Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1739. Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrate" Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrate" Žalec, stran 2247.

Na podlagi 3., 8. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 25. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) ter 141. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 23. junija 1992 sprejela
ODLOK
o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Organizacijska enota Zdravstveni dom dr. Jože Potrate Žalec se s 30. 6. 1992 izloči iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje.
2. člen
Skupščina občine Žalec ustanovi s 1. 7. 1992 Javni zavod Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, ki je pooblaščen v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti za območje občine.
3. člen
Ime Javnega zavoda glasi: Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec.
Zdravstveni dom ima skrajšano ime: ZD Žalec.
Sedež Zdravstvenega doma je v Žalcu, Prešernova 6.
4. člen
Zdravstveni dom je pravna oseba.
5. člen
Zdravstveni dom ima pečat okrogle oblike z napisom: Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate, Žalec.
6. člen
Zdravstveni dom opravlja preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem območju zdravstveni dom zagotavlja tudi družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo. Zdravstveni dom zagotavlja tudi reševalno službo.
II. ORGANI ZDRAVSTVENEGA DOMA
7. člen
Organi zdravstvenega doma so:
– svet zdravstvenega doma
– direktor
– strokovni svet.
a) Svet Zdravstvenega doma
8. člen
Zdravstveni dom upravlja Svet zavoda, ki ima skupaj 9 članov. Svet sestavljajo predstavniki:
– ustanovitelja (3 člani)
– zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v zdravstvenem domu (3 člani) in
– predstavniki zavarovancev oziroma uporabnikov, ki jih imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (3 člani).
Člani sveta se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno obdobje 4 let in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani za to funkcijo.
Predsednik sveta se imenuje izmed članov sveta, ki so jih izvolili delavci zdravstvenega doma.
9. člen
Svet zdravstvenega doma sprejema statut in druge splošne akte zdravstvenega doma, sprejema programe dela in razvoja zdravstvenega doma ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zdravstvenega doma, predlaga ustanovitelju v soglasju ministrstva, pristojnega za zdravstvo spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zdravstvenega doma predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom, aktom o ustanovitvi in s statutom določene zadeve.
b) Direktor
10. člen
Zdravstveni dom zastopa in predstavlja direktor, ki je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zdravstvenega doma.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zdravstvenega doma s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja 4 leta.
11. člen
Za direktorja zdravstvenega doma je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ustrezne smeri določene s statutom
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Kolikor je za direktorja zdravstvenega doma imenovana oseba, ki nima visoke strokovne izobrazbe zdravstvene smeri, je za strokovnost dela zdravstvenega doma odgovoren strokovni vodja.
Strokovnega vodjo zdravstvenega doma imenuje svet zdravstvenega doma na predlog strokovnega sveta.
Za strokovnega vodjo je lahko imenovan zdravnik -specialist dejavnosti Zdravstvenega doma z najmanj 5 let delovnih izkušenj v stroki.
12. člen
Do imenovanja direktorja zdravstvenega doma, opravlja njegove naloge dosedanji vodja organizacijske enote Zdravstveni dom, kot vršilec dolžnosti in opravi vsa dejanja za začetek dela zdravstvenega doma in za njegov vpis v sodni register.
c) Strokovni svet
13. člen
Kolegijski strokovni organ zdravstvenega doma je strokovni svet, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zdravstvenega doma, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zdravstvenega doma, daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in razvoja dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom določene naloge. Sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zdravstvenega doma.
III. SREDSTVA ZA DELO ZDRAVSTVENEGA DOMA
14. člen
Zdravstveni dom nadaljuje z delom kot Javni zavod s sredstvi in premoženjem organizacijske enote Zdravstveni dom Žalec in z delom sredstev in premoženja JZ ZC Celje kot se to ugotovi z delitveno bilanco.
Premoženje zdravstvenega doma je last ustanovitelja, s katerim pa upravlja zdravstveni dom. Zdravstveni dom lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je zdravstveni dom odgovoren ustanovitelju.
15. člen
Za prevzete obveznosti odgovarja zdravstveni dom z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
16. člen
Sredstva za delo pridobiva zdravstveni dom:
– s plačili za storitve
– iz sredstev ustanovitelja v skladu z aktom o ustanovitvi
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
– po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiškega proračuna
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom zdravstvenega doma.
Organi zdravstvenega doma zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zdravstvenega doma.
17. člen
Zdravstveni dom razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe za razvoj in medicinsko-tehnološko posodobitev svoje dejavnosti.
S presežki, ki jih zdravstveni dom pridobi na druge načine, zdravstveni dom razpolaga ob soglasju ustanovitelja.
18. člen
Zdravstveni dom ima vsa pooblastila v pravnem prometu.
Ustanovitelj zagotavlja ustrezne materialne pogoje za pričetek dela zdravstvenega doma in za obnavljanje oziroma razširitev zmogljivosti.
19. člen
Zdravstveni dom ima naslednje pravice in obveznosti:
– sprejema program zdravstvenega varstva in poroča o njegovem izvajanju
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub
– sodeluje pri oblikovanju razvojnih načrtov
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva
– zagotavlja obrambne priprave
– zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom.
Ustanovitelj ima naslednje pravice in obveznosti:
– usklajuje program zdravstvenega varstva
– spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalstva
– planira in usklajuje investicije in skrbi za njihovo financiranje
– sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgub
– pri oblikovanju in izvajanju politike zdravstvenega varstva vključuje zdravstveni dom in medicinsko stroko
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda.
Ustanovitelj odgovarja za finančne obveznosti zavoda v mejah sprejetega občinskega proračuna za njegovo dejavnost.
IV. DELOVNA RAZMERJA
20. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev se urejajo v skladu z zakonom, splošnim aktom in kolektivno pogodbo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Zdravstveni dom lahko opravljanje skupnih zadev na področju finančno računovodskih storitev, plansko statističnih storitev, pravno kadrovskih storitev in storitev AOP ureja skupno z ostalimi zdravstvenimi zavodi v regiji v soglasju z ustanoviteljem.
Do ustanovitve Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti oziroma druge ustrezne organizacijske oblike, opravljajo te naloge dosedanji delavci organizacijske enote DSSS JZ ZC Celje v skladu s predhodnim dogovorom o proporcionalni razdelitvi števila izvajalcev.
Rok za ustanovitev skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti oziroma druge ustrezne organizacijske oblike je 60 dni.
22. člen
Zdravstveni dom ima statut s katerim se natančneje ureja notranja organizacija, organi, njihove pristojnosti, način odločanja in poslovanja zdravstvenega doma v skladu z zakonom in tem odlokom.
Statut sprejme svet zdravstvenega doma s soglasjem ustanovitelja v roku 90 dni po sprejemu tega odloka.
23. člen
Do sprejema statuta zdravstvenega doma se uporablja veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 1992.
Št. 501-01/92
Žalec, dne 23. junija 1992.
Predsednik
Skupščina občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost