Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

2385. Odlok o priznanjih Občine Dobrepolje, stran 6420.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ter 5. in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 5. redni seji dne 9. 7. 2019 sprejel
O D L O K 
o priznanjih Občine Dobrepolje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Dobrepolje in ureja pogoje in postopek za njihovo podeljevanje, financiranje in evidenco podeljenih priznanj.
Priznanja Občine Dobrepolje se podeljujejo za dosežke, ki prispevajo k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov ter imajo pomen za razvoj in ugled Občine Dobrepolje na gospodarskem, kulturnem, izobraževalnem, športnem, znanstvenem, humanitarnem, varnostno-zaščitnem ter drugih področjih.
2. člen 
Priznanja Občine Dobrepolje se podeljujejo posameznikom in posameznicam (v nadaljevanju le moška oblika), podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim in društvom delujočim na območju Občine Dobrepolje in tudi zunanjim organizacijam in posameznikom.
Priznanje častni občan občine in plakete Občine Dobrepolje se lahko posameznikom podelijo tudi posmrtno.
II. VRSTA PRIZNANJ 
3. člen 
Priznanja Občine Dobrepolje so:
– častni občan,
– zlata plaketa,
– srebrna plaketa,
– bronasta plaketa,
– priznanje župana.
Častni občan Občine Dobrepolje 
4. člen 
Priznanje častni občan Občine Dobrepolje je najvišje priznanje in se podeljuje posameznikom, ki so izjemno zaslužni za ugled, prepoznavnost, razvoj in napredek Občine Dobrepolje ter za njeno povezovanje v Republiki Sloveniji in širše.
Priznanje častni občan se praviloma podeljuje sedanjim in bivšim prebivalcem Občine Dobrepolje za življenjsko delo oziroma za izredne dosežke na raznih področjih družbenega življenja in dela.
Prejemnike priznanja častni občan se vabi na vse slavnostne prireditve in dogodke, ki jih organizira občina.
5. člen 
Priznanje častni občan se podeli s posebno oblikovano listino, ki jo podpiše župan. Na listini je v ozadju geografska silhueta občine in grb Občine Dobrepolje. Listina je v svečani mapi.
Prejemnik naziva častni občan prejme namensko izdelano umetniško delo.
Plakete Občine Dobrepolje 
6. člen 
Zlata, srebrna ali bronasta plaketa se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom prispevali h kakovostnejšemu življenju občanov ter imajo pomen za razvoj in ugled Občine Dobrepolje na različnih področjih. Plaketa se podeli tudi za življenjsko delo ali za enkratne izjemne dosežke pri delu.
Plakete so hierarhično razvrščene po padajočem redu: zlata, srebrna in bronasta.
Letno se praviloma podeli največ po eno listino enake stopnje.
7. člen 
Zlata, srebrna in bronasta plaketa Občine Dobrepolje so izdelane v zlati, srebrni oziroma bronasti izvedbi. Listina, na kateri je v ozadju geografska silhueta občine in grb Občine Dobrepolje, je vložena v svečano mapo. Na listini je natisnjeno ime in priimek prejemnika, navedba področja dela oziroma obrazložitev za katero se podeljuje, leto podelitve ter datum in kraj podelitve. Listino podpiše župan občine.
Poleg listine prejemnik priznanja prejme tudi plaketo z grbom Občine Dobrepolje in letnico podelitve.
Priznanje župana 
8. člen 
Priznanje župana podeljuje župan za izjemne enkratne športne, kulturne, gospodarske, znanstvene, humanitarne in druge dosežke izven razpisnega roka.
III. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ 
9. člen 
Predloge kandidatov za dobitnike priznanja Občine Dobrepolje lahko podajo posamezniki, podjetja, zavodi, društva, politične stranke, župan in vaški odbori.
Predlogi morajo biti pisno utemeljeni in morajo vsebovati kronološko urejene podatke o kandidatu in njegovih dosežkih, ki predlog utemeljujejo v skladu s cilji in namenom tega odloka, soglasje kandidata h kandidaturi, soglasje kandidata za uporabo osebnih podatkov (če je kandidat fizična oseba) in vrsto predlaganega priznanja.
Javni razpis za zbiranje predlogov za priznanja pripravi Komisija občinskega sveta za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja (v nadaljevanju: komisija).
Javni razpis določa:
– podatke, ki jih mora vsebovati predlog,
– soglasje kandidata h kandidaturi,
– soglasje kandidata (če je fizična oseba) za uporabo osebnih podatkov,
– kriterije za določeno priznanje,
– rok do katerega morajo prispeti predlogi in
– naslov na katerega je potrebno poslati predloge.
Komisija lahko ob obravnavi predlogov posamezne predlagatelje pozove, da vloge dopolnijo s podatki, ki so v konkretnem primeru pomembni za odločanje. Rok za dopolnitev določi komisija, pri čemer pa rok za dopolnitev ne sme biti krajši kot 3 delovne dni od prejema poziva.
V primeru, da predlagatelj v postavljenem roku predloga ne dopolni, lahko komisija predlog zavrne.
10. člen 
Komisija objavi javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj v časopisu Naš kraj in na spletni strani občine.
Zbiranje predlogov za kandidate na osnovi javnega razpisa traja praviloma od 1. do 30. septembra tekočega leta.
11. člen 
Priznanja Občine Dobrepolje se praviloma podelijo na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku ali ob drugih pomembnih dogodkih za občino ali dobitnike priznanj. O kraju in načinu podelitve odloči župan.
Priznanja Občine Dobrepolje izroči župan ali od njega pooblaščena oseba.
Pred izročitvijo priznanja častni občan občine, plakete občine in priznanja župana, se poda obrazložitev za prejeto priznanje.
12. člen 
Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Dobrepolje in druga opravila za komisijo opravlja občinska uprava.
V evidenco se poleg podatkov o dobitniku (ime in priimek, strokovni naslov, datum rojstva, naslov prebivališča, za pravne osebe pa polni naziv) vpiše še vrsta priznanja, obrazložitev za podeljeno priznanje, predlagatelja in podatek o že prejetih občinskih priznanjih.
Občinska uprava arhivira vso dokumentacijo v zvezi s podeljenimi priznanji, vključno z zavrnjenimi predlogi.
IV. NALOGE IN NAČIN DELA KOMISIJE 
13. člen 
Naloge komisije so:
– priprava in objava razpisa in kriterijev,
– odpiranje predlogov, ki so prispeli na javni razpis,
– ugotavljanje formalnih pogojev kandidatov za dobitnika, glede na zahteve v javnem razpisu,
– ocenjevanje predlogov,
– oblikovanje predloga za sejo občinskega sveta,
– sestava zapisnika o delu.
14. člen 
Razprava, izmenjava stališč in odločanje komisije se opravi na zaprti seji, ki ji prisostvujejo samo vabljeni.
Seja komisije mora biti sklicana najkasneje v roku 10 dni po izteku razpisnega roka.
Komisija lahko v okviru postopka oblikovanja predlogov spremeni vrsto predlaganega priznanja ob soglasju predlagatelja.
15. člen 
Predlog za podelitev sprejmejo člani komisije praviloma soglasno, če to ni možno pa z večino glasov. Glasovanje je javno.
V primeru, da dobita dva predloga enako število glasov, si člani komisije izmenjajo stališča in ponovno glasujejo. Če tudi drugo glasovanje ni bilo uspešno, se šteje glas predsednika kot prevladujoči.
16. člen 
Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati:
– navedbo prispelih predlogov,
– navedbo popolnih predlogov,
– navedbo nepopolnih predlogov in v čem je predlog nepopoln,
– predlog za podelitev priznanj,
– utemeljitev vsakega predlaganega priznanja.
17. člen 
Predlogi komisije se s potrebno obrazložitvijo posredujejo Občinskemu svetu Občine Dobrepolje, ki na seji pred občinskim praznikom odloči o podelitvi priznanj.
V. ODVZEM PRIZNANJA 
18. člen 
Podeljeno priznanje je mogoče iz utemeljenih razlogov preklicati oziroma odvzeti:
– če se ugotovi, da je bilo podeljeno na podlagi neresničnih in lažnih podatkov,
– če se ugotovi dejstva in okoliščine, ki so v nasprotju z razlogom podelitve, pa ob sami podelitvi niso bile znane,
– če je prejemnik pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev za naklepno storjena kazniva dejanja.
Utemeljeno pobudo za preklic oziroma odvzem priznanja, lahko komisiji podajo tisti, ki so na podlagi tega odloka upravičeni predlagati podelitev priznanja. O preklicu oziroma odvzemu odloči na predlog komisije občinski svet s sklepom.
Odvzem priznanja ni časovno omejen in nima finančnih posledic.
VI. KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Sredstva za podeljevanje priznanj občine se zagotovijo v občinskem proračunu.
20. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2019
Videm, dne 9. julija 2019
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost