Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3534. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec, stran 10839.

  
Na podlagi 110., 118., 119., 123. in 268. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 29. redni seji dne 12. oktobra 2022 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 102/20) sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec.
(2) Spremeni in dopolni se Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (Uradni list RS, št. 92/04 – uradno prečiščeno besedilo).
(3) OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje pod številko projekta 1.1/20.
(4) OPPN je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 1387.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
2. člen 
V Odloku o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (Uradni list RS, št. 92/04 – uradno prečiščeno besedilo) se na koncu 1. člena doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Občinski podrobni prostorski načrt, Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (v nadaljevanju OPPN) je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje pod številko projekta 1.1/20. Identifikacijska številka prostorskega akta je 1387.«
3. člen 
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(1) OPPN vsebuje tekstualni del (odlok) in grafični del.
(2) Grafični del OPPN vsebuje grafične prikaze:
1.0
Izsek iz grafičnega dela OPN Občine Žalec
M 1:5000
1.1 
Izsek iz grafičnega dela zazidalni načrt stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec 
M 1:2500
2.0
Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:1000
3.0
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:5000
4.0
Arhitektonska ureditvena situacija
M 1:1000
5.0
Geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije
M 1:1000
6.0
Situacija poteka omrežja in priključevanja objektov na komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo
M 1:1000
(3) Spremljajoče gradivo OPPN je:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev OPPN,
– povzetek za javnost,
– okoljsko poročilo (izdelava ni potrebna).«
4. člen 
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen 
(1) Območje OPPN obsega štiri ločena območja znotraj karejev A, B in E. Območja OPPN so grafično prikazana kot: A-1, B, E-1 in E-2.
(2) Površina območja OPPN obsega ca. 6,6 ha.
(3) Območje OPPN obsega naslednje parcele oziroma njihove dele:
– Območje A-1 obsega parc. št.: 35/1 del, 35/10 del, 36/1 del, 37/1, 41/2 del, 167/15 del, 168/13 del, 171/23, 171/22 del, 171/24, 171/25, 171/37 del, 171/26, 171/30, 171/33, 171/28, 171/31, 171/32, 171/34 del, 171/27, 171/14 del, 162/4, 162/5, *437, 162/11 del, 166/3, 167/10 del, 168/11 del, 170/7 del, 170/8, 170/9, 170/10, 170/11, 170/12, 240/9 del, 240/11, 240/12 del, 1757/1 del, k. o. Gotovlje, v obsegu 2 ha.
– Območje B obsega parc. št.: 566/3, 567/2 del, 830, 831, 834/1, 1956/2 del, 1957/3, 1957/4, 1957/5, 2003/2 del, 2028, 2029/1, 2030 del, 2031, 2032, 2033 del, 2070 del, k.o. Žalec in parc. št. 42/7, 119/2, 123/2, 123/3, 124/2, 125/1, 128/4, 128/7, 128/8, 128/15, 128/23, 128/24, 129/6, 129/7, 134/3, 135/2, 135/3, 135/4, 135/6, 136/1, 136/2, 136/3, 137, 161/14 del, 165 del, 1730/3, 1755 del, 1760/2 del, 1767, k.o. Gotovlje, v obsegu 3,54 ha.
– Območje E-1 obsega parc. št.: *94/1, *94/4, *94/5, *566, 149/5 del, 150/4 del, 150/8 del, 150/9 del, 150/10 del, 155/2, 155/4, 155/6 del, 155/8 del, 156/4 del, 156/6, 157/6, 157/7 del, 161/13 del, 161/14 del, 161/15, 161/2 del, 165 del, k. o. Gotovlje, v obsegu 0,79 ha.
– Območje E-2 obsega parc. št.: 834/1 del k. o. Žalec, v obsegu 0,32 ha.
– V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz velja grafični prikaz.«
5. člen 
V 6. členu se v drugem odstavku, ki se glasi »Kare A«, druga alineja nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– območje severno od obstoječe blokovne zazidave je namenjeno dopolnitvi obstoječe večstanovanjske zazidave, severozahodni večstanovanjski objekt se umesti v podaljšku gradbene linije načrtovanih večstanovanjskih objektov proti zahodu. Zasnova se dopolni z ureditvijo javne zelene površine oziroma urbanega vrta na zahodni strani načrtovanega večstanovanjskega niza objektov.«
V 6. členu se v drugem odstavku, ki se glasi »Kare A«, tretja alineja nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– v obcestnem pasu regionalne ceste je predvidena prizidava bencinskega servisa in gradnja dveh poslovnih objektov (1 in 3) za potrebe bencinskega servisa s spremljajočimi dejavnostmi (prodajalna, avtopralnica, avtosalon, avtoservis, gostinski lokal),«
V 6. členu se v tretjem odstavku, ki se glasi »Kare B«, druga alineja nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– gradnja klubskih prostorov in garderob je načrtovana kot samostojni objekt na mestu obstoječih hišk klubskih prostorov,«
V 6. členu se v tretjem odstavku, ki se glasi »Kare B«, tretja alineja nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– športna dvorana je načrtovana kot samostojni objekt, zahodno od osnovne šole,«
V 6. členu se v tretjem odstavku, ki se glasi »Kare B«, četrta alineja nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– na območju športnih igrišč se umesti dve nogometni igrišči, košarkaško igrišče, igrišče za odbojko, fitnes na prostem ter sistem pešpoti, ki povezuje športna igrišča med seboj,«
V 6. členu se v šestem odstavku, ki se glasi »Kare E«, tretja alineja nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– vzhodno od hotela se predvidi gradnja prizidka z možnostjo izvedbe podzemne garaže. Dopusti izvedba podzemne garaže izven opredeljenih tlorisnih gabaritov objekta,«
V 6. členu se v šestem odstavku, ki se glasi »Kare E«, peta in šesta alineja nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– parkirišče za osebna vozila severno od Doma II. slovenskega tabora Žalec se poveča proti Aškerčevi ulici,
– ob načrtovani pešpoti, ki povezuje območje športnega parka na severu in Dom II. slovenskega tabora Žalec na jugu, se predvidi drevoredna zasaditev,«
V 6. členu se v osmem odstavku besedilo za stavkom, ki se glasi »Celotno ureditveno območje ZN:«, nadomesti z novim besedilom:
»Na celotnem območju je dopustno postavljati enostavne in nezahtevne objekte skladno s predpisi o razvrščanju objektov.«
6. člen 
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen 
Na območju OPPN se predvidi odstranitev obstoječih objektov na parcelah št. 165 del, *94/1, in *94/5 k. o. Gotovlje.«
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
Na območju OPPN so tlorisni gabariti novih stavb (za objekte št. 10, 27, 28, 31) omejeni z gradbenimi mejami (novozgrajene stavbe je ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča), pri kateri so upoštevani minimalni potrebni odmiki od parcelnih mej in zahtevani odmiki od prometne in komunalne infrastrukture. Za objekte, za katere je potrebno zagotavljati gradnjo do predpisane gradbene meje, štejejo samo stavbe in ne gradbeno inženirski objekti ter objekti in omrežje gospodarske javne infrastrukture.«
7. člen 
V 9. členu se v tretjem odstavku, ki se glasi »Kare A« spremeni peta točka, ki se glasi:
»5. Poslovni objekt za potrebe bencinskega servisa (3): 
– tlorisne dimenzije: ca. 27,60 m x 12,70 m,
– etažnost: pritličje (P),
– streha: ravna,
– oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, oblikovni princip ter izbor materialov in barv usklajena, ravna streha,
– klasična ali montažna gradnja,
– dopusti se poveza gabaritov objekta z objektom bencinskega servisa,
– uvoz/izvoz do objekta 3 je izključno in samo iz območja bencinskega servisa,
– minimalni odmik od regionalne ceste je 8 m;«
V 9. členu se v tretjem odstavku, ki se glasi »Kare A« spremeni sedma točka, ki se glasi:
»7. Javna zelena površina, urbani vrt (5): 
– dimenzije: ca. 41,00 m x 35,00 m,
– ureditev zelenih površin za potrebe območja, igrišče, urbani park, urbani vrtovi,
– območje se lahko ogradi z ograjo, maksimalne višine 1,80 m, ki je lahko žična, lesena ali podobna ograja sestavljena iz panelov, tudi v kombinaciji z živico. Umesti se igrala, pitnik, koše za odpadke, klopi in drugo urbano opremo.«
V 9. členu se v tretjem odstavku, ki se glasi »Kare A« spremeni osma točka, ki se glasi:
»8. Večstanovanjski objekt (19): 
– gradbeno linijo zahodne fasade objekta določa skrajna zahodna linija zadnjega stanovanjskega niza blokov,
– tlorisni gabarit ca. 3 x 26,20 m x 15,00 m + izzidki maksimalno 2,0 m iz gradbene linije objekta,
– etažnost: klet (K) + pritličje (P) + štiri nadstropja (4) + mansarda (M),
– podkletitev objekta in umestitev garažnega objekta večjih dimenzij od nadzemnega objekta,
– streha dvokapnica z naklonom 25°–30°,
– oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, oblikovni princip ter izbor materialov in barv usklajena, zaradi vedutno izpostavljene lokacije ob regionalni cesti morajo biti fasade primerno členjene in oblikovane,
– klasična ali montažna gradnja, obvezna dodatna protihrupna zaščita severnih fasad stanovanjskih blokov,
– uvoz/izvoz na območje gradbene parcele je iz vzhoda, iz podaljška Bevkove ulice (JP 992937), parkiranje je opredeljeno znotraj gradbene parcele v podzemni garaži in na zunanjih parkirnih površinah severno od objekta. Za zagotavljanje zadostnega števila parkirnih površin se upoštevajo tudi parkirna mesta severozahodno od gradbene parcele ob Arničevi ulici. Dostopi so preko peš površin.«
V 9. členu se v tretjem odstavku, ki se glasi »Kare A« dodata deveta in deseta točka, ki se glasita:
»9. Prizidek k obstoječemu bencinskemu servisu (25): 
– tlorisne dimenzije: ca. 35,80 m x 14,50 m,
– etažnost: pritličje (P),
– oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, oblikovni princip ter izbor materialov in barv usklajena, skladno z arhitekturo obstoječega objekta z ravno streho,
– uvoz/izvoz preko bencinskega servisa.
10. Garažna hiša (32): 
– tlorisne dimenzije: ca. 48,50 m x 49,60 m,
– etažnost: pritličje (P) + dve nadstropji (2) + terasna etaža (T),
– dopusti se izvedba ene ali več kletnih etaž,
– oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, oblikovni princip ter izbor materialov in barv usklajena, brez uporabe intenzivnih barv, členjena, streha ravna,
– uvoz/izvoz iz zahodne strani.«
V 9. členu se v četrtem odstavku, ki se glasi »Kare B« spremeni peta točka in dodajo se šesta, sedma in osma točka, ki se glasijo:
»5. Večnamenska športna dvorana (28): 
– tlorisne dimenzije: ca. 45,00 m x 25,00 m, določena je gradbena meja gradnje,
– etažnost: pritličje (P) + eno nadstropje (1),
– oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, oblikovni princip ter izbor materialov in barv usklajena,
– dostop z interne ceste ob parkirišču, severno od osnovne šole in z južnega dela, kjer je obstoječe parkirišče. Dostop v dvorano se predvidi z vzhodne strani objekta.
6. Nogometno igrišče (29): 
– tlorisne dimenzije: ca. 60,00 m x 38,00 m, umetna trava ali klasična,
– pri umestitvi je ohraniti čim večje število obstoječih dreves in prilagoditev poteka pešpoti glede na obstoječo vegetacijo. Hkrati pa je potrebno zagotoviti nadomestilo ustreznega števila dreves v okviru športnega kompleksa.
7. Športna igrišča – fitnes, odbojka na mivki, nogometno trening igrišče (30): 
– tlorisne dimenzije igrišča za odbojko: 2x ca.18,00 m x 9,00 m,
– nogometno trening igrišče tlorisnih dimenzij: ca. 60,00 m x 38,00 m,
– košarkarsko igrišče.
8. Klubski prostori in garderobe (31): 
– tlorisne dimenzije: ca. 27,00 m x 14,00 m, določena je gradbena meja gradnje,
– etažnost: pritličje (P),
– oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, oblikovni princip ter izbor materialov in barv usklajena,
– dostop z interne ceste ob parkirišču, severno od osnovne šole.«
V 9. členu se v sedmem odstavku, ki se glasi »Kare E« spremeni četrta točka, ki se glasi:
»4. Prizidek k hotelu (10): 
– tlorisne dimenzije: ca. 27,20 m x 18,50 m, določena je gradbena meja gradnje. Možna je izvedba podzemne garaže tudi izven opredeljenih tlorisnih gabaritov objekta,
– etažnost: klet (K) + pritličje (P),
– oblikovanje skladno z arhitekturo obstoječega objekta,
– uvoz/izvoz v garažno hišo z južne strani objekta.«
V 9. členu se v sedmem odstavku, ki se glasi »Kare E« spremenijo osma, deveta in deseta točka, ki se glasijo:
»8. Prizidek k osnovni šoli (27): 
– tlorisne dimenzije: ca. 42,10 m x 21,40 m, določena je gradbena meja gradnje,
– etažnost: pritličje klet (K) + pritličje (P) + nadstropje (1),
– oblikovanje skladno z arhitekturo obstoječega objekta osnovne šole,
– dostop iz javnih površin iz Šilihove ulice (LC 490541).
9. Peš povezava: 
– ob načrtovani pešpoti, ki povezuje območje športnega parka na severu in Dom II. slovenskega tabora Žalec na jugu, se predvidi drevoredna zasaditev. Predvidi se nova peš površina pločnik ob Aškerčevi ulici.
10. Parkirišče pri osnovni šoli: 
– parkirišče za osebna vozila severno od Doma II. slovenskega tabora Žalec se poveča proti Aškerčevi ulici, predvidi se drevesna zasaditev, ki dopolnjuje in sledi obstoječi zasaditvi.«
V 9. členu se v devetem odstavku, za besedilom »Individualna stanovanjska gradnja v zahodnem in vzhodnem delu ZN« spremenita tretja in četrta alineja, ki se glasita:
»– Na posameznih gradbenih parcelah je ob stanovanjskih objektih dopustna gradnja pomožnih objektov. Pomožne objekte je dopustno graditi na gradbeni parceli, na kateri je že izgrajen osnovni objekt oziroma se gradita osnovni in pomožni objekt sočasno (garaža, shramba, nadstrešnica, vrtne ureditve, kot so bazeni, pergole, ute, ograje, oporni zidovi). Pomožni objekti so lahko glede na zahtevnost enostavni, nezahtevni ali manj zahtevni. Faktor zazidanosti parcele (FZ) je največ 40 % in je razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele, v zazidano površino se šteje površina vseh stavb in pripadajočih pomožnih objektov, ki so stavbe na gradbeni parceli.
– Pomožni objekt je objekt, ki dopolnjuje funkcijo osnovnega objekta in ga po njegovem namenu in velikosti ne presega ter zaradi njega ne pride do potrebe po dodatnih komunalnih priključkih. Pomožni objekti, ki so stavbe, se postavijo kot samostojni objekti, ali pa so prislonjeni k osnovnim stavbam in so z njim funkcionalno povezani. Morajo biti pritlični in enoetažni ter niso namenjeni bivanju ali izvajanju dejavnosti.«
8. člen 
V 10. členu se na koncu devetega odstavka, za besedilom »varovanje okolja.« doda besedilo, ki se glasi:
»Dopusti se tudi:
– povečanje tlorisnih gabaritov bencinskega servisa, dopusti se odstopanje tlorisnih gabaritov in pozicije objekta 1 in objekta 3, dopusti se povezava gradbenih linij objekta bencinskega servisa z objektom 1 in 3, in sicer za spremljajoče dejavnosti bencinskega servisa (avtopralnica, elektropolnilnice, avtomehanične delavnice in drugi objekti, ki služijo območju …). Na gradbeni parceli se dopusti gradnja dodatnih parkirnih mest in postavitev objektov in naprav za uvajanje novih goriv (UNP – utekočinjen zemeljski plin, CNG – komprimiran zemeljski plin, vodik, fotovoltaika in drugo …),
– povečanje tlorisnega gabarita obstoječe kotlovnice in izvedba nadzemnih in podzemnih skladiščnih površin za OVE,
– da preko tlorisnih dimenzij stavb nad terenom lahko segajo napušči, konzolni nadstreški nad vhodi in balkoni. Napušči in konzolni nadstreški nad vhodi do 2,5 m ter balkoni do 2,0 m preko opredeljenih tlorisnih dimenzij stavb nad terenom,
– izvedba parkirnih površin v kletnih etažah večstanovanjskih objektov, ki lahko segajo izven tlorisnega gabarita stavbe nad terenom,
– odstopanje pri zunanjih ureditvah športnega parka, vključno s trasami poti, lokacijami igrišč in dreves ter tlorisnimi dimenzijami, se le-ta natančno določijo v projektni dokumentaciji,
– nadvišanje terena za oblikovanje razgibanega parterja ali oblikovanje hribin,
– povečanje tlorisnega gabarita javnih zelenih in športnih površin.«
V 10. členu se na koncu enajstega odstavka, za besedilom »rekreacijskega centra.« doda besedilo, ki se glasi:
»Za obstoječi objekt Hotela in Casinoja ter prizidave k le-tem se dopusti sprememba namembnosti v poslovne in centralne dejavnosti (stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, gostinske stavbe, poslovne in upravne stavbe, trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, garažne stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena).«
V 10. členu se za šestnajstim odstavkom, za besedilom »sosednja zemljišča.« doda besedilo, ki se glasi:
»Na obstoječem parkirišču med Hotelom in Domom II. Slovenskega tabora se dopusti umestitev parkirišča za avtodome s potrebno infrastrukturo in dodatno zasaditvijo. Dopusti se možnost umestitve peš povezave od Arničeve ulice do bencinskega servisa.«
9. člen 
V 11. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Parkirišča na nivoju terena se enakomerno zasadijo z enim drevesom na vsaka štiri parkirna mesta.«
10. člen 
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen 
(1) Območje OPPN je umeščeno ob Regionalni cesti RII-447/0367 in občinskih cestah.
(2) Varovalni pas ob Regionalni cesti RII-447/0367 je 15 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta. Varovalni pas ob lokalni cesti je 8 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta.
(3) Pogoji na območju OPPN za regionalno cesto:
– Objekti s celotnimi zunanjimi ureditvami, parkirišči in notranjimi prometnimi povezavami morajo biti od zunanjega roba vozišča državne ceste glede na obstoječo pozidavo odmaknjeni najmanj 10 m. Novo predvideni objekti s svojimi gabariti in zunanjimi ureditvami ne smejo ogrožati prometne ureditve in prometne varnosti na državni cesti in ne smejo omejevati preglednosti na obstoječih cestnih priključkih in križiščih.
– Zagotoviti se mora varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa. Zagotovi se skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo.
– Zagotovi se, da bo načrtovanje usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve.
(4) Pogoji na območju OPPN za občinske ceste:
– Investitor in izvajalci del morajo zagotoviti izvajanje del tako, da ne bo ogrožena varnost prometa na občinskih cestah v času gradnje cestnih priključkov in rekonstrukcije obstoječih delov cest.
– Za varnost prometa na z gradnjo tangirani občinski cesti in za zavarovanje delovišča v skladu s predpisi o varstvu pri delu je odgovoren investitor. Investitor mora zaradi izvajanja del upoštevati Zakon o cestah in Zakon o pravilih cestnega prometa.
– Zaradi oviranja prometa na občinski cesti si mora investitor oziroma izvajalec del za delno zaporo ceste v smislu 101. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) ter 48. in 49. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 6/00) pridobiti odločbo Občine Žalec, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del.
– Prometno signalizacijo zaradi del lahko postavi le izvajalec rednega vzdrževanja ceste skladno s 101. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) na stroške investitorja oziroma izvajalca del, na podlagi predloženega elaborata.
– Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del ob upoštevanju pogojev ter je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na občinski cesti ali bi bila povzročena uporabnikom ceste.
(5) Dostop do območja OPPN se zagotavlja po obstoječem in delno predvidenem cestnem omrežju. Predvidi se:
– Občinska cesta JP 992935 (Arničeva ulica), ki je v južnem delu že zgrajena, na območju predvidene gradnje stanovanjskega objekta št. 19 še ni zgrajena. Predvideno je podaljšanje ceste JP 992935 in javnih parkirišč v obsegu potrebnem za gradnjo nove stanovanjske stavbe št. 19. Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za novozgrajeno stanovanjsko stavbo št. 19 na območju je predhodno izdano uporabno dovoljenje za novozgrajeno javno prometno in komunalno infrastrukturo, na katero bo nova stavba priključena.
– Obstoječi občinski cesti JP 992939 in JP 992937 bosta skupaj z delom obstoječega parkirišča z umestitvijo predvidenega objekta št. 5 »javna zelena površina« na odsekih, ki prečkata območje, nadomeščeni z javno zeleno površino. Pred izgradnjo te zelene površine je potrebno zagotoviti funkcionalno ustrezne nadomestne ceste in parkirišča, ki bodo nadomestili obstoječe javne prometne površine, ki bodo s to gradnjo ukinjene.
– Na občinski cesti LC 490541 (Aškerčeva ulica) je na odseku, ki meji na območje E-1, predvidena razširitev ceste na širino 6,00 m, tako da bo cesta omogočala dvosmeren promet, kot je omogočen na preostalem delu Aškerčeve ulice. Obstoječ pločnik na vzhodni strani ceste se ohrani, predviden je tudi na zahodni strani ceste.
– Obstoječe javno parkirišče na območju E-1 se razširi proti vzhodu na površine odstranjenih objektov. Zasnova se prilagodi krožni vožnji šolskih avtobusov ter dostavam za potrebe delovanja kulturnega doma in knjižnice.
– Obstoječe javno parkirišče severno od osnovne šole, ki v obstoječem stanju služi tudi kot dovoz do šole in do drugih objektov na severni strani šole.
– Na stičišču občinske ceste LC 490071 (Ulica Heroja Staneta) in regionalne ceste R2-447/0367 je predvidena rekonstrukcija križišča z dodatnim zavijalnim pasom v smeri proti Celju skladno s projektom: Idejna zasnova ureditve krožnega krožišča Cesta R2-447, odsek 0367 Žalec Šempeter – Ulica Heroja Staneta., Izdelal Projektiva inženiring Celje, d.o.o. Celje, št. proj. 273/04, januar 2006.
– Obstoječa občinska cesta JP 992979 ob meji z območjem B je zaradi predvidene zamenjave nadhoda »Mavrica«, čez državno cesto, predvidena za rekonstrukcijo v območju obstoječega nasipa. Nasip bo, zaradi dviga nivelete in korekcije osi trase poti, dvignjen in deloma prestavljen, zaradi česar bo pri tem potrebno poseči v skrajni vzhodni del območja B. Za potrebe predvidene rekonstrukcije JP 992979 so v odloku tolerance, ki določajo, da se skrajni vzhodni del območja B prilagodi predvideni preoblikovani geometriji nasipa ceste JP 992979.
(6) Mirujoči promet. Parkirne površine se zagotovijo znotraj gradbenih parcel posameznih objektov v skladu z zahtevami za načrtovano dejavnost. Praviloma se upošteva naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):
Namembnost objekta 
Število PM
enostanovanjske stavbe
2 PM
dvostanovanjske stavbe, dvojčki
2 PM/stanovanje
večstanovanjske stavbe 
1,5 PM/stanovanje
butiki, specializirane trgovine
1 PM/30 m2 BTP, vendar ne manj kot 2 PM
gostinski lokal
1 PM/10 sedežev
gostinske stavbe s prenočišči 
1 PM/5 sob
poslovni prostori s strankami
1 PM/30 m2 BTP, vendar ne manj kot 2 PM
poslovni prostori brez strank
1 PM/2 zaposlena
Za ostale dejavnosti se število parkirišč določi v skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje posameznih vrst objektov. Odstopanje od navedenega števila parkirnih mest je dopustno, če se odstopanje utemelji v projektni dokumentaciji, vendar le s soglasjem občinskega upravnega organa, pristojnega za urejanje prostora.
(7) Parkirne površine se lahko izvedejo tudi s travnimi ali betonskimi ploščami (tlakovci).«
11. člen 
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen 
Vodovodno omrežje na območju OPPN:
– Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo na obravnavanem območju je možna preko zgrajenega javnega vodovoda v izvedbi PE DN 110 mm, PE DN 90 mm, AC DN 150 nrinn, NL DN 150 mm in NL DN 400 mm, ki se nahajajo na obravnavanem območju ter preko že zgrajenih skupinskih in hišnih vodovodnih priključkov.
– Obstoječi poslovni objekti se že oskrbujejo iz javnega vodovoda preko izvedenih hišnih priključkov.
– Razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov.
– Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov iz nodularne litine.
– Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda mora znašati 3,00 m.
– Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov.
– Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške.
– Montažo vodovodnega priključka lahko izvrši le JKP Žalec d.o.o., ali za to registrirano podjetje, ki ga pooblasti JKP Žalec d.o.o.«
12. člen 
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
Kanalizacijsko omrežje na območju OPPN:
– Čiste meteorne vode se vodijo v ponikalnice, ki se izvedejo na posameznih gradbenih parcelah. Onesnažene vode se pred tem očisti na lovilcih olj in maščob. Izdelano je Geološko-geotehnično poročilo za območje SD ZN soseske V. in Frenga v Žalcu, izdela Geoekspert, IGOR RESANOVIĆ S.P., št. proj. 44/22, junij 2022, iz katerega izhaja, da je ponikanje dopustno. Koeficient prepustnosti je k = 6,87 x 10-4 m/s. Maksimalna globina ponikanja znaša 2,20 m pod kotom terena.
– Fekalna kanalizacija: Fekalne vode se bodo odvajale v zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo. lz obstoječih objektov se fekalne vode odvajajo v kanal 1109 BET DN 800 mm, kanal 1100 BET DN 500 mm in kanal 1097 BET DN 300 mm preko obstoječih revizijskih jaškov, ki se nahajajo na obravnavanih kanalih in hišnih priključnih jaškov.
– Fekalne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) ter Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 45/20).
– Minimalni odmik novih objektov od javne kanalizacije mora znašati najmanj 3,00 m.«
13. člen 
15. člen se spremeni in se glasi:
»(1) Oskrba z zemeljskim plinom v predvidenih objektih se lahko zagotovi preko obstoječega plinovodnega omrežja, ki se ustrezno dogradi.
(2) Plinovodno omrežje na območju OPPN:
– Na območju je zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje.
– Predvidi se ogrevanje z zemeljskim plinom v kombinaciji z obnovljivimi viri energije ali samo na obnovljive vire.
– Vsa križanja plinovoda z načrtovanimi vodi in priključki na gospodarsko javno infrastrukturo morajo biti predvideni pod koti od 30° do 90° in morajo biti prikazana in projektno obdelana.
– V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globlje od 0,5 m.«
14. člen 
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen 
Elektro omrežje na območju OPPN:
– V območju OPPN potekajo obstoječi NN podzemni elektro energetski vodi, katere je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, ki znaša minimalno 1 m od obstoječih elektro energetskih vodov v obeh smereh.
– Na območju se nahajajo obstoječe transformatorske postaje Žalec Frenga, Poslovni center, Žalec Kegljišče, Žalec Čopova, Žalec Koroška in obstoječi SN ter NN kablovodi.
– Predvidena je izgradnja transformatorske postaje Žalec Arničeva. Transformatorska postaja se postavi vzporedno s predvidenimi parkirišči in se vključi v 20 kV omrežje napajano iz RTP Žalec z vzankanjem 20 kV kablovod Žalec Koroška – TP Žalec dom upokojencev. Predvidena transformatorska postaja bo tipska 20/0,4 kV moči do 1 x 1000 kVA. Lokacija se uskladi v projektni dokumentaciji.
– Predvidi se preureditev obstoječih SN kablovodov. Na celotnem območju predvidene ureditve se izdela nova kabelska kanalizacija za kasnejši uvod nadomestnih kablov. Nova elektro kabelska kanalizacija, ki sestoji iz zaščitnih cevi Ø 160 mm, za predvidene optične kable pa se dodatno položi cev PE-HD 2 x Ø 50 mm. V omenjeno kabelsko kanalizacijo se uvlečejo novi 20 kV kablovodi, ki nadomestijo, obstoječe SN kable, ki so položeni prosto v zemlji oziroma jih je potrebno ukiniti zaradi previdene ureditve.
– Na območju novo predvidene zunanje ureditve potekajo obstoječi nizkonapetostni kablovodi in nadzemno NN omrežje. Predvideni NN kablovodi se položijo deloma v skupni kabelski kanalizaciji, ki bo hkrati služila tudi za napajanje SN kablovodov in deloma samostojno.
– Izdelana je strokovna podlaga IDZ Ureditev elektroenergetskih vodov in naprav na območju OPPN SD ZN Stanovanjska soseska V. Žalec in Frenga, izdelal Elektro Celje d.d. št. proj. 170/21, z dne Oktober 2021.«
15. člen 
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen 
Komunikacijsko omrežje na območju OPPN:
– Pri vseh posegih se upošteva trase obstoječega in predvidenega TK omrežja, glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev se ustrezno zaščiti ali prestavi pod nadzorom in po navodilih predstavnika upravljavca.
– Za trase novih TK in KKS vodov se predvidi zgraditev kabelske kanalizacije s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD cevmi premera 50 mm.
– Projekt TK priključkov na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije.«
16. člen 
V 18. členu se drugi in tretji odstavek spremenita, doda se nov četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Za ogrevanje objektov se predvideva zemeljski plin, zemeljski plin v kombinaciji z obnovljivimi viri energije ali pa obnovljivi viri energije (sončni kolektorji na stavbah, geotermalna, geotermalno toploto oziroma plitvo geotermijo po sistemu voda – voda ipd.), skladno s sprejetimi odloki občine, ki se nanašajo na učinkovito rabo energije in varstvo zraka.
(3) Dopusti se namestitev fotonapetostnih modulov na strehah stavb. Pri ravni strehi jih je dopustno postaviti v naklonu za strešnim vencem tako, da so naprave čim manj vidne. Na strehah v naklonu se te namestijo vzporedno s strešino. Toplotne črpalke naj bodo locirane na vizualno neizpostavljenih mestih z ustreznim odmikom od sosednjih parcel. Pri projektiranju in gradnji novih stavb se upošteva normative in predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije in upoštevajo varstvo zraka.
(4) Obstoječa kotlovnica za daljinsko ogrevanje lahko za energetski vir uporablja plin in obnovljive vire energije (med katerimi je tudi lesna biomasa kot energent za daljinsko ogrevanje, ob zagotavljanju ustrezne tehnologije kurilnih naprav).«
V 21. členu se v tretjem odstavku tretja alineja nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– na vzhodni strani parkirišča za osebna vozila ob Aškerčevi ulici in ob pešpoti med športnim parkom in Domom II. slovenskega tabora Žalec, zahodno od garažne hiše in ob vseh javnih cestah skladno z zasnovo,«
17. člen 
23. člen se spremeni in se glasi:
»(1) Požarno varstvo na območju OPPN SD ZN mora biti urejeno skladno z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Širitev požara na sosednje objekte je preprečena z medsebojno minimalno razdaljo ali z izvedbo potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte. Požarna varnost se zagotovi z neoviranimi in varnimi dovozi, dostopi ter delovnimi površinami za intervencijska vozila po obstoječem in predvidenem omrežju cest. Varen umik se zagotovi na zunanje površine.
(2) Zunanje stene in strehe stavb se gradi tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte in ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje parcele.
(3) Na območju je umeščen bencinski servis. Upošteva se pogoj, da morajo biti viri nevarnosti na bencinskem servisu, kot so točilne naprave, centralna polnilna omara, nadzemni rezervoarji, črpalno-merilne naprave za razvoz goriva in skladišče jeklenk utekočinjenega naftnega plina oddaljeni vsaj 30 m od vhodov drugih objektov zunaj območja bencinskega servisa, v katerih je več kot 50 ljudi.
(4) Za zagotovitev požarne varnosti se predvidi hidrantno omrežje.«
18. člen 
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen 
(1) Varstvo voda:
– Območje se nahaja znotraj meje veljavnosti kart razredov poplavne nevarnosti. Manjši del območja sega v preostali razred poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju ni predvidenih gradenj, le postavitev elementov fitnesa na prostem.
– Komunalno opremljanje območja se mora izvesti sočasno z izgradnjo stavb oziroma predhodno, če je to potrebno za realizacijo OPPN.
– Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja oziroma mnenja o vplivu na vodni režim in stanje voda, ki ga izda Direkcija RS za vode.
– V primeru rabe vode za pridobivanje toplote s toplotno črpalko voda-voda za potrebe ogrevanja stavb mora posamezni investitor na podlagi 125. člena Zakona o vodah, pred izdajo mnenja, pridobiti vodno pravico.
(2) Varstvo pred potresom:
– Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Upošteva se projektni pospešek tal v (g) 0.15.«
Za 23. členom se doda nov 23.b člen, ki se glasi:
»23.b člen 
(1) Znotraj območja ni varovanih objektov kulturne dediščine.
(2) Za varstvo arheoloških ostalin se upošteva:
– Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
– Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin, oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.«
19. člen 
V 24. členu se na koncu tretjega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Na območju zazidalnega načrta se dopusti začasna raba prostora, ki omogoča izvedbo začasnih posegov v prostor in začasno izvajanje dejavnosti in s tem smotrno rabo ter aktivacijo zemljišč in objektov, ki niso v uporabi. Začasna raba je predvidena:
– Na območju obstoječih objektov, ki so predvideni za odstranitev na parcelah št. *94/1 in *94/5 k. o. Gotovlje, se dopusti začasna raba in ohranitev objekta za družbene dejavnosti (društva, knjižnica stvari in podobne dejavnosti), možna je tudi sprememba namembnosti objekta.
– V kareju A, na območju predvidene javne zelene površine, urbani vrt (objekt št. 5) se kot začasna raba predvidi ureditev parkirišča za osebna vozila.
– Do izgradnje garažne hiše (objekt št. 32) je na njenem mestu možna ureditev urbanega igrišča (koloparka ipd.).
– Na nezazidanih površinah se dopusti začasna raba namenjena dejavnostim v javnem interesu.«
V 24. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Na območju OPPN mora biti izgrajena garažna hiša (objekt 32) preden se ukinejo začasna parkirišča na območju načrtovane javne zelene površine, urbani park (objekt 5). Pred izgradnjo garažne hiše (objekt 32) mora biti izgrajeno krožišče na križišču regionalne ceste R2-447/0367 Žalec–Šempeter z LC 490071 »Ulica heroja Staneta« in LC 490441 »Žalec–Velika Pirešica«.«
XI. KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(vpogled) 
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Občini Žalec, Uradu za prostor in gospodarstvo in na Upravni enoti Žalec.
21. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
22. člen 
(uveljavitev) 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0008/2019
Žalec, dne 12. oktobra 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti