Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019

Kazalo

2384. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38, stran 6417.

  
Na podlagi tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 7. redni seji dne 11. 7. 2019 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošne določbe) 
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14, 43/16, 70/18 in 20/19; v nadaljevanju: OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38 (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljić s. p., Krško, pod številko OPPN-07/16.
2. člen 
(vsebina OPPN) 
OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o OPPN
(B) Kartografski del
– Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice
1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom
1:500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:500
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja
1.500
– Ureditvena situacija
1:500
– Prikaz regulacijskih elementov z zakoličbo
1 500
– Načrt parcel z zakoličbo 
1:500
– Situacija infrastrukture
1:500
– Prikaz vplivov na sosednja območja
1:500
– Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
1:500
(C) Priloge
– Prikaz stanja prostora
– Sklep o začetku postopka priprave OPPN
– Odločba MOP glede potrebnosti izvedbe postopka CPVO
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Povzetek za javnost – zloženka
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Strokovne podlage
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Stališča do pripomb iz javne razgrnitve
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
3. člen 
(pomen izrazov) 
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
(1) Gradbena parcela – je zemljišče, na katerem se gradijo objekti (npr. parkirišče, nezahtevni in enostavni) vključno z urejenimi površinami, ki služijo tem objektom.
(2) Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti s svojo fasado ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost.
(3) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji (FZ) je razmerje med zazidano površino (stik objekta z zemljiščem po SIST) in celotno površino parcele, ki je namenjena gradnji. V izračunu FZ se upoštevajo vsi objekti na parceli, tudi nezahtevni in enostavni objekti, ki so po definiciji stavbe.
(4) Etaža je višina stavbe med dvema horizontalnima nosilnima elementoma konstrukcije (npr. med stropnima ploščama, temeljno in stropno ploščo, stropno ploščo in strešno konstrukcijo ipd.).
(5) Obstoječ teren je naravni (raščen) teren brez nasutja ali odkopavanja.
(6) Nadstrešnica je stavba brez fasad, odprta z vseh strani, ali delno zaprta, oziroma s transparentnimi fasadami, pri nezahtevnih in enostavnih objektih je lahko zaprta največ s treh strani.
(7) Zelena streha je ravna večslojna streha, ki se zaključuje z vegetacijsko plastjo.
(8) Pergola je objekt sestavljen iz tramov na stebrih, ki lahko ima streho in/ali z različnimi plezalkami obraslo ogrodje.
II. UREDITVENO OBMOČJE IN PROSTORSKE UREDITVE 
4. člen 
(obseg ureditvenega območja) 
(1) Obravnavano zemljišče spada pod naselje Bizeljsko, znotraj centra naselja. V OPN je območje označeno z oznako BIZ-38.
(2) Območje OPPN se nanaša na del parc. št. 1813/4 k.o. Bizeljsko.
(3) Skupna površina območja OPPN je cca 0,1 ha.
5. člen 
(ureditve izven območja OPPN) 
Izven območja OPPN se izvede:
– priključitev zunanje razsvetljave za parkirišča na nizkonapetostno električno omrežje, preko parc. št. 1814/6 k.o. Bizeljsko.
– priključitev na javno regionalno cesto, preko parc. št. 1813/3 k.o. Bizeljsko.
6. člen 
(vplivno območje) 
Vplivno območje načrtovane gradnje obsega parcele izven območja urejanja, preko katerih se načrtovani objekt navezuje na javno pot in električno omrežje.
7. člen 
(vrste gradenj) 
Na območju OPPN so dovoljene:
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcije objektov,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta.
8. člen 
(vrste dopustnih objektov) 
(1) Na območju OPPN so glede na veljavno klasifikacijo vrst objektov dovoljene naslednje vrste objektov:
– stavbe: dopustne so garažne stavbe (samo pokrita parkirišča),
– gradbeni inženirski objekti: dopustne so le peš poti, pristopi do objektov, funkcionalne prometne površine okoli objektov, cestni priključek in križišča, parkirišča, obračališča ipd. ter lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja (vsi razen čistilne naprave).
(2) Na območju OPPN so glede na veljavne predpise o razvrščanju objektov dovoljeni zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni in enostavni objekti.
(3) Na območju OPPN je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov kot so: ograje, pomožni infrastrukturni cestni, energetski in komunalni objekti, nadstreški, rezervoar (kapnica), parkirišče, pešpot, drevoredi, tlakovani platoji ipd.
9. člen 
(vrste ureditev okolice) 
Na območju OPPN so dovoljene ureditve:
– zelenih površin (npr. travnatih površin ipd.),
– parterne ureditve (npr. tlakovanja, ureditev pešpoti ipd.).
10. člen 
(vrste dejavnosti) 
Območje OPPN je predvsem namenjeno za parkiranje osebnih vozil.
III. MERILA IN POGOJI ZA NAČRTOVANJE OBJEKTOV IN POVRŠIN 
11. člen 
(nadstrešnica – manj zahtevni objekt) 
(1) Tipologija zazidave: individualni samostojni objekt.
(2) Velikost in zmogljivost objekta:
horizontalni gabariti: znotraj gradbene meje, višina objekta je največ 4,50 m.
(3) Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– kota pritličja: 169.00 m.n.v., možno je odstopanje +/- 50 cm;
– streha: ravna ali zelena streha, dovoljena je tudi pergola;
– fasada: les, steklo in druge vrste transparentnih oblog.
(4) Lega objekta: razvidna je iz grafičnih prikazov (Ureditvena situacija).
(5) Ureditev okolice:
– peš površine so tlakovane z drobnimi tlakovci;
– zunanja parkirišča so asfaltirana, tlakovana z drobnimi tlakovci, izvedena s travnatimi ploščami ali kombinacija navedenega, nadkrito parkirišče je lahko tudi iz drugih materialov;
– medsosedska ograja je v obliki žive meje iz avtohtonih grmovnic (npr. gaber) ali žičnata (tudi kovano železna) transparentna, višina ograje je 1,20 m;
– ostale zunanje površine okoli objekta se zatravijo, zasadijo z avtohtonimi visokim drevesi in nizkimi grmovnicami.
(6) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji:do vključno 0,85.
12. člen 
(nezahtevni in enostavni objekti) 
(1) Objekti, ki so stavbe:
– gradijo se lahko na celotni gradbeni parceli;
– tlorisne velikosti/površine so usklajene z veljavnimi predpisi, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost;
– višinsko so objekti le pritlični;
– odmik od parcelne meje je določen z gradbeno mejo, manjši odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele;
– so lesene, betonske, kovinske ali zidane konstrukcije;
– dopustna je ravna ali zelena streha;
– fasade so ometane, lesene ali kombinacija obeh materialov.
(2) Objekti, ki niso stavbe:
– postavljajo se lahko na celotni gradbeni parceli,
– od parcelne meje so oddaljeni najmanj 0,3 m, manjši odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO 
13. člen 
(pogoji za prometno urejanje) 
(1) Motorni promet:dostopna pot do območja OPPN se na zahodu priključi na regionalno cesto R1 219/1242 Bizeljsko–Čatež.
(2) Mirujoči promet: zunanja parkirišča se asfaltira, tlakuje, uredi s travnatimi ploščami ali v medsebojni kombinaciji.
(3) Peš promet:odvija se po peš poti, ki je tlakovana z drobnimi tlakovci in široka najmanj 1,2 m.
14. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
PADAVINSKA ODPADNA VODA: s prometnih površin se preko lovilca olj vodi v ponikovalnico.
15. člen 
(vodovodno in hidrantno omrežje) 
Na območju urejanja se koristi obstoječe javno hidrantno omrežje.
16. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
Na območju urejanja se zgradi zunanja razsvetljava za parkirišča. Koristi se priključek na parceli poslovno-stanovanjskega objekta.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 
17. člen 
(varovanje okolja) 
(1) Varstvo vode in podtalnice: območje OPPN ne leži v območju varovanja podtalnice, vodnih virov ali varstvenih pasov črpališč vodovodov. Padavinske odpadne vode s parkirišč se preko lovilca olj vodijo v ponikovalnico.
(2) Varstvo zraka: objekt parkirišča ne sme presegati dovoljenih vrednosti emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(3) Varstvo pred hrupom: skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) se območje OPPN uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju 60 dBA za dan in 50 dBA za noč, kritične pa 69 dBA za dan in 59 dBA za noč.
(4) Varstvo plodne zemlje: pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v Občini Brežice.
(5) Odstranjevanje odpadkov:na območju parkirišč se ne pričakujejo komunalni odpadki. Gradbeni odpadki se odstranjujejo, transportirajo in odlagajo skladno z veljavnimi predpisi.
18. člen 
(ohranjanje narave) 
Območje OPPN je znotraj zavarovanega območja Kozjanski park, za kar pristojni zavod ni zahteval posebnih pogojev gradnje.
19. člen 
(varstvo kulturne dediščine) 
Na območju OPPN ni evidentirane kulturne dediščine.
20. člen 
(varstvo krajinskih značilnosti) 
(1) Na območju OPPN se kote objektov prilagajajo obstoječi konfiguraciji terena.
(2) Znotraj območja OPPN se žive meje in ostala visoka vegetacija izvede z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
21. člen 
(način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo) 
Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora v občini.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
22. člen 
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
(1) Potres: pri načrtovanju novih objektov, in vseh zaradi njih potrebnih ureditev, je treba upoštevati določila predpisa, ki ureja dimenzioniranje in izvedbo gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg. Projektni pospešek tal je 0,225 g.
(2) Varstvo pred požarom:
– požarno varstvo na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarnostnimi predpisi,
– notranji prometni sistem cest omogoča dostop do parkirišča, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce,
– voda za gašenje požara se zagotavlja iz obstoječega hidratnega omrežja,
– pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo odmiki stavb od parcelnih meja, ki so razvidni iz grafičnih prikazov tega OPPN.
(3) Obramba: na območju OPPN niso potrebni ukrepi s področja obrambe.
(4) Poplave: na območju OPPN ni nevarnosti poplav.
(5) Plazovitost in plazljivost:na območju OPPN ni plazljivih ali plazovitih območij.
VII. NAČRT PARCELACIJE 
23. člen 
(načrt parcelacije) 
Načrt parcel za gradnjo in koordinate zakoličbenih točk teh parcel so prikazani v grafični prilogi 7 Načrt parcel z zakoličbo.
24. člen 
(javno dobro) 
Na območju OPPN ni javnega dobra.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN 
25. člen 
(etapnost gradnje) 
Objekt je možno graditi fazno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto po pogojih tega odloka.
26. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče in po potrebi zagotoviti čiščenje javnih površin, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
(2) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni material in ostale gradbene odpadke.
(3) Najmanj 8 dni pred začetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varstvenih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih podzemnih elektroenergetskih vodov.
27. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) Tolerance za horizontalne gabarite objektov so podane znotraj gradbenih meja (razen za nezahtevne in enostavne objekte, ki se lahko gradijo na celotni gradbeni parceli).
(2) Tolerance za vertikalne gabarite so podane z največjo možno etažnostjo oziroma višino etaž objekta, dovoljeni so nižji objekti. Od določene višine objekta lahko odstopajo postavitve inštalaterskih napeljav ipd.
(3) Ograjevanje parcel ni obvezno.
(4) Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija, ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.
(5) Pri objektih in trasah prometne in komunalne infrastrukture je dovoljeno odstopanje od predvidenih tras, lokacij, višinskih kot, globine polaganja, medsebojnih razmikov, zmogljivosti, materialov in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo oziroma na parcelo, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišča ali ustreznejše tehnološke rešitve.
(6) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vodov je možno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše rešitve.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
(začasna namembnost zemljišč) 
Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
29. člen 
(vpogled v OPPN) 
OPPN je v času uradnih ur na vpogled na pristojnem oddelku za prostor Občine Brežice.
30. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
31. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2018
Brežice, dne 11. julija 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 
Po pooblastilu župana 
Katja Čanžar 
podžupanja Občine Brežice

AAA Zlata odličnost