Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

Št. 302-2/2020 Ob-1513/21, Stran 507
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021 (Uradni list RS, št. 204/20), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 9/21) in priglasitve sheme »de minimis« pomoči skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 215, 7. 7. 2020), št. priglasitve: M001-5874424-2021, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev mikro, majhnim in srednjim gospodarskim družbam ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki so na področju gospodarstva v Mestni občini Koper utrpeli poslovno izgubo zaradi epidemije Covid-19, razglašene na območju Republike Slovenije.
Cilj javnega razpisa je blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper (v nadaljevanju: občina), in sicer v okviru naslednjih razpisanih ukrepov:
ukrep 1: Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19,
ukrep 2: Subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19.
3. Višina razpisanih sredstev
Finančna sredstva javnega razpisa so zagotovljena v proračunu občine za leto 2021, na proračunski postavki 2702 – Subvencije v gospodarstvo, v skupni višini 400.000,00 EUR, in so razdeljena po razpisanih ukrepih v naslednjih višinah:
UKREP
VIŠINA V €
1
Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19
300.000,00
2
Subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19
100.000,00
4. Upravičenci, ki lahko zaprosijo za pomoč
Do pomoči po tem javnem razpisu so upravičeni samostojni podjetniki posamezniki, mikro, majhne in srednje gospodarske družbe, ki so registrirani po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in imajo registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine ter imajo na dan oddaje vloge na javni razpis poravnane vse zapadle obveznosti do občine in poravnane vse zapadle finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo Republike Slovenije, ki jih pobira davčni organ (v nadaljevanju: upravičenci).
Upravičenci morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– na dan oddaje vloge so registrirani v Poslovnem registru Republike Slovenije,
– poslovni prostor upravičenca je na območju občine,
– v času epidemije Covid-19 niso smeli obratovati (poslovati) oziroma jim je bilo to s posebnim aktom Republike Slovenije prepovedano ali omejeno,
– lahko dokažejo izpad prometa za več kot 20 % v letu 2020 v primerjavi z letom 2019, kot posledico epidemije Covid-19, kar bodo potrdili z izjavo 5 iz razpisne dokumentacije javnega razpisa,
– imajo najmanj od 1. marca 2020 dalje registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine,
– imajo sklenjeno veljavno najemno pogodbo vsaj od 1. januarja 2020 dalje, najem pa je prijavljen vsem pristojnim organom v skladu z veljavno zakonodajo in lahko dokažejo, da so najemnino v pogodbenem znesku pred razglasitvijo epidemije tudi redno poravnali (za Ukrep 1).
5. Splošni pogoji in omejitve
5.1. Sredstva se dodeljujejo na osnovi določil Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 9/21) (v nadaljevanju: Pravilnik), tega javnega razpisa, na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog in višine razpoložljivih sredstev.
5.2. Pomoč se dodeli na podlagi vloge, oddane na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
5.3. Pomoč iz občinskega proračuna se za isti ukrep dodeljuje le enkrat v proračunskem letu.
5.4. Finančna pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
5.5. Posamezni upravičenec lahko v okviru posameznega ukrepa vloži največ eno vlogo – za en poslovni prostor.
5.6. Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo le pod pogoji in v mejah, ki ne pomenijo kršitve sheme državne pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije EU (št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU, št. L 352, 24. 12. 2013)), spremenjene z Uredbo Komisije EU (št. 2020/972 z dne 2. julija 2020), Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter morebitnimi spremembami navedenih predpisov, ki bodo v veljavi v času dodeljevanja sredstev po tem javnem razpisu, in sicer:
a) do zgoraj navedenih sredstev niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
b) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
c) Do pomoči niso upravičena podjetja, ki nimajo poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
d) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
e) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine, EU ali tretjega subjekta, ki ima značaj dodeljevalca državne pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu in
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so prek enega ali več drugih podjetij v katerem koli razmerju iz navedenih alinej, prav tako veljajo za enotno podjetje.
f) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
g) Pri dodeljevanju sredstev se upošteva kumulacija pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).
h) Občina kot dajalec pomoči bo od upravičenca pred dodelitvijo sredstev pridobila njegovo pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– tem, da ni dvojno financiran,
in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
i) Občina bo od upravičenca pred dodelitvijo sredstev pridobila tudi pisno izjavo o:
– združitvi ali pripojitvi pravne osebe (vse že dodeljene de minimis pomoči kateri koli pravni osebi, ki je udeležena pri združitvi/pripojitvi, se upoštevajo pri ugotavljanju maksimalnega zneska de minimis pomoči, za novo oziroma prevzemno pravno osebo. Pomoč, ki je bila zakonito dodeljena pred združitvijo ali prevzemom, ostane zakonita),
– delitvi pravne osebe (de minimis pomoč, dodeljena pred razdelitvijo pravne osebe, se dodeli pravni osebi, ki je pomoč koristila (navadno je to pravna oseba, ki prevzame dejavnost). Če taka delitev ni mogoča, se de minimis pomoč razdeli sorazmerno, na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih pravnih oseb, na dan razdelitve).
j) Občina bo s sklepom pisno obvestila izbranega upravičenca:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter njenimi spremembami in
– o vsebini in odobrenem znesku de minimis pomoči.
k) Občina bo evidence o individualni pomoči de minimis hranila še 10 let od datuma dodelitve pomoči upravičencem.
5.7. Do pomoči ni upravičen tudi tisti upravičenec:
– ki redno ne izplačuje plač in socialnih prispevkov,
– ki je v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– ki je v težavah in dobiva državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– ki je že prejel pomoč po pravilniku in sredstev ni koristil namensko ali ni izpolnil obveznosti iz pogodbe o dodelitvi sredstev,
– ki je že koristil državno pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči.
5.8. Isti upravičeni stroški se v nobenih okoliščinah ne financirajo dvakrat. Če občina ugotovi, da je izbrani upravičenec prejel sredstva za upravičene stroške tudi iz drugih virov financiranja ali so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil občino, se lahko pogodba o dodelitvi sredstev razdre, izbrani upravičenec pa je dolžan občini povrniti vsa prejeta sredstva s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
5.9. Pri enotnem podjetju lahko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh upravičencev, ki so v enotnem podjetju, zavrnjene.
Enotno podjetje – pri tem se ne upošteva samo podjetje upravičenca, temveč tudi vsa njegova partnerska in povezana podjetja, kot jih določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU.
Povezano podjetje – pomeni vsa enotna podjetja in podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena ali njihovih zakonskih oziroma izvenzakonskih partnerjev.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški po posameznem ukrepu
Ukrep 1:
Višina dodeljene pomoči za Ukrep 1 ne sme presegati 70 % upravičenih stroškov, pri čemer lahko znaša skupna višina pomoči za celotno obdobje upravičenosti največ 7.000,00 EUR na upravičenca.
Upravičeni stroški po tem ukrepu so stroški obračunanih in plačanih mesečnih najemnin poslovnega prostora, letnega vrta in terase (velja za gostinske obrate) v zasebni ali javni lasti na območju občine, v času trajanja razglašene epidemije Covid-19 oziroma v času prepovedi ali omejitve poslovanja, ki je bila predpisana s posebnim aktom Republike Slovenije, in sicer v obdobju od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020.
Poslovni prostori morajo biti oddani v najem in ne smejo biti v lasti prejemnika sredstev, njegovih zaposlenih, soustanoviteljev/članov ter njihovih ožjih družinskih članov, zakonskih in izvenzakonskih partnerjev.
Upravičeni stroški se dokazujejo z najemno pogodbo, prejetimi računi (če je najemodajalec pravna oseba) in potrdili – dokazili o plačilu najemnin, ki jih mora upravičenec priložiti k vlogi. Vsa plačila, ki jih upravičenec ne morejo dokazati – npr. gotovinska plačila, ne bodo upravičena.
Stroški, ki niso navedeni med upravičenimi stroški, so neupravičeni. V izogib morebitnim nejasnostim so nekateri neupravičeni stroški še posebej navedeni, in sicer:
– davek na dodano vrednost in druge dajatve, razen če upravičenec nima pravice do odbitka DDV, kar se dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada ali z izpisom iz poslovnega registra, če upravičenec ni zavezanec za davek na dodano vrednost in nima veljavne identifikacijske številke za davek na dodano vrednost,
– obratovalni stroški (ti so upravičeni v drugem ukrepu tega pravilnika),
– stroški zamudnih obresti,
– vplačane varščine in are,
– vsi ostali stroški, ki niso neposredno vezani na izvedbo ukrepa.
Ukrep 2:
Višina dodeljene pomoči za Ukrep 2 ne sme presegati 70 % upravičenih stroškov, pri čemer lahko znaša skupna višina pomoči za celotno obdobje največ 2.000,00 EUR na izbranega upravičenca.
Upravičeni stroški po tem ukrepu so stroški obračunanih in plačanih mesečnih obratovalnih stroškov poslovnega prostora na območju občine, v času trajanja razglašene epidemije Covid-19 oziroma v času prepovedi ali omejitve poslovanja, ki je bila predpisana s posebnim aktom Republike Slovenije, in sicer v obdobju od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020, za naslednje obratovalne stroške:
– ogrevanje,
– električna energija in z njo povezani stroški,
– komunalne storitve in
– poraba vode ter s tem povezani stroški.
Upravičeni stroški se dokazujejo s prejetimi računi in potrdili o plačilu, ki jih mora upravičenec priložiti k vlogi.
Stroški, ki niso navedeni med upravičenimi stroški, so neupravičeni. V izogib morebitnim nejasnostim so nekateri neupravičeni stroški še posebej navedeni, in sicer:
– davek na dodano vrednost in druge dajatve, razen če upravičenec nima pravice do odbitka DDV, kar se dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada ali z izpisom iz poslovnega registra, če upravičenec ni zavezanec za davek na dodano vrednost in nima veljavne identifikacijske številke za davek na dodano vrednost,
– stroški čiščenja in čistilnega materiala,
– stroški storitev upravnika,
– stroški zavarovanja,
– stroški v zasebnih prostorih (npr. stanovanjih oziroma drugih bivalnih enotah),
– stroški zamudnih obresti,
– vsi ostali stroški, ki niso neposredno vezani na izvedbo ukrepa.
7. Merila za obravnavo vlog: če razpoložljiva sredstva za posamezni ukrep ne zadoščajo za vse upravičence, ki so oddali pravočasno in popolno vlogo, se sredstva odobrijo v sorazmernem deležu glede na število izbranih upravičencev, razpoložljiva sredstva in upoštevaje maksimalno možno višino pomoči na posameznega izbranega upravičenca.
8. Popolnost vloge
Vloga je popolna, če vsebuje:
– ustrezno izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije javnega razpisa (ali izjavo, da podjetje ne posluje z žigom),
– izpolnjene in podpisane izjave od št. 1 do 5 iz razpisne dokumentacije javnega razpisa,
– parafiran vzorec pogodbe iz razpisne dokumentacije javnega razpisa (parafira se vsaka stran vzorca pogodbe),
– kopijo veljavne sklenjene najemne pogodbe, ki ne sme biti sklenjena po 1. 1. 2020, in dokazilo, da so najemnino v pogodbenem znesku pred razglasitvijo epidemije tudi redno poravnali, to je v mesecu januarju in februarju 2020 (npr. kopija računa in potrdila o plačilu) (za ukrep 1),
– dokazila o nastalih stroških – fotokopijo prejetih računov za plačilo najemnine poslovnega prostora, ki je predmet subvencioniranja, če je najemodajalec pravna oseba (za ukrep 1),
– dokazila (potrdila) o plačilu najemnin, ki je predmet subvencioniranja (npr. bančni izpisek, iz katerega je razvidno plačilo ali drugo ustrezno dokazilo) (za ukrep 1),
– dokazila o nastalih stroških – fotokopije prejetih računov za upravičene obratovalne stroške poslovnega prostora, ki se morajo glasiti na upravičenca (za ukrep 2),
– dokazila (potrdila) o plačilu obratovalnih stroškov, ki so predmet subvencioniranja (npr. bančni izpisek, iz katerega je razvidno plačilo ali drugo ustrezno dokazilo) (za ukrep 2),
– druge priloge in dokazila, ki so opredeljena v besedilu javnega razpisa.
Občina bo po uradni dolžnosti pridobila naslednja dokazila:
– o višini že prejetih de minimis pomoči v obdobju zadnjih treh let (Ministrstvo za finance),
– o poravnanih zapadlih obveznostih do občine na dan oddaje vloge.
Občina lahko od upravičenca zahteva tudi dodatno dokumentacijo, s katero dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
9. Odpiranje vlog, odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev iz tega javnega razpisa vodi strokovna komisija, imenovana s sklepom župana številka 302-3/2020, z dne 2. 2. 2021, ki bo izvedla pregled, odpiranje, obravnavo in ocenitev prispelih vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, bo najkasneje v sedmih dneh po poteku roka za prijavo.
Strokovna komisija bo pravočasno prispele in popolne vloge ocenjevala na podlagi meril in ob upoštevanju določil pravilnika ter javnega razpisa. Sredstva se razdelijo upravičencem, ki so oddali pravočasne in popolne vloge.
Upravičenci, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog bo 8 delovnih dni od vročitve poziva za dopolnitev. Vloge, ki bodo v roku dopolnjene, se bodo štele za pravočasne. Šteje se, da kljub dopolnitvam datum prejetja vloge ostane nespremenjen (je enak datumu prispetja vloge).
Prepozno prejete, nepravilno označene (ni nalepljenega vzorca ovojnice) ter nepopolne vloge, ki jih upravičenci v postavljenem roku ne bodo dopolnili ali jih bodo neustrezno dopolnili, bodo izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja komisije (take vloge bodo zavržene) in na zahtevo upravičenca vrnjene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno vlogo se šteje tista vloga, katere upravičenec oziroma vsebina vloge ne izpolnjuje predmeta in pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine vloge upravičenca.
Na podlagi poročila strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepom odločil župan. Zoper ta sklep ni dopustna pritožba, možen je upravni spor.
Če pri posameznem ukrepu ostajajo nerazdeljena sredstva, se lahko prerazporedijo na drugi ukrep znotraj razpisane višine sredstev.
O izidu javnega razpisa bodo upravičenci pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odločitve.
Izbrani upravičenci bodo pozvani k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev, s katero bodo določene medsebojne obveznosti in pravice. Če se izbrani upravičenec v roku 8 dni od vročitve pogodbe ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev iz tega razpisa.
Pred izplačilom sredstev in kadar koli v času veljavnosti pogodbe o dodelitvi sredstev lahko občina opravi ogled na terenu ter preveri verodostojnost računov in ostale dokumentacije ter namensko porabo dodeljenih sredstev.
10. Rok za oddajo in način oddaje vlog
Upravičenci morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do najkasneje do 26. 3. 2021 v času uradnih ur oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na sprednji strani ovojnice mora biti nalepljen čitljivo izpolnjen vzorec ovojnice (v prilogi razpisne dokumentacije javnega razpisa).
Upravičenec se z eno vlogo lahko prijavi na enega izmed ukrepov ali na oba ukrepa.
Vloge, ki ne bodo posredovane pravočasno, bodo zavržene.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana do vključno predpisanega roka.
11. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija javnega razpisa je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali jo v tem roku zainteresirani upravičenci dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
Za dodatne informacije zainteresirani lahko pošljejo vprašanja na uradni e-naslov tajnistvo.UGDOP@koper.si, s pripisom v zadevo elektronskega sporočila »za JR gospodarstvo« ali pokličejo v tajništvo Urada za gospodarske dejavnosti, trajnostno mobilnost in promet na tel. 05/66-47-330 (kontaktni osebi sta Debora Kokot 05/66-47-397 in Jana Tolja 05/66-47-345), v času uradnih ur.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost