Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3533. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina, stran 10837.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP – 2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) na 31. seji dne 6. 10. 2022 in Občinski svet Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14, 20/17) na 34. seji dne 20. 10. 2022 sprejela
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina 
1. člen 
V 8. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina (Uradni list RS, št. 24/14) se na koncu tretjega odstavka doda naslednje besedilo:
»Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če zagotovi pokrijte vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
2. člen 
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
»11. člen 
(sestava in mandat sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda ima 11 članov in je sestavljen iz:
– 3 predstavnikov ustanoviteljic,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnikov staršev.
(2) Predstavnike ustanoviteljic v svet zavoda imenujejo ustanoviteljice v skladu s svojimi statuti in poslovniki. Občina Ajdovščina imenuje dva predstavnika, Občina Vipava enega predstavnika.
(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. V svet zavoda se izvolijo trije predstavniki delavcev enot v občini Ajdovščina, dva predstavnika delavcev enot v občini Vipava.
(4) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. Volitve so lahko javne ali tajne. V svet zavoda se izvolita dva predstavnika staršev, ki imata otroke vključene v enotah v Občini Ajdovščina in en predstavnik, ki ima otroke vključene v enotah v Občini Vipava.
(5) Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov. Na enak način se določi namestnik predsednika sveta.
(6) Svet zavoda se lahko konstituira, ko so izvoljeni oziroma imenovani vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda, ki sejo tudi otvori, če je svetu že pretekel mandat pa ravnatelj. Prvo sejo se skliče v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Do izvolitve predsednika, vodi prvo sejo najstarejši član sveta zavoda.
(7) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.«
3. člen 
Spremeni se 12. člen tako, da se glasi:
»12.člen 
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda) 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom, največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se mora javno objaviti v zavodu.
(2) Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pravico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
(3) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se predlagajo in volijo ločeno skladno s tretjim odstavkom 11. člena tega odloka. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, ima vsak delavec z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi.
(4) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč tretji odstavek 11. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata določi s pomočjo žreba.«
4. člen 
Spremeni se 13. člen tako, da se glasi:
»13.člen 
(volitve predstavnikov staršev v svet zavoda) 
(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne, razen, če se svet staršev pred izvedbo ne odloči za tajne volitve.
(2) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, se predlagajo in volijo ločeno skladno s četrtim odstavkom 11. člena tega odloka. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima vsak starš, ki ima otroka vključenega v Otroški vrtec Ajdovščina. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki je predstavnik staršev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi.
(3) Javne volitve se opravijo z dvigovanjem rok, tajne pa z glasovnicami. Pred glasovanjem oziroma na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč četrti odstavek 11. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima več otrok v zavodu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata določi s pomočjo žreba.«
5. člen 
Spremeni se 14. člen tako, da se glasi:
»14.člen 
(predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda) 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– umre,
– odstopi,
– je odpoklican ali razrešen.
(2) Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni več vključen v zavod oziroma ne obiskuje več enot, kot katerih predstavnik je bil izvoljen. Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu oziroma, ko ne opravlja več dela na enotah, kot katerih predstavnik je bil izvoljen. Članu sveta zavoda, ki je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda, preneha mandat z dnem imenovanja na drugo funkcijo.
(3) Odstop člana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev ali predstavnik staršev, učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
(4) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj treh delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Postopek za odpoklic predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog najmanj treh staršev.
(5) Predlog za odpoklic mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog mora biti podan v pisni obliki in vsebovati podpise predlagateljev. Predlog se predloži volilni komisiji (če gre za predstavnika delavcev) oziroma predsedniku ali namestniku sveta staršev (če gre za predstavnika staršev), ki preveri formalnost predloga, ne da bi presojal razloge za odpoklic. Formalno popoln predlog se uvrsti na sejo sveta staršev oziroma sestanek delavcev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga; če je popoln predlog za odpoklic prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta. Predlog za odpoklic mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, najmanj 8 dni pred sejo oziroma sestankom, na kateri bo obravnavan. Član sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, ima pravico, da se opredeli, ali se z odpoklicem strinja ali ne.
(6) Na seji sveta staršev oziroma sestanku delavcev, ki je bila sklicana za obravnavo predloga za odpoklic, se po obravnavi predloga opravi tudi glasovanje o odpoklicu. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico na dan glasovanja. Predstavnik staršev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina vseh članov sveta staršev.
(7) Za razrešitev in odstop predstavnikov ustanoviteljice v svetu zavoda se uporabljajo predpisi posamezne ustanoviteljice.
(8) Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat po tem členu, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.«
6. člen 
Spremeni se 25. člen tako, da se glasi:
»25.člen 
(premoženje v upravljanju zavoda) 
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last posameznih ustanoviteljic. Vrsto in obseg premoženja, ki ga posamezna ustanoviteljica da zavodu v upravljanje, ustanoviteljica določi s sklepom o prenosu v upravljanje.
(2) Za upravljanje s posameznim premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici, ki je to premoženje zagotovila. Podrobnejše medsebojne pravice in obveznosti glede upravljanja se lahko določijo s pogodbo med posamezno ustanoviteljico in zavodom.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
(4) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(5) Soglasje ustanoviteljice, ki je zagotovila sredstva za pridobitev premičnega premoženja, mora zavod pri ravnanju s tem premoženjem pridobiti, če ta ustanoviteljica tako določi. Soglasja iz tega odstavka poda župan ustanoviteljice, katere last je premoženje oziroma, ki je zagotovila sredstva.«
7. člen 
Spremeni se 27. člen tako, da se glasi:
»27. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov se praviloma upošteva pri prvi naslednji določitvi cene programov. Če je ta presežek manjši od 2 % sredstev, ki se v proračunih ustanoviteljic namenjajo za doplačilo cene programa vrtca, se lahko presežek porabi za nakup opreme ali druge namene vrtca.
(2) Ostali presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda, lahko pa se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda nakaže tudi v proračuna ustanoviteljic. Ta sredstva smeta ustanoviteljici uporabiti izključno na področju vzgoje in izobraževanja.
(3) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odločata ustanoviteljici na predlog sveta zavoda. Ustanoviteljici lahko sprejmeta tudi drugačno odločitev o razporeditvi presežka, kot je bil predlog sveta zavoda, skladno z nameni iz prvega in drugega odstavka tega člena.«
8. člen 
Spremeni se 28. člen tako, da se glasi:
»28. člen 
(primanjkljaj sredstev) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev (presežek odhodkov nad prihodki), ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločita ustanoviteljici na predlog sveta zavoda. Ustanoviteljici lahko sprejmeta tudi drugačno odločitev o kritju primanjkljaja, kot je bil predlog sveta zavoda.«
9. člen 
(1) Na koncu prvega stavka 35. člena se črta besedilo: »ali organizira kot podjetje«.
(2) V tretji alineji tretjega odstavka 38. člena se črtata besedi »ali podjetja«.
10. člen 
V 41. členu se na koncu drugega odstavka doda naslednje besedilo:
»Sklep je sprejet, če oba župana glasujeta ZA predlagani sklep. V primeru, da sklep ni sprejet, se župana lahko ponovno sestaneta in posvetujeta o možni rešitvi. Če tudi po ponovnem posvetu oba župana ne glasujeta za predlagani sklep, se šteje, da sklep ni sprejet.«
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Dosedanji svet zavoda nadaljuje svoje delo v enaki sestavi do poteka tekočega mandata.
12. člen 
(1) Zavod mora uskladiti pravila in splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v enem letu od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
13. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-2/2006-40
Ajdovščina, dne 20. oktobra 2022
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 
Št. 007-6/2013-9
Vipava, dne 20. oktobra 2022
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti