Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1734. Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, stran 2235.

Na podlagi 3., 51. in 54. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 2/92) in 25. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) ter 4. člena odloka o pristojnosti in delu Skupščine občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 1/90 in RS, št. 45/90) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 2. 7. 1992 sprejela
ODLOK
o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Organizacijska enota Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah se s 1. 7. 1992 izloči iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje.
2. člen
Skupščina občine Šmarje pri Jelšah ustanovi s 1. 7. 1992 Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, ki je pooblaščen v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti za območje občine.
3. člen
Ime javnega zavoda glasi: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.
Zdravstveni dom ima skrajšano ime: ZD Šmarje pri Jelšah.
Sedež Zdravstvenega doma je v Šmarju pri Jelšah 178.
4. člen
Zdravstveni dom je pravna oseba.
5. člen
Zdravstveni dom ima pečat okrogle oblike z napisom: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.
6. člen
Zdravstveni dom opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:
– v splošni dejavnosti:
– preventivno, dispanzersko in ambulantno varstvo
• otrok, šolarjev in mladine
• žena
• borcev
• odrasle populacije in starostnikov in drugih rizičnih skupin
• delavcev pri delu, v prometu in športu
– nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze
– družinsko medicino, patronažno varstvo in zdravljenje na domu
– laboratorijsko in drugo diagnostiko
– fizikalno medicino in rehabilitacijo
– specialistično ambulantno dejavnost skladno z zakonom o zdravstveni dejavnosti
– zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev ter krepitev zdravja
– mrliško ogledno službo;
– v zobozdravstveni dejavnosti:
– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo
– zobozdravstveno vzgojo za ohranitev zdravja.
Zdravstveni dom opravlja ekonomske, finančne, računovodske, knjigovodske, organizacijske, tehnološke in administrativne storitve, storitve kadrovskega štipendiranja, storitve pravnega urejanja avtonomne normative, storitve investicijskega inženiringa in storitve inženiringa investicijskega vzdrževanja ter druge storitve za opravljanje skupnih nalog zavoda.
Organizacija po službah in enotah v posamezni dejavnosti se natančneje opredeli v statutu in aktu o strokovni organizaciji.
II. ORGANI ZDRAVSTVENEGA DOMA
7. člen
Organi zdravstvenega doma so:
– Svet zdravstvenega doma
– direktor
– strokovni svet.
a) Svet zdravstvenega doma
8. člen
Zdravstveni dom upravlja Svet zavoda, ki ima skupaj 9 članov. Svet sestavljajo predstavniki:
– ustanovitelja (3 člani)
– zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v zdravstvenem domu (3 člani) in
– predstavniki zavarovancev oziroma uporabnikov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Skupščina občine Šmarje pri Jelšah, predstavnike zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v zdravstvenem domu le-ti volijo neposredno, predstavnike zavarovancev oziroma uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Člani sveta se. izvolijo oziroma imenujejo za mandatno obdobje 4 let in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani za to funkcijo.
Predsednik sveta se imenuje izmed članov sveta, ki so jih izvolili delavci zdravstvenega doma.
9. člen
Svet zdravstvenega doma sprejema statut in druge splošne akte zdravstvenega doma, sprejema programe dela in razvoj zdravstvenega dom ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zdravstvenega doma, predlaga ustanovitelju v soglasju ministra pristojnega za zdravstvo spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zdravstvenega doma predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom, aktom o ustanovitvi in s statutom določene zadeve.
b) Direktor
10. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor zastopa in predstavlja zdravstveni dom in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zdravstvenega doma.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zdravstvenega doma s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja 4 leta.
11. člen
Za direktorja zdravstvenega doma je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Kolikor je za direktorja zdravstvenega doma imenovana oseba, ki nima ustrezne visoke strokovne izobrazbe zdravstvene smeri, je za strokovnost dela zdravstvenega doma odgovoren strokovni vodja.
Strokovnega vodjo zdravstvenega doma imenuje svet zdravstvenega doma na predlog Strokovnega sveta.
Za strokovnega vodjo je lahko imenovan zdravnik -specialist dejavnosti zdravstvenega doma z najmanj 5 let delovnih izkušenj v stroki.
12. člen
Do imenovanja direktorja zdravstvenega doma opravlja njegove naloge dosedanji vodja organizacijske enote zdravstveni dom kot vršilec dolžnosti, ki ga imenuje ustanovitelj. Vršilec dolžnosti direktorja opravi vsa dejanja za začetek dela zdravstvenega doma in. za njegov vpis v sodni register.
V. d. direktorja je pooblaščen za predstavljanje in zastopanje zavoda do izvedbe imenovanja v skladu s tem odlokom oziroma statutom zavoda.
c) Strokovni svet
13. člen
Kolegijski strokovni organ zdravstvenega doma je strokovni svet, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zdravstvenega doma, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zdravstvenega doma, daje svetu, in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in razvoja dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom določene naloge.
Sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zdravstvenega doma.
III. SREDSTVA ZA DELO ZDRAVSTVENEGA DOMA
14. člen
Zdravstveni dom nadaljuje z delom kot javni zavod s sredstvi in premoženjem organizacijske enote zdravstveni dom in z delom sredstev in premoženja JZ ZC Celje kot se to ugotovi z delitveno bilanco po stanju 31. 12. 1991, korigirano s stanjem 30. 6. 1992.
Premoženje zdravstvenega doma je last ustanovitelja, s katerim upravlja zdravstveni dom. Zdravstveni dom lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je zdravstveni dom odgovoren ustanovitelju.
15. člen
Za svoje obveznosti odgovarja zdravstveni dom z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda, nastale pred 1. 7. 1992 ne odgovarja.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti, ki se nanašajo na javno službo zdravstvenega doma po 1. 7. 1992. Njegova odgovornost je za ta del obveznosti neomejeno subsidiarna.
16. člen
Sredstva za delo pridobiva zdravstveni dom:
– s plačili za storitve
– iz sredstev ustanovitelja v skladu z zakonom
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
– po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiškega proračuna
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom zdravstvenega doma.
Organi zdravstvenega doma zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zdravstvenega doma.
17. člen
Zdravstveni dom razpolaga s presežkom prihodkov nad dohodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, za razvoj in medicinsko – tehnološko, posodobitev svoje dejavnosti. S presežki, ki jih zdravstveni dom pridobi na druge načine, zdravstveni dom razpolaga ob soglasju ustanovitelja.
18. člen
Ustanovitelj zagotavlja ustrezne materialne pogoje za pričetek dela zdravstvenega doma in za obnavljanje oziroma razširitev zmogljivosti.
19. člen
Zdravstveni dom ima naslednje pravice in obveznosti:
– sprejema program zdravstvenega varstva in poroča o njegovem izvajanju,
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub,
– sodeluje pri oblikovanju razvojnih načrtov,
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
– zagotavlja obrambne priprave,
– zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom
– in druge obveznosti v skladu z zakonom. Ustanovitelj ima naslednje pravice in obveznosti:
– usklajuje program zdravstvenega varstva,
– spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalstva,
– planira in usklajuje investicije in skrbi za njihovo financiranje,
– sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgub,
– pri oblikovanju in izvajanju politike zdravstvenega varstva vključuje zdravstveni dom in medicinsko stroko
– in druge obveznosti v skladu z zakonom.
IV. DELOVNA RAZMERJA
20. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev se urejajo v skladu z zakonom, splošnim aktom in kolektivno pogodbo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah se lahko za opravljanje skupnih zadev na področju finančno računovodskih storitev, plansko statističnih storitev, pravno kadrovskih storitev in storitev AOP povezuje v skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti oziroma v drugo enakovredno organizacijsko obliko, lahko pa si navedene storitve zagotavlja v lastni upravi ali na drugi ustrezni način.
Do sprejema odločitve o načinu opravljanja storitev iz 1. odstavka tega člena, opravljajo te naloge dosedanji delavci organizacijske enote DSSS JZ ZC Celje v skladu s predhodnim dogovorom o proporcionalni razdelitvi števila izvajalcev ustrezne strokovne strukture.
22. člen
Zdravstveni dom ima statut, s katerim se natančneje ureja notranja organizacija, organi, njihove pristojnosti, način odločanja in poslovanja zdravstvenega doma v skladu z zakonom in tem odlokom.
23. člen
Do sprejema statuta zdravstvenega doma se uporablja veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 1992.
K listini 026-4/92-1
Šmarje pri Jelšah, dne 2. julija 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost