Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3480. Pravilnik o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča, stran 10720.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21) je Ustavno sodišče Republike Slovenije na 8. upravni seji 24. 10. 2022 sprejelo
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča 
1. člen
V Pravilniku o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 56/11, v nadaljevanju pravilnik) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) S tem pravilnikom se določajo postopki in ukrepi za varovanje zaupnih podatkov.«
2. člen 
(1) 5. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(pomočnik direktorja službe za splošne in finančne zadeve) 
Direktorja službe za splošne in finančne zadeve (v nadaljevanju direktor službe) nadomešča v njegovi odsotnosti pomočnik direktorja službe za finance, ki ga direktor službe za to pooblasti.«
(2) V pravilniku se besedi »direktor« v vseh sklonih:
– v drugem in četrtem odstavku 11. člena,
– v drugem odstavku 12. člena,
– v drugem in tretjem odstavku 20. člena,
– v 42. členu,
– v šestem odstavku 48. člena in
– v prvem odstavku 106. člena
doda beseda »službe«.
3. člen 
V 6. členu pravilnika se:
– v naslovu člena beseda »oddelki« nadomesti z besedo »oddelka«,
– v prvem odstavku besede »sestavljajo naslednji oddelki« nadomestijo z besedami »sestavljata naslednja oddelka« ter črtajo druga, tretja in peta alineja, v četrti alineji se črta beseda »in«, dosedanja četrta alineja postane druga alineja.
4. člen 
(1) Poimenovanje:
– IV. poglavja pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»IV. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV«; 
– 1. točke IV. poglavja pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»1. Opredelitev varovanja zaupnih podatkov«. 
5. člen 
15. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen 
(varovanje zaupnih podatkov) 
(1) Vsak, ki se v okviru opravljanja dela na Ustavnem sodišču seznani s podatki, za katere je v skladu z zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom določeno, da so zaupni, mora varovati zaupnost teh podatkov. Obveznost varovanja zaupnih podatkov ne preneha s prenehanjem službenega oziroma delovnega razmerja na Ustavnem sodišču.
(2) Varovanje tajnih in osebnih podatkov urejata posebna pravilnika.«
6. člen 
18. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
(način ravnanja z zaupnimi podatki) 
(1) Način ravnanja z listinami, ki jih prejme Ustavno sodišče in na katerih je oznaka zaupnosti, je enak ne glede na vrsto označene zaupnosti in ne glede na oznako stopnje zaupnosti, kolikor ni s tem pravilnikom drugače določeno.
(2) Ustavno sodišče ne sme spreminjati označbe zaupnosti podatkov, ki jih določijo drugi državni organi ali pravne osebe, ki Ustavnemu sodišču predložijo listine z oznako zaupnosti.
(3) Listine iz prvega odstavka tega člena se hranijo v sefu generalnega sekretarja in se jih praviloma ne razmnožuje. Če se listine kopirajo zaradi obravnave na seji Ustavnega sodišča, se kopije predložijo ustavnim sodnikom na sami seji oštevilčene v zaprti kuverti z ustreznimi oznakami, ustavni sodniki pa jih po končani obravnavi vrnejo generalnemu sekretarju, ki jih shrani v sefu za čas, dokler o zadevi ni odločeno. Ko je zadeva končana, generalni sekretar poskrbi, da se kopije na predpisan način uničijo.
(4) Kopije iz prejšnjega odstavka naredi po odredbi generalnega sekretarja vodja njegove pisarne in vodij pisarn (v nadaljevanju vodja pisarne generalnega sekretarja) ali ob njeni prisotnosti sodna oseba, zadolžena za razmnoževanje gradiv.
(5) Listine iz prvega odstavka tega člena osebje glavne pisarne vnese v računalniški informacijski sistem Ustavnega sodišča in določi omejitev dostopa do teh listin tako, da imajo dostop do njih samo ustavni sodniki, namestnica in pomočnici generalnega sekretarja ter svetovalec, ki mu je zadeva dodeljena v delo.
(6) Ustavni sodnik, namestnica in pomočnici generalnega sekretarja ter svetovalec, lahko v zvezi z zadevo, ki mu je dodeljena v delo, prevzame na vpogled listine z oznako zaupnosti, tako da vpogled opravi v svoji pisarni, vendar mora listine, preden zapusti zgradbo Ustavnega sodišča, vrniti v sef.
(7) Ključ sefa hrani vodja pisarne generalnega sekretarja, ki vodi tudi evidenco o vpogledih v listine ter o izdelavi kopij posameznih listin. Evidenca o vpogledu vsebuje podatke iz 44. člena tega pravilnika.
(8) Če je zaradi posebne zakonske ureditve potrebno drugačno ravnanje z zaupnimi podatki, jih generalni sekretar predloži predsedniku, ki v skladu z zakonom odredi način poslovanja z njimi.«
7. člen 
V prvem odstavku 19. člena pravilnika se črtajo besede »določijo kot tajni in«, beseda »interno« pa se nadomesti z besedo »notranje«.
8. člen 
Besedilo 32. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen 
(delo na domu) 
(1) Uporaba lastne računalniške opreme na domu ali drugih lokacijah izven poslovnih prostorov mora biti vnaprej odobrena.
(2) Na službeni in lastni računalniški opremi morajo uporabniki upoštevati enaka varnostna pravila, kot veljajo na delovnem mestu, poleg tega pa morajo upoštevati tudi morebitna dodatna navodila, ki jih lahko izda predstojnik službe za dokumentacijo in informatiko. Oprema mora biti ves čas varovana in zaščitena.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka je dostop do celotnih storitev in podatkov na Ustavnem sodišču mogoč le preko varovanega omrežja državnih organov (v nadaljevanju: HKOM), dostop do posameznih storitev pa je mogoč tudi mimo HKOM, preko posebnih dostopov in protokolov, ki so ustrezno zaščiteni in šifrirani ter varovani s pomočjo ustreznih varnostnih tehnik.
(4) Opremo in gesla za dostop do HKOM in do storitev znotraj njega morajo uporabniki varovati na način, določen v prvem odstavku 28. člena tega pravilnika.«
9. člen 
V prvem odstavku 34. člena pravilnika se beseda »tajnosti« nadomesti z besedo »zaupnosti«.
10. člen 
V 37. členu pravilnika se:
– v naslovu člena besede »tajnih in osebnih« nadomestijo z besedo »zaupnih«,
– v prvem odstavku se besede »tajne in osebne« nadomestijo z besedo »zaupne«.
11. člen 
V naslovu 5. poglavja pravilnika se besede »tajnosti in varstvo osebnih« nadomestijo z besedo »zaupnih«.
12. člen 
V 40. členu pravilnika se:
– v naslovu člena beseda »tajnosti« nadomesti z besedo »zaupnosti«,
– v prvem odstavku črtata besedi »ali osebnimi« in drugi stavek.
13. člen 
Besedilo 41. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Kršitev varovanja zaupnih podatkov je težja disciplinska kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, za katero je sodno osebje sekretariata Ustavnega sodišča disciplinsko odgovorno v skladu z zakonom, ki ureja odgovornost javnih uslužbencev.«
14. člen 
V 42. členu pravilnika se besede »tajnih in osebnih« nadomestijo z besedo »zaupnih«.
15. člen 
V 43. členu pravilnika se besede »tajnih in osebnih« nadomestijo z besedo »zaupnih«, besedi »ali osebnih« pa se črtata.
16. člen 
V šestem odstavku 53. člena pravilnika se beseda »tajna« nadomesti z besedo »zaupna«, beseda »tajno« pa z besedo »zaupno«.
17. člen 
V 109. členu pravilnika se:
– v naslovu člena beseda »tajnih« nadomesti z besedo »zaupnih«,
– v prvem in v drugem odstavku beseda »tajnosti« nadomesti z besedo »zaupnosti«.
18. člen 
V 112. členu pravilnika se:
– v naslovu člena beseda »tajnih« nadomesti z besedo »zaupnih«,
– v prvem odstavku beseda »tajnosti« nadomesti z besedo »zaupnosti«.
19. člen 
Ta pravilnik se objavi na oglasni deski in na intranetni strani Ustavnega sodišča in začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski.
Št. Su-I-11/22-5
Ljubljana, dne 24. oktobra 2022
Dr. Matej Accetto 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti