Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3494. Odlok o predkupni pravici Občine Dol pri Ljubljani, stran 10753.

  
Na podlagi 199. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 22. redni seji dne 26. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o predkupni pravici Občine Dol pri Ljubljani 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina) in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen 
Območje predkupne pravice obsega:
– stavbna zemljišča,
– ureditveno območje naselij,
– druga ureditvena območja,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
– območje za dolgoročni razvoj naselij, kot je določen v OPN.
3. člen 
Za območja stavbnih zemljišč se upoštevajo območja teh zemljišč, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
Za ureditvena območja naselij se upoštevajo območja, kot so določena v občinskem prostorskem načrtu.
4. člen 
Pri predvidenih objektih gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo območja njihovih varovalnih koridorjev, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti oziroma drugimi predpisi.
Za bodoče objekte gospodarske javne infrastrukture se štejejo tisti objekti, ki so predvideni za komunalno opremljanje območij, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
II. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE 
5. člen 
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah na območju občine, določenih v 2. členu tega odloka, razen v naslednjih primerih:
– če lastnik proda ali podari nepremičnino solastniku, svojemu zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti;
– če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe ali investitor gospodarske javne infrastrukture ali
– pri prodaji etažne lastnine.
6. člen 
Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe podati vlogo za izdajo izjave o uveljavitvi/neuveljavitvi predkupne pravice, kateri mora priložiti tudi ponudbo za odkup nepremičnine z navedbo odkupne cene. Prodajalec se o ponudbi in pogojih prodaje, vsebovanih v ponudbi, z nosilcem predkupne pravice ni dolžan pogajati.
Občina se mora o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe izjaviti v 15 dneh od njenega prejetja. Občina v izdani izjavi o neuveljavitvi predkupne pravice opredeli razlog za to, ker za nepremičnino ni zainteresirana, ali je ne uveljavlja zaradi ponujene cene. Če se občina v danem roku ne izjavi, se šteje, da ponudbe ne sprejema zaradi ponujene cene.
V primeru, da občina predkupne pravice ne uveljavlja, lahko lastnik nepremičnino proda drugi osebi, pri čemer pa cena ne sme biti nižja od tiste, ki je bila ponujena občini kot nosilcu predkupne pravice.
Določba prejšnjega odstavka tega člena o višini cene za prodajo nepremičnine drugi osebi, veže prodajalca še tri mesece po tem, ko je nepremičnino ponudil v odkup občini, vendar pa mora po preteku tega roka nepremičnino z enako ali drugačno ceno zopet najprej ponuditi v odkup občini.
7. člen 
O uveljavljanju predkupne pravice na nepremičninah se opredeli občinska uprava.
8. člen 
Ne glede na določbe tega odloka je predkupna pravica občine izključena, če tako določajo drugi predpisi.
Prav tako se določbe tega odloka ne uporabljajo, če je predkupna pravica občine v drugih predpisih drugače urejena.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Do določitve ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij v občinskih prostorskih aktih, se druga, tretja in peta alineja 2. člena tega odloka ne uporabljajo.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in nadomesti Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 29/03).
Št. 3502-0014/2022-1
Dol pri Ljubljani, dne 27. oktobra 2022
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost