Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1992 z dne 3. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1992 z dne 3. 7. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1625. Zakon o zaposlovanju tujcev
1626. Zakon o spremembi zakona o denarni enoti Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1627. Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register
1657. Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč

Odloki

1628. Odlok o spremembah odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v notranjem prometu ter o višini pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk v prometu preko državne meje
1658. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja za področje dejavnosti železniškega prometa
1659. Odlok o zaščitni ceni pšenice in oljne repice letine 1992

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1629. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
1630. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za junij 1992

BANKA SLOVENIJE

1631. Sklep o spremembi sklepa o dajanju reeskontnih in lombardnih kreditov
1632. Sklep o spremembi sklepa o načinu določanja reeskontnih kvot

OBČINE

Celje

1633. Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje

Cerknica

1634. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Cerknica

Idrija

1635. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih načrtov za ureditveni območji "Rožna ulica-Gasa" Idrija in "Pustota" Sp. Idrija

Kočevje

1636. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja v občini Kočevje

Laško

1637. Odredba o pristojbinah za veterinarske storitve
1638. Sklep o višini povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Laško

Lenart

1639. Odredba o plačevanju pristojbin za veterinarsko-sanitarno službo, odstranjevanje neregistriranih psov in obdukcijo poginjenih živali, če obstaja sum na kužno bolezen, v občini Lenart
1640. Odredba o pristojbinah za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja na območju občine Lenart
1641. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun pristojbin v občini Lenart

Ljubljana-Šiška

1642. Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč občine Ljubljana Šiška

Postojna

1643. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Postojna za leto 1991
1644. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v občini Postojna
1645. Pravilnik o odstranjevanju zapuščenih vozil

Slovenske Konjice

1646. Odlok o varstvu gozdov pred požari
1647. Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Slovenske Konjice iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice
1648. Sklep o potrditvi zaključnega računa davkov in prispevkov občanov občine Slovenske Konjice za leto 1991
1649. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Loče
1650. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Tepanje

Šentjur pri Celju

1655. Odlok o spremembi odloka o določitvi in imenovanju ulic in cest na območju občine Šentjur pri Celju
1656. Odredba o pristojbinah za veterinarske storitve

Trebnje

1651. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1652. Odlok o ustanovitvi časopisa Glasilo občanov občine Trebnje
1653. Sklep o soglasju k statutarnemu sklepu Vzgojnovarstvenega zavoda Trebnje

Žalec

1654. Odlok o zazidalnem načrtu Arnovski gozd

POPRAVKI

1. Popravek odloka o spremembi družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990
2. Popravek odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju občine Kranj
3. Popravek odredbe o določitvi posebnih prometnih površin, namenjenih pešcem v starem delu mesta Kranja
4. Popravek odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Novo mesto
5. Popravek odloka o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najmnikov stanovanj občine Novo mesto
6. Popravek sklepa o uskladitvi stopnje rasti cen komunalnih storitev v občini Šmarje pri Jelšah
AAA Zlata odličnost