Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

2390. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kobarid, stran 6438.

  
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 6. in 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 5. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kobarid 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se ureja pristojnost nadzora nad zapuščenimi vozili ter določa postopke odstranitve, hrambe, vrnitve, prodaje in uničenja zapuščenih vozil v Občini Kobarid.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
(pojmi) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem odloku v nadaljnjem besedilu, imajo naslednji pomen:
– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki,
– lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila,
– lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila,
– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za zapuščeno vozilo je občinski redar (v nadaljevanju: pooblaščena uradna oseba),
– imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana,
– izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil je pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest (v nadaljevanju: izvajalec),
– izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je zbiralec iz predpisa, ki ureja odpadke, ki je z aktom občine določen za izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov,
– cesta je površina, omejena z mejo cestnega sveta, ki jo lahko uporabljajo vsi ali pa le določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,
– javna cesta je cesta, ki jo država ali občina v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,
– nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu z zakonom, ki ureja ceste, in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec,
– prodaja je razpolaganje s premičnim premoženjem v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določata zakon, ki ureja pravila v cestnem prometu in zakon, ki ureja ceste.
3. člen 
(pristojnost) 
Pooblaščena uradna oseba ravna z zapuščenimi vozili skladno z določili zakona, ki ureja cestni promet, ter v skladu tem odlokom.
II. ODSTRANITEV, HRANJENJE IN VRAČANJE VOZIL LASTNIKOM 
4. člen 
(odreditev odstranitve zapuščenih vozil) 
(1) V primeru, da pooblaščena uradna oseba najde zapuščeno vozilo, namesti nanj pisno odredbo o odstranitvi vozila, s katero se naloži odstranitev vozila v skladu z zakonom, ki ureja cestni promet.
(2) V primeru, ko zapuščeno vozilo ni odstranjeno v naloženem roku, ga na stroške lastnika zapuščenega vozila odstrani izvajalec na podlagi izvršljive odredbe o odstranitvi vozila najkasneje v roku 8 dni od poziva pooblaščene uradne osebe.
(3) Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršitve.
5. člen 
(postopek odstranitve zapuščenih vozil) 
(1) V primerih, ko odstranitev zapuščenega vozila izvede izvajalec, vodi o postopku pooblaščena uradna oseba zapisnik o odstranitvi.
(2) Zapisnik o odstranitvi vozila mora vsebovati naslednje podatke: datum izdaje odredbe o odstranitvi, tip vozila in evidenčne podatke, ki jih je na vozilu možno ugotoviti, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, lokacijo nahajališča vozila, datum in uro odstranitve vozila in podatke o izvajalcu. Stanje vozila se dokumentira s priloženimi fotografijami.
(3) O odstranitvi zapuščenega vozila se objavi javno naznanilo o najdenem vozilu, v katerem se pozove lastnika, da prevzame zapuščeno vozilo v času hrambe vozila pri izvajalcu, ter ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano oziroma uničeno. Javno naznanilo se objavi na spletnih straneh Občine Kobarid.
6. člen 
(hramba zapuščenega vozila) 
(1) V okviru odstranitve zapuščenega vozila izvajalec zagotavlja odvoz vozila na lokacijo hranjenja in prevzem vozila v hrambo.
(2) Izvajalec hrani odstranjeno zapuščeno vozilo na varovanem prostoru, ki ga zagotavlja 24 ur na dan.
(3) Izvajalec vodi evidenco hranjenih zapuščenih vozil, ki vsebuje kopijo odredbe pooblaščene uradne osebe, podatke o vozilu ter dokazila o plačilu stroškov, povezanih z odvozom in hrambo zapuščenega vozila.
(4) Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času odstranjevanja in hrambe vozila.
(5) Rok hrambe zapuščenega vozila traja skladno z zakonom, ki ureja pravila v cestnem prometu tri mesece, šteto od dne, ko je izvajalec zapuščeno vozilo odstranil.
7. člen 
(prevzem zapuščenega vozila pri izvajalcu) 
(1) Lastnik oziroma imetnik uporabe vozila lahko prevzame zapuščeno vozilo v delovnem času izvajalca po predloženem dokazilu o plačilu globe in stroškov odstranitve in hrambe vozila, kot so določeni v 10. členu tega odloka.
(2) Izvajalec izroči zapuščeno vozilo lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila na podlagi verodostojne listine, ki dokazuje lastništvo oziroma pravico uporabe vozila, če so bili plačani stroški odstranitve in hrambe vozila.
(3) O prevzemu vozila izvajalec sestavi prevzemni zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– lastnik vozila,
– prevzemnik vozila, če ni lastnik vozila,
– datum prevzema.
(4) Izvajalec kopijo prevzemnega zapisnika posreduje organu, ki je odredil odstranitev vozila, najkasneje v roku 8 dni po prevzemu zapuščenega vozila.
III. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENEGA VOZILA 
8. člen 
(prodaja vozila) 
(1) Če se po preteku tri mesečnega roka od odstranitve zapuščenega vozila lastnik vozila ne odzove in ne prevzame vozila ter je neznan, izvajalec skupaj s pooblaščeno uradno osebo komisijsko odpre vozilo in napiše poseben zapisnik, v katerem se navedejo posebnosti in identifikacijske oznake vozila zaradi kasnejšega ugotavljanja lastnika zapuščenega vozila oziroma storilca prekrška. Če se po odprtju zapuščenega vozila ugotovi zadnjega lastnika zapuščenega vozila, se ga pisno pozove, da v roku 8 dni od vročitve poziva prevzame zapuščeno vozilo oziroma ga v pozivu opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano ali dano v uničenje, pri čemer nadaljnji stroški hrambe zapuščenega vozila bremenijo lastnika vozila.
(2) Če se po preteku tri mesečnega roka od odstranitve zapuščenega vozila lastnik vozila ne odzove in ne prevzame vozila se šteje, da je vozilo opustil. Občinska uprava Občine Kobarid sprejme odločitev o tem, ali se vozilo proda, ali se uniči. Pri sprejemu odločitve se upošteva vrednost vozila, ki jo ugotovi sodni cenilec oziroma če je strošek cenitve nesorazmeren s predvideno vrednostjo vozila na drug transparenten način. Odločitev o uničenju vozila se sprejme, če gre za vozilo manjše ali neznatne vrednosti. Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški globe, odstranitve, hrambe ter varovanja vozila, sodnega cenilca in prodaje večji od uradno ocenjene vrednosti vozila. Vozila se lahko prodajo za nižjo ceno kot znašajo vsi stroški globe, odstranitve, hrambe, cenitve, prodaje in drugi stroški s tem v zvezi, po predhodnem soglasju občinske uprave Občine Kobarid.
(3) Iz izkupička prodanega vozila se pokrije stroške globe, odstranitve in hrambe vozila ter stroške sodnega cenilca in prodaje ter morebitni drugi stroški, ki so pri tem nastali po datumu zapadlosti posameznega stroška. Preostanek izkupička je prihodek občinskega proračuna.
(4) Če je prodaja neuspešna, se vozilo uniči.
9. člen 
(uničenje vozila) 
(1) Za oddajo zapuščenega vozila v uničenje pristojnemu izvajalcu je zadolžen izvajalec javne službe v skladu s predpisom o izrabljenih vozilih.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan po oddaji vozila v uničenje prejeto potrdilo o uničenju predložiti Občini Kobarid.
IV. CENE IN STROŠKI 
10. člen 
(cena odstranitve in hramba vozila) 
(1) Stroški storitve odstranitve in hrambe zapuščenega vozila so:
– stroški prihoda do vozila,
– stroški nalaganja vozila,
– stroški prevoza vozila,
– stroški razlaganja vozila,
– stroški zavarovanja vozila,
– stroški hrambe vozila,
– stroški izdaje vozila,
– stroški prevoza vozila na uničenje,
– morebitni drugi stroški.
(2) Kalkulacijo cen izdela izvajalec, ki pripravi predlog cenika odstranitve in hrambe zapuščenih vozil.
(3) Cenik mora vsebovati vse stroške, ki se bodo zaračunali lastniku oziroma Občini Kobarid.
(4) Za izredne prevoze se v ceniku predvidi, da se plačajo v višini dejanskih stroškov prevoza.
(5) Cenik odstranitve in hrambe zapuščenih vozil sprejme Občinski svet Občine Kobarid na podlagi predloga izvajalca.
11. člen 
(izterjava in plačilo stroškov) 
(1) Stroške, povezane z odstranitvijo, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila, izvajalec zaračuna lastniku vozila. V primeru neplačila izvajalec izvede postopke izterjave, skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila in kadar ni mogoče izterjati stroškov od lastnika vozila oziroma izterjava ni uspešna, izvajalec stroške odstranitve, hrambe in uničenja zapuščenega vozila zaračuna Občini Kobarid.
V. POGOJI IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
12. člen 
(1) Na celotnem območju Občine Kobarid izvaja naloge izvajalca za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil režijski obrat, ki lahko s soglasjem Občine Kobarid sklene pogodbo s podizvajalcem, registriranim za opravljanje navedenih dejavnosti. Prodajo zapuščenih vozil lahko izvaja izvajalec samo v lastni režiji.
(2) Izvajalec opravlja hrambo in vračanje vozil lastnikom na za to določenem in urejenem prostoru.
(3) Izvajalec zagotavlja vračilo vozil med svojim delovnim časom in celodnevno (24 ur na dan) hrambo vozil, ki vključuje varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.
VI. NADZOR 
13. člen 
(nadzor nad izvajanjem) 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja medobčinsko redarstvo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(uveljavitev odloka in pričetek uporabe) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2019
Kobarid, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc

AAA Zlata odličnost