Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3474. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Kuvajt
3475. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Katar
3476. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3543. Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra

Odloki

3544. Odlok o ustanovitvi in nalogah Nacionalne koordinacijske skupine za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva

Drugi akti

3545. Akt o ustanovitvi Javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

MINISTRSTVA

3477. Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje
3478. Pravilnik o uporabi jezikov narodnih skupnosti v procesih poslovanja podjetij s potrošniki na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost
3479. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2023

USTAVNO SODIŠČE

3480. Pravilnik o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča
3481. Odločba o ugotovitvi, da 6. člen, deveti in deseti odstavek 7. člena, tretja alineja 16. člena, tretji in peti odstavek 19. člena ter del sedmega odstavka 19. člena Zakona o dimnikarskih storitvah, kolikor določa, da minister predpiše časovne normative za posamezne storitve in sklope storitev, niso v neskladju z Ustavo
3482. Odločba o razveljavitvi 50., 51. in 52. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

BANKA SLOVENIJE

3483. Sklep o uporabi Smernic o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849

SODNI SVET

3484. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
3485. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
3486. Odločba o prenehanju sodniške službe
3487. Odločba o prenehanju sodniške službe
3488. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3489. Javni poziv za zbiranje predlogov oziroma prijav kandidatov za imenovanje predsednikov in namestnikov predsednikov volilnih komisij ter za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje članov in namestnikov članov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3490. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2022

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3491. Kolektivna pogodba za dejavnost veterinarstva
3492. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe 101. člena, ki se nanaša na solidarnostno pomoč, sprejeta na 84. seji dne 29. 3. 2022 in 11. 4. 2022

OBČINE

Dol pri Ljubljani

3493. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »DOM STAREJŠIH OBČANOV IN MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI«
3494. Odlok o predkupni pravici Občine Dol pri Ljubljani
3495. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dol pri Ljubljani
3496. Sklep o imenovanju člana občinske volilne komisije
3497. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Hodoš

3498. Razpis naknadnih volitev člana Občinskega sveta Občine Hodoš
3499. Razpis naknadnih volitev člana Občinskega sveta Občine Hodoš – predstavnika madžarske narodne skupnosti

Kranj

3500. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB3)

Kranjska Gora

3501. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun odmere in plačila občinskih taks v Občini Kranjska Gora za leto 2023
3502. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2023

Lendava

3503. Razpis naknadnih volitev za člana občinskega sveta Občine Lendava, predstavnika romske skupnosti

Loški Potok

3504. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Loški Potok
3505. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Loški Potok
3506. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 1. 1. 2023–31. 12. 2023 na območju Občine Loški Potok

Pivka

3507. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2023
3508. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje PPIP EUP PI 49, PI 60 – del in PI 61 v Občini Pivka
3509. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020
3510. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Pivka
3511. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Podčetrtek

3512. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023
3513. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero občinskih taks
3514. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2023
3515. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parceli številka 949/4, k. o. 1233 Verače
3516. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
3540. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Postojna

3517. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu PR-033 v Prestranku

Prebold

3518. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2023
3519. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prebold

Semič

3541. Razpis naknadnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Semič, predstavnika romske skupnosti

Sežana

3520. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na Velikem Dolu za kulturni spomenik lokalnega pomena

Slovenj Gradec

3521. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SG-93 sse
3522. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko naselje Vranjek
3523. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Slovenj Gradec
3524. Sklep o višini denarne pomoči posamezniku oziroma družini v stiski
3525. Sklep o višini šolskih pomoči
3526. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.1)

Straža

3527. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža
3528. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Straža
3529. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila na območju Občine Straža za leto 2023

Trebnje

3530. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2023
3531. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2023

Velike Lašče

3542. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023

Vipava

3532. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
3533. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina

Žalec

3534. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec
3535. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd

Žirovnica

3536. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2023
3537. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
3538. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
3539. Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost