Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

681. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Žužemberk, stran 2202.

  
Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18), Resolucije nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 9. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Žužemberk 
1. člen 
V Odloku o sofinanciranju športnih programov v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 36/19) (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se spremeni 2. člen, ki se po novem glasi:
»Upravičenci za sofinanciranje programov iz proračuna Občine Žužemberk po tem Odloku so:
– športna društva in zveze športnih društev,
– zavodi za šport po Zakonu o športu,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
– zasebni športni delavci.«.
2. člen 
V Odloku se spremeni 4. člen, ki se po novem glasi:
»Do sredstev so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Žužemberk,
– da so registrirani v skladu z zakonodajo,
– da izvajajo športne programe,
– da delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne (športna oprema, rekviziti), prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo urejeno evidenco članstva, registriranih tekmovalcih, udeležencih programov in urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva,
– da vodijo evidenco o vadbi,
– da vsako leto pošljejo občini vabilo na občni zbor in da uporabljajo občinske simbole,
– druge pogoje določene z letnim programom športa in vsakoletnim razpisom.«.
3. člen 
Spremeni se 5. člen, ki se po novem glasi:
»Občina bo v skladu z razpoložljivimi sredstvi v občinske proračunu sofinancirala naslednje programe:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov
– športna rekreacija,
– šport starejših,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje.«.
4. člen 
Spremeni se 19. člen Odloka, ki se po novem glasi:
»Programe s področja športa oceni strokovna komisija na podlagi Meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Žužemberk, ki določajo podrobnejše pogoje in merila za izbiro ter sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in so sestavni del tega Odloka.
Vrednost posameznih programov po Merilih in kriterijih za vrednotenje športnih programov v Občini Žužemberk, je izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev predvidenih za šport in skupnim številom točk na javnem razpisu izbranih programov.«.
5. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-1/2019-2
Žužemberk, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost