Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3537. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica, stran 10848.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP – Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), 38. in 41. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 21. redni seji dne 27. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica 
1. člen 
Tretji odstavek 2. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 35/22, 81/22) se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(3) Gozdne ceste so grajene gozdne prometnice, ki so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom, so nekategorizirane v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogočajo racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov, so javnega značaja, in so vodene v evidenci gozdnih cest. Poleg lastnikov gozdov lahko gozdne ceste uporabljajo tudi drugi uporabniki na lastno odgovornost. Uporabniki morajo gozdne ceste uporabljati v skladu z režimom uporabe, ki ga določi Zavod za gozdove Slovenije in je priloga tega odloka.«
2. člen 
Drugi in tretji odstavek 14. člena odloka se spremenita tako, da se po novem glasita:
»(2) Odškodnino za uporabo gozdne ceste se plačuje za mesece maj, junij, julij, avgust, september in oktober med 4. in 22. uro.
(3) Odškodnine za uporabo gozdne ceste ne plačajo:
– lastniki nepremičnin na območjih gozdnih cest,
– lastniki ali najemniki planinskih koč na območjih gozdnih cest,
– izvajalci del v gozdovih in odvoza lesa,
– intervencijske službe,
– pripadniki policije in vojske,
– javna gozdarska služba,
– inšpekcijske službe in občinsko redarstvo,
– člani Lovskih družin Stol, Jesenice in LPN Kozorog Kamnik,
– agrarne skupnosti in člani agrarnih skupnosti z območja občine, ki niso lastniki nepremičnin na območjih gozdnih cest,
– agrarni skupnosti in člani agrarnih skupnosti Koroška Bela in Potoki,
– osebe, ki na podlagi pooblastila skrbijo za nepremičnine na območju gozdnih cest,
– občinske službe,
– protokolarni obiski in
– drugi upravičenci.«
3. člen 
V 15. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»(6) Dovolilnice so neprenosljive, razen med polnoletnimi člani gospodinjstva.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Breznica, dne 27. oktobra 2022
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti