Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

Št. 3051-2-0/2020/2 Ob-1522/21, Stran 473
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2021 (JR SPK 2021) 
1. Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakon o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013), Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (Uradni list L 215, 7. 7. 2020), Shema de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I in M001-2399245-2015/II), Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15 in 36/19), Program dela in finančni načrta SPIRIT Slovenija za leti 2020 in 2021, ki ga je sprejel Svet SPIRIT Slovenija, javna agencija na 37. redni seji dne 20. 11. 2019 in h kateremu je MGRT podalo soglasje dne 6. 12. 2019, št. 302-23/2019/1, Spremembe k Programu dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija, javna agencija za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet SPIRIT Slovenija, javna agencija na 29. korespondenčni seji dne 25. 3. 2020 in h katerim je MGRT podalo soglasje dne 10. 4. 2020, št. 302-23/2019/12, Spremembe k Programu dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija, javna agencija za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet SPIRIT Slovenija, javna agencija na 38. redni seji dne 23. 6. 2020 in h katerim je MGRT podalo soglasje dne 17. 7. 2020, št. 302-23/2019/23, Spremembe in dopolnitve Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2021 in Program dela in finančni načrt SPIRIT Slovenija za leto 2022, ki ju je sprejel Svet agencije na 39. redni seji dne 14. 12. 2020 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 23. 12. 2020, št. 302-33/2020/2, Pogodba št. C2130-20-080010 o izvajanju in financiranju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije z dne 31. 1. 2020, Dodatek št. 1 k Pogodbi št. C2130-20-080010 o izvajanju in financiranju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij z dne 25. 2. 2020 in Dodatek št. 2 k Pogodbi št. C2130-20-080010 o izvajanju in financiranju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij z dne 13. 1. 2021.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Proračunski uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT Slovenija).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo.
Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v:
– krepitev gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež;
– spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov ter izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za poslovanje na tujem trgu;
– svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem delujejo posamezni slovenski poslovni klubi, ter tujim podjetjem, ki želijo poslovati s slovenskimi podjetji;
– redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij z aktualnimi poslovnimi informacijami in poslovnimi priložnostmi v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo;
– promocijo slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo.
Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:
– organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem,
– informiranje in svetovanje najmanj 600 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,
– posredovanje najmanj 300 prispevkov za objavo na portalu Izvozno Okno.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini:
SKLOP AKTIVNOSTI
OPIS AKTIVNOSTI
POGOJI ZA UVRSTITEV AKTIVNOSTI 
V POROČANJE IN ČRPANJE SREDSTEV
Organizacija in izvedba poslovnih dogodkov
– organizacija in izvedba poslovnega dogodka v obliki poslovne konference, foruma, okrogle mize, panela ali matchmakinga, lahko v fizični ali virtualni obliki
– predhodna najava dogodka v vsebinskem mesečnem poročilu* 
– vabilo na dogodek je objavljeno na portalu Izvozno Okno najmanj tri tedne pred dogodkom* 
– udeležba najmanj 15 podjetij in institucij 
– prisotnost tako slovenskih kot tujih podjetij 
– traja najmanj 90 minut 
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in drugih gradivih* 
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot sofinancerja na vabilu in programu*
– organizacija in izvedba gospodarske delegacije, lahko v fizični ali virtualni obliki
– predhodna najava dogodka v vsebinskem mesečnem poročilu* 
– vabilo na dogodek je objavljeno na portalu Izvozno Okno najmanj tri tedne pred dogodkom* 
– program delegacije sestavljen iz plenarnega dela in individualnih srečanj med udeleženimi podjetji 
– udeležba najmanj 4 slovenskih in 8 tujih podjetij na delegaciji v tujini 
– udeležba najmanj 8 slovenskih in 4 tujih podjetij na delegaciji v Sloveniji 
– traja najmanj 4 ure 
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in drugih gradivih* 
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot sofinancerja na vabilu in programu*
– organizacija in izvedba seminarja in informativne predstavitve načina in možnosti poslovanja na tujem trgu, lahko 
v fizični ali virtualni obliki
– predhodna najava dogodka v vsebinskem mesečnem poročilu* 
– vabilo na dogodek je objavljeno na portalu Izvozno Okno najmanj tri tedne pred dogodkom* 
– udeležba najmanj 10 slovenskih podjetij 
– vsebuje predstavitev tujega poslovnega okolja, značilnosti poslovanja na tujem trgu, napotke podjetjem za prvi vstop in primere dobre prakse 
– traja najmanj 60 minut 
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in drugih gradivih* 
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot sofinancerja na vabilu in programu*
organizacija in izvedba predstavitve slovenskega poslovnega in investicijskega okolja in ponudbe slovenskega gospodarstva v tujini, lahko v fizični ali virtualni obliki
– predhodna najava dogodka v vsebinskem mesečnem poročilu oziroma direktno skrbniku pogodbe na SPIRIT Slovenija 
– predhodni dogovor s skrbnikom pogodbe na SPIRIT Slovenija o vsebini predstavitve 
– udeležba najmanj 10 tujih podjetij in institucij 
– traja najmanj 60 minut 
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in drugih gradivih* 
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot sofinancerja na vabilu in programu*
– organizacija in izvedba investicijske konference, lahko v fizični ali virtualni obliki 
– predhodna najava investicijske konference v vsebinskem mesečnem poročilu oziroma direktno skrbniku pogodbe na SPIRIT Slovenija 
– predhodni dogovor s skrbnikom pogodbe na SPIRIT Slovenija o vsebini predstavitve (investicijske priložnosti) 
– udeležba najmanj 5 potencialnih tujih investitorjev 
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in drugih gradivih* 
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot sofinancerja na vabilu in programu*
Aktivna udeležba na poslovnih dogodkih
– udeležba zaposlenih v slovenskem poslovnem klubu in pogodbenih sodelavcev** kluba na poslovnih dogodkih, organiziranih s strani drugih poslovnih subjektov, lahko v fizični ali virtualni obliki, z namenom posredovanja informacij 
o tujem poslovnem okolju slovenskim podjetjem oziroma informacij o slovenskem poslovnem okolju tujim podjetjem
ni posebnih pogojev
Informiranje slovenskih in tujih podjetij
– direktno posredovanje informacij slovenskim podjetjem o tujem poslovnem okolju in poslovnih priložnostih na tujem trgu 
– direktno posredovanje informacij tujim podjetjem (potencialnim kupcem slovenskih izdelkov/storitev oziroma potencialnim tujim investitorjem)
o slovenskem poslovnem okolju in ponudbi slovenskega gospodarstva
ni posebnih pogojev
Poglobljeno svetovanje slovenskim podjetjem
– priprava informacij o tujem trgu po meri slovenskega podjetja 
– zagotavljanje informacij o potencialnih tujih poslovnih partnerjih za slovensko podjetje 
– pomoč pri vzpostavitvi stikov s potencialnimi tujimi poslovnimi partnerji oziroma ustreznimi inštitucijami in organizacija sestankov 
– organizacija predstavitve slovenskega podjetja in njegovih izdelkov/storitev pred skupino tujih podjetij – potencialnih tujih partnerjev
– zagotovljeni stiki s potencialnih tujimi poslovnimi partnerji oziroma ustreznimi inštitucijami v kolikor projekt zahteva tudi pridobivanje dokumentacije in informacij od relevantnih zbornic, ministrstev in ostalih deležnikov 
– opravljeni sestanki s potencialnimi tujimi poslovnimi partnerji ali inštitucijami oziroma opravljena predstavitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev pred skupino tujih podjetij, potencialnih poslovnih partnerjev
– če poglobljeno svetovanje izvaja zunanji izvajalec, je potrebno predložiti reference izbranega izvajalca ter predstaviti postopek izbora
Zagotavljanje prispevkov za objavo na Izvoznem Oknu
– posredovaje poslovnih novic za objavo na Izvoznem Oknu 
– posredovanje konkretnih poslovnih priložnosti za objavo na Izvoznem Oknu
– objava prispevkov na Izvoznem Oknu
Promocija slovenskega gospodarstva in poslovnega okolja
– priprava in posredovanje informacij 
o slovenskem gospodarstvu za tujo javnost 
– priprava člankov in oglasov o slovenskem gospodarstvu za tuje medije 
– zakup tujih medijev za objavo člankov 
in oglasov o slovenskem gospodarstvu 
– promocija slovenskega gospodarstva na sejmih in dogodkih v tujini
– predhodna uskladitev vsebine promocijskih člankov in oglasov o slovenskem gospodarstvu, objavljenih v tujih medijih, s skrbnikom pogodbe na SPIRIT Slovenija
– vzpostavitev in delovanje showrooma 
– najmanj 30 m2
– prostor na razpolago vsaj do 31. 12. 2021 
– razstavljeni morajo biti tako produkti oziroma izdelki (kadar je to fizično mogoče) kakor tudi pisni oziroma slikovni material 
– razstavljeni izdelki in gradiva najmanj 
10 slovenskih podjetij
Promocija slovenskega poslovnega kluba
– promocija slovenskega poslovnega kluba na sejmih in poslovnih dogodkih 
– priprava promocijskih člankov in oglasov o aktivnostih slovenskega poslovnega kluba 
– zakup tujih medijev za objavo promocijskih člankov in oglasov 
– priprava in izdelava promocijskih gradiv 
– vzpostavitev ali tehnična prenova spletne strani (največ enkrat letno)
ni posebnih pogojev
* Pogoj velja le za dogodke, ki bodo izvedeni po podpisu pogodbe o sofinanciranju med slovenskim poslovnim klubom in SPIRIT Slovenija.
**Pogodbeni sodelavec kluba je oseba, ki za poslovni klub izvaja vse aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa in ima s poslovnim klubom v ta namen sklenjeno letno pogodbo o sodelovanju.
V primeru izvajanja aktivnosti organizacije in izvedbe poslovnih dogodkov, informiranja podjetij ter poglobljenega svetovanja slovenskim podjetjem, se kot slovensko podjetje šteje podjetje, ki je registrirano v Republiki Sloveniji, kjer ima tudi sedež in tam opravlja svojo dejavnost.
V primeru izvajanja aktivnosti organizacije in izvedbe poslovnih dogodkov ter poglobljenega svetovanja slovenskim podjetjem, se kot tuje podjetje šteje podjetje, ki je registrirano v tujini, kjer ima tudi sedež in tam opravlja svojo dejavnost.
4. Ciljne skupine/upravičenci: upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za kandidiranje lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna pojasnila in dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo SPIRIT Slovenija odstopil od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj je uradno registrirana pravna oseba v tujini – evidentirana v uradnem registru države, v kateri ima sedež. Prijavitelj je evidentiran v uradnem registru najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta.
4. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
5. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
6. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
Prijavitelj, za izvedene aktivnosti in z njimi povezanimi upravičenimi stroški ni upravičen do povračila s strani SPIRIT Slovenija, v kolikor je upravičen terjati povračilo teh stroškov od svojih pogodbenih partnerjev.
7. Prijavitelj se je seznanil in se strinja z vsemi pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
8. Prijavitelj izjavlja, da vse kopije, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom.
9. Prijavitelj izjavlja, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj izvaja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa. Delovanje prijavitelja mora biti usmerjeno v gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri ima prijavitelj sedež, kar mora biti razvidno iz internih aktov prijavitelja.
2. Prijavitelj ima odprt svoj transakcijski račun v državi, kjer je registriran.
3. Člani prijavitelja, za katere le-ta izvaja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba, so zavezani plačati članarino, ki je vir financiranja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba, kar mora biti razvidno iz internih aktov prijavitelja.
4. Prijavitelj mora izkazati članstvo vsaj 15 podjetij v letu 2020, za katere izvaja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba. Med podjetja štejemo tudi uradno registrirana gospodarsko interesna združenja podjetij, pri čemer se šteje eno združenje za enega člana. Med podjetja se štejejo tudi tista podjetja, ki so v slovenski poslovni klub včlanjena preko pooblaščenih fizičnih oseb teh podjetij.
Članstvo podjetij se ocenjuje na podlagi kopij dokazil o članstvu podjetij oziroma pooblaščenih oseb podjetij v klubu v letu 2020. Kot dokazila o članstvu štejejo dokazila o plačilu članarin v letu 2020, in sicer bančni izpisi ali drugi ekvivalentni dokumenti, iz katerih je razvidno, da gre za plačilo članarine s strani podjetij za leto 2020. V kolikor je ta dokument blagajniški prejemek, je potrebno s tiskanimi črkami vpisati osebo, ki je članarino vplačala, na blagajniškem prejemku pa mora biti poleg navedenega imena in priimka tudi lastnoročni podpis te osebe. Prav tako enako velja za osebo, ki je vplačilo sprejela. Pri osebi, ki je vplačilo sprejela, je poleg prej navedenega (ime in priimek ter lastnoročni podpis) potrebno zapisati tudi funkcijo, ki jo v klubu vrši ta oseba. V kolikor dokazilo o plačilu ni izdano oziroma zapisano v slovenskem ali angleškem jeziku, mora prijavitelj predložiti prevod, iz katerega je razvidno, katero podjetje je plačnik in namen plačila: članarina poslovnega kluba. V primeru, da je članarino v imenu podjetja vplačala fizična oseba, mora biti iz potrdila jasno razvidno, za katero podjetje je bila članarina vplačana.
V kolikor predložene listine ne bodo ustrezale minimalnim zahtevam iz prejšnjega odstavka, jih agencija ne bo upoštevala, ne glede na to, kakšni so zahtevani elementi blagajniških prejemkov oziroma drugih dokazil v državi v kateri je Poslovni klub registriran. Sredstva, ki jih posamezni Poslovni klub prejema, se nakazujejo iz slovenskega proračuna.
5. Prijavitelj ima sprejet Program dela in Finančni načrt za leto 2021 ali drug ekvivalenten dokument, ki vsebuje tudi aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.
6. Prijavitelj zagotavlja zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora za izvajanje aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, zagotoviti lastna finančna sredstva vsaj v višini 20 % od načrtovanih finančnih sredstev.
7. Prijavitelj ima kontaktno osebo, ki se s predstavniki slovenskih podjetji sporazumeva v slovenskem jeziku.
8. Prijavitelj ima registrirano in aktivno delujočo spletno stran, na kateri so objavljene najmanj:
– informacije o storitvah, vezanih na delovanje slovenskega poslovnega kluba,
– ažurne informacije o aktivnostih, vezanih na delovanje slovenskega poslovnega kluba,
– kontaktni podatki,
– povezava na spletne portale SPIRIT Slovenija www.izvoznookno.si, www.sloveniabusiness.eu
9. Prijavitelj ima v Republiki Sloveniji pooblaščenca za vročitve, ki v imenu subjekta sprejema vse pošiljke SPIRIT Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v postopku obravnavanja vloge, prispele na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2021, ter v času izvajanja pogodbe. Pooblaščenec je lahko fizična ali pravna oseba s stalnim bivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji.
Na javnem razpisu lahko kandidirajo prijavitelji, ki lahko prejmejo državno pomoč v skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I in M001-2399245-2015/II) in v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013) in Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (Uradni list L 215, 7. 7. 2020),
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa vodi komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od nje pooblaščena oseba.
Vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa, bodo s strani komisije ocenjene v skladu z merili iz 7. točke javnega razpisa.
Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. prispe na naslov SPIRIT Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici, kot je opredeljeno v 12. točki javnega razpisa,
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v poglavju V. razpisne dokumentacije,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedeni na posameznih obrazcih.
V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa in /ali ni skladna s predmetom in namenom javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
Št. točk
1
Prispevek k pospeševanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva 
v letu 2020
70
2
Članstvo podjetij v letu 2020
20
3
Obseg in raznolikost načrtovanih aktivnosti v letu 2021
60
SKUPAJ
150
Način uporabe meril je opredeljen v poglavju IV. razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči, je 150.
Za sofinanciranje bodo lahko izbrani le tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag najmanj 40 točk.
Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala tudi dodatno omejitev, in sicer da prijavitelj v okviru razpisa ne more prejeti več sredstev, kot je višina zaprošene subvencije, ki jo prijavitelj opredeli v točki 4.C. obrazca št. 1 »Prijava«, ki je del razpisne dokumentacije.
Iz ene države bo izbran le en prijavitelj, ki izvaja aktivnosti slovenskih poslovnih klubov (v nadaljevanju: klub). V kolikor je država deljena na zvezne države ali zvezne dežele z lastno zakonodajno in izvršilno oblastjo, je lahko na razpisu izbran en klub za vsako zvezno državo/deželo. V kolikor bosta iz iste države oziroma zvezne države/dežele kandidirala dva kluba, bo sredstva pridobil tisti, ki bo v fazi ocenjevanja dobil več točk. V primeru enakega števila točk klubov iz iste države oziroma zvezne države/dežele, sredstva dobi klub, ki ima več članov, oziroma v kolikor imajo klubi enako število članov, dobi sredstva klub, ki je dalj časa registriran. V kolikor so bili klubi registrirani na isti dan, dobi sredstva klub, čigar vloga je prispela prva.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 450.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, PP 603210 – Spodbujanje internacionalizacije, za leto 2021.
V primeru spremembe višine proračunskih sredstev na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za ta javni razpis.
SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev, prekliče z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
SPIRIT Slovenija bo sofinancirala upravičene stroške v višini največ 80 %.
Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis.
De minimis pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013) ter Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (Uradni list L 215, 7/7/2020) in v skladu s shemo de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I in M001-2399245-2015/I).
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največje stopnje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za to pomoč.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno v letu 2021.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2021 in traja do 18. 11. 2021.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, razen v primeru aktivnosti vzpostavitve in delovanja showrooma, kjer so upravičene tudi aktivnosti, ki bodo plačane znotraj obdobja upravičenosti in izvedene po datumu obdobja upravičenosti, vendar najkasneje 31. 12. 2021.
Osnova za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija potrjen zahtevek za izplačilo, ki ga posreduje upravičenec.
Vzorec zahtevka za izplačilo je priloga obrazca št. 5 »Vzorec pogodbe«, ki je del razpisne dokumentacije.
Upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki jih je potrebno predložiti v skladu z določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu št. 5 »Vzorec pogodbe«, ki je del razpisne dokumentacije.
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo je 18. 11. 2021.
Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prispetje zahtevka za izplačilo na SPIRIT Slovenija (razen v primeru iz tretjega odstavka te točke), se ne morejo uveljavljati kot upravičeni in ne bodo priznani za sofinanciranje.
11. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
AKTIVNOST
UPRAVIČENI STROŠKI
OMEJITEV
DOKAZILA
Organizacija in izvedba poslovnih dogodkov 
– stroški organizacije poslovnega dogodka 
– stroški najema prostora in opreme za izvedbo poslovnega dogodka 
– stroški postrežbe na poslovnem dogodku 
– stroški promocije poslovnega dogodka (izdelava in pošiljanje vabil, izdelava promocijskih gradiv, panojev stojnic, medijske objave, vezane na promocijo dogodka) 
– stroški predavateljev 
– stroški prevajanja na poslovnem dogodku 
– stroški dela zaposlenih, vezanih na pripravo, promocijo in izvedbo poslovnih dogodkov
– največ 70 % vrednosti pogodbenih sredstev 
– fotokopije računov in drugih dokazil o nastanku upravičenih stroškov 
– dokazila o plačilu upravičenih stroškov 
– fotografije s poslovnega dogodka 
– kopija vabila na poslovni dogodek in programa poslovnega dogodka 
– seznam udeležencev poslovnega dogodka 
– v kolikor poslovni dogodek organizira zunanji izvajalec in ne klub samostojno, mora klub predložiti podrobna pojasnila 
o stroškovniku in vse račune ter dokazila o plačilu za stroške, ki jih je imel zunanji izvajalec 
z organizacijo poslovnega dogodka
Organizacija in izvedba investicijske konference
– stroški vsebinske priprave in izvedbe investicijske konference 
– stroški strokovnih govorcev oziroma panelistov in moderiranje konference 
– stroški organizacije in izpeljave konference (kot npr. vabljenje, registracija in obdelava podatkov udeležencev, trženje in promocije dogodka na digitalnih platformah, vzpostavitev posebne priložnostne spletne strani za konferenco, s prijavnim obrazcem, predstavljenimi investicijskimi projekti ter možnostjo rezervacije termina za B2B sestanek, priprava video vsebin, izvedba anket in povzetek rezultatov, analitika konferenc, podpora) 
– stroški obdelave in predaje kontaktov udeležencev konference (usklajeno z GDPR) 
– v kvoti poslovnih dogodkov, za katere skupaj velja največ 70 % vrednosti pogodbenih sredstev
– fotokopije računov in drugih dokazil o nastanku upravičenih stroškov 
– dokazila o plačilu upravičenih stroškov 
– fotografije z investicijske konference 
– kopija vabila na investicijsko konferenco 
– kopija programa investicijske konference 
– seznam udeležencev 
– v kolikor spletno investicijsko konferenco organizira zunanji izvajalec in ne klub samostojno, mora klub predložiti podrobna pojasnila o stroškovniku in vse račune ter dokazila o plačilu za stroške, ki jih je imel zunanji izvajalec z organizacijo investicijske konference
Aktivna udeležba na poslovnih dogodkih
– stroški dela zaposlenih in pogodbenih sodelavcev
– največ 30 % vrednosti pogodbenih sredstev
– okazila o obračunu in izplačilu stroškov plač 
– dokazila o nastalih stroških vezanih na aktivno udeležbo s strani pogodbenega sodelavca
Informiranje slovenskih in tujih podjetij
– stroški dela zaposlenih 
– največ 5 ur na posamezno podjetje 
– v celoti izpolnjen Seznam opravljenih informiranj slovenskih in tujih podjetij, ki je del vsebinskega mesečnega poročila 
– dokazila o obračunu in izplačilu stroškov plač
Poglobljeno svetovanje slovenskim podjetjem
– stroški dela zaposlenih, pogodbenih sodelavcev in zunanjih izvajalcev 
– do skupaj največ 70 % pogodbene vrednosti 
– največ 40 ur/podjetje oziroma največ 1.800,00 EUR (vključujoč vse davke/druge obvezne dajatve, ki jih je potrebno obračunati glede na pravno ureditev v posamezni državi, kjer se storitev izvaja (kot npr. DDV v Sloveniji ipd.) na posamezno podjetje
– postopek izbora zunanjih izvajalcev, v kolikor svetovanja ne izvajajo zaposleni v klubu 
– reference izbranega zunanjega izvajalca 
– v celoti izpolnjeno poročilo o opravljenem individualnem svetovanju 
– mnenje svetovanca in njegova pričakovanja 
– fotokopije računov in drugih dokazil o nastanku upravičenih stroškov 
– dokazila o obračunu in izplačilu stroškov plač 
– dokazila o plačilu upravičenih stroškov 
Zagotavljanje prispevkov za portal Izvozno Okno
– stroški pridobivanja virov informacij in nakupa podatkovnih baz 
– stroški prevajanja 
– stroški dela zaposlenih v okviru zagotavljanja prispevkov za Izvozno Okno
– ni omejitev
– posredovani prispevki za objavo na Izvoznem Oknu 
– fotokopije računov in drugih dokazil o nastanku upravičenih stroškov 
– dokazila o plačilu upravičenih stroškov
Promocija slovenskega gospodarstva in poslovnega okolja
– stroški priprave informativnih in promocijskih vsebin za tujo poslovno javnost 
– stroški zakupa medijskega prostora 
v tujih medijih 
– stroški promocije slovenskega gospodarstva na sejmih in dogodkih 
v tujini 
– stroški prevajanja 
– stroški najema prostora za showroom 
– stroški opreme za showroom 
– stroški dela zaposlenih v okviru promocije slovenskega gospodarstva 
– omejitev stroškov, vezanih na najem in opremo showrooma, 
v višini največ 25 % pogodbene vrednosti
– fotografije izvedenih predstavitev 
– kopije medijskih objav 
– kopije promocijskih gradiv 
– seznam podjetij, katerih proizvodi so razstavljeni 
v showroomu 
– fotokopije računov in drugih dokazil o nastanku upravičenih stroškov 
– dokazila o plačilu upravičenih stroškov
Promocija kluba 
– stroški vzpostavitve in tehnične prenove spletne strani 
– stroški organizacije in izvedbe predstavitve na sejmih in dogodkih 
– stroški zakupa medijskega prostora za objavo promocijskih vsebin 
– stroški izdelave promocijskih gradiv 
– stroški dela zaposlenih v okviru promocije kluba
– največ 20 % vrednosti pogodbenih sredstev
– fotografije izvedenih predstavitev 
– kopije promocijskih gradiv 
– kopije medijskih objav 
– fotokopije računov in drugih dokazil o nastanku upravičenih stroškov 
– dokazila o plačilu upravičenih stroškov 
– dokazila o obračunu in izplačilu stroškov plač
Podrobno so upravičeni stroški opredeljeni v poglavju III. razpisne dokumentacije.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
12. Neupravičeni stroški iz razloga nasprotja interesov
Zakoniti zastopniki, prokuristi ter druge osebe, ki so kakorkoli vključene v zastopanje, vodenje, upravljanje ali nadzor na opravljanjem dela poslovnega kluba, bodisi samostojno ali kot člani kolegijskega organa, se morajo izogibati kakršnemukoli nasprotju interesov. Pri tem se šteje, da nasprotje interesov navedenih oseb obstoji, kadar se v nepristransko in objektivno opravljanje nalog ali odločanje v okviru izvajanja funkcije, vključujejo osebni ekonomski interesi, interesi družinskih članov ali kakršni koli drugi interesi povezani z drugo fizično ali pravno osebo.
Za družinskega člana se za potrebe tega javnega razpisa štejejo zakonec ali oseba, s katero oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kakor zakonska zveza (zunajzakonski partner), oseba, s katero živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti (partner), otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje in sestre ter zakonci, zunajzakonski partnerji oziroma partnerji bratov in sester.
Listin, iz katerih izhajajo pravni posli, sklenjeni s fizičnimi osebami ali pravnimi osebami, v kateri ima oseba iz prvega odstavka sama ali njen družinski član ali vsi skupaj lastniški delež, ali v katerih je sama ali njen družinski član udeležen na dobičku na katerikoli pravni podlagi, ali ima sama ali njen družinski član upravljavske pravice ter pravni posli, sklenjeni med navedenimi osebami ter njimi samimi ali njihovimi družinskimi člani, ni mogoče predložiti kot dokazil za uveljavljanje upravičenih stroškov v okviru tega javnega razpisa. Stroški, ki nastanejo kot posledica tovrstnih pravnih poslov, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu.
13. Roki in način prijave na javni razpis
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 4 »Naslovnica za ovojnico«, ki je del razpisne dokumentacije.
Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.
Javni razpis bo odprt do vključno 9. 4. 2021, do 13. ure.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija do vključno 9. 4. 2021, do 13. ure.
Za pravočasne štejejo tudi vloge oddane po pošti do vključno 9. 4. 2021. V primeru oddaje vloge po pošti je prijavitelj dolžan obvestiti agencijo o oddani vlogi na e-naslov: dasa.avsec@spiritslovenia.si, najkasneje do vključno 12. 4. 2021 in obvestilu priložiti dokazilo o oddani pošiljki.
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež SPIRIT Slovenija.
14. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih SPIRIT Slovenija najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za prispetje vlog.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki bodo pravilno označene.
Vse nepravočasne in/ali nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene.
Na odpiranju bo komisija preverila popolnost pravočasnih in pravilno označenih vlog.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo komisija prijavitelja pozvala k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku za dopolnitev ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Po strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog bo komisija pripravila končni predlog finančne podpore. Na osnovi končnega predloga finančne podpore bo odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od nje pooblaščena oseba s sklepom odločila o razdelitvi sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Hkrati s sklepom o dodelitvi sredstev bodo upravičenci preko pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku osem dni od prejema poziva k podpisu pogodbe na poziv pisno ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Upravičenec sredstev je dolžan v tridesetih dneh po prejemu pogodbe o sofinanciranju posredovati dva podpisana izvoda pogodbe na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. V nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od podpisa pogodbe.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani SPIRIT Slovenija http://www.spiritslovenia.si/.
16. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
17. Varstvo osebnih podatkov
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je pravna oseba javnega prava, ki v skladu s strateškimi usmeritvami in dokumenti, ki jih sprejme vlada, opravlja strokovne in razvojne naloge pospeševanja konkurenčnosti gospodarstva na naslednjih področjih:
– podjetništvo in inovativnost,
– tehnološki razvoj,
– tuje investicije in
– internacionalizacija.
Agencija opravlja z zakonom in sklepom o ustanovitvi določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno izvajanje ukrepov pri opravljanju njenih nalog.
Kontaktni podatki: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 589 18 70, E: info@spiritslovenia.si, W: www.spiritslovenia.si.
Agencija vse osebne podatke varuje v skladu z veljavno zakonodajo. Pri tem smo zavezani ravnati v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, v nadaljevanju; Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU ter internim Pravilnikom, ki ureja varstvo osebnih podatkov na agenciji.
Za obdelavo osebnih podatkov, ki bodo posredovani v vlogi prijavitelja oziroma v dokazilih in drugih gradivih, tako ob prijavi na zadevni javni razpis kot tekom trajanja projekta oziroma izvajanja pogodbe o sofinanciranju, zakonito pravno podlago predstavlja točka b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava tovrstnih podatkov je namreč potrebna za izvajanje nalog, povezanih z javnim razpisom (kot so preverba in ocenjevanje vloge, komunikacija z upravičencem, izdaja sklepa o izbiri in s tem zamejeni združljivi nameni naknadne obdelave), torej nalog, ki se izvajajo na zahtevo upravičenca pred potencialno sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju, ob njegovi prijavi na zadevni javni razpis, oziroma v nadaljnje, ob izvajanju tovrstne pogodbe.
Zagotovitev osebnih podatkov v kontekstu prijaviteljeve vloge in prijave na zadevni javni razpis oziroma pripadajočih dokazil, je obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe o sofinanciranju. Morebitne posledice, če se tovrstni podatki ne zagotovijo, torej če se odda prijava in vloga, ki je pomanjkljiva, ker ne vsebuje določenih osebnih podatkov, ki bi bili z vidika presoje vloge oziroma prijave nujni, je izdaja sklepa o neizbiri, oziroma formalno zavrženje vloge. Prijavitelj je lahko, skladno s pravili postopka javnega razpisa pozvan, da svojo pomanjkljivo prijavo oziroma vlogo ustrezno dopolni.
Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, bo upravičenec zavezan k posredovanju osebnih podatkov v okviru zahtevkov in pripadajočih dokazil oziroma drugih gradiv na podlagi pogodbene obveznosti upravičenca, pri čemer bo neizpolnjevanje te pogodbene obveznosti lahko privedlo do tega, da zahtevki ne bodo mogli biti plačani oziroma, v izjemnih primerih, celo do odstopa agencije od pogodbe.
18. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov spk@spiritslovenia.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Javna agencija Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 
tujih investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost