Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

Ob-1511/21, Stran 525
Svet zavoda Osnovne šole Toma Brejca, Šutna 39, 1241 Kamnik, na podlagi sklepa 1. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 25. 2. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Kandidat/-ka mora ponudbi priložiti program vodenja zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za pet let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2021.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter kratkim življenjepisom) pošljite v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Toma Brejca, Šutna 39, 1241 Kamnik, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Toma Brejca 

AAA Zlata odličnost