Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3483. Sklep o uporabi Smernic o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849, stran 10741.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3), enajstega odstavka 243. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20; v nadaljevanju: ZPlaSSIED), 13. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12; v nadaljevanju: ZDP-2) in prvega odstavka 164. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22; v nadaljevanju: ZPPDFT-2) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 43. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12, zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe EU št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 1); v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 14. 6. 2022 sprejel Smernice o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849 (EBA/GL/2022/05; v nadaljevanju: Smernice o vlogi pooblaščenca za PPDFT).
(2) Smernice določajo vlogo, naloge in odgovornosti pooblaščenca za zagotavljanje skladnosti s predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: PPDFT), upravljalnega organa in člana upravljalnega organa oziroma višjega vodstvenega delavca, odgovornega za zagotavljanje skladnosti s predpisi o PPDFT, ter notranje politike, kontrole in postopke, kot to določa Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141 z dne 5. 6. 2015, stran 73, zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/2177 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 155); v nadaljevanju: Direktiva (EU) 2015/849).
(3) Smernice so naslovljene na:
a) kreditne in finančne institucije iz prvega in drugega odstavka 3. člena Direktive (EU) 2015/849 ter
b) pristojne organe, odgovorne za nadzor skladnosti kreditnih in finančnih institucij pri izvajanju njihovih obveznosti v zvezi s PPDFT.
2. člen 
(vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih prihodnjih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za naslednje zavezance, za nadzor nad katerimi je v skladu z ZPPDFT-2 pristojna Banka Slovenije, in sicer:
a) banke in podružnice iz 1. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2,
b) hranilnice iz 2. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2,
c) plačilne institucije in podružnice iz 3. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2,
d) izdajatelje elektronskega denarja in podružnice iz 14. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2,
e) menjalce iz 15. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2.
(2) Zavezanci iz prejšnjega odstavka v celoti upoštevajo določbe smernic.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-3, ZPlaSSIED, ZDP-2 in ZPPDFT-1 v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. novembra 2022
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti