Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

666. Odlok o spremembah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice, stran 2122.

  
Na podlagi 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 158/20, 152/20 – ZZUOOP), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13 in 107/20) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 16. redni seji dne 22. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice 
1. člen 
Črta se drugi odstavek 1. člena Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 36/08, 76/15 in 199/20).
2. člen 
V drugem odstavku 2. člena se črta besedilo »oziroma koncedent«.
3. člen 
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Izvajalec v okviru javne službe izvaja tudi naloge rednega vzdrževanja svetlobnih prometnih znakov, spremenljive prometnoinformativne signalizacije in parkomatov. Izvajalec javne službe opravlja tudi izobešanje zastav in novoletne razsvetljave na drogovih javne razsvetljave.«
4. člen 
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uporabniki storitev so vsi uporabniki javnih cest in javnih površin. Uporaba javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna služba, je zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji. Uporabniki imajo pravico opozoriti izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih storitev in oblikovati predloge in pobude za boljše in učinkovitejše izvajanje. Izvajalec javne službe je dolžan o opozorilu, predlogu in pobudi uporabnika podati odgovor uporabniku v pisni obliki v roku 15 dni od vložitve opozorila, predloga in pobude in odgovor hkrati poslati tudi pristojnemu organu. V enakem roku je dolžan odgovoriti tudi na pobude Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice oziroma mu na njegovo zahtevo posredovati zahtevane podatke.«
5. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Obvezna občinska gospodarska javna služba vzdrževanje javne razsvetljave na območju Občine Brežice se zagotavlja v javnem podjetju Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o..«
6. člen 
Naslov pred 7. členom se spremeni tako, da se glasi: »Pravice, obveznosti in dolžnosti izvajalca javne službe, občine in uporabnikov«.
7. člen 
Spremeni se 8. člen tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec javne službe ima zlasti naslednje obveznosti:
– izvajati javno službo s skrbnostjo strokovnjaka, vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije, s strokovno usposobljenim kadrom ter v skladu z zakoni in drugimi predpisi,
– zagotavljati kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– predlagati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in svetlobnega onesnaževanja ter povečanja varnosti,
– zagotavljati interventno opravljanje javne službe in opravljati naloge v rokih,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe, ki pa ne sme ovirati normalnega izvajanja javne službe,
– kot dober gospodarstvenik in strokovnjak uporabljati in vzdrževati objekte, opremo in naprave ter druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti,
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe,
– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev ter predložiti vse podatke v zvezi z oblikovanjem cene ter druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,
– ažurno in točno voditi evidence po tem odloku, banko cestnih podatkov in kataster infrastrukture,
– poročati občini o izvajanju javne službe in o pritožbah uporabnikov,
– obveščati pristojne organe o kršitvah.
(2) Posamezne storitve iz 3. člena je potrebno opravljati v rokih, na način, pod pogoji, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi in ob upoštevanju standardov, določenih s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to dejavnost.
(3) Izvajalec javne službe mora dela opravljati tako, da je promet oviran v najmanjši možni meri, če je mogoče, brez omejitev prometa.
(4) Izvajalec javne službe mora ob morebitni stavki delavcev zagotoviti nujna vzdrževalna dela.
(5) Izvajalec javne službe mora pripraviti mesečne programe izvajanja javne službe, letni program izvajanja javne službe in letno poročilo o izvajanju javne službe.
(6) Izvajalec javne službe je dolžan obveščati pristojni organ o vseh okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje javne službe ter Občini Brežice vsak čas omogočiti vpogled v delovne aktivnosti.«
8. člen 
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izvajalec javne službe je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem gospodarske javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam.«
9. člen 
Naslov pred 11. členom se spremeni tako, da se glasi: »Dolžnosti občine«.
10. člen 
V prvi alineji 11. člena se besedilo »koncesijskim aktom« nadomesti z besedilom »podzakonskimi predpisi«.
11. člen 
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pristojni organ za izvajanje tega odloka je, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, organ občinske uprave, stvarno pristojen za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ). Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za odločanje o kršitvah tega odloka je, če ni z zakonom ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno, Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.«
12. člen 
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Storitve javne službe se obračunavajo na podlagi osnove za določitev vrednosti storitve, ki je določena v letnem programu. V letnem programu se določijo stroški opravljanja storitev javne službe, ki vključujejo strošek dela delavcev, morebitne stroške storitev, strošek amortizacije sredstev, neposredne materialne stroške, priznan strošek skupnih služb in normiran donos javne službe.«
13. člen 
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da glasi:
»(2) Izvajalec javne službe je pooblaščen za nameščanje oglaševalske opreme na drogove javne razsvetljave in za nameščanje transparentov ob pogojih in po postopku, ki ga določa občinski odlok, ki ureja plakatiranje oziroma sorodne oblike javnega oglaševanja.«
14. člen 
Drugi, tretji in četrti odstavek 16. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) S tem odlokom se izvajalcu javne službe podeli javno pooblastilo vodenje katastra javne infrastrukture opreme in naprav gospodarske javne infrastrukture javne razsvetljave, ki mora naloge vodenja opravljati ažurno in v skladu z zakonom, ki ureja ceste in podzakonskimi predpisi, podatke pa vpisovati tudi v banko cestnih podatkov. Izvajalec javne službe mora občini vzpostaviti in vzdrževati stalni spletni (»on-line«) dostop do banke cestnih podatkov in katastra.
(3) Banka cestnih podatkov in kataster sta v lasti občine in jo mora izvajalec javne službe ob prenehanju izvajanja javne službe, ne glede na način prenehanja, v enem tednu predati občini z vso dokumentacijo, podatki, programsko opremo in drugimi njegovimi sestavnimi deli.
(4) Občina krije stroške, ki nastanejo izvajalcu javne službe pri opravljanju nalog na osnovi prenesenega javnega pooblastila. Stroški morajo biti vnaprej ocenjeni in potrjeni.«
15. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec javne službe o svojem delu vodi podatke, iz katerih mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, poraba materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki.
(2) Izvajalec javne službe vodi kontrolno knjigo v elektronski obliki na način, ki zahteva redno dnevno vnašanje podatkov o izvedenih delih brez možnosti naknadnih vnosov po preteku 72 ur in omogoča on-line vpogled občine.
(3) Izvajalec javne službe vodi vsa izvedena dela v kontrolni knjigi, ki se vodi kot elektronska evidenca, ki mora biti ves čas dostopna tudi občini in ki vsebuje podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po letnem in mesečnem programu izvajanja javne službe, najmanj pa naslednje:
– objekt, naprava ali oprema, na kateri je bilo delo opravljeno (po podatkih iz katastra oziroma banke cestnih podatkov),
– opis dela,
– količina opravljenega dela (skupno s porabljenim materialom) – enote mere ali
– popis porabljenega materiala z navedeno nabavno ceno, porabljen čas za opravljeno delo in skupna cena za opravljeno delo, če le-to nima določene cene po enoti mere,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja infrastrukture skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi,
– obrazložitev odstopanj od mesečnega programa.
(4) Izvajalec izpis iz kontrolne knjige – elektronske evidence iz prejšnjega odstavka tega člena posreduje občini v potrditev do 5. dne v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu. Potrjen letni program, potrjen mesečni program izvajanja javne službe in potrjena evidenca opravljenih del s strani občine sta pogoj za plačilo opravljenih storitev.«
16. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javna služba se opravlja v skladu z letnim in mesečnim izvedbenim programom. Izvajalec javne službe pripravi letni program izvajanja javne službe za naslednje leto in ga do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove uveljavitve predloži v potrditev občini.
(2) Letni program mora zajemati vrsto in obseg načrtovanih del, oceno količine, vrste in stroškov potrebnega materiala ter podatke o objektih in napravah, kjer je potrebno dela izvajati, terminski načrt in oceno stroškov, specificirano po vrstah načrtovanih del, podatke o številu delovnih mest, namenjenih izvajanju nalog, povezanih z izvajanjem javne službe in osnovnih sredstvih izvajalca, namenjenih izvajanju javne službe ter njihovi vrednosti oziroma stroških zanje, stroškovno ovrednotene predloge investicij in ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije.
(3) Izvajalec javne službe pripravi za vsak koledarski mesec mesečni izvedbeni program izvajanja javne službe, v katerem so določene posamezne naloge za naslednji mesec. Mesečni program mora vsebovati podatke, zahtevane za letni program, ki se nanašajo na obdobje meseca, za katerega je pripravljen. Mesečni izvedbeni program potrdi pristojni organ.
(4) Izvajalec javne službe je dolžan letno najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto, ki mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega progama in obrazložitve morebitnih odstopanj od letnega programa in poročilo o stanju infrastrukture na področju izvajanja javne službe s podatki o posameznih delih rednega vzdrževanja javne razsvetljave.
(5) Poročilo o izvajanju javne službe mora vsebovati zbirne podatke o vrstah in obsegu opravljenih del v preteklem letu, terminski prikaz izvedbe del in prikaz stroškov. V poročilu morajo biti navedeni tudi podatki o interventnih posegih v primerih izrednih dogodkov. Poročilo mora vsebovati tudi podatke o stanju javne razsvetljave, posameznih delih rednega vzdrževanja javne razsvetljave, pritožbah uporabnikov storitev izvajalca in o njihovem reševanju, oddaji poslov podizvajalcem, škodnih dogodkih, koriščenju zavarovanj, podatke o številu delovnih mest, namenjenih izvajanju nalog, povezanih z izvajanjem javne službe in osnovnih sredstvih izvajalca, namenjenih izvajanju javne službe ter njihovi vrednosti oziroma stroških zanje.«
17. člen 
V prvi in šesti alineji 20. člena se črta besedilo »izvajalca javne službe«.
18. člen 
Črtajo se določbe poglavij: »VI. PODELITEV KONCESIJE, VII. PRENEHANJE KONCESIJE, VIII. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE IN IX. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV«, oziroma določbe od vključno 21. člena do vključno 34. člena.
19. člen 
Črta se 36. člen.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
Določbe tega odloka se ne uporabljajo za obstoječe koncesijsko razmerje, ki ostane v veljavi do preteka časa, za katerega je koncesijska pogodba, ki velja na dan uveljavitve tega odloka, sklenjena.
21. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0015/2015
Brežice, dne 22. februarja 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost