Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

665. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., stran 2121.

  
Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 505. in 517. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 16. redni seji dne 22. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. 
1. člen 
Prvi odstavek 5. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o., (Uradni list RS, št. 107/20 – uradno prečiščeno besedilo) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javno podjetje izvaja naslednje gospodarske javne službe v Občini Brežice:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– redno vzdrževanje občinskih javnih cest,
– vzdrževanje javne razsvetljave,
– 24-urna dežurna pogrebna služba,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic in
– upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti.«
2. člen 
Prvi in drugi odstavek 8. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 699.120,00 EUR.
(2) Ustanovitelj Občina Brežice ima v javnem podjetju pet osnovnih vlog oziroma poslovnih deležev, in sicer:
– osnovno vlogo 7.500,00 EUR oziroma poslovni delež v višini 1,0728 %
– osnovno vlogo 232.500,00 EUR oziroma poslovni delež v višini 33,2561 %
– osnovno vlogo 99.120,00 EUR oziroma poslovni delež v višini 14,1778 %
– osnovno vlogo 180.000,00 EUR oziroma poslovni delež v višini 25,7467 % in
– osnovno vlogo 180.000,00 EUR oziroma poslovni delež v višini 25,7467 %.«
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0018/2015
Brežice, dne 22. februarja 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost