Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1718. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki v občini Litija, stran 2227.

Na podlagi 29. in 30. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni 1. SRS, št. 37/85) ter 250. člena statuta občine Litija (Uradni l. SRS, št. 28/83 in 16/87) je Izvršni svet Skupščine občine Litija na 54. seji dne 30. 6. 1992 sprejel
ODREDBO
o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za dovoljenja za promet z mlekom, in mlečnimi izdelki v občini Litija
1. člen
Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk živali, živalskih proizvodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov ob nakladanju, razkladanju, prekladanju in gonjenju živali, ki se odpravljajo iz območja občine ali preko državne meje ter nepretrgane veterinarske dejavnosti za diagnostiko živalskih kužnih bolezni, se določijo pristojbine:
                                      SIT
  1. za kamionske, vagonske in letalske pošiljke kopitarjev,
Parkljarjev in žive perutnine do 10 ton                 930,00
  – za vsako nadaljnjo tono                      93,00
  2. za kosovne pošiljke:
  – kopitarjev in odraslih govedi od kom.               117,00
  – telet od kom.                           64,00
  – prašičev in drobnice od kom.                    42,00
  – žive perutnine za vsakih začetnici 50 kom.             20,50
  – za vsako čebeljo družino                      20,50
  – za druge neimenovane živali po režijski uri            930,00
  3. za meso, mleko, jajca, izdelke in proizvode:
  – meso kopitarjev in parkljarjev od kg                0,42
  – mesne izdelke od kg                         0,42
  – meso divjačine od kg                        0,42
  – perutninsko meso od kg                       0,42
  – drobovino od kg                           0,42
  – ribe, rake in polže od kg                      0,42
  – mast od kg                             0,42
  – mleko od litra                           0,08
  – mlečne izdelke od kg                        0,42
  – jajca-cela od kom.                         0,08
  – jajčni izdelki od kg                        0,42
  – drugi neimenovani proizvodi, surovine in odpadki živalskega izvora 0,22
Kolikor prijavljena pošiljka ni pravočasno pripravljena za pregled in pristojni organ, ki opravlja veterinarsko-sanitarne preglede, pride na mesto pregleda ob določenem času oziroma pregled traja več kot uro, mora tisti, ki je pregled naročil, plačati zamudnino v višini 930 za vsako začeto uro čakanja.
Poleg pristojbin mora tisti, ki je pregled naročil, plačati tudi stroške prevoza.
2. člen
Za veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali in živil živalskega izvora v A-G, Mesarija in prekajevalnica Litija, Slatna 1, Šmartno pri Litiji, se plačuje pristojbina na osnovi vrednosti režijske ure veterinarskega delavca, povečane za%, ki pripada posebnemu računu za zdravstveno varstvo živali občine Litija.
Pristojbina iz prejšnjega odstavka se plača za pregled živali pri razkladanju in pred zakolom, pregled mesa in mesnih izdelkov pod pogojem, da se navedeni pregledi opravljajo na enem mestu oziroma na isti lokaciji. V nasprotnem primeru se plača poleg pristojbine še potne stroške in zamuda časa.
Pri klanju živali, ki so prispele na klanje z veterinarsko napotnico in živali, za katere je obvezen bakteriološki pregled po 32. členu pravilnika o načinu opravljanja veterinarsko-sanitarnega pregleda in kontrole živali pred zakolom in proizvodov živalskega izvora (Uradni list SFRJ, št. 68/89) se poleg pristojbine za veterinarsko-sanitarni pregled zaračunajo tudi stroški bakterioloških in kemičnih preiskav. Stroške plača lastnik živali.
Za veterinarsko-sanitarne preglede divjačine, živali živalskega izvora v gostinskih obratih, tržnicah, pakirnicah in hladilnicah se za vsako začeto uro porabljenega časa plača pristojbina v višini 930 SIT.
Poleg pristojbine plača naročnik tudi prevozne stroške in potrebne preiskave.
3. člen
Za dovoljenje za promet z mlekom in mlečnimi izdelki za javno potrošnjo, oziroma za podaljšanje dovoljenja plača proizvajalec pristojbino:
                                      SIT
  – za vsako kravo                          254,00
  – za vsako ovco ali kozo                       71,00
Proizvajalec, ki ne oddaja mleko v zbiralnico ali mlekarno, temveč ga daje v promet oziroma v javno potrošnjo na drug način, plača poleg pristojbine še stroške odvzema vzorcev in analize mleka in pregled molznic na tuberkulozo.
4. člen
Za veterinarsko-sanitarne preglede izven rednega delovnega časa organa, pristojnega za te preglede, se plača pristojbina in zamudnina, povečana za 50%.
5. člen
Pristojbinam, zbranim na podlagi te odredbe, se prišteje še 15% prispevek za zdravstveno varstvo živali v občini Litija.
6. člen
Višina pristojbin iz te odredbe se usklajuje z višino vrednosti režijske ure diplomiranega veterinarja v Republiki Sloveniji.
Sklep o povišanju pristojbin sprejme Izvršni svet Skupščine občine Litija na podlagi mnenja Poslovne skupnosti za veterinarstvo Ljubljana.
7. člen
Pristojbine po tej odredbi se obračunavajo in plačujejo mesečno na posebni račun za zdravstveno varstvo živali proračuna občine Litija številka 50150-630-6014104.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Litija (ur. l. RS, št. 2/92),
9. člen
Ta odredba začne veljati, osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-5/89
Litija, dne 23. junija1992.
Predsednik IS
Skupščine občine Litija
Slavko Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost