Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3527. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža, stran 10824.

  
Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08) in Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Straža na 25. redni seji dne 13. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža 
1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 22/14, 16/18 in 16/21; v nadaljevanju: odlok) se v 3. členu prvega odstavka dosedanje točke 11., 12., 18., 19. in 21. ustrezno preštevilčijo, tako da postanejo 6., 7., 8., 9. in 11. točka.
2. člen 
(pomen izrazov) 
V 3. členu se v prvem odstavku 9. točka, ki je na novo opredeljena s prejšnjim členom, spremeni tako, da se glasi:
»9. CeROD – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja zbiranje, odlaganje odpadkov, začasno skladiščenje ter odlaganje nenevarnih odpadkov.«
in doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. CERO-DBK – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele krajine je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja zbiranje, sortiranje, kompostiranje ter mehansko-biološka obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.«
3. člen 
(izvajalec javne službe) 
V 4. členu odloka se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Občina Straža je soustanoviteljica JP CERO-DBK d.o.o. na osnovi Odloka o ustanovitvi JP CERO-DBK d.o.o. (Uradni list RS, št. 67/18) in družbene pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. z dne 26. 10. 2018, opr. št. SV-457/18, zato se določila slednjih aktov in tega odloka smiselno uporabljajo, kolikor ni v nasprotju z zakonom ali drugimi predpisi, tudi za investicije v komunalno gospodarsko infrastrukturo v lasti občine in druge dejavnosti ter pravna razmerja (blago, storitve, gradnje) z občinami ustanoviteljicami. Navedene dejavnosti lahko javno podjetje opravlja na podlagi Zakona o javnem naročanju kot notranje naročilo.«
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
4. člen 
V določbi z naslovom »vsebina« in v prvem odstavku 42.a člena odloka se besedilo »odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« nadomesti z besedilom »odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov«.
V 4. členu se v dosedanjem šestem odstavku, ki na podlagi prejšnjega člena postane sedmi odstavek in v 34. členu se v prvem odstavku v četrti alinei besedilo »odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« nadomesti z besedilom »odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov«.
5. člen 
(obseg javne službe) 
V 5. členu odloka se v 4. točki v drugi alinei za besedo »CeROD« doda tekst, ki se glasi: »oziroma CERO-DBK«.
V 5. členu odloka se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. Dejavnost CeROD-a v naslednjem obsegu:
– odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki,
– odlaganje nenevarnih odpadkov,
– odstranjevanje z odlaganjem nevarnih odpadkov – azbest,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz dejavnosti CeROD po predpisih na področju ravnanja z odpadki.«
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. Dejavnost CERO-DBK-ja v naslednjem obsegu:
– zbiranje odpadkov v okviru zbirnega centra CERO-DBK,
– zagotavljanje obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in oddajanje v predelavo izločenih frakcij, ki so izločene v okviru obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
– kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz dejavnosti CERO-DBK po predpisih na področju ravnanja z odpadki.«
6. člen 
(prehodno obdobje) 
V prehodnem obdobju do uveljavitve in uporabe 3. člena tega odloka opravlja naloge obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov javno podjetje CeROD d.o.o. v dosedanjem obsegu.
Sklep o prevzemu gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov začne veljati, ko ga potrdi Svet županov družbe CERO-DBK d.o.o..
7. člen 
(začetek veljavnosti in uporaba odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z izpolnitvijo pogoja za začetek izvajanja gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov s strani podjetja CERO-DBK d.o.o. in skladno s prejšnjim členom tega odloka.
Št. 00700-4/2022-4
Straža, dne 13. oktobra 2022
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti