Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3544. Odlok o ustanovitvi in nalogah Nacionalne koordinacijske skupine za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva, stran 10866.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) in Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 (Uradni list RS, št. 49/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi in nalogah Nacionalne koordinacijske skupine za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva 
1. člen 
S tem odlokom se za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva ustanovi Nacionalna koordinacijska skupina za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: Nacionalna koordinacijska skupina).
2. člen 
Nacionalna koordinacijska skupina opravlja naslednje naloge:
– seznanjanje z izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030;
– sodelovanje pri pripravi nacionalnih izvedbenih načrtov;
– spremljanje izvajanja nacionalnih izvedbenih načrtov;
– predlaganje morebitnih popravkov in sprememb nacionalnih izvedbenih načrtov;
– poročanje o izvedbi nacionalnega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva (na podlagi predloga Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo) Vladi Republike Slovenije.
3. člen 
Nacionalno koordinacijsko skupino sestavljajo:
– predstavnica oziroma predstavnik (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz direktorata, pristojnega za socialne zadeve (vodja delovne skupine);
– predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz direktorata, pristojnega za invalide (član oziroma članica (v nadaljnjem besedilu: član));
– predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz direktorata, pristojnega za zaposlovanje (član);
– predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz direktorata, pristojnega za delo in pravice iz dela (član);
– predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz direktorata, pristojnega za starejše (član);
– dva predstavnika Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz kabineta ministrice oziroma ministra (člana);
– predstavnik Ministrstva za zdravje (član);
– predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (član);
– predstavnik Ministrstva za pravosodje (član);
– predstavnik Ministrstva za okolje in prostor (član);
– predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije (član);
– predstavnik Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (član);
– predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti (član);
– predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (član);
– predstavnik Fakultete za socialno delo (član);
– predstavnik Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo (član);
– predstavnik Socialne zbornice Slovenije (član);
– predstavnik Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (član);
– predstavnik Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije (član);
– predstavnik Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (član);
– predstavnik Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije (član);
– predstavnik Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (član);
– predstavnik Združenja mestnih občin Slovenije (član);
– predstavnik Združenja občin Slovenije (član);
– predstavnik Skupnosti občin Slovenije (član).
4. člen 
Vodjo Nacionalne koordinacijske skupine imenuje in razrešuje vlada.
Člane Nacionalne koordinacijske skupine imenuje in razrešuje vlada na predlog organizacij, katerih predstavniki so.
Vodja ali član Nacionalne koordinacijske skupine je lahko razrešen, če:
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje v organizaciji, katere predstavnik je,
– to predlaga organizacija, katere predstavnik je,
– sam to zahteva.
Če je vodja ali član razrešen, vlada na predlog organizacije, katere predstavnik je, v 30 dneh imenuje novega člana.
5. člen 
Delo Nacionalne koordinacijske skupine poteka na rednih in dopisnih sestankih. Nacionalna koordinacijska skupina se sestaja po potrebi.
Sestanke sklicuje vodja Nacionalne koordinacijske skupine.
6. člen 
Nacionalna koordinacijska skupina sprejema odločitve z glasovanjem, pri čemer je sklep sprejet, če je zanj glasovala več kakor polovica navzočih članov Nacionalne koordinacijske skupine.
7. člen 
Strokovno gradivo za delo Nacionalne koordinacijske skupine pripravlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Inštitutom Republike Slovenije za socialno varstvo.
8. člen 
Administrativno-tehnično podporo za delo Nacionalne koordinacijske skupine zagotavlja direktorat, pristojen za socialne zadeve, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
9. člen 
Predstavniki ministrstev opravljajo naloge iz 2. člena tega odloka v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-370/2022
Ljubljana, dne 10. novembra 2022
EVA 2022-2611-0055
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti