 11/75 in 15/88), 3. odstavka 16. člena zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili (Uradni list SRS, št. 17/75), 3. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in 10/91) in 141. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 23. junija 1992 sprejela
ODLOK
o minimalnih tehničnih pogojih za priložnostno opravljanje gostinskih storitev
1. člen
S tem odlokom se določajo minimalni tehnični pogoji za občasno pripravo in nudenje storitev prehrane in točenja pijač, ki se opravlja na odprtih in zaprtih prostorih, ob raznih prireditvah in shodih na začasno prirejenih prodajnih mizah ali stojnicah (v nadaljnjem besedilu: občasne prireditve) v občini Žalec.
2. člen
Na občasnih prireditvah se lahko pripravljajo in strežejo gostom pijače, vse vrste toplih in hladnih napitkov in enostavnejša topla in hladna jedila.
3. člen
Organizator občasne prireditve mora najmanj 15 dni pred prireditvijo zaprositi občinski upravni organ, pristojen za gospodarstvo, za izdajo dovoljenja za opravljanje gostinskih storitev.
V vlogi za izdajo dovoljenja mora prireditelj navesti datum prireditve, uro, kraj, naslov in opis prireditvenega prostora, ime osebe, ki bo odgovorna za izpolnitev pogojev za opravljanje gostinskih storitev in imena oseb, ki bodo pripravljale in prodajale živila.
4. člen
Oseba, ki bo na prireditvi odgovarjala za izpolnitev pogojev predpisanih za opravljanje gostinskih storitev, mora izpolnjevati pogoje strokovne izobrazbe za gostinsko dejavnost in zdravstvene pogoje za delo z živili.
Osebe, ki bodo na občasni prireditvi pripravljale in prodajale živila, oziroma imele opravke z živili, morajo imeti zdravstveno izkaznico, iz katere je razvidno, da izpolnjujejo predpisane zdravstvene pogoje za delo pri živilih.
5. člen
Upravni organ pristojen za gospodarstvo, mora pred izdajo dovoljenja za prodajo živil dobiti poprejšnje soglasje občinskega upravnega organa, pristojnega za sanitarno inšpekcijo. Za izdajo dovoljenja za prodajo živil živalskega izvora pa mora pridobiti tudi soglasje občinskega upravnega organa, pristojnega za veterinarsko inšpekcijo.
Če pristojni inšpekciji ne dasta poprejšnjega soglasja za prodajo živil, ker niso izpolnjeni minimalni sanitarno tehnični pogoji, določeni s tem odlokom, upravni organ, pristojen za gospodarstvo zavrne vlogo prireditelja za prodajo živil.
6. člen
Prostor, kjer se organizira občasna prireditev (v nadaljnjem besedilu prireditveni prostor), mora biti v čisti okolici tako, da je zavarovana pred dimom, smradom, glodalci, mrčesom in prahom. Prireditveni prostor mora biti opremljen z zadostnim številom, posod za odpadke, ne sme ovirati javnega prometa, v nočnem času mora biti primerno osvetljen.
V krajih, kjer je vodovod, mora biti prireditveni prostor priključen na vodovod, urejen pa mora biti tudi odtok.
V krajih, kjer ni možen priključek na javni ali hišni vodovod s higiensko neoporečno vodo, mora prireditelj poskrbeti za dostavo higiensko neoporečne vode v primernih posodah, opremljenih s pipo.
7. člen
Prireditveni prostor mora biti opremljen z zadostnim številom stranišč. Stranišče ali skupina stranišč mora biti ločeno za ženske in moške. V ženskem stranišču mora biti na razpolago pokrita posoda za odpadke. Pri straniščni kabini mora biti na razpolago toaletni papir ter umivalnik s tekočo vodo za umivanje rok.
Dohod do stranišč mora biti označen in v nočnem času razsvetljen. Stranišča morajo biti primerno oddaljena od prostorov, kjer se pripravljajo, hranijo in prodajajo jedila in pijače in od zabaviščnega prostora.
8. člen
Prostor, v katerem se pripravljajo, hranijo in prodajajo živila in pijače, mora biti primerno oddaljen od prireditvenega prostora. Za izdajo živil mora biti poseben pult in posebna miza za odlaganje rabljene posode in pribora. Pult in miza morata biti iz materiala in pokrita z materialom, ki se lahko mokro čisti.
9. člen
Osebje, ki pri delu na občasni prireditvi prihaja v dotik z živili mora skrbeti za ustrezno osebno higieno, nositi mora posebno delovno obleko iz belega blaga in skrbeti, da so prostori, posoda, pribor, oprema in okolica čisti, živila pa zavarovana pred škodljivimi vplivi.
Pijače je treba hraniti ločeno od živil in morajo biti primerno hlajene. Živila živalskega izvora se morajo hraniti do priprave v hladilni napravi.
10. člen
Umazana posoda in pribor se morata pomivati s toplo vodo in splakovati pod tekočo vodo. V krajih, kjer ni tekoče vode, se smejo uporabljati samo krožniki in kozarci za enkratno uporabo.
11. člen
Organizator občasne prireditve mora po končani prireditvi, najkasneje v roku 24 ur, pospraviti in očistiti prireditveni prostor.
12. člen
Na prireditvenem prostoru mora biti na vidnem mestu izobešen cenik gostinskih storitev.
13. člen
Določbe tega odloka veljajo tudi za samostojne gostince, ki v smislu 3. točke 11. člena obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 35/88, 43/88 in 24/89) opravljajo svojo dejavnost priložnostno zunaj stalnega poslovnega prostora v premičnih obratih, na prireditvah, sejmih in podobno in za podjetja, ki opravljajo gostinsko dejavnost, kadar tako dejavnost opravljajo zunaj stalnih poslovnih prostorov.
Pri opravljanju gostinske dejavnosti zunaj stalnih poslovnih prostorov morajo gostinski obrati iz 1. odstavka tega člena prodajno mesto vidno označiti z imenom in firmo.
14. člen
Organizator prireditve je dolžan davčni upravi v roku 8 dni po končani prireditvi predložiti obračun poslovanja.
15. člen
Z denarno kaznijo do 30.000 SLT se kaznuje za prekršek prireditelj, če se opravljajo gostinske storitve brez dovoljenja upravnega organa občine Žalec.
16. člen
Z denarno kaznijo do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba:
– če osebe, ki prihajajo v dotik z živili, niso zdravniško pregledane,
– če osebe ne nosijo posebne delovne obleke,
– če na vidnem mestu ni izobešen cenik gostinskih storitev,
– če se na prireditvi prodajajo gostinske storitve po višjih cenah, kot je določeno s cenikom,
– če ne izpolnjuje pogojev predpisanih z odlokom in poprejšnjimi soglasji.
17. člen
Odgovorna oseba ali posameznik se lahko kaznuje na kraju samem z denarno kaznijo 2.500 SLT zaradi prekrška, določenega s 16. členom:
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o opravljanju gostinske dejavnosti izven stalnih poslovnih prostorov (Uradni vestnik, št. 46-846/65) in odredba o ocenjevanju gostinskih obratov (Uradni list SRS, št. 13/77, 15/77).
19. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
20. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-041/92-03
Žalec, dne 23. junija 1992.
Predsednik
Skupščina občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost