Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

640. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2022 izdajo priložnostni kovanci
641. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – granodiorit v pridobivalnem prostoru Josipdol E v občini Ribnica na Pohorju
642. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v Občini Oplotnica
643. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem
644. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač
645. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov
646. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
647. Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

Sklepi

648. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve
649. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Santa Cruzu de la Sierri, v Večnacionalni državi Boliviji
650. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Santa Cruzu de la Sierri, v Večnacionalni državi Boliviji

Drugi akti

651. Sprememba Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada

MINISTRSTVA

652. Pravilnik o obrazcu predloga za trajno opustitev cepljenja
653. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševalcih iz vode
654. Odredba o spremembi Odredbe o Programu promocije sektorja sadja za obdobje od 2018 do 2020

USTAVNO SODIŠČE

655. Odločba o razveljavitvi šestega odstavka 109. člena Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku

SODNI SVET

656. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
657. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

658. Sklep o prenehanju veljavnosti nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika
659. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2021

OBČINE

Bistrica ob Sotli

660. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2021

Brežice

661. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
662. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Slovenska vas, SLV-01 – sever
663. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3
664. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Brežice
665. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.
666. Odlok o spremembah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice
667. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice
668. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice

Laško

682. Pravilnik o uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Občine Laško

Ljubljana

669. Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo)
670. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo)

Log-Dragomer

671. Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja odraslih v Občini Log - Dragomer

Murska Sobota

672. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2021

Nova Gorica

673. Odlok o ureditvi pogrebne in pokopališke dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
674. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica
675. Pravilnik o zamenjavah neprofitnih stanovanj Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Razkrižje

676. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2021

Sevnica

677. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021

Sežana

678. Odlok o podelitvi javnega pooblastila na področju razvojne, turistične in kulturne dejavnosti v Občini Sežana
679. Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana

Vipava

680. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Vipava za leto 2021

Žužemberk

681. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Žužemberk

POPRAVKI

683. Tehnični popravek Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako KE1/401 v Občini Dobrova - Polhov Gradec – ID: 1806

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti