Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

664. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Brežice, stran 2118.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19), 1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 16. redni seji dne 22. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Brežice 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvod) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Brežice (v nadaljevanju: odlok).
(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja na območju celotne občine za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– javne površine.
3. člen 
(pojmi) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
4. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, povzeti iz Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, znašajo:
obstoječa komunalna oprema 
Cpo (EUR/m2)
Cto (EUR/m2)
cestno omrežje (CESo)
17,50
48,00
kanalizacijsko omrežje (KANo)
5,40
11,00
vodovodno omrežje (VODo)
6,50
17,00
javne površine (JPo)
0,70
2,00
5. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe [Dpo] in deležem površine objekta [Dto] je na celotnem oskrbnem območju enako in znaša Dpo = 0,3 ter Dto = 0,7.
6. člen 
(faktor namembnosti objekta (Fn))
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
CC-SI – klasifikacijska raven razreda
Fn
Stavbe 
1110 
Enostanovanjske stavbe
0,7
1121 
Dvostanovanjske stavbe
1
1122 
Tri- in večstanovanjske stavbe
1
1130 
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1
1211 
Hotelske in podobne gostinske stavbe
0,7
1212 
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
0,7
1220 
Poslovne in upravne stavbe
0,7
1230 
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1
1241 
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1
1242 
Garažne stavbe
1
1251 
Industrijske stavbe
0,5
1252 
Rezervoarji, silosi in skladišča
0,5
1261 
Stavbe za kulturo in razvedrilo
0,7
1262 
Muzeji, arhivi in knjižnice
0,7
1263 
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0,7
1264 
Stavbe za zdravstveno oskrbo
0,7
1265 
Stavbe za šport
0,7
1271 
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,5
1272 
Obredne stavbe
0,7
1273
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja drugje
0,7
1274 
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
1
Gradbeni inženirski objekti 
2112 
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
0,5
2130 
Letališke steze
0,5
2151 
Pristanišča in plovbne poti
0,5
2301 
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
0,5
2302 
Elektrarne in drugi energetski objekti
0,5
2303 
Objekti kemične industrije
0,5
2304 
Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje
0,5
2411 
Športna igrišča
0,5
2412 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,5
2420 
Drugi gradbeni inženirski objekti
0,5
Drugi gradbeni posegi 
3111 
Trajno reliefno preoblikovanje terena
0,5
3311 
Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje
1
7. člen 
(računski faktor površine (Fp))
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
CC-SI – klasifikacijska raven razreda
Fp
Stavbe 
1110 
Enostanovanjske stavbe
4
1121 
Dvostanovanjske stavbe
4
1122 
Tri- in večstanovanjske stavbe
4
1130 
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
4
1211 
Hotelske in podobne gostinske stavbe
4
1212 
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
4
1220 
Poslovne in upravne stavbe
4
1230 
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
4
1241 
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
4
1242 
Garažne stavbe
4
1251 
Industrijske stavbe
4
1252 
Rezervoarji, silosi in skladišča
4
1261 
Stavbe za kulturo in razvedrilo
4
1262 
Muzeji, arhivi in knjižnice
4
1263 
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
4
1264 
Stavbe za zdravstveno oskrbo
4
1265 
Stavbe za šport
4
1271 
Nestanovanjske kmetijske stavbe
4
1272 
Obredne stavbe
4
1274 
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
4
8. člen 
(prispevna stopnja) 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme znaša:
obstoječa komunalna oprema 
psz ( %)
cestno omrežje (CESo)
30 %
kanalizacijsko omrežje (KANo)
30 %
vodovodno omrežje (VODo)
30 %
javne površine (JPo)
30 %
III. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
9. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
Plačilo komunalnega prispevka se v celoti oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za:
– muzeje in knjižnice (CC-SI: 1262)
– izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263)
– zdravstvo (CC-SI: 1264)
– šport (CC-SI: 1265)
– opravljanje obredov (CC-SI: 1272)
– gasilske domove (CC-SI: 1274)
– stavbe javne uprave katerih investitorica je Občina Brežice (12201).
IV. PRETEKLA VLAGANJA 
10. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo v primeru:
– odstranitve in gradnje novega objekta na predmetnem zemljišču,
– vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev.
(2) V primeru odstranitve obstoječega objekta in gradnje novega objekta na predmetnem zemljišču se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo izračuna na način za spremembo namembnosti ali zmogljivosti objekta kot to določa podzakonski predpis, ki ureja izračun in odmero komunalnega prispevka. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu ter dokazila o legalnosti objekta, ki se odstranjuje.
(3) V primeru vlaganj v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme, bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev se upoštevajo pretekla vlaganja v višini 50 % odmerjenega komunalnega prispevka. Zavezanec je dolžan občinskemu organu predložiti vsa zahtevana dokazila o vlaganjih v gradnjo komunalne opreme.
(4) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
(5) V primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča zaradi prevzema vaškega vodovoda se zavezanca oprosti plačila komunalnega prispevka za vodovodno omrežje v celoti.
V. PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
11. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku. Na podlagi predloga zavezanca se plačilo lahko izvrši z akontiranjem ali obročnim odplačilom v največ 6 obrokih. Kolikor zamudnik zamudi s plačilom dveh zapadlih obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma pred priključitvijo na komunalno opremo.
(2) V primeru, da odmerjeni komunalni prispevek znaša 1000 € ali več, lahko izjemoma zavezanec del komunalnega prispevka, kolikor mu je bilo plačilo v več zaporednih obrokih s strani občine odobreno, plača tudi po izdaji gradbenega dovoljenja oziroma po priključitvi na komunalno opremo. Zavezanec mora v tem primeru prej plačati vsaj en obrok, poleg tega pa mora predhodno zagotoviti ustrezno zavarovanje plačila v obliki bančne garancije ali hipoteke na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Vse stroške zavarovanja plačila, vključno z vpisom hipoteke v zemljiško knjigo, plača zavarovanec.
(3) V primeru, da znaša odmerjeni komunalni prispevek manj kot 1000 € in je bilo na podlagi vloge zavezanca s strani občine odobreno plačilo na obroke, se izjemoma del komunalnega prispevka, odmerjenega za priključitev na komunalno opremo plača tudi naknadno (po priključitvi), brez ustreznega zavarovanja plačila le v primeru, ko gre za socialno ogroženo fizično osebo, kar občina ugotovi z mnenjem Centra za socialno delo po kriterijih za dodelitev denarne socialne pomoči.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred pričetkom veljavnosti tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 78/15, 13/16 in 69/19)
– Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN B4-21C2/1/423-CU Ob Cesti svobode (Uradni list RS, št. 78/10)
– Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šentlenart – kare D, E (Uradni list RS, št. 47/06)
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč »Industrijsko poslovna cona Brezina« (Uradni list RS, št. 112/08)
– Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Artiče jug v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 18/17).
14. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2020
Brežice, dne 22. februarja 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 
 

AAA Zlata odličnost