Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3532. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, stran 10830.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) na 31. seji dne 6. 10. 2022 in Občinski svet Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14, 20/17) na 34. seji dne 20. 10. 2022 sprejela
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev zavoda) 
(1) Javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (v nadaljevanju: zavod / šola) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (Uradno glasilo št. 8/97, Uradni list RS, št. 74/04, 1/08 in 71/10).
(2) Ustanoviteljici zavoda sta Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina, matična številka: 5879914 in Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, matična številka: 5879922.
(3) Zavod je vpisan v sodni register za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov v osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju. Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic in ustanovitev skupnega organa) 
(1) Ustanoviteljske pravice izvršuje organ iz drugega odstavka tega člena, razen če ni izvrševanje posameznih ustanoviteljskih pravic pridržano občinskima svetoma občin ustanoviteljic.
(2) S tem odlokom občinska sveta ustanovita skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v zavodu Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (v nadaljevanju: skupni organ).
4. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– organizacija zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico,
– druge določbe v skladu z zakonom.
(2) S tem odlokom se določijo tudi:
– naloge skupnega organa iz 3. člena tega odloka,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev skupnega organa,
– financiranje in delitev stroškov med občinami.
5. člen 
(ustanoviteljski deleži) 
Ustanoviteljici imata na zavodu naslednje ustanoviteljske deleže:
1. Občina Ajdovščina
76,03 %
2. Občina Vipava
23,97 %.
II. STATUSNE DOLOČBE 
6. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ime zavoda je: Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Glasbena šola Ajdovščina.
(3) Sedež zavoda je: Ajdovščina.
(4) Poslovni naslov zavoda je: Cesta 5. maja 7, 5270 Ajdovščina.
(5) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena.
(6) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
7. člen 
(pečat zavoda) 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, pod njim je vpisan sedež zavoda, na obodu pa ime zavoda. Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja, določi ravnatelj.
8. člen 
(organizacija zavoda) 
(1) Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina je matična šola, ki ima:
– podružnico glasbene šole v Vipavi, naslov Vinarska cesta 4, 5271 Vipava.
(2) Podružnica šole ni pravna oseba in v pravnem prometu nima pooblastil.
(3) Zavod lahko organizira dejavnost in pouk v dislociranih oddelkih v drugih naseljih na območju občin ustanoviteljic. Dislocirane oddelke se ustanavlja in ukinja s sklepom, ki ga sprejme skupni organ iz 3. člena tega odloka.
III. ŠOLSKI OKOLIŠ 
9. člen 
(šolski okoliš) 
(1) Zavod opravlja svojo dejavnost in zadovoljuje potrebe po osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju na območju Občine Ajdovščina in Vipava.
(2) Učenci se v glasbeno šolo vpisujejo na matični šoli, na podlagi razpisa. Pri vpisu se učenci odločijo o šolanju na matični šoli, podružnici ali dislociranem oddelku, v kolikor je ta ustanovljen.
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
10. člen 
(dejavnost zavoda) 
(1) Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov v osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju. Zavod lahko izvaja tudi razširjeni program in druge dejavnosti na področju glasbe in plesa, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. Zavod izvaja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
(2) Osnovna dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.
Osnovna dejavnost zavoda se opravlja kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(3) Poleg osnovne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
18.120 Drugo tiskanje
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnosti iz tega odstavka se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost. Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če zagotovi pokrijte vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
(4) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljice.
V. ORGANI ZAVODA 
11. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi zavoda,
– svet staršev.
Svet zavoda 
12. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, če ni določeno drugače,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in letno poročilo,
– predlaga ustanoviteljici razporeditev presežka oziroma način kritja primanjkljaja zavoda,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanoviteljice,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom ter pravili (statut) zavoda.
13. člen 
(sestava in mandat sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda ima 11 članov in je sestavljen iz:
– 3 predstavnikov ustanoviteljice,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnikov staršev.
(2) Predstavnike ustanoviteljic v svet zavoda imenujeta ustanoviteljici v skladu s svojimi statuti in poslovniki. Občina Ajdovščina imenuje dva predstavnika, Občina Vipava enega predstavnika.
(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. V svet zavoda se izvolijo trije predstavniki delavcev matične šole in dva predstavnika delavcev podružnice.
(4) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. Volitve so lahko javne ali tajne. V svet zavoda se izvolita dva predstavnika staršev, ki imata otroka vključena v matično šolo in en predstavnik staršev, ki ima otroka vključenega v podružnico.
(5) Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov. Na enak način se določi namestnik predsednika sveta.
(6) Svet zavoda se lahko konstituira, ko so izvoljeni oziroma imenovani vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda, ki sejo tudi otvori, če je svetu že pretekel mandat pa ravnatelj. Prvo sejo se skliče v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Do izvolitve predsednika, vodi prvo sejo najstarejši član sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta zavoda.
(7) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
14. člen 
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda) 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se mora javno objaviti v zavodu.
(2) Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pravico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
(3) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike matične šole in podružnice šole skladno s tretjim odstavkom 13. člena tega odloka. Kandidati morajo imeti pasivno volilno pravico, pretežni del delovnega časa morajo delati v enoti, za katero kandidirajo. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, ima vsak delavec z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi. Predlogi se predložijo volilni komisiji najpozneje 20. dan po razpisu volitev.
(4) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč tretji odstavek 13. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
15. člen 
(volitve predstavnikov staršev v svet zavoda) 
(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne, razen, če se svet staršev pred izvedbo ne odloči za tajne volitve.
(2) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike staršev otrok matične šole in podružnico šole, skladno s četrtim odstavkom 13. člena tega odloka. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima vsak starš, katerega otrok je vključen v zavod. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki je predstavnik staršev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti soglasje kandidata h kandidaturi.
(3) Javne volitve se opravijo z dvigovanjem rok, tajne pa z glasovnicami. Pred glasovanjem oziroma na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč četrti odstavek 13. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
16. člen 
(predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda) 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– umre,
– odstopi,
– je odpoklican ali razrešen.
(2) Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni več vključen v zavod oziroma ne obiskuje več enote, kot katere predstavnik je bil izvoljen. Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu oziroma, ko ne opravlja več dela na enoti, kot katere predstavnik je bil izvoljen. Članu sveta zavoda, ki je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda, preneha mandat z dnem imenovanja na drugo funkcijo.
(3) Odstop člana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev ali predstavnik staršev, učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
(4) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj treh delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Postopek za odpoklic predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog najmanj treh staršev.
(5) Predlog za odpoklic mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog mora biti podan v pisni obliki in vsebovati podpise predlagateljev. Predlog se predloži volilni komisiji (če gre za predstavnika delavcev) oziroma predsedniku ali namestniku sveta staršev (če gre za predstavnika staršev), ki preveri formalnost predloga, ne da bi presojal razloge za odpoklic. Formalno popoln predlog se uvrsti na sejo sveta staršev oziroma sestanek delavcev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga; če je popoln predlog za odpoklic prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta. Predlog za odpoklic mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, najmanj 8 dni pred sejo oziroma sestankom, na kateri bo obravnavan. Član sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, ima pravico, da se opredeli, ali se z odpoklicem strinja ali ne.
(6) Na seji sveta staršev oziroma sestanku delavcev, ki je bila sklicana za obravnavo predloga za odpoklic, se po obravnavi predloga opravi tudi glasovanje o odpoklicu. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico na dan glasovanja. Predstavnik staršev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina vseh članov sveta staršev.
(7) Za razrešitev in odstop predstavnikov ustanoviteljice v svetu zavoda se uporabljajo predpisi posamezne ustanoviteljice.
(8) Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat po tem členu, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
17. člen 
(odločanje in podrobnejša ureditev delovanja sveta zavoda) 
(1) Svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti članov sveta zavoda lahko določi svet zavoda s poslovnikom.
Ravnatelj 
18. člen 
(ravnatelj zavoda) 
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
(2) Ravnatelj organizira, načrtuje, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonito poslovanje ter delovanje zavoda. Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela šole.
(3) Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
19. člen 
(pristojnosti ravnatelja) 
(1) Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– pripravlja finančni načrt in letno poročilo zavoda,
– je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje z zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
– opravi prvi sklic sveta staršev,
– izvaja sklepe ustanoviteljice, sklepe sveta zavoda,
– poroča ustanoviteljici o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavoda,
– imenuje in razrešuje svoje pomočnike in vodjo podružnice šole,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca zavoda.
20. člen 
(imenovanje ravnatelja) 
(1) Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz tega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
(3) Ravnatelj se imenuje na podlagi javnega razpisa.
(4) V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
(5) Ravnatelja imenuje svet zavoda. Delovno razmerje z izbranim kandidatom za delovno mesto ravnatelja se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(6) Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje ustanoviteljice, na območju katere ima zavod sedež,
– mnenje sveta staršev.
(7) Ustanoviteljica in svet staršev mnenje obrazložita. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
(8) Če ustanoviteljica, na območju katere ima zavod sedež, učiteljski zbor ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
(9) Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
(10) Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
21. člen 
(razrešitev ravnatelja) 
Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Svet zavoda je dolžan razrešiti ravnatelja:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
22. člen 
(postopek za razrešitev) 
(1) Ravnatelja razreši svet zavoda.
(2) V primeru razrešitve po drugi, tretji in četrti alineji prejšnjega člena tega odloka mora svet zavoda pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanoviteljico, na območju katere ima zavod sedež, učiteljski zbor in svet staršev.
(4) Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
(5) Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
(6) Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
23. člen 
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja) 
(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, za čas do imenovanja ravnatelja, vendar največ za eno leto.
(2) Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
(4) Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
24. člen 
(pomočnik ravnatelja) 
(1) V zavodu se v skladu z normativi lahko sistemizira delovno mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
(2) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
(3) Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita. Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa iz četrtega odstavka 20. člena tega odloka. Javni razpis ni potreben, če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda.
(4) Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.
25. člen 
(vodja podružnice) 
(1) Podružnico šole vodi vodja podružnice. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev podružnice šole.
(2) Vodja podružnice šole opravlja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo podružnice šole,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice šole z učenci, s krajem in krajani, v katerem je podružnica,
– obvešča starše o delu podružnice šole,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Strokovni organi zavoda 
26. člen 
(strokovni organi zavoda) 
Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
27. člen 
(učiteljski zbor) 
(1) Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
(2) Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
28. člen 
(razrednik) 
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen 
(strokovni aktiv) 
(1) Strokovne aktive v zavodu sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
(2) Strokovni aktiv zavoda obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev, učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Svet staršev 
30. člen 
(svet staršev) 
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sestanku izvoli svet staršev predsednika in namestnika.
(3) Svet staršev ima naslednje pristojnosti:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
31. člen 
(premoženje v upravljanju zavoda) 
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last posameznih ustanoviteljic. Vrsto in obseg premoženja, ki ga posamezna ustanoviteljica da zavodu v upravljanje, ustanoviteljica določi s sklepom o prenosu v upravljanje.
(2) Za upravljanje s posameznim premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici, ki je to premoženje zagotovila. Podrobnejše medsebojne pravice in obveznosti glede upravljanja se lahko določijo s pogodbo med posamezno ustanoviteljico in zavodom.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
(4) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(5) Soglasje ustanoviteljice, ki je zagotovila sredstva za pridobitev premičnega premoženja, mora zavod pri ravnanju s tem premoženjem pridobiti, če ta ustanoviteljica tako določi. Soglasja iz tega odstavka poda župan ustanoviteljice, katere last je premoženje oziroma, ki je zagotovila sredstva.
32. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanoviteljic in drugih javnih sredstev,
– prispevkov učencev,
– s prodajo storitev in izdelkov,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
(2) Iz državnih sredstev pridobiva zavod sredstva za delo v skladu z zakonom, normativi in standardi, iz sredstev ustanoviteljic pa na podlagi zakona in v skladu s kriteriji in merili posamezne ustanoviteljice, ki jih sprejme župan. Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva za delovanje z letno pogodbo o financiranju v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanoviteljice.
(3) Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
33. člen 
(šolski sklad) 
(1) Zavod lahko ustanovi šolski sklad (v nadaljevanju sklad), iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
(2) Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
(3) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole.
(4) Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
34. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda, lahko pa se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda nakaže tudi v proračun ustanoviteljic. Ta sredstva smeta ustanoviteljici uporabiti izključno na področju vzgoje in izobraževanja.
(2) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odločata ustanoviteljici na predlog sveta zavoda. Ustanoviteljici lahko sprejmeta tudi drugačno odločitev o razporeditvi presežka, kot je bil predlog sveta zavoda, skladno z nameni iz prvega odstavka tega člena.
35. člen 
(primanjkljaj sredstev) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev (presežka odhodkov nad prihodki), ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločata ustanoviteljici na predlog sveta zavoda. Ustanoviteljici lahko sprejmeta tudi drugačno odločitev o kritju primanjkljaja, kot je bil predlog sveta zavoda.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
36. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
37. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda) 
Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda.
X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICO 
38. člen 
(druge medsebojne pravice in obveznosti) 
(1)Zavod je dolžan ustanoviteljicama:
– poročati o svojem poslovanju oziroma predložiti letno poročilo, katerega sestavni del je poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta,
– predložiti program dela, finančni načrt, letni delovni načrt in načrt razvoja zavoda,
– zagotavljati statistične in druge podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti zavoda, ter druge podatke v skladu z zakonom.
(2) Ustanoviteljici:
– izvajata nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev,
– v primerih, ko ugotovita, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, imata ustanoviteljici pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonom in drugimi predpisi.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
39. člen 
(pravila zavoda) 
Zavod ima lahko pravila zavoda, ki jih sprejme svet zavoda. S pravili se lahko urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
40. člen 
(drugi splošni akti) 
(1) Zavoda ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve.
(2) Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, če ni določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XII. STATUSNE SPREMEMBE 
41. člen 
(statusne spremembe) 
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov. O tem odločata ustanoviteljici.
XIII. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
42. člen 
(ime in sedež skupnega organa) 
(1) Ime skupnega organa iz 3. člena tega odloka je Svet ustanoviteljic Glasbene šole Ajdovščina (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljic GŠ).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljic GŠ je v Ajdovščini, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina.
43. člen 
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljic) 
(1) Svet ustanoviteljic GŠ se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, razen tistih ustanoviteljskih pravic, katerih izvrševanje je pridržano občinskima svetoma ustanoviteljic in za usklajevanje odločitev občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z zavodom.
(2) Svet ustanoviteljic GŠ sestavljata župana občin ustanoviteljic.
44. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
(1) Občinska sveta ustanoviteljic odločata oziroma izvršujeta naslednje ustanoviteljske pravice:
– odločata o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma o načinu ter višini kritja primanjkljaja sredstev zavoda (presežka odhodkov nad prihodki),
– imenujeta in razrešujeta svoje predstavnike v svetu zavoda,
– opravljata druge naloge, če je z zakonom ali predpisi posamezne ustanoviteljice izrecno določeno, da jih opravlja občinski svet.
Mnenje iz druge alineje šestega odstavka 20. člena tega odloka poda občinski svet ustanoviteljice, na območju katere ima zavod sedež.
(2) Svet ustanoviteljic GŠ izvršuje naslednje ustanoviteljske pravice:
– ustanavlja ali ukinja dislocirane oddelke,
– daje soglasje k sprejemanju pravil zavoda,
– daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda, katerega zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti,
– odloča o drugih vprašanjih, za katere zakon ali drug predpis določa, da jih izvršujeta ustanoviteljici.
(3) Svet ustanoviteljic GŠ po potrebi usklajuje odločitve občinskih svetov ustanoviteljic v zvezi:
– z zadolževanjem zavoda in dajanju poroštev,
– s statusnimi spremembami ali prenehanjem zavoda,
– s spremembo ali razširitvijo dejavnosti zavoda,
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
45. člen 
(način izvrševanja nalog) 
Svet ustanoviteljic GŠ izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
46. člen 
(način dela Sveta ustanoviteljic GŠ) 
(1) Svet ustanoviteljic GŠ dela na sejah. Seja se skliče na pobudo kateregakoli župana občine ustanoviteljice, ki potem tudi vodi sejo. Seje so lahko tudi korespondenčne.
(2) Svet ustanoviteljic GŠ veljavno odloča, če sta na seji prisotna oba župana.
47. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
(1) Pri glasovanju ima vsak župan en glas.
(2) Svet ustanoviteljic GŠ sprejema odločitve s soglasjem obeh županov. Sklep je sprejet, če oba župana glasujeta ZA predlagani sklep. V primeru, da sklep ni sprejet, se župana lahko ponovno sestaneta in posvetujeta o možni rešitvi. Če tudi po ponovnem posvetu oba župana ne glasujeta za predlagani sklep, se šteje, da sklep ni sprejet.
48. člen 
(poročanje) 
(1) Svet ustanoviteljic GŠ najmanj enkrat letno, oziroma po potrebi, poroča občinskima svetoma o svojem delu.
(2) Občinska sveta lahko obravnavata vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic GŠ in zavzameta do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic GŠ pred posameznim občinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljic GŠ tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic GŠ.
49. člen 
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic GŠ) 
(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic GŠ predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic GŠ zagotovita občini ustanoviteljici v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije eno polovico stroškov za delo Sveta ustanoviteljic GŠ.
XIV. PREHODNE DOLOČBE 
50. člen 
(1) Dosedanji svet zavoda nadaljuje svoje delo v enaki sestavi do poteka tekočega mandata.
(2) Ravnatelj in člani sveta staršev opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
51. člen 
(1) Zavod mora uskladiti pravila in splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v enem letu od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
52. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (Uradno glasilo št. 8/97, Uradni list RS, št. 74/04, 1/08, 71/10).
(2) Vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in začetek dela zavoda po tem odloku, opravi ravnatelj.
XV. KONČNA DOLOČBA 
53. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 02601-5/1997
Ajdovščina, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 
Št. 007-3/2022-2
Vipava, dne 20. oktobra 2022
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti