Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2397. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2398. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

MINISTRSTVA

2377. Pravilnik o merilih za finančno ovrednotenje nalog lovskih organizacij
2378. Pravilnik o ravnanju ob nesrečah in incidentih v železniškem prometu
2379. Odločba o prenehanju ustanove »Ustanova – Fundacija Tomaž Humar za Pakistan«
2399. Odločba o soglasju k odločitvi uprave o prenehanju ustanove »Ustanova J.P. Nielsen Trust«

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2380. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice
2381. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada
2382. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2019
2383. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2019

OBČINE

Brežice

2384. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38

Dobrepolje

2385. Odlok o priznanjih Občine Dobrepolje
2386. Pravilnik o zakupu zemljišč v lasti Občine Dobrepolje
2387. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Dobrepolje

Gorenja vas-Poljane

2388. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas - Poljane

Gornji Petrovci

2389. Merila za določitev višine nadomestila za člane Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci za izvedbo nadomestnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti

Kobarid

2390. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kobarid
2391. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kobarid

Ribnica

2392. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za Kamnolom Kot II pri Ribnici

Rogaška Slatina

2393. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina

Rogatec

2394. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec

Slovenska Bistrica

2395. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenska Bistrica na območju dela Krajevne skupnosti Laporje

Velika Polana

2396. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2019

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost