Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

53. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o ukinitvi vizumov, stran 95.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o ukinitvi vizumov
Razglaša se zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o ukinitvi vizumov, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela dne 1. julija 1992.
Št. 0100-81/92
Ljubljana, dne 1. julija 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o ukinitvi vizumov
1. člen
Ratificira se sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o ukinitvi vizumov, sklenjen z izmenjavo not z dne 18. in 25. maja 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v slovenskem prevodu glasi:
 
Your Excellency,
 
I have the honour to inform that, with a view to facilitate travelling between Norway and Slovenia, the Government of Norway is prepared to conclude with the Government of Slovenia an Agreement on the following terms:
Article 1
Citizens of Slovenia holding valid passports of the Republic of Slovenia shall be free to enter Norway at any authorized border-crossing point and to stay in Norway for a period not exceeding three months without being required to obtain a visa. This period of three months shall be calculated from the date of entry into any Nordic State being a Party of the Convention of 12 July, 1957, on the Waiver of Passport Control at the Intra-Nordic Borders. Any sojourn in any of those States during six months preceding the entry into any of those States from a non-Nordic State shall be included in the above period of three months.
Article 2
Norwegian citizens holding valid Norwegian passports shall be free to enter Slovenia at any authorized border-crossing point and to stay in Slovenia for a period not exceeding three months without being required to obtain a visa.
Article 3
It is understood that the waiver of the visa requirement does not exempt persons benefitting under this agreement from the necessity of complying with the laws and regulations in force in the respective country concerning entry, residence – temporary of permanent – and work.
Article 4
The authorities of each country reserve the right to refuse permission to enter or stay in the country to persons considered undesirable.
Article 5
The authorities of each country undertake to readmit without formality, into its territory, any of its citizens.
Article 6
Either Government may temporarily suspend the foregoing provisions in the whole or in part, expect Article 5 thereof, for reasons of public order. Such suspension shall be notified immediately to the other Government through diplomatic channels.
Article 7
The present Agreement shall enter into force on 1st July, 1992. The Agreement may be denounced by either Government by notification in writing. The denunciation taking effect one month after the date of the notification.
If the above proposals are acceptable to the Government of Slovenia, I have the honour to suggest that the present letter and Your Excellency's reply shall constitute an Agreement between the two Governments in this matter.
Please accept, Your Excellency, the assurance of my highest consideration.
 
Ljubljana, p. t. Vienna, 18 May, 1992.
Kaare Daehlen, (s)
Ambassador of Norway
To
His Excellency,
Mr. Dimitrij Rupel,
Minister of Foreign Affairs
Ljubljana
 
No: 921-95-65/92-4
 
Your Excellency,
 
I have the honour to acknowledge the receipt of your note of 18 May, 1992, reading as follows:
 
"Your Excellency,
I have the honour to inform that, with a view to facilitate travelling between Norway and Slovenia, the Government of Norway is prepared to conclude with the Government of Slovenia an Agreement on the following terms:
Article 1
Citizens of Slovenia holding valid passports of the Republic of Slovenia shall be free to enter Norway at and authorized border-crossing point and to stay in Norway for a period not exceeding three months without being required to obtain a visa. This period of three months shall be calculated from the date of entry into and Nordic State being a Party of the Convention of 12 July, 1957, on the Waiver of Passport Control at the Intra-Nordic Borders. Any sojourn in any of those States during six months preceding the entry into any of those States from a non-Nordic State shall be included in the above period of three months.
Article 2
Norwegian citizens holding valid Norwegian passports shall be free to enter Slovenia at any authorized border-crossing point and to stay in Slovenia for a period not exceeding three months without being required to obtain a visa.
Article 3
It is understood that the waiver of the visa requirement does not exempl persons benefitting under this Agreement from the necessity of complying with the laws and regulations in force in the respective country concerning entry residence – temporary or permanent – and work.
Article 4
The authorities of each country reserve the right to refuse permission to enter or stay in the country to persons considered undesirable.
Article 5
The authorities of each country undertake to readmit without formality, into its territory, any of its citizens.
Article 6
Either Government may temporarily suspend the foregoing provisions in the whole or in part, except Article 5 thereof, for reasons of public order. Such suspension shall be notified immediately to the other Government through diplomatic channels.
Article 7
The present Agreement shall enter into force on 1st July, 1992. The Agreement may be denounced by either Government by notification in writing. The denunciation taking effect one month after the date of the notification.
If the above proposals are acceptable to the Government of Slovenia, I have the honour to suggest that the present letter and Your Excellency's reply shall constitute and Agreement between the two Governments in this matter.
Please accept, Your Excellency, the assurance of my highest consideration."
I have the honour to inform Your Excellency that the Government of the Republic of Slovenia fully agrees with the text of this note.
Accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.
 
Ljubljana, 25 May, 1992
dr. Dimitrij Rupel, (s)
Minister
His Excellency
Kaare Daehlen
Ambassador of Norway
Ljubljana
 
 
Vaša Ekscelenca,
 
Imam čast, da vas obvestim, da je Vlada Norveške z namenom, da olajša potovanje med Norveško in Slovenijo, pripravljena z Vlado Slovenije skleniti Sporazum pod sledečimi pogoji:
1. člen
Državljani Slovenije, ki imajo veljavne potne liste Republike Slovenije, bodo lahko prosto vstopali v Norveško pri katerem koli pooblaščenem mejnem prehodu in ostali v Norveški za dobo, ki ni daljša od treh mesecev, ne da bi jim bilo potrebno pridobiti vizo. Ta doba treh mesecev se bo štela od datuma vstopa v katero koli nordijsko državo, ki je podpisnica Konvencije z dne 12. julija 1957 o ukinitvi kontrole potnih listov na notranjih nordijskih mejah. Vsakršno bivanje v kateri koli od teh držav šest mesecev pred vstopom v katero koli od teh držav iz nenordijske države se bo štelo v omenjeno dobo treh mesecev.
2. člen
Norveški državljani, ki imajo veljavne norveške potne liste, bodo lahko prosto vstopali v Slovenijo na katerem koli pooblaščenem mejnem prehodu in ostali v Sloveniji za dobo, ki ni daljša od treh mesecev, ne da bi jim bilo potrebno pridobiti vizo.
3. člen
Razume se, da ukinitev viz ne oprošča oseb, ki se okoriščajo s tem sporazumom, da se ne bi držali zakonov in predpisov, ki so v veljavi v zadevni državi, glede vstopa, bivanja – začasnega ali stalnega – in dela.
4. člen
Oblast v vsaki državi si pridrži pravico, da odkloni dovoljenje za vstop ali bivanje v državi osebam, ki jih ima za nezaželene.
5. člen
Oblasti obeh držav se obvežeta, da bosta brez formalnosti ponovno sprejeli na svoje ozemlje vse svoje državljane.
6. člen
Obe vladi lahko začasno prekineta izvajanje zgornjih določil v celoti ali delno, razen 5. člena, in to zaradi javnega reda. Tako prekinitev je treba po diplomatski poti takoj sporočiti vladi druge podpisnice.
7. člen
Ta sporazum stopi v veljavo 1. julija 1992. Sporazum lahko odpove ena ali druga vlada s pisnim obvestilom. Odpoved začne veljati en mesec po obvestilu.
Če so zgornji predlogi sprejemljivi za Vlado Slovenije, imam čast predlagati, da to pismo in odgovor Vaše Ekscelence tvorita Sporazum med obema vladama v tej zadevi.
Prejmite, Vaša Ekscelenca, izraze mojega visokega spoštovanja.
 
Ljubljana, p. n. Dunaj, 18. maj 1992.
Kaare Daehlen l. r.
Veleposlanik Norveške
Njegovi Ekscelenci
Gospodu Dimitriju Ruplu
Ministru za zunanje zadeve
Ljubljana
 
Št. 921-95-65/92-4
 
Vaša Ekscelenca,
 
imam čast, da potrdim prejem Vaše Note z dne 18. maja 1992, ki se glasi:
 
»Vaša Ekscelenca,
imam čast, da vas obvestim, da je Vlada Norveške z namenom, da olajša potovanje med Norveško in Slovenijo, pripravljena z Vlado Slovenije skleniti Sporazum pod sledečimi pogoji:
1. člen
Državljani Slovenije, ki imajo veljavne potne liste Republike Slovenije, bodo lahko prosto vstopali v Norveško pri katerem koli pooblaščenem mejnem prehodu in ostali v Norveški za dobo, ki ni daljša od treh mesecev, ne da bi jim bilo potrebno pridobiti vizo. Ta doba treh mesecev se bo štela od datuma vstopa v katero koli nordijsko državo, ki je podpisnica Konvencije z dne 12. julija 1957 o ukinitvi kontrole potnih listov na notranjih nordijskih mejah. Vsakršno bivanje v kateri koli od teh držav šest mesecev pred vstopom v katero koli od teh držav iz nenordijske države se bo štelo v omenjeno dobo treh mesecev.
2. člen
Norveški državljani, ki imajo veljavne norveške potne liste, bodo lahko prosto vstopali v Slovenijo na katerem koli pooblaščenem mejnem prehodu in ostali v Sloveniji za dobo, ki ni daljša od treh mesecev, ne da bi jim bilo potrebno pridobiti vizo.
3. člen
Razume se, da ukinitev viz ne oprošča oseb, ki se okoriščajo s tem sporazumom, da se ne bi držali zakonov in predpisov, ki so v veljavi v zadevni državi, glede vstopa, bivanja – začasnega ali stalnega – in dela.
4. člen
Oblast v vsaki državi si pridrži pravico, da odkloni dovoljenje za vstop ali bivanje v državi osebam, ki jih ima za nezaželene.
5. člen
Oblasti obeh držav se obvežeta, da bosta brez formalnosti ponovno sprejeli na svoje ozemlje vse svoje državljane.
6. člen
Obe vladi lahko začasno prekineta izvajanje zgornjih določil v celoti ali delno, razen 5. člena, in to zaradi javnega reda. Tako prekinitev je treba po diplomatski poti takoj sporočiti vladi druge podpisnice.
7. člen
Ta sporazum stopi v veljavo 1. julija 1992. Sporazum lahko odpove ena ali druga vlada s pisnim obvestilom. Odpoved začne veljati en mesec po obvestilu.
Če so zgornji predlogi sprejemljivi za Vlado Slovenije, imam čast predlagati, da to pismo in odgovor Vaše Ekscelence tvorita Sporazum med obema Vladama v tej zadevi.
Prejmite, Vaša Ekscelenca, izraze mojega visokega spoštovanja.«
Imam čast, da obvestim Vašo Ekscelenco, da se Vlada Republike Slovenije popolnoma strinja z besedilom te Note.
Prejmite, Vaša Ekscelenca, izraze mojega visokega spoštovanja.
 
Ljubljana, 25. maj 1992.
dr. Dimitrij Rupel l. r.
Minister
Njegovi Ekscelenci
Kaare Daehlenu
Veleposlaniku Norveške
Ljubljana, p. n. Dunaj
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 213-03/92-10/1-1
Ljubljana, dne 1. julija 1992.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost