Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3508. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje PPIP EUP PI 49, PI 60 – del in PI 61 v Občini Pivka, stran 10779.

  
Na podlagi 163. in 164. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 3., 13., 15., 17. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19, 199/21 – ZUreP-3) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13, 96/22) je Občinski svet Občine Pivka na 25. seji dne 19. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje PPIP EUP PI 49, PI 60 – del in PI 61 v Občini Pivka 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za PPIP EUP PI 49, PI 60 – del in PI 61 v Občini Pivka (v nadaljevanju: program opremljanja).
(2) Program opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Pivka pod številko POSZ-45/2022 ter v prostorskem informacijskem sistemu.
(3) Program opremljanja določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(4) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem odlokom so:
– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– obračunski stroški nove komunalne opreme na enoto mere,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(5) Podlage za izdelavo programa opremljanja:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10, 47/18, v nadaljevanju: OPN),
– Elaborat programa opremljanja za PPIP EUP PI 49, PI 60 – del in PI 61 v Občini Pivka, številka POSZ-45/2022, oktober 2022 (v nadaljevanju: Elaborat programa opremljanja).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
3. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Območje opremljanja obsega enote urejanja prostora EUP PI 49, PI 60 – del in PI 61.
(2) Območje opremljanja je razvidno iz grafičnega prikaza; priloga 1: Območje opremljanja.
4. člen 
(obstoječa in nova komunalna oprema ter druga gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Območje opremljanja je že opremljeno z naslednjo komunalno opremo (obstoječa komunalna oprema):
– obstoječe omrežje cest,
– obstoječe omrežje kanalizacije,
– obstoječe omrežje vodovoda,
– obstoječe javne površine.
(2) Nova komunalna oprema:
– novo omrežje ceste,
– novo omrežje vodovoda.
(3) Manjkajoča druga gospodarska javna infrastruktura:
– elektroenergetsko omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje.
(4) Podrobnejša opredelitev obstoječe in nove komunalne opreme ter druge gospodarske javne infrastrukture je razvidna iz elaborata programa opremljanja.
(5) Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je razvidna iz grafičnega prikaza; priloga 2: Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura.
5. člen 
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
(1) Gradnja komunalne opreme se predvidi v 1 etapi.
(2) Pričetek gradnje je v roku 3 mesecev po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
(3) Predaja komunalne opreme v upravljanje je 6 mesecev po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
6. člen 
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja) 
(1) Sredstva za opremljanje območja PPIP OPN so rezervirana v načrtu razvojnih programov Občine Pivka, na postavki: PP0451101 za leto 2023 v višini 120.000,00 €.
(2) Razliko do vrednosti gradnje komunalne opreme se bo dodatno predvidelo s proračunom za leto 2023.
(3) Če se občina z zainteresiranim investitorjem dogovori za pogodbo o opremljanju, kjer bo del gradnje komunalne opreme prenesla nanj, se ta delež določi kot drugi viri gradnje komunalne opreme in se le-ti upoštevajo pri preračunu obračunskih stroškov. Podlaga za tak dogovor je določena višina stroškov gradnje investitorja v pogodbi o opremljanju.
(4) Stroški graditve nove komunalne opreme so podrobneje opredeljeni v elaboratu programa opremljanja.
(5) Zemljišča, ki jih je bilo potrebno pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč in so upoštevani v finančnih sredstvih za opremljanje navedeni v drugem odstavku tega člena, so razvidni iz grafičnega prikaza; priloga 3: Pridobljena zemljišča.
7. člen 
(obračunska območja nove komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja nove komunalne opreme:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
površina gradbenih parcel stavb 
[m2]
bruto tlorisna površina objektov 
[m2]
novo omrežje cest
CESN
7.314
5.526
novo omrežje vodovoda
VODN
7.314
5.526
(2) Obračunska območja posamezne nove komunalne opreme so razvidne iz grafičnega prikaza; priloga 4: Obračunsko območje – novo omrežje cest in priloga 5: Obračunsko območje – novo omrežje vodovoda.
8. člen 
(skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme) 
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov nove komunalne opreme:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
skupni stroški brez DDV 
[€]
obračunski stroški 
brez DDV 
[€]
novo omrežje cest
CESN
340.505,38
270.849,46
novo omrežje vodovoda
VODN
26.460,38
26.418,16
SKUPAJ
366.965,76
297.267,62
9. člen 
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele stavbe (CpN) in m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN) se obračunajo z upoštevanjem naslednjih vrednosti:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
CpN
[€/m2]
CtN
[€/m2]
novo omrežje cest
CESN
37,03
49,01
novo omrežje vodovoda
VODN
3,61
4,78
10. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta ([DtN) znaša DpN = 0,6 ter DtN = 0,4.
11. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPNOVA(i) = (AGP · CpN(i) · DpN) + (ASTAVBA · CtN(i) · DtN)
KPNOVA =∑KPNOVA(i)
Zgornje oznake pomenijo:
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
ASTAVBA
bruto tlorisna površina stavbe,
DpN
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
DtN
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
CpN(i)
stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
CtN(i)
stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
i
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
KPNOVA(i)
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme,
KPNOVA
znesek komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
12. člen 
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Pivka ter v prostorskem informacijskem sistemu.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka
Št. 9000-25/2022
Pivka, dne 19. oktobra 2022
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti