Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1688. Navodilo o izvajanju zakona o zaposlovanju tujcev, stran 2209.

Na podlagi 20. člena zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92) izdaja ministrica za delo
NAVODILO
o izvajanju zakona o zaposlovanju tujcev
1. člen
S tem navodilom se določata vsebina in oblika vloge za pridobitev delovnega dovoljenja, način vodenja evidence o izdanih dovoljenjih in o tujcih, zaposlenih v Republiki Sloveniji ter način obveščanja o sklenitvah in prenehanju delovnega razmerja s tujci.
2. člen
Vloge za pridobitev delovnega dovoljenja se vlagajo na obrazcih TUJ-1/1, TUJ-2/1 in TUJ-2/l-YU, ki so sestavni del tega navodila.
3. člen
Vloge za pridobitev delovnega dovoljenja se vlagajo pri pristojni območni enoti oziroma na sedežu Republiškega zavoda za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4. člen
Delodajalci vlagajo vloge za pridobitev delovnega dovoljenja na vlogo delodajalca na obrazcu TUJ-1/1. Vloga se vloži pri območni enoti zavoda, na območju katere je sedež delodajalca.
V vlogi iz prejšnjega odstavka mora biti obrazložena potreba za zaposlitev tujca, priložena overjena fotokopija potne listine oziroma drug osebni dokument, s katerim se dokazuje identiteta tujca in dokument, s katerim se dokazuje, da tujec izpolnjuje pogoje za sklenitev delovnega razmerja oziroma opravljanja dela po pogodbi o delu.
5. člen
Tujci, ki lahko po določbah 7., 8. in 12. člena zakona o zaposlovanju tujcev (v nadaljnjem besedilu: zakon) pridobijo osebno delovno dovoljenje, vložijo vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na obrazcu TUJ-2/1.
Tujci, ki zaprosijo za osebno delovno dovoljenje na podlagi 7. člena zakona, vložijo vlogo za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja pri območni enoti zavoda, na območju katere je sedež delodajalca, ki bo s tujcem sklenil delovno razmerje oziroma pogodbo o delu.
Tujci, ki zaprosijo za osebno delovno dovoljenje na podlagi 8. člena zakona, vložijo vlogo za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja pri območni enoti zavoda, na območju katere imajo stalno prebivališče.
Tujci, ki zaprosijo za osebno delovno dovoljenje na podlagi 12. člena zakona, vložijo vlogo za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja na sedežu zavoda.
6. člen
Vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti overjeno fotokopijo potne listine oziroma drug osebni dokument, s katerim se dokazuje identiteta tujca, potrdilo delodajalca, da bo s tujcem sklenil delovno razmerje ali pogodbo o delu, razen za tujce, ki zaprosijo za osebno delovno dovoljenje na podlagi 12. člena zakona.
Tujci, ki zaprosijo za osebno delovno dovoljenje na podlagi 8. člena zakona, morajo vlogi priložiti še dokazilo o dejstvu, da več kot 10 let bivajo v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje.
Tujci, ki zaprosijo za osebno delovno dovoljenje na podlagi 12. člena zakona, morajo vlogi priložiti še dokazilo o priznanju statusa begunca po zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I) oziroma dokazilo o slovenskem izvoru izseljenca oziroma njegovega potomca.
7. člen
Tujci, ki zaprosijo za osebno delovno dovoljenje na podlagi 23. člena zakona, vložijo vlogo za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja na obrazcu TUJ-2/l-YU.
Tujci iz prve in druge alinee prvega odstavka 23. člena zakona vložijo vlogo pri območni enoti zavoda, na območju katere imajo prebivališče v Republiki Sloveniji.
Tujci iz tretje alinee prvega odstavka 23. člena zakona vložijo vlogo pri območni enoti zavoda na območju katere je sedež delodajalca, pri katerem je tujec zaposlen.
Tujci iz četrte alinee prvega odstavka 23. člena zakona vložijo vlogo pri območni enoti zavoda, pri kateri prejemajo denarne prejemke ali dokazilo o prejemanju denarnih prejemkov na podlagi predpisov o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
8. člen
Vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti overjeno kopijo potne listine oziroma drug osebni dokument, s katerim se dokazuje identiteta tujca, dokazilo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas ali dokazilo o prejemanju denarnih prejemkov na podlagi predpisov o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, dokazilo o delovni dobi, prebiti v Republiki Sloveniji in potrdilo o bivanju.
Delovno dobo v Republiki Sloveniji se dokazuje z delovno knjižico.
9. člen
Delodajalci so dolžni obveščati zavod o vsaki sklenitvi delovnega razmerja oziroma sklenitvi pogodbe o delu s tujcem na obrazcu TUJ-Z in o prenehanju delovnega razmerja oziroma dela po pogodbi na obrazcu TUJ-P, ki sta sestavni del tega navodila.
10. člen
Zavod vodi evidenco izdanih delovnih dovoljenj in evidenco o zaposlenih tujcih v Republiki Sloveniji. V ta namen so dolžni organi iz 9., 10. in 11. člena zakona, ki so pristojni za izdajo dovoljenj, ki nadomeščajo delovna dovoljenja, o vseh izdanih dovoljenjih obvestiti zavod ter priložiti kopijo izdanega dokumenta.
11. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 921-03/92
Ljubljana, dne 7. julija 1992.
Ministrica
za delo
Jožica Puhar l. r.

AAA Zlata odličnost