Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

648. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve, stran 2078.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter 86. in 91. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem sklepom se ustanovi javni zavod Muzej slovenske osamosvojitve (v nadaljnjem besedilu: muzej) z namenom zbiranja, ohranjanja, dokumentiranja, proučevanja, interpretacije, upravljanja, razstavljanja in urejene dostopnosti materialne in nesnovne kulturne dediščine s področja slovenske osamosvojitve in nastanka samostojne države Republike Slovenije ter se uredijo njegov status, razmerja med ustanoviteljem in muzejem ter temeljna vprašanja organiziranosti, dejavnosti in način financiranja muzeja.
(2) Ustanovitelj muzeja je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije.
(3) Muzej ima status državnega muzeja.
2. člen 
(1) Muzej sistematično raziskuje, zbira, ohranja, razstavlja in proučuje gradivo ter živa pričevanja v zvezi z osamosvojitvijo in nastankom samostojne slovenske države. Raziskuje in vrednoti tiste zapletene zgodovinske procese, ki so v preteklosti ustvarjali slovensko istovetnost, njene pomene in odnos družbe do slovenstva in lastne države. Na podlagi zbranega gradiva odkriva posebnost odnosa do lastne kulturne in naravne dediščine, kot nosilke identitetnih, izobraževalnih in razvojnih procesov, v samostojni državi ter med Slovenkami in Slovenci v zamejstvu in po svetu.
(2) Muzej utemeljuje svoje poslanstvo na podlagi zbirk s področja procesa demokratizacije Republike Slovenije in procesa osamosvojitve Republike Slovenije, ki jih dopolnjuje v skladu z zbiralno politiko.
3. člen 
(1) Ime muzeja je Muzej slovenske osamosvojitve.
(2) Skrajšano ime muzeja je MSO.
(3) Sedež javnega zavoda je Poljanska cesta 40, Ljubljana.
(4) Muzej je pravna oseba javnega prava.
II. DEJAVNOSTI MUZEJA 
4. člen 
(1) Muzej kot državni muzej opravlja javno službo, opredeljeno z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine.
(2) Glede na namen, zaradi katerega je muzej ustanovljen, v okviru javne službe opravlja naslednje dejavnosti:
– identificira, dokumentira, proučuje in interpretira ter vrednoti premično in nesnovno dediščino ter z njo seznanja javnost,
– zbira, raziskuje, izvaja akcesijo ter inventariziranje premične dediščine na podlagi zbiralne politike in poslanstva muzeja,
– pripravlja predloge za razglasitev premičnih spomenikov državnega pomena,
– varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom muzeja in zbiralno politiko,
– usklajuje vpis premične dediščine v register in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
– dejavno sodeluje pri slovenskih in mednarodnih kulturnih, strokovnih in znanstvenih povezovanjih z drugimi muzeji, raziskovalnimi ustanovami in drugimi državnimi javnimi zavodi ter RTV Slovenija,
– raziskuje premično dediščino in njeno varstvo po naročilu ministrstva, v katerega delovno področje sodi,
– v vlogi državnega muzeja skrbi za enotne standarde na področju varovanja in hranjenja muzejskega gradiva,
– skrbi za izobraževanje strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju,
– izvaja programe za razvijanje zavesti o dediščini, programe pripravništva, izpopolnjevanja in prakse za izobraževalne programe različnih stopenj s svojega področja,
– omogoča dostop do dediščine ali informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, starejšim in invalidom,
– izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja, ter druge oblike promocijskega gradiva,
– organizira znanstvena in strokovna srečanja, razgovore, seminarje in podobno, predvsem s področja delovanja muzeja,
– redno obvešča javnost o prireditvah v sredstvih javnega obveščanja, redno pošilja informacije javnosti o poslovanju, razvojnih programskih ciljih in uresničevanju programa,
– druge naloge v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine.
(3) Muzej opravlja dejavnosti v obsegu ter na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
(4) Muzej kot tržne dejavnosti, namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je muzej ustanovljen, opravlja naslednje:
– organiziranje prireditev, ki niso vezane na osnovno dejavnost,
– dajanje prostorov v najem,
– kavarna, slaščičarna (lastna dejavnost),
– komisijska prodaja (muzejska trgovina),
– konservatorsko-restavratorska dela za zunanje naročnike,
– strokovna mnenja za zunanje naročnike,
– drugo.
(5) Poslovne knjige in poročila muzeja morajo zagotavljati spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za opravljanje javne službe ločeno od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu; zagotavljati morajo možnost ocenjevanja namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev iz javnih financ.
5. člen 
Dejavnosti muzeja iz prejšnjega člena so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene v naslednje skupine:
R 91.020
Dejavnost muzejev,
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R 90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R 91.011
Dejavnost knjižnic,
R 91.012
Dejavnost arhivov,
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine,
R 93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
C 18.120
Drugo tiskanje,
C 18.130
Priprava za tisk in objavo,
C 18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
G 45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
G 46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,
G 47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami,
G 47.630
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi,
G 47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki,
G 47.789
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
I 55.201
Počitniški domovi in letovišča,
I 56.103
Slaščičarne in kavarne,
I 56.104
Začasni gostinski obrati,
I 56.300
Strežba pijač,
J 58.110
Izdajanje knjig,
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190
Drugo založništvo,
J 58.210
Izdajanje računalniških iger,
J 58.290
Drugo izdajanje programja,
J 59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.140
Kinematografska dejavnost,
J 60.100
Radijska dejavnost,
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
J 62.010
Računalniško programiranje,
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov,
J 63.990
Drugo informiranje,
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
M 73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij,
M 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora,
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
M 74.200
Fotografska dejavnost,
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje,
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje,
P 85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
III. ORGANI MUZEJA 
6. člen 
Organa muzeja sta direktor oziroma direktorica (v nadaljnjem besedilu: direktor) in svet.
7. člen 
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje muzeja ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela muzeja.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika.
(3) Direktorja imenuje minister oziroma ministrica, pristojna za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta.
(4) Mandat direktorja traja pet let, po poteku mandata je lahko vnovič imenovan.
(5) Na podlagi akta o imenovanju skleneta direktor in muzej, ki ga zastopa predsednik sveta, pogodbo o zaposlitvi. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas s polnim delovnim časom za čas trajanja mandata.
(6) Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje minister.
8. člen 
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima na področju dela muzeja najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima pet let delovnih izkušenj na področju zbiranja, ohranjanja, dokumentiranja, proučevanja in interpretiranja kulturne dediščine iz obdobja slovenske osamosvojitve in nastanka samostojne države Republike Slovenije,
– ima delovne izkušnje s področja vodenja kadrovskih virov v javnem ali zasebnem sektorju,
– ima visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika in na višji ravni znanje najmanj enega svetovnega jezika.
(2) Kandidat za direktorja ob prijavi na razpis predloži vizijo poslovanja muzeja za obdobje svojega mandata.
9. člen 
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
– sam zahteva razrešitev,
– nastopi kateri od razlogov, ki v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, pomeni prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in splošnih aktih muzeja ali neutemeljeno ne izvaja sklepov sveta muzeja ali ravna v nasprotju z njimi,
– s svojim nevestnim ali nestrokovnim delom povzroči muzeju večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti muzeja,
– nastopijo razlogi, določeni v zakonu, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.
10. člen 
(1) Naloge direktorja so:
1. načrtuje, organizira ter vodi delo in poslovanje muzeja,
2. sprejema strateški načrt muzeja,
3. sprejema program dela s finančnim načrtom,
4. sprejema akt o organiziranosti dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v muzeju,
5. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v muzeju,
6. sprejema kadrovski načrt,
7. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
8. sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem muzeja,
9. poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje muzeja,
10. pripravi letno poročilo,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo muzej ima,
12. izvršuje sklepe in odločitve sveta,
13. imenuje pomočnika direktorja,
14. skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
15. skrbi za promocijo muzeja,
16. skrbi za sodelovanje z drugimi muzeji in organizacijami,
17. zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
18. določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
19. izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
20. odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
21. odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prek polnega delovnega časa,
22. določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
23. imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali proučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
24. opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi in ta sklep.
(2) Svet daje soglasje k aktom iz 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 11. točke prejšnjega odstavka.
11. člen 
(1) V pravnem prometu direktor zastopa in predstavlja muzej neomejeno ter je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru strateškega načrta in vsakoletnega programa dela muzeja, razen pri sklepanju:
– pogodb o investicijah, za katere je potrebno soglasje sveta muzeja,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima muzej v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
(2) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organiziranosti dela in sistemizaciji delovnih mest.
12. člen 
(1) Muzej ima lahko pomočnika direktorja na enem od naslednjih področij:
– strokovno delo ali
– poslovanje.
(2) O potrebnosti pomočnika za eno od navedenih področij odloči svet muzeja za vsak mandat direktorja posebej, in sicer glede na možnost, da posamezno področje vodi neposredno direktor sam.
(3) Pomočnika imenuje direktor na podlagi javnega razpisa.
(4) Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se po izteku mandata lahko ponovi.
(5) Kadar pomočnika direktorja imenuje vršilec dolžnosti direktorja, ga lahko imenuje brez javnega razpisa, in sicer za obdobje, za katerega je imenovan vršilec dolžnosti.
(6) Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas s polnim delovnim časom za čas trajanja mandata.
13. člen 
(1) Za pomočnika direktorja za področje strokovnega dela je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima na področju ene od strok s področja dela muzeja najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju muzejskega ali konservatorskega dela,
– ima strokovni naziv s področja muzejske ali konservatorske dejavnosti,
– ima znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela.
(2) Za pomočnika direktorja za področje poslovanja muzeja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima na področju ekonomije, prava ali organizacije dela najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– izkazuje poznavanja finančne, pravne, kadrovske in organizacijske problematike dela muzeja,
– ima znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela.
(3) Kandidat za pomočnika direktorja iz prvega odstavka tega člena v prijavi na javni razpis iz tretjega odstavka prejšnjega člena predloži koncept dela za mandatno obdobje.
14. člen 
(1) Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz razlogov iz prvega odstavka 9. člena tega sklepa.
(2) Pred razrešitvijo direktor seznani pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu da možnost, da se glede njih izjasni v 30 dneh.
(3) Pomočniku predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju.
15. člen 
(1) Svet muzeja ima sedem članov, in sicer:
– pet predstavnikov ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije,
– enega predstavnika delavcev muzeja, ki ga izvolijo zaposleni v muzeju na neposrednih in tajnih volitvah,
– enega predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga imenuje Kulturniška zbornica Slovenije.
(2) Mandat članov sveta muzeja traja štiri leta in so po izteku mandata lahko vnovič imenovani oziroma izvoljeni. Direktor mora obvestiti ministra in Kulturniško zbornico Slovenije o izteku mandata članov sveta najmanj 90 dni pred iztekom njihovega mandata.
(3) Svet muzeja sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
(4) Podrobnejše delovanje uredi svet muzeja s poslovnikom.
16. člen 
(1) Predstavnika delavcev v svet muzeja volijo zaposleni v muzeju na neposrednih in tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v muzeju, razen direktorja in njegovega pomočnika.
(2) Svet muzeja s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta.
(3) S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija.
(4) Sklep o razpisu volitev se javno objavi v muzeju.
17. člen 
(1) Postopek volitev predstavnika delavcev v svet vodi volilna komisija, v kateri so predsednik in dva člana. Predsednik in člana volilne komisije ne morejo biti kandidati za člana sveta.
(2) Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnika delavcev v svet, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi ime kandidata, izvoljenega v svet muzeja, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
18. člen 
(1) Pravico predlagati kandidata za člana sveta imajo najmanj trije zaposleni. Predlog se predloži volilni komisiji v 15 dneh po objavi sklepa o razpisu volitev.
(2) Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata z njegovim priloženim soglasjem in druge podatke skladno s sklepom iz drugega odstavka 16. člena tega sklepa.
19. člen 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
20. člen 
(1) Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
(2) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kakor enega kandidata.
21. člen 
(1) Za člana sveta muzeja je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil največ glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v muzeju.
(2) Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter izdela poročilo o izidih volitev in ga objavi v petih dneh od dneva volitev.
22. člen 
(1) Svet muzeja se konstituira na svoji prvi seji, ki jo skliče direktor najpozneje v 30 dneh od dneva, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi člani sveta muzeja. Na konstitutivni seji člani sveta muzeja med seboj izvolijo predsednika in namestnika. Če predsednik ni izvoljen, opravlja do izvolitve njegove naloge najstarejši član sveta muzeja.
(2) Članom sveta začne teči mandat z dnem konstituiranja sveta muzeja.
23. člen 
Svet muzeja v skladu z zakonom, ki ureja javni interes za kulturo, opravlja tudi naloge strokovnega sveta, in sicer:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja muzeja,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje muzeja,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in zavodski kolektivni pogodbi ter nadzoruje njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam storitev,
– potrjuje letno poročilo muzeja,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja muzeja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju ministra,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– spremlja in ocenjuje delovanje muzeja in politiko ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je muzej ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela muzeja ter daje direktorju mnenja, predloge in pobude za razreševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem muzeja,
– opravlja še druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
24. člen 
(1) Član sveta muzeja, ki ga imenuje ustanovitelj, je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
(2) V primeru predčasne razrešitve ali odpoklica člana sveta muzeja se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
(3) Predlog za razrešitev oziroma odpoklic na podlagi druge do četrte alineje prvega odstavka tega člena lahko poda svet muzeja ali minister.
(4) Mandat predstavniku ustanovitelja preneha na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije o razrešitvi.
25. člen 
(1) Mandat predstavnika delavcev v svetu muzeja predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v muzeju ali na podlagi odpoklica. Če predstavniku delavcev preneha mandat pred potekom mandata sveta muzeja, se izvedejo nadomestne volitve.
(2) Na nadomestnih volitvah se izvoli novi predstavnik delavcev za čas do izteka mandata sveta muzeja. Svet muzeja razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.
(3) Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu muzeja se začne na zahtevo najmanj 30 odstotkov zaposlenih v muzeju. Postopek odpoklica vodi volilna komisija.
(4) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
(5) Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila volitve. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrže, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu muzeja in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu muzeja je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v muzeju.
(6) Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu muzeja se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnika delavcev v svet muzeja.
26. člen 
Mandat člana predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti predčasno preneha na podlagi odpoklica Kulturniške zbornice Slovenije.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI MUZEJA 
27. člen 
(1) Muzej upravlja naslednjo nepremičnino, ki mu je bila kot del javne kulturne infrastrukture dodeljena v upravljanje za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, in sicer:
– prostori v skupni izmeri 2299,35 m2, stavbe 594 na naslovu Poljanska cesta 40 v Ljubljani, parcelna številka 172/8, in brez stavbe 2036 na naslovu Kapusova ulica 4, Ljubljana, ki stoji na isti parceli kot stavba 594, katastrska občina 1727 POLJANSKO PREDMESTJE.
(2) Muzej upravlja tudi vso opremo, ki je v prostorih iz prejšnjega odstavka, in inventarizirane muzejske predmete.
28. člen 
Muzej pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna, iz proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, s prodajo blaga in storitev na trgu, z donacijami, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom.
29. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki muzej nameni za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega presežka odhodkov nad prihodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta.
(4) Pri porabi presežkov se upošteva zakon, ki ureja fiskalno pravilo.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MUZEJA V PRAVNEM PROMETU 
30. člen 
(1) Muzej je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi.
(2) Muzej odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
31. člen 
Premoženje, ki ga muzej upravlja, je last ustanovitelja. Premično premoženje upravlja muzej samostojno, muzejske zbirke in nepremičnine pa po predhodnem soglasju ustanovitelja.
32. člen 
Muzej prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje in upravljanje sredstev, namenjenih njegovi dejavnosti.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI MUZEJA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN MUZEJA 
33. člen 
(1) Za obveznosti muzeja iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, subsidiarno odgovarja Republika Slovenija do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za delovanje muzeja.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti muzeja iz naslova drugih dejavnosti, ki jih muzej opravlja za druge naročnike.
(3) Za obveznosti muzeja iz tržne dejavnosti jamči muzej s prihodki iz tržne dejavnosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
(1) Do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto oziroma do sklenitve pogodbe o zaposlitvi direktorja, minister v 15 dneh od uveljavitve tega sklepa imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanovitelja opravi vse potrebno za začetek dela zavoda, vpis zavoda v sodni register ter sklic prve seje sveta zavoda.
(3) Za vršilca dolžnosti direktorja iz prejšnjega odstavka je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima na področju dela muzeja najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– je najmanj deset let delal na oziroma ima pet let delovnih izkušenj na področju zbiranja, ohranjanja, dokumentiranja, proučevanja ter interpretiranja kulturne dediščine iz obdobja slovenske osamosvojitve in nastanka samostojne države Republike Slovenije,
– ima visoka raven aktivnega znanja slovenskega jezika in na višji ravni znanje najmanj enega svetovnega jezika.
(4) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo samo za imenovanje prvega vršilca dolžnosti direktorja ob ustanovitvi muzeja.
35. člen 
(1) Volitve člana sveta muzeja izmed zaposlenih se izvedejo takoj, ko je v muzeju v skladu z aktom o sistemizaciji zaposlena najmanj polovica delavcev.
(2) Vlada Republike Slovenije imenuje člane sveta muzeja v skladu s tem sklepom v 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
(3) Kulturniška zbornica Slovenije imenuje kandidata za člana sveta muzeja v 15 dneh po prejemu poziva. Poziv izvede vršilec dolžnosti direktorja muzeja v 15 dneh od njegovega imenovanja s strani Vlade Republike Slovenije.
(4) Vršilec dolžnosti direktorja skliče prvo konstitutivno sejo sveta najpozneje v 30 dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta.
36. člen 
Ministrstvo preda nepremičnine iz prvega odstavka 27. člena tega sklepa muzeju v upravljanje najpozneje v 30 dneh od vpisa muzeja v sodni register.
37. člen 
Vršilec dolžnosti direktorja sprejme akt o notranji organiziranosti dela in sistemizaciji delovnih mest najpozneje v 30 dneh od ustanovitve sveta muzeja.
38. člen 
Vršilec dolžnosti direktorja poskrbi za vpis ustanovitve muzeja v sodni register skladno z zakonom in s tem sklepom najpozneje v 15 dneh od njegovega imenovanja.
39. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-11/2021
Ljubljana, dne 4. marca 2021
EVA 2021-3340-0008
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost