Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1747. Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Klinični center Ljubljana, stran 2251.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter četrtega odstavka 2. člena ter 5. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Klinični center Ljubljana
I. USTANOVITELJ
1. člen
S tem odlokom se s preoblikovanjem Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani ustanovi javni zdravstveni zavod Klinični center Ljubljana za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni za območje Republike Slovenije.
Ustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Zavod je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime javnega zdravstvenega zavoda je Klinični center Ljubljana.
Skrajšano ime je KC Ljubljana. Sedež je v Ljubljani, Zaloška cesta 2.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Klinični center Ljubljana opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, ki obsega:
– specialistično ambulantno dejavnost,
– specialistično bolnišnično dejavnost,
– dejavnost klinik in inštitutov z znanstvenoraziskovalnim in vzgojnoizobraževalnim delom,
– bolnišnično lekarniško dejavnost z opravljanjem preskrbe z zdravili tudi za nehospitalizirane osebe in grosistično dejavnost,
– zunanjo trgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
– gospodarsko dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen,
– nadzor in redistribucijo izotopov za medicinske namene,
– nadzor, izvedba inštalacij in redistribucijo medicinskih plinov uporabnikom v medicinske namene,
– reševalno službo, zobozdravstveno dejavnost in dejavnost medicine dela, prometa in športa.
IV. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
1. Svet zavoda
6. člen
Organ upravljanja Kliničnega centra Ljubljana je svet zavoda.
Svet zavoda ima 21 članov.
Svet zavoda sestavljajo predstavniki:
– ustanovitelja 5 članov,
– Mesta Ljubljane 2 člana,
– delavcev zavoda 7 članov,
– zavarovancev oziroma drugih uporabnikov 7 članov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, Mesta Ljubljane pa Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane.
Predstavnike zavoda izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem. Volitve se opravijo na podlagi poslovnika, ki ga sprejme direktor javnega zavoda, ki opravi vse priprave za izvedbo volitev.
Predstavnike zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predsednika sveta zavoda volijo člani sveta zavoda izmed predstavnikov delavcev zavoda.
7. člen
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Naloge in pristojnosti sveta zavoda se določijo v statutu zavoda v skladu z zakonom o zavodih.
8. člen
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica predstavnikov sveta zavoda.
Svet zavoda sprejema sklepe z večino glasov vseh prisotnih predstavnikov.
2. Direktor zavoda
9. člen
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
10. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Drugi pogoji se določijo s statutom zavoda.
3. Strokovni svet zavoda
11. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda za področje medicine in farmacije.
Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja medicinskega strokovnega dela in uporabe medikamentov in drugih pripomočkov pri zdravljenju in rehabilitaciji bolnikov v zavodu ter predlaga ustrezne rešitve in priporočila s tega področja.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom v skladu z zakonom.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
12. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
13. člen
Zavod gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega odloka.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
14. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve,
– iz proračuna Republike Slovenije za storitve in namene, za katere je z zakonom določeno, da se financirajo iz republiškega proračuna,
– s prodajo storitev drugim,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov.
15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
16. člen
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloči ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
17. člen
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
VII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
18. člen
Ustanovitelj:
– usklajuje program zdravstvenega varstva za območje, ki ga zavod s svojo dejavnostjo pokriva in spremlja izvajanje tega programa,
– usklajuje investicije in skrbi za njihovo financiranje,
– sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgub.
Zavod:
– sprejema in izvaja program zdravstvenega varstva,
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Svet zavoda se imenuje v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka, statut zavoda pa se sprejme v soglasju z ustanoviteljem 90 dni od uveljavitve tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-03/91-12/9-8
Ljubljana, dne 7. julija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost