Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

Št. 430-45/2022 Ob-3486/22, Stran 2397
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP), objavlja Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
javni razpis 
za izvajanje projekta »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, št. 430-45/2022 
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje programa »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, s katerim se osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih dveh letih od pridobitve statusa, in osebam s priznano mednarodno zaščito, ki so status pridobile pred 9. 11. 2021, ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav), v prvih treh letih od pridobitve statusa, zagotovi program pomoči, s katerim bo omogočena celostna obravnava. Program predvideva izvedbo tečaja spoznavanja slovenske družbe, operativne pomoči pri reševanju življenjskih situacij ter različnih integracijskih aktivnosti in učne pomoči.
Predmet javnega razpisa in zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v III. delu razpisne dokumentacije (»Opis predmeta javnega razpisa«).
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela programa.
Skupina prijaviteljev lahko predloži skupno ponudbo za predmet javnega razpisa v celoti in se ne more prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela programa.
Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta, oziroma do 31. 12. 2023.
Podroben opis predmeta javnega razpisa in zahteve je podan v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS ali imajo status mednarodne organizacije,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine,
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.
Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
Vsebina projekta mora biti skladna s ciljem, predmetom, namenom in obsegom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU, že sofinanciranih projektov.
Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči iz izbirnega postopka.
4. Merila za izbor
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Merilo
Največje število 
možnih točk
1. Jasnost opredelitve aktivnosti in metode dela v projektu
5
2. Prijavitelj je predvidel sodelovanje osebe z begunsko izkušnjo
5
3. Prijavitelj zagotavlja pomoč pri sporazumevanju 
5
4. Prijavitelj prepoznava kritična tveganja ter ukrepe za njihovo odpravo 
5
5. Prijavitelj je predstavil tudi dodatne (inovativne) vsebine
5
6. Plan aktivnosti obveščanja in objavljanja v medijih ali na spletnih straneh
5
7. Reference prijavitelja na vsebinskem področju
2
8. Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost projekta
9
Največje možno število prejetih točk po merilih
41
Pri vsakem merilu lahko vloga prejme število točk, kot je razvidno iz spodaj podane ocenjevalne lestvice.
Na javnem razpisu bo izbran en prijavitelj z najvišjim doseženim številom točk.
V primeru dveh ali več prijaviteljev z istim doseženim številom točk, se izbere prijavitelja, ki je predvidel sodelovanje več oseb z begunsko izkušnjo, ki bodo lahko delovale na več (dveh ali več) lokacijah, v kolikor pa še nadalje dosegata isto število točk, pa razpisna komisija izbor opravi z žrebom in to zabeleži v zapisnik.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov.
Ocenjevalna lestvica v okviru posameznega merila:
MERILO
št. možnih točk
OBRAZLOŽITEV MERILA
1. Jasnost opredelitve aktivnosti in metode dela 
v projektu 
– aktivnosti in metoda dela so v projektu v celoti jasno opredeljeni
– aktivnosti in metoda dela so v projektu v večji meri jasno opredeljeni
– aktivnosti in metoda dela so v projektu v manjši meri jasno opredeljeni
 
 
 
 
1
Aktivnosti so konkretno opredeljene 
in opisane ter količinsko/časovno ovrednotene. Prav tako mora biti pri vsaki aktivnosti konkretizirana metoda dela.
2. Prijavitelj je predvidel sodelovanje osebe z begunsko izkušnjo 
– na več kot dveh lokacijah
– na dveh lokacijah 
– na eni lokaciji 
– prijavitelj ni predvidel sodelovanja osebe z begunsko izkušnjo
 
 
Za izvajanje ali sodelovanje pri projektu 
je prijavitelj zagotovil osebe z begunsko izkušnjo, ki jih je navedel v prilogo IV/5. 
Te osebe morajo sodelovati na projektu ves čas trajanja pogodbe. Ena oseba z begunsko izkušnjo lahko sodeluje le na eni lokaciji.
3. Prijavitelj zagotavlja pomoč pri 
sporazumevanju v jeziku ciljne skupine 
– na treh ali več lokacijah 
– na dveh lokacijah 
– na eni lokaciji 
 
 
Prijavitelj ves čas trajanja pogodbe zagotavlja storitve pomoči pri sporazumevanju v jeziku ciljnih skupin, ki ne govorijo EU jezikov, in sicer z osebami (neformalnimi prevajalci), ki jih je predvidel na projektu in navedel v prilogo IV/5 ter zanje predložil zahtevana dokazila iz točke 8.4 tega dela razpisne dokumentacije. Ena oseba lahko sodeluje le na eni lokaciji.
4. Prijavitelj prepozna kritična tveganja ter ukrepe za njihovo odpravo. 
– Prepoznana kritična tveganja in ukrepi za njihovo odpravo so prepoznani, relevantni in ustrezno opisani. 
– Prepoznana kritična tveganja so relevantna, vendar pomanjkljivo opisana in/ali so ukrepi za njihovo odpravo pomanjkljivo opisani. 
– Niso prepoznana kritična tveganja in ustrezni ukrepi za odpravo ali so neustrezno določena in niso povezana.
 
 
 
 
 
 
Ali prijavitelj prepozna kritična tveganja, ki lahko nastanejo pri izvajanju projekta in ukrepe za njihovo odpravo?
5. Prijavitelj je predstavil tudi dodatne (inovativne) vsebine, ki projektu prinašajo dodano vrednost. 
– Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine in prinašajo dodano vrednost. 
– Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, vendar ne prinašajo dodane vrednosti oziroma ne temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine. 
– Niso ponujene/predstavljene dodatne (inovativne) vsebine ali so neustrezne.
 
 
 
 
 
 
 
0
Ali je prijavitelj v projektni prijavi ponudil dodatne (inovativne) vsebine, ali slednje temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine in ali predstavljajo dodano vrednost.
6. Plan aktivnosti obveščanja javnosti in objavljanja, ki zajema dodatne aktivnosti, kot so objave na spletni strani, PR članki in podobno 
– Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje projekta, usklajen z aktivnostmi in cilji projekta. 
– Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje projekta, vendar pomanjkljivo opisan in/ali neusklajen 
z aktivnostmi. 
– Ni načrtovan plan aktivnosti obveščanja 
in objavljanja ali pa je neustrezen.
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ali je načrtovan plan obveščanja javnosti 
in objavljanja ustrezen glede na cilje projekta in časovno ter vsebinsko usklajen z načrtovanimi aktivnostmi?
7. Prijavitelj ima dosedanje reference iz področja integracije oseb z mednarodno zaščito 
– Prijavitelj ima vsaj 5 let izkušenj na področju integracije oseb z mednarodno zaščito 
– Prijavitelj nima ali ima manj kot 5 let izkušenj na področju integracije oseb z mednarodno zaščito
 
 
 
0
Merilo se preverja na podlagi podatkov vpisanih na Prilogi IV/11
8. Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost projekta 
a) v kolikšni meri je predlagan projektni predlog stroškovno učinkovit 
– cenovno najbolj ugodna 
– do 2 % višji skupni znesek 
– nad 2 % do 4 % višji skupni znesek 
– nad 4 % do 6 % višji skupni znesek 
– nad 6 % do 8 % višji skupni znesek 
– nad 8 % višji skupni znesek
 
 
 
 
0
Ocenjuje se ekonomičnost finančne konstrukcije v primerjavi z drugimi projektnimi predlogi. 
 
Primerja se višino zaprošenih sredstev vseh točkovanih vlog. 
Za osnovo preračuna se vzame vlogo 
z najnižjim zneskom 
b) Finančna konstrukcija je podrobno 
utemeljena, predlagani stroški so ustrezni, potrebni za izvedbo projekta in relevantni glede na predvidene dejavnosti. Načrtovani upravičeni stroški ne vključujejo neupravičenih stroškov. Iz utemeljitve stroškov je razvidno, kaj je v znesku zajeto in po kakšni ceni.
b1.) Ocenjevanje deleža števila redno zaposlenih oseb glede na skupno število vseh vključenih oseb, 
ki zajema še ostale oblike zaposlitve in oblike sodelovanja (podjemna pogodba, avtorska pogodba; 
študentsko delo; s.p.).
Ocenjuje se delež števila redno zaposlenih oseb glede na skupno število vseh vključenih oseb, ki zajema še ostale oblike zaposlitve in oblike sodelovanja (podjemna pogodba, avtorska pogodba; študentsko delo; s.p.).
– več kot 90 % delež 
– od 90 % do 80,00 % 
– pod 80 % do 70,00 % 
– pod 70 % do 60,00 % 
– manj kot 60 % 
B2.) Ocenjevanje števila predvidenih ur dela 
– najvišje število predvidenih ur 
– do 10 % manjše število predvidenih ur dela od najv. št. predv. ur dela 
– od 10 % do 20 % manjše število predvidenih ur dela od najv. št. predv. ur dela 
– od 20 % do 30 % manjše število predvidenih ur od najv. št. predv. ur dela 
– 30 % in več manjše število predvidenih ur dela od najv. št. predv. ur dela 
1,5 
0,5 
 
1,5 
 
 
0,5 
 
0
Ocenjuje se število predvidenih ur dela v vlogi. Pri preračunu se upošteva le vloge, ki se ocenjujejo. 
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Razpoložljiva višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 175.000,00 EUR brez DDV (oziroma 213.500,00 EUR z DDV) za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do zaključka vseh predvidenih aktivnosti za upravičence, vendar najkasneje do 31. 12. 2023.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani proračuna RS v višini 100 % upravičenih stroškov.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme 5. 12. 2022 najkasneje do 12. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Odpiranje bo potekalo predvidoma 5. 12. 2022, ob 13. uri.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/ in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 21. 11. 2022.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.uoim@gov.si, s pripisom: Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito« št. 430-45/2022.
Na zahteve za dodatna pojasnila, ki jih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo 
in integracijo migrantov 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti