Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3523. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 10821.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 7. in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 36. seji z dne 19. 10. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Slovenj Gradec 
1. člen 
Prvi stavek 1. člena se spremeni tako, da se za besedo »določijo« doda dvopičje.
2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Šolska pomoč je namenjena:
– doplačilu šole v naravi in zdravstvene kolonije ter
– doplačilu pri nakupu šolskih potrebščin.«
3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se beseda »upravičencem« nadomesti z besedo »vlagateljem«.
4. člen 
7. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Pisno vlogo podajo vlagatelji na predpisanih obrazcih iz prejšnjega odstavka, h katerim morajo predložiti ustrezna dokazila:
– potrdilo o stalnem bivališču,
– potrdilo o katastrskem dohodku,
– potrdilo o morebitni brezposelnosti za vse odrasle družinske člane,
– fotokopijo bančnih izpiskov in plačilnih list, iz katerih so razvidni dohodki za zadnje tri mesece za vse odrasle družinske člane,
– fotokopijo potrdila o morebitnih preživninah za otroke oziroma fotokopija potrdila, da preživnine niso izterljive,
– fotokopijo odločbe pristojnega centra za socialno delo o dodelitvi denarne socialne pomoči, če le-ta obstaja,
– potrdilo o udeležbi šole v naravi ali zdravstvene kolonije,
– potrdilo o šolanju, ko gre za otroka, ki je starejši od 18 let in je vključen v kakršno koli obliko rednega izobraževanja,
– fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja.
Priloge iz četrte, pete, šeste, sedme, osme in devete alineje prvega odstavka tega člena mora vlagatelj pristojnemu organu predložiti sam, vse ostale priloge pa si lahko pristojni organ pridobi sam po uradni dolžnosti in na podlagi pisne privolitve stranke.«
5. člen 
8. člen se iz pravilnika v celoti izbriše.
6. člen 
9. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 8. člen, ki se od sedaj naprej glasi:
»Kriteriji za dodelitev šolske pomoči so vezani na cenzus, ki je določen v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih, ki ga lastni dohodek družine v zadnjih treh mesecih ne sme presegati za več kot 50 %.«
7. člen 
10. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 9. člen.
8. člen 
S tem pravilnikom se poglavje »Pomoč posamezniku oziroma družini v stiski« v celoti nadomesti z novim besedilom in se od sedaj naprej glasi:
»POMOČ POSAMEZNIKU OZIROMA DRUŽINI V STISKI 
10. člen 
Pomoč posamezniku oziroma družini v stiski po tem pravilniku je pomoč, ki se vlagatelju dodeli enkrat letno kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske posameznika ali družine.
Upravičenci do pomoči posamezniku oziroma družini v stiski 
11. člen 
Pomoč posamezniku oziroma družini v stiski je namenjena tistim posameznikom in družinam, ki se zaradi trenutnega dogodka, nastalega brez njihove krivde znajdejo v situaciji, ko so ostali brez dela dohodka in potrebujejo pomoč za kritje nujnih življenjskih stroškov.
12. člen 
Upravičenec do pomoči posamezniku oziroma družini v stiski je eden od polnoletnih članov družine, pri čemer morajo imeti vsi družinski člani urejeno stalno prebivališče na istem naslovu v Mestni občini Slovenj Gradec.
V primeru, da en odrasli družinski član ne živi na istem naslovu kot ostali člani družine, se pri ugotavljanju minimalnega dohodka družine ne upošteva, upošteva pa se njegov dohodek.
Postopek uveljavljanja pomoči posamezniku oziroma družini v stiski 
13. člen 
Pravico do pomoči posamezniku oziroma družini v stiski lahko uveljavlja vlagatelj enkrat letno s pisno vlogo na obrazcu »Vloga za uveljavitev pravice do pomoči posamezniku oziroma družini v stiski v Mestni občini Slovenj Gradec«, ki je upravičencem na voljo v vložišču oziroma na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec.
Izjemoma se lahko upravičencem dodeli dvakrat v letu, in sicer:
– v primeru nastanka brezposelnosti, ko posameznik zaradi dohodkov iz preteklih treh mesecev ni upravičen do redne denarne socialne pomoči pri pristojnem centru za socialno delo, njegova vloga za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost pri pristojnem zavodu za zaposlovanje pa še ni ugodno rešena,
– v obdobju, ko posameznik preneha prejemati denarno nadomestilo pri pristojnem zavodu za zaposlovanje, ni pa še zaradi dohodkov iz preteklih treh mesecev upravičen do redne denarne socialne pomoči pri pristojnem centru za socialno delo.
14. člen 
Pisno vlogo podajo vlagatelji na predpisanih obrazcih iz prvega odstavka prejšnjega člena, h katerim morajo predložiti ustrezna dokazila:
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdilo o katastrskem dohodku,
– potrdilo o morebitni brezposelnosti za vse odrasle družinske člane,
– fotokopijo bančnih izpiskov in plačilnih list za zadnje tri mesece za vse odrasle družinske člane,
– fotokopijo potrdila o morebitnih preživninah za otroke oziroma fotokopijo potrdila, da preživnine niso izterljive,
– fotokopijo odločbe pristojnega centra za socialno delo o dodelitvi denarne socialne pomoči, če le-ta obstaja,
− potrdilo o šolanju, ko gre za otroka, ki je starejši od 18 let in je vključen v kakršno koli obliko rednega izobraževanja,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja.
Priloge iz četrte, pete, šeste, sedme in osme alineje prvega odstavka tega člena mora vlagatelj pristojnemu organu predložiti sam, vse ostale priloge pa si lahko pristojni organ pridobi sam po uradni dolžnosti na podlagi pisne privolitve stranke.
Kriteriji za določanje višine pomoči posamezniku oziroma družini v stiski 
15. člen 
Kriteriji za dodelitev denarne pomoči posamezniku oziroma družini v stiski so vezani na cenzus, ki je določen v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih, ki ga lastni dohodek družine v zadnjih treh mesecih ne sme presegati za več kot 50 %.
16. člen 
Višino pomoči posamezniku oziroma družini v stiski za vsako prvo in za vse naslednje osebe, na podlagi sprejetega proračuna za tekoče proračunsko leto posebej, s sklepom določi Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec.«
9. člen 
22. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 17. člen.
10. člen 
23. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 18. člen.
11. člen 
24. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 19. člen.
Prvi odstavek se zaključi tako, da se za besedo »oddelka« postavi piko, preostanek stavka pa se izbriše.
Obstoječi drugi odstavek iz tega člena se izbriše.
Tretji odstavek postane drugi odstavek tega člena, v njem pa se izbriše beseda »praviloma«.
12. člen 
25. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 20. člen.
13. člen 
26. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 21. člen in se od sedaj naprej v celotnem besedilu besedna zveza »Zakon o uveljavitvi pravic iz javnih sredstev« nadomesti z besedno zvezo »Zakon o socialno varstvenih prejemkih«.
14. člen 
27. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 22. člen, beseda »upravičenec« pa se nadomesti z besedo »vlagatelj«.
15. člen 
28. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 23. člen.
Četrta alineja prvega odstavka se spremeni tako, da se besedna zveza »Zakona o uveljavitvi pravic iz javnih sredstev« nadomesti z besedno zvezo »Zakona o socialno varstvenih prejemkih«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Prilogi iz šeste in sedme alineje prvega odstavka tega člena mora vlagatelj pristojnemu organu predložiti sam, vse ostale priloge pa si lahko pristojni organ pridobi sam po uradni dolžnosti in na podlagi pisne privolitve stranke«.
16. člen 
29. člen se iz pravilnika v celoti izbriše.
17. člen 
30. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 24. člen.
V njem se besedna zveza »Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev« nadomesti z besedno zvezo »Zakona o socialno varstvenih prejemkih«.
18. člen 
31. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 25. člen.
19. člen 
32. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 26. člen.
20. člen 
33. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 27. člen.
21. člen 
34. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 28. člen.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Priloge iz tretje, pete, šeste in sedme alineje mora vlagatelj pristojnemu organu predložiti sam, ostale priloge pa si lahko pristojni organ pridobi sam na podlagi pisne privolitve stranke.«
22. člen 
35. člen se iz pravilnika v celoti izbriše.
23. člen 
36. člen se iz pravilnika v celoti izbriše.
24. člen 
37. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 29. člen.
25. člen 
38. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 30. člen.
26. člen 
39. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 31. člen.
27. člen 
40. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 32. člen.
28. člen 
41. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 33. člen.
29. člen 
42. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 34. člen.
V prvem odstavku se na koncu šeste alineje pika nadomesti z vejico in se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– fotokopijo TRR najemodajalca, v kolikor se mu bo denarna pomoč nakazovala v funkcionalni obliki direktno na njegov račun.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Priloge iz tretje, četrte, pete, šeste in sedme alineje mora vlagatelj pristojnemu organu predložiti sam, ostale podatke pa si lahko pristojni organ pridobi sam na podlagi pisne privolitve stranke.«
30. člen 
43. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 35. člen, besedna zveza »bivalni enoti za 16 ur« pa se nadomesti z besedno zvezo »institucionalnem varstvu za 16 ur dnevno«.
31. člen 
44. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 36. člen.
32. člen 
45. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 37. člen.
33. člen 
46. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 38. člen.
34. člen 
47. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 39. člen.
35. člen 
48. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 40. člen, v prvem stavku se beseda »praviloma« črta, v prvi alineji pa se številka »15.« nadomesti s številko »13.«.
36. člen 
49. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 41. člen.
37. člen 
50. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 42. člen.
38. člen 
51. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 43. člen.
39. člen 
52. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 44. člen.
40. člen 
53. člen se spremeni tako, da se preimenuje v 45. člen.
41. člen 
54. člen se iz pravilnika v celoti izbriše.
KONČNA DOLOČBA 
42. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2023.
Št. 007-0005/2021
Slovenj Gradec, dne 20. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti