Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

Št. 4301-42/2020 Ob-1521/21, Stran 449
Na podlagi 24. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavljamo
javni razpis 
za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021) 
v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov
1. Ime in sedež posredniškega telesa: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-70 (v nadaljevanju: MZI).
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE,133/20 in 174/20 – ZIPRS2122);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2020 (DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19 in 133/20);
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18);
– Odločitev o podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (v nadaljevanju: organ upravljanja) za strukturna sklada in kohezijski sklad št. 4-2/6/MZI/0, z dne 23. 2. 2021;
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013; (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z vsemi spremembami (v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1303/2013);
– Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 z vsemi spremembami;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, ter v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje«;
– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo;
– drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-4.1 z dne 20. 4. 2020 z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP00, verzija 5.0 z dne 19. 6. 2020 z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Smernice za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), objavljene na https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf in https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf;
– Smernice o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006;
– Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020«, marec 2018, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, januar 2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, maj 2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe št. 1303/2013/EU programsko obdobje 2014–2020, januar 2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, marec 2018, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA, december 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Smernice organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, februar 2016, objavljene na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Strategija organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, marec 2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, november 2018, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Smernice organa za potrjevanje za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, april 2019, objavljenih na spletni strani: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/upravljanje_s_sredstvi_eu/smernice_in_navodila/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Priročnik za uporabo informacijskega sistema OU e-MA, julij 2018, objavljenega na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/e-ma, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE);
– Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20);
– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17,22/19 – ZposS in 158/20 – ZIntPK-C);
– Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo);
– Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16, 59/16 – popr. in 158/20 – ZURE);
– Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije« (št. priglasitve BE01-2399270-2016, št. sheme: SA.46207);
– Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20);
– Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18);
– Tehnična smernica za graditev TSG-V-006:2018 Razvrščanje objektov;
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20);
– Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.);
– Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 651/2014);
– Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami;
– Sporočilo Komisije o podaljšanju veljavnosti in spremembah Smernic o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, Smernic o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja, Smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020, Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah, Sporočila o merilih za analizo združljivosti državne pomoči za spodbujanje izvajanja pomembnih projektov skupnega evropskega interesa z notranjim trgom, Sporočila Komisije – Okvir za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije in Sporočila Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov 2020/C 224/02;
– Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);
– Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov in
– Priporočilo organa upravljanja za uporabo orodja ARACHNE v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 cilja Naložbe za rast in delovna mesta, oktober 2018, objavljeno na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči), so namenjene za naložbe v nove sisteme DO OVE in širitev sistemov DO OVE.
Javni razpis, ki ga sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov. Sredstva javnega razpisa so namenska sredstva EU.
3.1 Upravičeni nameni
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen namen po tem javnem razpisu in da operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni nameni so:
1. izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW;
2. širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
3. v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.
Operacija po tem javnem razpisu je:
1. Izgradnja sistemov DO OVE, ki vključuje centralno kotlovnico s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW in z najmanj 3 nepovezanimi porabniki1, z enim ali več kotli na lesno biomaso oziroma postrojenjem za soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase, iz katerih se po razdelilnem omrežju2 porabnikom dobavi in proda več kot 50 % letno proizvedene toplote. Če je prijavitelj podjetje, ki je v večinski lasti občine, se lahko vsaj 3 porabnikom v lasti občine s samostojno toplotno postajo dobavi in proda več kot 50 % proizvedene toplote.
1 Nepovezani porabnik = pravna ali fizična oseba s svojo toplotno postajo in svojim merilnim mestom, ki mu prijavitelj (centralna kotlovnica), s katerim ima sklenjeno pogodbo o dobavi toplote ter z njim ni kapitalsko povezan, preko priključka na razdelilno omrežje dobavlja toploto.
2 V skladu s Prilogo 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18).
Industrijski sistemi daljinskega ogrevanja in sistemi sosežiga lesne biomase v termoelektrarnah – toplarnah niso upravičenci po javnem razpisu.
2. Širitev sistema DO OVE vsaj trem nepovezanim porabnikom pod pogojem, da je toplotna obremenitev razdelilnega omrežja po razširitvi večja od 800 kWh/m z ali brez dograditve kotlov na lesno biomaso, ali priključitev odjema toplotne moči vsaj 350 kW.
3. Izgradnja solarnega sistema kot dodatnega vira za izboljšanje gospodarnosti sistema DO OVE.
Operacija po tem javnem razpisu je tudi širitev daljinskega sistema na fosilna goriva, v kolikor po izvedbi operacije izpolnjuje tehnične pogoje iz Priloge 1.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in Navodili organa upravljanja v RS ter veljavnimi predpisi v EU.
V okviru tega javnega razpisa se sofinancira le naložbe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: Pravilnik). V skladu z navedenim Pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po 8. in 9. členu Pravilnika.
3.2 Upravičeni in neupravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
c) postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;
d) stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;
e) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3 % od upravičenih stroškov operacije.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji tega razpisa,
– so dejansko nastali; za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, za storitve, ki so bile izvedene,
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi in
– je predmet operacije nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji.
Neupravičeni stroški so:
– stroški storitev izdelave ID, dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, stroški za pripravo vloge na javni razpis, merilnega poročila o izpustih iz kurilne naprave ipd.;
– transformatorske postaje, kompresorske postaje, sušilnice ipd.;
– nakup in komunalna priprava zemljišča ter pristojbine za komunalne priključke;
– stroški nakupa objektov;
– stroški ureditve prometnic in manipulacijskih površin;
– stroški začasnih zgradb/provizorijev, stroški ureditve gradbišča;
– naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;
– nakup naprave za proizvodnjo toplote iz fosilnih virov (npr. kotel na fosilno gorivo za pokrivanje vršnih toplotnih obremenitev);
– stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav;
– stroški skladišča lesnih sekancev, ki se nanašajo na skladišče, katerega kapaciteta presega 30 % letne porabe lesne biomase (Priloga 1 razpisne dokumentacije: Tehnično-gospodarski kriteriji za DO OVE);
– mehanizacija za pripravo lesnih sekancev ali drobljenje lesne biomase, vozila, hladilni stolpi;
– stroški izvedbe geotermalnih vrtin;
– stroški najemanja kreditov, zavarovanj itd.;
– skupni stroški strokovnega nadzora gradnje (upravičeni stroški pod tč. e), ki presegajo 3 % upravičenih stroškov investicije;
– davki;
– stroški upravnega postopka, svetovanja, priprava vloge;
– stroški sekundarnega razvoda;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev, v kolikor je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali 
– zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član: 
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca 
– ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca. 
3.2.1 Upravičeni stroški generatorja toplote – kotlovske naprave na lesno biomaso
– Za določitev upravičenih stroškov operacije je potrebno ovrednotiti višino naložbe za primer, da se projekt realizira na konvencionalen način (fosilna goriva), in za primer, da se isti učinki oziroma ista storitev doseže z uporabo obnovljivih virov energije.
– Upravičeni stroški predstavljajo razliko med stroški za kurilno napravo na lesno biomaso in stroški za kurilno napravo na fosilna goriva.
3.2.2 Upravičeni stroški v primeru postrojenja za soproizvodnjo električne energije in toplote
– Prijavitelj se lahko odloči, da v upravičene stroške operacije (pod točkami a–e) vključi tudi postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli, vendar bo v tem primeru Agencija za energijo3 (v nadaljevanju: agencija) pri določitvi višine podpore za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE, v kolikor bo možen vstop v shemo podpore, upoštevala državno pomoč, ki bo dodeljena na tem javnem razpisu.
3 Agencija za energijo na podlagi Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16 in 74/20)
– V kolikor prijavitelj vključi v upravičene stroške operacije (pod točkami a–e) samo izgradnjo daljinskega omrežja za razvod proizvedene toplote in toplotne postaje pri porabnikih, dodeljena državna pomoč iz tega javnega razpisa ne bo vplivala na izračun višine podpore za proizvodnjo električne energije. Mora pa prijavitelj tudi v tem primeru predložiti k prijavi vse zahtevane priloge in upravna dovoljenja, ki se nanašajo na celotno operacijo, vključno s postrojenjem za soproizvodnjo električne energije in toplote.
3.2.3 Upravičeni stroški v primeru izgradnje toplovodnega omrežja
– Upravičeni stroški za distribucijsko omrežje so stroški naložbe.
– Znesek pomoči za distribucijsko omrežje ne sme presegati razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom. Poslovni dobiček pomeni razliko med diskontiranimi prihodki in diskontiranimi stroški poslovanja v ustrezni življenjski dobi naložbe, kadar je ta razlika pozitivna. Stroški poslovanja vključujejo stroške kot so stroški za osebje, materiale, najete storitve, komunikacije, energijo, vzdrževanje, najemnine, administracijo, ne zajemajo pa stroškov amortizacije in stroškov financiranja, če so ti vključeni v pomoč za naložbo.
Ob izpolnjevanju pogojev iz 61. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 se:
– za velika podjetja, katerih upravičeni stroški operacije znašajo več kot 1.000.000,00 EUR, poslovni dobiček operacije predhodno odšteje od upravičenih stroškov;
– za MSP podjetja poslovni dobiček ne upošteva.
3.2.4 Upravičeni stroški v primeru izgradnje solarnega sistema
– Priznani upravičeni stroški solarnega sistema lahko znašajo največ 350 € na m2 površine sistema s ploščatimi sprejemniki in največ 500 € na m2 površine sistema z vakuumskimi sprejemniki.
3.3 Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.
Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč, morajo izpolnjevati pogoje iz 12. člena Pravilnika. Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.
Prijavitelji morajo skladno s predpisi razpolagati z relevantnimi dovoljenji in soglasji, ki jih za potrebe tega javnega razpisa v 286. členu predpisuje Energetski zakon. Prijavitelji morajo prav tako skladno z Energetskim zakonom obvestiti agencijo in poročati o doseženih učinkih.
Prijavitelj ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave, ki so del operacije.
Državne pomoči se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C št. 321E z dne 29. 12. 2006, str. 183), plutastih proizvodov in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov v primerih:
a) kadar je znesek državne pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki jih je podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev bodisi jih je dalo zadevno podjetje na trg,
b) kadar je državna pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– ribištvo, ribogojništvo in akvakulturo,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrijo sintetičnih vlaken,
– proizvodnjo orožja in streliva,
– izvajanje okoljskih študij t. i. energetski pregledi za velika podjetja,
– zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov,
– povezane z izvozom, ki so neposredno povezane z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo.
Državnih pomoči se ne dodeli, če:
– je naložbeni projekt za iste upravičene stroške, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila s področja državnih pomoči,
– je investitor insolventen,
– je investitor v stanju kapitalske neustreznosti v skladu s predpisi o finančnem poslovanju podjetij,
– je zoper investitorja uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– je investitor naveden na seznamu podjetij, s katerimi državni organi ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije,
– ima investitor neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– ima investitor na dan, ko je bila oddana vloga na javni razpis, zapadle, neplačane obveznosti do Republike Slovenije v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več,
– je investitor ob oddaji vloge za dodelitev spodbude v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
– je investitor »podjetje v težavah« v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014,
– ima investitor neporavnan nalog za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance,
– je investitor naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.
Pogoji za dodelitev sredstev
4.1 Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom javnega razpisa in ostalimi določili javnega razpisa ter razpisne dokumentacije.
2. Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV). Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. Če gre za razširitev obstoječega omrežja DO OVE, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko nižja od 400.000,00 EUR, vendar mora biti višja od 100.000,00 EUR (brez DDV).
3. Raba lesne biomase kot goriva mora ustrezati zahtevam iz točke 5 Priloge 1 razpisne dokumentacije.
4. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije. Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo v primeru, da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni, sredstva nadomestil iz lastnih virov.
5. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.
Zaporedna številka dokumenta vloge
Oznaka obrazca oziroma priloge
Vsebina za formalno popolnost vloge
1.
Obrazec 0
– z zahtevanimi podatki izpolnjen obrazec 
– ustrezno označena potrditvena polja 
– zneski, vpisani v obrazec, morajo biti po stalnih cenah brez DDV in skladni z zneski iz ID 
– obrazec mora biti podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe prijavitelja 
– izpolnjen in oddan tudi v izvorni elektronski obliki 
2. in 3.
Obrazec 1 
in Obrazec 2
– v obrazec vpisani zahtevani podatki 
– obrazec žigosan z žigom prijavitelja 
– obrazec podpisan s strani odgovorne osebe prijavitelja in odgovorne osebe projektantske/svetovalne organizacije oziroma odgovorne osebe prijavitelja
4.
Priloga A
– Priložiti je potrebno ortofoto situacijski načrt daljinskega omrežja ogrevanja. Iz načrta mora biti jasno razvidno obstoječe omrežje (v kolikor obstaja) in predlagana faza izgradnje. 
– Na ortofoto situacijskem načrtu morajo biti jasno razvidna in označena merilna mesta porabnikov toplote. 
5.
Priloga B
– predstavljen izračun stroškov za proizvodnjo toplote po VDI 2067
6.
Priloga C
– detajlna razčlenitev stroškov predlagane faze izgradnje
7.
Priloga D
– fotokopija registracije prijavitelja z vsemi prilogami 
8.
Priloga E
– ustanovitveni akt oziroma statut prijavitelja ali odlok o ustanovitvi javnega podjetja 
9.
Priloga F
– odlok lokalne skupnosti o načinu izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja 
10.
Priloga G
– akt o prenosu investitorskih poslov z lokalne skupnosti na javno podjetje 
11.
Priloga H
– Priloženo mora biti pravnomočno gradbeno dovoljenje, potrebno za izvedbo investicije, in izjava odgovorne osebe, da ima za začetek investicije pridobljena vsa potrebna pravnomočna gradbena dovoljenja (mora biti opremljeno z žigom pravnomočnosti). Gradbeno dovoljenje se mora glasiti samo na prijavitelja in na prijavljeno investicijo. Iz gradbenega dovoljenja mora biti jasno razvidno, da gre za operacijo, kot je navedena v prijavi. 
– Namembnost objekta oziroma dela objekta (kotlovnice) mora biti skladna s prijavljeno operacijo. 
– Prijavitelj mora za operacijo izkazovati pravico graditi z lastninsko pravico oziroma stavbno pravico, ki mora biti veljavna še najmanj 5 let po zaključku operacije. 
– V Skladu z Uredbo o posegih v okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20), se v to prilogo priloži okoljevarstveno soglasje oziroma odločitev iz predhodnega postopka.
– V primeru, da za operacijo ali del operacije gradbeno dovoljenje ni potrebno, je potrebno s strani odgovorne osebe investitorja in vodje projekta4 priložiti podpisano in žigosano izjavo, da za predlagano operacijo ali del operacije gradbeno dovoljenje ni potrebno.
– Dovoljenje oziroma soglasje distribucijskega operaterja električne energije, da bo po zaključku sofinancirane operacije sistem priključen na elektroenergetsko omrežje (v primeru postrojenja SPTE).
12.
Priloga I
– Priložena mora biti potrjena projektna dokumentacija, skladna z določili o vsebini dokumentacije povezane z graditvijo objektov. 
– Prijavitelj mora predložiti celotno projektno dokumentacijo za načrtovano operacijo, ki je bila podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. V primeru, ko gre za prijavo širitve daljinskega omrežja, mora projektna dokumentacija definirati osnovne tehnične zahteve za širitev sistema daljinskega ogrevanja. 
– Priložena mora biti tudi celotna projektna dokumentacija, ki je bila podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja v primeru, da je objekt (kotlovnica) že zgrajen. 
– Priložiti je potrebno tudi dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI). 
13.
Priloga J
– Zadnja potrjena ID, ki mora vsebovati naslednje zahteve: 
– navedbo in opis investitorja; 
– navedbo izdelovalca ID; 
– navedbo upravljavca; 
– navedbo strokovnih sodelavcev oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne, tehnične dokumentacije, z žigi, navedbo odgovornih oseb in njihovimi podpisi; 
– na dan oddaje vloge ID ne sme biti starejša kot leto dni; 
– mora biti s strani pristojnega odgovornega organa prijavitelja potrjena s pisnim sklepom; 
– navedena predhodna idejna rešitev ali študija; 
– opis in grafični prikaz lokacije; operacija se mora v celoti izvajati na ozemlju Republike Slovenije; 
– vsi izračuni za varianto z investicijo morajo biti narejeni na dva načina, in sicer z javnim sofinanciranjem in brez javnega sofinanciranja; 
– mora biti izdelana skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ; 
– mora jasno izkazovati namen, skladen z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, in mora jasno izkazovati izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev, navedenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji;
– ne sme izkazovati namena, ki bi bil v nasprotju z usmeritvami in cilji kohezijske politike EU in pravili izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji. V primeru, ko gre za prijavo širitve daljinskega omrežja, mora predložena ID obravnavati operacijo, ki poleg samega omrežja vključuje tudi stroške izmenjevalcev toplote in druge stroške zaradi povečane proizvodnje toplote. Celotna naložba mora izkazovati pozitivno interno stopnjo donosnosti in pozitiven finančni tok za življenjsko dobo operacije; 
– mora izkazovati, da bodo pri načrtovanju in izvedbi naložbe upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba surovin), okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov) in zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno); 
– mora zajemati razčlenitev operacije na upravičene stroške do sofinanciranja in neupravičene stroške; 
– mora zajemati izračun toplotne obremenitve daljinskega omrežja; 
– mora biti razvidno, da je finančna konstrukcija operacije zaprta; 
– mora zajemati naslednje analize: finančna analiza ter analiza občutljivosti in tveganj, tabela denarnih tokov operacije, ki izkazuje: stroške naložbe po stalnih cenah brez DDV, predvidene prilive in odlive operacije v stalnih cenah po letih za referenčno obdobje ter ostanek vrednosti (ocenjena tržna vrednost po zaključku referenčnega obdobja); 
– mora biti razvidno, da izvedba operacije (sistema DO OVE) ustreza »Tehnično-gospodarskim kriterijem za JR DO OVE 2021«, ki so v Prilogi 1 razpisne dokumentacije;
– amortizacijska doba za daljinski sistem je 15 let.
14.
Obrazec 3
– z zahtevanimi podatki izpolnjen obrazec 
– glede na predlagano operacijo ustrezno označena potrditvena polja 
– s strani odgovorne osebe prijavitelja podpisan in žigosan obrazec 
15.
Priloga K
– Glede na zahtevan način izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja je potrebno priložiti ali pravno veljavno pogodbo med dobaviteljem in odjemalci toplote ali koncesijsko pogodbo. 
– V kolikor koncesijska pogodba ni priložena, mora biti v Prilogi K priloženo tudi soglasje lokalne skupnosti, da se na predvidenem območju lahko izvaja tržna dejavnost distribucije toplote v skladu z 286. členom Energetskega zakona.
16.
Priloga L
– pridobljene ponudbe in primerjalne ponudbe za izvedbo operacije oziroma njenih posameznih delov ter ponudbe kotlovske naprave na fosilna goriva
17.
Priloga M
– predstavljen postopek izbire opreme in izvajalcev
18.
Priloga N
– fotokopija pisnega poziva potencialnim ponudnikom za oddajo ponudb s priloženo specifikacijo povpraševanja 
– v primeru, da je prijavitelj zavezanec za javno naročanje, mora priložiti fotokopijo objave javnega naročila na portalu javnih naročil.
19.
Priloga O
– podpisan in žigosan zapisnik oziroma poročilo o odpiranju ponudb 
20.
Priloga P
– podpisan in žigosan nezavezujoč osnutek odločitve o oddaji naročila 
21.
Obrazec 4
– izpolnjena, podpisana in žigosana vloga za dostop do informacijskega sistema za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020
22.
Obrazec 5
– izpolnjen in podpisan obrazec o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov
4 V skladu z 12. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20))
6. Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je prepovedano sodelovanje na razpisih Evropske kohezijske politike ali njegovih izvajalskih institucij. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, neposredni ali posredni udeleženec v javnem razpisu, bo zavrnjena.
7. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo (Obrazec 3: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev):
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, razvojne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, in o seznanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa;
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US);
– da zoper prijavitelja ni bil s pravnomočno odločbo sodišča pričet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– da do pomoči niso upravičeni potencialni prejemniki, ki redno ne izplačujejo plač/socialnih prispevkov;
– da nima neporavnanih obveznost do RS;
– o izpolnjevanju pogojev iz 12. člena Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16, 59/16 – popr. in 158/20 – ZURE);
– da prijavitelj ni insolventen in ni v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah;
– da ne gre za »podjetje v težavah« v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014;
– da prijavitelj nima neporavnanih nalogov za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance;
– da prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;
– da ima prijavitelj zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije oziroma bo v primeru, da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni, sredstva pridobil iz lastnih virov;
– o hranjenju dokumentacije v zvezi z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba (EU) št. 1303/2013) še 10 let po zaključku operacije, za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj;
– o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu organu, organu upravljanja, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom;
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo;
– o vodenju ločene knjigovodske evidence operacije in spremljanju prihodkov operacije;
– o seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji;
– o informiranju in obveščanju javnosti, upoštevati zahteve, ki jih narekujejo 115. in 116. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020;
– da pred vložitvijo vloge še ni pričel z izvajanjem gradbenih del ali z zavezujočim naročanjem opreme;
– da bo operacijo zaključil najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju;
– da bo še pet let po zaključku operacije ministrstvu letno v postavljenem roku pisno poročal o doseženih kazalnikih na obrazcu iz Priloge 1;
– da se zaveže k upoštevanju zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20);
– da bo najkasneje 12 mesecev po izstavitvi zadnjega zahtevka za izplačilo dostavil Poročilo pooblaščene organizacije5 o opravljenih prvih meritvah skupaj z izpolnjenim obrazcem iz Priloge 1 razpisne dokumentacije: Tehnično-gospodarski kriteriji za JR DO OVE 2021 (Dodatek 2);
5 http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/meritve-emisij-v-zrak
– da bo skladno s pogodbo o sofinanciranju pridobil dostop do informacijskega sistema in vnesel zahtevane informacije/podatke v informacijski sistem, ki je potreben za izvajanje in spremljanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020;
– da bo predmet operacije nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji in da operacija ne zajema stroškov storitev zunanjih izvajalcev, v kolikor je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali 
– zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član: 
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca 
– ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca; 
– da so vse navedbe v vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju;
– da ima za predmetno operacijo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je to zahtevano po trenutno veljavni zakonodaji, oziroma da ima pridobljeno izjavo vodje projekta, da za predlagano operacijo ali del operacije gradbeno dovoljenje ni potrebno;
– o velikosti podjetja.
8. Prijavitelj mora predložiti tudi podpisano izjavo o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov (Obrazec 5).
4.2 Posebni pogoji
1. Izkoristek kotla na lesno biomaso pri nazivni toplotni moči mora biti najmanj 86 %.
2. Dovoljene emisije
Nov kotel na lesno biomaso, ki ga vgrajujejo prijavitelji kot del sistema DO OVE, mora izpolnjevati emisijske zahteve, ki so skladne z vsakokratno veljavno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18).
Pri kurilnih napravah do max 300 kW nazivne toplotne moči se lahko kot dokaz o upoštevanju mejnih vrednosti predloži tipsko poročilo o meritvah, izdelano s strani akreditirane inštitucije.
Kot dokazilo o izpolnjevanju gornjih emisijskih zahtev in doseganju izkoristka kotla služijo prve meritve v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Upravičenec dostavi »Poročilo pooblaščene organizacije o opravljenih prvih meritvah« skupaj z izpolnjenim obrazcem iz Priloge 1 razpisne dokumentacije – Dodatek 2: Preglednica obratovalnih podatkov za operacijo daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, najkasneje 12 mesecev po izstavitvi zadnjega zahtevka za izplačilo.
V kolikor meritve ne izkazujejo zahtevanih emisij ali upravičenec ne dostavi pravočasno obrazca iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, mora upravičenec vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun RS.
3. Nepovratna sredstva lahko pridobijo prijavitelji, ki v ID za operacijo izkazujejo pozitivno interno stopnjo donosnosti in pozitiven finančni tok za življenjsko dobo.
4. Sofinanciranje operacije predstavlja državno pomoč v skladu s Pravilnikom. Izvedba operacije, tj. pričetek gradnje oziroma zavezujoče naročanje opreme, se ne sme pričeti pred oddajo vloge na javni razpis MZI. Če se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz tega odstavka, celotna operacija ne bo upravičena do državne pomoči. Prijavitelj se mora ne glede na to, da je oddal vlogo na javni razpis, zavedati dejstva, da obstaja možnost, da njegova vloga ne bo odobrena.
5. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa o izboru in pred podpisom pogodbe o sofinanciranju operacije. V kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.
6. Oddaja naročil
Prijavitelj, ki ni naročnik po ZJN-3, mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo skrbnega gospodarja. Za naročila blaga in storitev je potrebno pridobiti najmanj 3 ponudbe od tretjih oseb. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o operaciji. V primeru neupoštevanja teh načel lahko pride do zavrnitve vloge. V primeru, da ni mogoče pridobiti več kot ene ponudbe, je upravičenec dolžan priložiti pisno obrazložitev.
Prijavitelj, ki je naročnik po ZJN-3, mora upoštevati določila tega zakona. Upravičenec bo dokumentacijo o celotnem postopku javnega naročanja priložil k vlogi (skupaj z nezavezujočim osnutkom odločitve o oddaji naročila). V primeru, da dobavitelji opreme in izvajalci, ki bodo izvajali predmet operacije, ne bodo izbrani po postopku, skladnem z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja, se vloga zavrne.
5 Merila za izbiro operacij
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje upravičenosti, se bodo presojale na podlagi meril za ocenjevanje. Merilo je toplotna obremenitev omrežja.
Toplotna obremenitev [kWh/leto/m]
=
letno prodana količina toplote 
po razdelilnem omrežju
dolžina trase omrežja
Toplotna obremenitev omrežja mora biti izračunana za tisto fazo operacije, ki je predmet vloge. Elementi za izračun morajo biti v vlogi transparentno podani v Obrazcu 1: Obrazec tehničnega povzetka, razpisne dokumentacije in ID.
V okviru posameznega odpiranja vlog bo ugotovljena toplotna obremenitev za vse predložene sisteme DO OVE.
MERILO – toplotna obremenitev razdelilnega omrežja [kWh/leto/m]
Št. točk
≥ 2000
100
≥ 1500–< 2000
70
≥ 1000–< 1500
50
≥ 800–< 1000
30
< 800
10
Vloga mora doseči minimalno vsaj 30 točk, drugače se zavrne.
Prednost pri dodelitvi bodo imele naložbe z večjim številom točk. V primeru, da je število doseženih točk za dve ali več prijavljenih operacij povsem enako, se prednostno obravnava tista prijava, ki ima večjo toplotno obremenitev.
Sredstva na javnem razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
6 Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
6.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
Sredstva za državne pomoči so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša okvirno 16.000.000,00 EUR. Ob predhodnem soglasju Organa upravljanja je sredstva na razpisu mogoče prerazporediti. Morebitno povečanje/zmanjšanje sredstev bo objavljeno v Uradnem listu RS kot sprememba oziroma dopolnitev javnega razpisa.
V proračunu Republike Slovenije so sredstva zagotovljena v letih 2021, 2022 in 2023 na proračunski postavki PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU.
Sredstva prispeva v celoti Kohezijski sklad.
Programsko območje je celotna Slovenija.
6.2 Višina sofinanciranja
Skupna višina (intenzivnost) državne pomoči za izvedbo posamezne operacije znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov, največ:
– 35 % za velika podjetja
– 45 % za srednja podjetja
– 55 % za mala podjetja in mikro podjetja.
Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči poveča za 10 odstotnih točk.
Višina skupne državne pomoči se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev državne pomoči, upravičenih stroškov in z upoštevanjem kumulacije pomoči in dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Pri dodelitvi nepovratnih sredstev bo MZI upoštevalo tudi proračunske omejitve.
Sredstva se upravičencu nakažejo na osnovi vsakega posameznega, pravočasnega in popolnega zahtevka za izplačilo.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo pripraviti in posredovati v informacijskem sistemu e-MA organa upravljanja, skladno z 11. členom pogodbe o sofinanciranju in veljavnimi navodili, objavljenimi na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, na način, naveden v navodilih.
Obvezne elektronske priloge so:
– vmesno oziroma končno poročilo o izvajanju operacije;
– poročilo o doseganju kazalnikov
– računi in potrjene gradbene situacije (navedba oznake/tipa opreme, v primeru sestavljenih naprav, natančna specifikacija posameznih komponent, ki sestavljajo celoto, specifikacija izvedenih gradbenih del) ter dokazila o plačilu (potrjen bančni izpisek, potrjena kompenzacija);
– pogodbe z dobavitelji opreme oziroma izvajalci gradbenih in obrtniških del, nadzora ali naročilnice;
– dokazilo, da je kupljena oprema nova (razvidno leto izdelave – garancije, certifikati, tehnične specifikacije, potrdila proizvajalcev);
– dokazilo o vodenju ločenega knjigovodstva za operacijo (izpis stroškovnega mesta);
– fotografije o izvajanju operacije (JPG format primerne velikosti in ločljivosti; vidna morajo biti dela, na katera se nanaša ZZI);
– dokumentacija o celotnem postopku javnega naročanja, v kolikor je prijavitelj zavezanec za javno naročanje.
V primeru, da upravičenci niso zavezanci za javno naročanje, mora biti v zahtevku za izplačilo priložen račun, izdan na podlagi tiste ponudbe, ki jo je vlagatelj vloge izbral pred oddajo vloge na javni razpis v postopku izbire dobavitelja oziroma pridobivanja ponudb. Izvedba mora biti skladna v vseh postavkah in v isti višini, kot znaša izbrana ponudba.
Višina stroškov, ki se povrnejo na podlagi posameznega zahtevka za izplačilo, je določena z višino v zahtevku za izplačilo izkazanih upravičenih izdatkov in z upoštevanjem odobrenega deleža sofinanciranja. Vsota nakazanih sredstev na osnovi posameznih zahtevkov za izplačilo ne sme presegati skupne odobrene višine državne pomoči. Praviloma naj bi znašal en zahtevek za izplačilo najmanj 50.000,00 EUR ali več. Upravičenec v enem letu lahko izstavi največ tri zahtevke za izplačilo, glede na terminski načrt. MZI in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju na podlagi sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev.
Sredstva za vse neupravičene stroške mora v celoti zagotoviti upravičenec. Slednje velja tudi za morebitno povečane upravičene stroške.
6.2.1 Velikost podjetij
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1, Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014. Osnovna merila za določanje velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja. Pod pojmom podjetja se razumejo tako gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.
7 Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
7.1 Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
MZI bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale po datumu oddaje vloge na ta razpis.
Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do 31. 10. 2023 (velja načelo, kar pride prej).
Stroški so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od oddaje vloge na ta javni razpis do 31. 10. 2023.
Izdatki so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od oddaje vloge na ta javni razpis do 31. 10. 2023.
Rok zaključka operacije je v primeru dokazane višje sile mogoče podaljšati, v kolikor obstajajo proračunske zmožnosti oziroma še prosta sredstva tega javnega razpisa. Podaljšanje po 31. 10. 2023 ni več mogoče.
7.2 Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2021, 2022 in 2023.
V vlogi na javni razpis je treba časovno opredeliti porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo v letu/letih izvajanja naložbe, glede na rok 31. 10. za izstavitev zahtevka/ov za izplačilo za tekoče leto.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka za izplačilo s strani upravičenca na MZI), se zaključi 31. 10. 2023.
8 Oddaja vloge in razpisni rok
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom MZI (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! – Vloga OP EKP – Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije – JR DO OVE 2021« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Priloga 2 razpisne dokumentacije), ki ga lahko prijavitelj (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice. Nepravilno označena ovojnica ne bo obravnavana in bo vrnjena prijavitelju.
V vlogi mora prijavitelj predložiti ustrezno izpolnjene obrazce in dokumente (v nadaljevanju: dokumenti) skladno z razpisno dokumentacijo. Celotno vlogo mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki na USB mediju (skenirani originalni dokumenti), elektronski Obrazec 0 pa dodatno še izpolnjen in shranjen v izvorni elektronski obliki.
Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo ter USB medij je potrebno oddati v zaprti ovojnici. Če je map ali fasciklov več, se lahko vlogo predloži v več ovojnicah; v tem primeru je potrebno vsako ovojnico označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.
Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na javni razpis prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih ovojnicah.
Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene.
Roka za oddajo vlog na naslednji odpiranji sta prvi delovni četrtek v mesecu juniju in septembru 2021. Vloge, ki bodo prispele za naslednji odpiranji, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo MZI na svoji spletni strani objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za naslednje odpiranje, bodo po objavi obvestila o porabi sredstev zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 2. 9. 2021.
9 Odpiranje in dopolnjevanje vlog
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija MZI v prostorih MZI, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.
Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev, izpolnjenih ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis. Dokumenti, zahtevani v pozivu za dopolnitev, morajo ravno tako biti oddani tudi v elektronski obliki na USB mediju. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem roku ne dopolni, se zavrže.
10 Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 90 dni od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8 dni od prejema poziva pristopiti k podpisu pogodbe o sofinanciranju, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo.
11 Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh »http://www.energetika-portal.si/javne-objave/«.
12 Dodatne informacije: morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti na naslov: mzi.jr-ove@gov.si, pri čemer v »Zadevo« sporočila navedite sklic na javni razpis (DO OVE 2021).
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost