Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1714. Odlok o ureditvenem načrtu za deponijo komunalnih odpadkov Stehan, stran 2224.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) in 5. člena odloka o sestavi in pristojnostih zbora Skupščine občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 11/90 in 23/90) je Skupščina občine Grosuplje na 21. seji dne 24. 6. 1992 sprejela
ODLOK
o ureditvenem načrtu za deponijo komunalnih odpadkov Stehan
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za deponijo komunalnih odpadkov Stehan, ki ga je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Jamova 18, pod številko UI-1553 maja 1992.
2. člen
Ureditveni načrt vsebuje:
– besedilo odloka o ureditvenem načrtu;
– soglasja;
– grafične priloge:
• povezave in soodvisnosti     1:5000;
• ureditvena situacija        1:500;
• zbirni načrt komunalnih naprav   1:500;
• obodna parcelacija         1:500.
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Ureditveni načrt obsega dele naslednjih parcel v k.o. Grosuplje: 833/1, 834/1, 835, 837 in 839.
Meja ureditvenega načrta je razvidna iz grafične priloge TTN v merilu 1: 500 – načrt obodne parcelacije in je sestavni del odloka o ureditvenem načrtu za deponijo komunalnih odpadkov Stehan.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZBRANO IN KVALITETO POSEGA
4. člen
Območje ureditvenega načrta je namenjeno za deponijo komunalnih odpadkov (v nadaljnjem tekstu: deponija) za obdobje do pet let.
5. člen
Urejanje deponije obsega sanacijo in razširitev obstoječe deponije na Stehanu za odlaganja komunalnih odpadkov s celotnega območja občine Grosuplje.
Izjemoma se lahko odlagajo nenevarni posebni odpadki III. kategorije, skladno s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86) in skladno s 6. in 10. členom odloka o obveznem zbiranju, odvozu in odstranjevanju odpadkov na območju občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 43/86), po predhodnem soglasju in pod nadzorom pristojne inšpekcijske službe in upravljalca deponije.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
6. člen
Pogoji za urbanistično urejanje deponije:
1. Obstoječa deponija se razširi proti zahodu.
2. Dopustno je povečanje deponije proti jugu za do 5 m, skladno z obliko terena.
3. Čelna pregrada je na južni strani deponijskega prostora.
4. Pod čelno pregrado je plato s cisterno za izcedne vode.
5. Na južnem robu deponijskega prostora je deponija prekrivnega materiala. Dopustna je sprememba lokacije in velikosti.
6. Dostop na deponijo je na severu s ceste Grosuplje-Višnja Gora.
7. člen
Pogoji za urejanje deponije:
1. Dno in čelna pregrada morata biti popolno zatesnjeni in odporni za določene odpadke.
2. Deponija se ureja po etažah visokih 5 m. Dopustna so odstopanja za do ± 1 m.
3. Pogoji za urejanje čelne pregrade in nasipov etaž:
– krona pregrade je na koti 382,0. Dopustno je odstopanje za do ±2m;
– naklon čelne pregrade in nasipov etaž je 1:3. Večji naklon ni dopusten;
– berme so povozne in široke 5. m. Dopustna so odstopanja za do ± 1 m;
– delna pregrada in nasipi etaž morajo oblikovati značilen teren.
4. Pogoji za urejanje vhodnega platoja:
– tlorisna velikost je 14 x 10 m. Dopustna so odstopanja proti jugu in vzhodu za do 2 m;
– velikost in ureditev vhodnega platoja mora omogočiti kontrolo vozil ter postavitev bivalnega objekta;
– dopustna je izvedba dezinfekcijskega bazena in perišča.
5. Pogoji za urejanje platoja pod deponijo:
– tlorisna velikost je 15. x 15 m. Dopustna so odstopanja za do ± 5,0 m;
– plato mora biti izveden kot pretakališče;
– velikost cisterne mora omogočiti redno odvažanje izcednih vod v komunalno čistilno napravo.
6. Pogoji za odvajanje padavinskih vod:
– čiste padavinske vode se odvajajo po jarkih na teren;
– velikost cisterne mora omogočiti redno odvažanje izcednih vod v komunalno čistilno napravo.
7. Okoli deponije je 10 m širok protipožarni pas.
8. Deponija mora biti ograjena z žično ograjo višine 2,5 m, obojestransko ozelenjeno.
9. Ob cesti Grosuplje – Višnja Gora se zasadi zaščitno zelenje.
10. Izcedne vode iz deponije se zbirajo in odvajajo po drenažnih ceveh v cisterno za izcedne vode.
11. Odplinjevanje deponije se izvede z vertikalnimi jaški.
8. člen
Pogoji za sanacijo obstoječe deponije:
1. Zgornji sloj odpadnikov se odstrani in deponira na razširjeni del deponije.
2. Deponija se mora zatesniti in urediti za deponiranje odpadkov do predvidene višine.
3. Odplinjevanje se izvede z vertikalnimi jaški.
9. člen
Pogoji za odlaganje odpadkov:
1. Odpadki se odlagajo za čelno pregrado in čelnimi nasipi etaž.
2. Odpadke je potrebno sproti vgrajevati v delovno čelo, kompaktirati in prekriti z internim prekrivnim materialom.
3. Smer napredovanja delovnega čela je od juga proti severu.
10. člen
Pogoji za sprotno in končno sanacijo in rekultivacijo:
1. Na območju zaključenega odlaganja se izvede sprotna sanacija in rekultivacija s prekritjem odlagališča s slojem humusa in zatravitvijo.
2. Po umiritvi odlagališča se zasadi avtohtoni gozd.
V. POGOJI PROMETNEGA UREJANJA
11. člen
Glavni vhod in dovoz je s ceste na severu deponije. Dopustno je manjše odstopanje lokacije glavnega vhoda.
Dostop do cisterne za izcedne vode je po dovozni cesti širine 4 m. Dopustno je manjše odstopanje poteka dostopne ceste, usklajeno z obliko terena.
Vhodi in dostopi se morajo vzdrževati do umiritve deponije.
Interna cesta mora biti izvedena za težak tovorni promet. Potek ceste se mora prilagoditi obliki terena in funkcionalnim potrebam deponiranja.
VI. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
12. člen
Za oskrbo s sanitarno in požarno vodo je predviden vodovod s priključkom na obstoječe vodovodno omrežje. Hidrantno omrežje se izvede z nadzemnimi hidranti na sanitarnem vodu. Dopustna je oskrba s sanitarno vodo iz cisterne. Za požarno zaščito je dopustna cisterna za dvourno gašenje požara.
Odpadne in fekalne vode se odvajajo v greznico na praznjenje.
Za napajanje z električno energijo je dopusten priključek na nizkonapetostno električno omrežje.
Odpadne vode in fekalne vode se odvajajo v greznico na praznjenje.
Za napajanje z električno energijo je dopusten priključek na nizkonapetostno električno omrežje.
VI. ETAPE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
13. člen
Ureditveni načrt se izvaja v treh etapah:
I. etapa obsega urejanje novih deponijskih površin in spremljajočih ureditev;
II. etapa obsega deponiranje odpadkov in sanacijo obstoječe deponije;
III. etapa obsega zaključek odlaganja, sanacijo in rekultivacijo deponije.
Etapno urejanje deponije mora potekati kot zaključena in dokončno urejena celota najdalj do 1. V. 1997.
Objekti in ureditve za varovanje okolja morajo biti dokončno urejeni pred pričetkom odlaganja.
VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ, PREDVIDENIH ZA KASNEJŠE UREJANJE
14. člen
Namembnost in gospodarjenje z zemljišči, ki ne bodo prizadeta z urejanjem deponije se ne spreminja.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA, IZVAJALCEV IN UPRAVLJALCA DEPONIJE PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
15. člen
Obveznosti investitorja, izvajalcev in upravljalca deponije so predvsem:
– predvideti, izvesti in izvajati vse ureditve in ukrepe za varovanje okolja, do umiritve deponije;
– sočasno in usklajeno z urejanjem deponije izvajati komunalno infrastrukturo;
– opredeliti, izvesti in izvajati ureditve in ukrepe protipožarne zaščite;
– izvajati kontrolo in evidenco o vrstah in količinah pripeljanih in odloženih odpadkov ter preprečevati odlaganje posebnih odpadkov brez soglasja pristojne sanitarne inšpekcije;
– v primeru večjih škodljivih vplivov odlagališča od dovoljenih, je potrebno izvesti takojšnjo sanacijo, po potrebi tudi zapreti deponijo.
X. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ureditveni načrt iz 1. člena tega odloka je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri občinskem upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora in na Krajevni skupnosti Grosuplje.
17. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistična inšpekcija občine Grosuplje.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-17/90
Grosuplje, dne 24. junija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Grosuplje
Rudolf Rome l. r.

AAA Zlata odličnost