Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

Ob-1489/21, Stran 523
Svet Doma počitka Mengeš na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 57/12, 39/16, 29/17, 54/17 in 28/19; v nadaljevanju Zakon o socialnem varstvu) in 35. člena Statuta Doma počitka Mengeš ter sklepa Sveta Zavoda 11. redne seje z dne 25. 2. 2021 razpisuje prosto delovno mesto
direktorja 
Doma počitka Mengeš 
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu;
– kandidati z visoko strokovno izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo 5 let delovnih izkušenj, kandidati z višjo strokovno izobrazbo 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora kandidat opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Priloge k prijavi:
– življenjepis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev
– dokazila o dosedanjem delu, delovnih izkušnjah oziroma izpis obdobja zavarovanja
– kopija diplome
– potrdilo o nekaznovanosti
– kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu
– kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje oziroma izjavo, po četrtem odstavku 56. člena Zakona o socialnem varstvu
– program dela in vizija razvoja zavoda za trajanje mandata.
Direktorja (m/ž) imenuje Svet Doma počitka Mengeš s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima Dom počitka Mengeš sedež. Mandat direktorja (m/ž) traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili, morajo kandidati poslati pisno v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS, v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Doma počitka Mengeš, Glavni trg 13, Mengeš, s pripisom »Razpis za direktorja (m/ž)« in s pripisom »Ne odpiraj«.
Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na naslov do 15. 3. 2021 oziroma bodo poslane po pošti, priporočeno, z žigom z dne 13. 3. 2021. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Svet zavoda Dom počitka Mengeš bo kandidate vabil in obveščal izključno po elektronski pošti, zato je obvezna sestavina prijave tudi elektronski naslov. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma počitka Mengeš 

AAA Zlata odličnost